„Weergrap" van ex-gezagvoerder op lijn Curacao-Amsterdam PZEM vraagt rapport over plaatsing windturbines in Zeeland De individuele huursubsidie De akties bij banken Akties bij de NS Rechter zegt dat huurder schuld niet hoeft te betalen Suikerzieken slaan adviezen veelal in de wind Schets van een vliegreis Ziejook presenteert Deel bedrijf Breskens stil gelegd De visserij 5 MIDDELBURG, 31-3. In opdracht van de PZEM heeft de Grontmij - een organisatie die zich o.a. bezighoudt met landschapsarchitektuur - een rapport gemaakt over de plaatsing van windturbines in het Zeeuwse land schap. Aan zo'n rapport bestond vooral bij de gemeentebesturen en andere instan ties die te maken hebben met ruimtelijke ordening, grote behoefte. Het lijkt erop, dat de windturbine in opmars is. Caravans, graansilo's, tv-masten en zeilboten hebben hun stempel al op het landschap gedrukt. We zijn er aan gewend geraakt. Wind turbines zijn echter iets heel nieuws. Daarom is het nodig dat ze op de juiste manier in het landschap wor den ingepast. Het rapport van de Dure Mondriaan LONDEN, 31-3. Een schilde rij van de Nederlandse schil der Piet Mondriaan is door het Londense veilinghuis Sotheby verkocht voor bijna drie mil joen gulden. Dit is het hoogste bedrag dat ooit voor een abstrakt werk is neergelegd. Volgens een woordvoerder van Sotheby is het schilderij, een Compositie in grijs blauwgekocht door een on bekend gebleven Europese verzamelaar. Mondriaan heeft het schilderij in 1922 in Parijs gemaakt. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Onderzoek dat de al gemene rekenkamer wil uitvoeren bij de Nederlandse Spoorwegen blijft moeilijk omdat op het minister van verkeer en waterstaat onvol doende bedrijfsekonomische gege ven liggen en omdat de NS zelf wei gen de boeken en de archieven voor de rekenkamer te openen. DEN HAAG. Het rijk zal honderd duizend gulden verlies lijden op de verkoop van de delen 7, 8 en 9 van de wetenschappelijke editie van ,,Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog" van dr. L. de Jong. De verkoopprijs ligt beneden de produktiekosten. VLISSINGEN. Twee duikers van de firma Van den Akker uit Viissin- gen hebben het lichaam gelokali seerd van een van de drie vermiste opvarenden van djè sleepboot „Temi IV", die zondag op de rede van Vlis- singen kapseisde en zonk. DEN HAAG. Op de overheidsuit gaven kan 39 miljoen gulden worden bezuinigd als het bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren strikt zou worden toegepast. Dat besluit uit 1948 wordt volgens de algemene re kenkamer in het woensdag gepresen teerde jaarverslag 1981 door de mi nisteries nog wel eens terzijde ge schoven. DEN HAAG. De direktie van siga- rettenfabriek Ed. Laurens in Den Haag wil op zo korte termijn circa zestig mensen ontslaan. DEN HAAG, 31-3. Minister Van Dam verhoogt de individuele huur subsidie met ingang van 1 juli. Al leenstaanden tot 30 jaar kunnen mi nimaal 150 gulden en maximaal 3.120 gulden op jaarbasis krijgen (was respektievelijk 120 en 2.940 gulden). Om in aanmerking te komen voor huursubsidie mag het belastbaar jaarinkomen niet hoger zijn dan 27.500 gulden. De huur moet op 1 juli liggen tussen 161,65 en 470 gulden per maand. Dat was respektievelijk 153,35 en 450 gulden. AMSTERDAM, 31-3. Ongeveer 250 leden van de Dienstenbonden FNV en CNV hebben woensdag in Amster dam besloten de landelijke speer- puntakties tegen de banken voort te zetten. Daarmee werd een advies van de bondsbestuurders om de staking bij gebrek aan weerklank maar te beëindigen, in de wind geslagen. Omjiet besluit kracht bij te zetten werd nog tijdens de vergadering in Krasnapolsky het centraal effekten- kantoor van de ABN aan de Amster damse Herengracht bezet door een man of twintig. De rest van de leden trok na afloop van de bijeenkomst in optocht naar het gebouw om de be zetting te ondersteunen. UTRECHT. 31-3. Als de direktie van de NS zich niet soepeler gaat opstellen tegenover de CAO-wensen dan zullen akties bij de spoorwegen volgen om de onderhandelingen on der druk te zetten. Dit heeft de be drijfsgroep spoorwegen van de Ver- voersbond FNV dinsdag op een lan delijke kadervergadering in Utrecht besloten. Het resultaat van het overleg dat tot dusver is gevoerd over een nieu we CAO is veel te mager, zowel op het gebied van een aantal sociale knelpunten als wat betreft een ga rantie voor het volledige ziekengeld, zo stelt de Vervoersbond. Grontmij draagt hiervoor een aantal suggesties aan. De PZEM heeft het inmiddels aan alle Zeeuwse gemeen tebesturen gezonden. Windmolenaar en paperassen Een aanstaande windmolenaar heeft verschillende vergunningen no dig. Die berusten meestal op wetten, voorschriften, regelingen en beslui ten van de overheid. Een kandidaat-windmolenaar kan onder meer de volgende papieren voetangels en klemmen tegenkomen: - het gemeentelijk bestemmingsplan; - provinciale verordeningen; - de monumentenwet; - de wet geluidshinder; - de natuurbeschermingswet; - de woningwet; - de hinderwet. Het belang van het rapport is dat het de vergunningverleners helpt hun beleid af te stemmen op de reali teit. Hoogtebepalingen Om te beginnen zal moeten worden erkend dat een windturbine het van de wind moet hebben. Het is dan ook normaal dat zijn propellor boven de EINDHOVEN. De Raad van Bestuur van Daf-trucks verwacht dt in de produktiebedrijven in Eindho ven en Oevel (België) de komende vier jaar 850 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Dat is woensdagmiddag aan het personeel meegedeeld. Bij Daf-truck werken nu nog 9.000 men sen. bebouwing en andere windbelemme- ringen uit zal steken. Het zou niet goed zijn voor een windturbine de zelfde hoogtebepereking te laten gel den als voor een graansilo. Zo'n silo doet het goed bij een hoogte van 15 meter, maar een turbine staat stil! DEN HAAG. De vertraging bij de afhandeling van verzoeken van ge wetensbezwaarden om vrijgesteld te worden van militaire dienst is vorig jaar afgenomen. De verzoeken die in 1981 werden afgehandeld namen vo rig jaar gemiddeld 372 dagen in beslag. EMMEN. Het metaalverwerkende bedrijf Drema in Emmen is door de rechtbank in Assen failliet ver klaard. Hierdoor komen vanaf woensdag zestig mensen op straat te staan. DEN HAAG. De prijs van de witte huiden van de zeehondenbabies is met 40 procent gedaald. Dit heeft de christen-demokrtische fraktie in het Europees Parlement meegedeeld. ZEIST. Bij het produktschap voor pluimvee en eieren maakt men zich zorgen over de stagnerende afzet van Nederlandse konsumptie-eieren en slachtkuikens van Marokko naar ons land. Afscheid van cent DEN HAAG, 31-3. De Tweede Ka mer heeft woensdagmiddag officieel afscheid genomen van de cent als wettig betaalmiddel. Een wets voorstel om de cent buiten gebruik te stellen ontmoette geen verzet. Alle frakties vonden de afschaffing van de cent een historisch moment. De Kamer had nog wel een probleem: de cent verdwijnt wel als betaalmiddel, maar blijft de rekeneenheid waar mee prijzen worden aangegeven. De grote vraag voor de Kamer was hoe men gaat afronden, naar boven of naar beneden. De VVD'er Joekes diende zelfs een amendement in, waarin sancties worden gesteld op het foute afronden. Staatssekretaris Kombrink ontraadde het VVD- voorstel. Een witte leeuw JOHANNESBURG, 31-3. In een Zuidafrikaanse dierentuin is voor het eerst in gevangen schap een witte leeuw geboren, aldus deelde een woordvoer der van de dierentuin van Jo hannesburg mee. De moeder van het jong is een bruine leeuw en de vader een witte. Hij werd vier jaar geleden naar de dierentuin ge bracht nadat hij in het Timba- vati-reservaat door toedoen van stropers verwondingen had opgelopen. Naast het wit- te-leeuwenjong wierp de moe der ook een bruin jong. Amsterdams geval DEN HAAG. De Tweede Kamer- fraktie van het CDA is woensdag tot de slotsom gekomen dat de wijzigin gen van de ziektewet persé niet mo gen leiden tot een lastenverzwaring voor ondernemingen. AMSTERDAM, 31-3. Huurstaker Jan land hoeft zijn huurschuld van ruim ningbouwstichting Lieven de Key. Kantonrechter mr. J. A. van Waar den verklaarde Lieven de Key woensdag niet ontvankelijk in haar eis, omdat de stichting een rechterlij ke uitspraak niet wilde gebruiken om de huurschuld bij Witte te vorde ren. Lieven de Key, die woningen bouwt in de sociale sektor, was het namelijk eens met Jan Witte dat mensen met lage inkomens niet meer dein 10 procent van hun inkomen aan huur zouden moeten betalen. De rechter wees op de kennisgeving van Lieven de Key, dat de stichting Geen onwil patiënten Witte van het Amsterdamse Bickersei- 8000 gulden niet te betalen aan de wo- (eventueel voor Witte gunstige) uit spraak juist zal willen gebruiken om onder de wettelijke verplichtingen uit te komen ook bij andere mensen huurschuld op te eisen. Georganiseerde aktie De individuele huurstaking van Jan Witte, die al sinds jaren niet meer dan 10 procent van zijn inko men van 1566 gulden (wao-uitkering plus huursubsidie) aan huur betaalt, is inmiddels uitgegroeid tot een geor ganiseerde aktie, waaraan ongeveer 500 huurders in Amsterdam deelne men. Lieven de Key verklaarde aan de kant van die mensen te staan. De manier waarop de woning- bouwstichting de uitspraak van de kantonrechter wilde toepassen, noemde mr. Van Waarden, misbruik maken. MAASTRICHT, 31-3. Oudere diabetespatiënten die geen injektie nodig heb ben maar hun suikerziekte met een dieet en soms met pillen in de hand zouden kunnen houden, kunnen er maar moeilijk toe worden gebracht zieh aan de noodzakelijke leefregels te houden. Hierdoor laat de gezond heidstoestand van deze suikerzieken veel te wensen over. Ongeveer 80 procent van deze mensen is te dik, waardoor zij allerlei komplikaties krijgen. Een betere hulpverlening zou gewenst zijn. Onderzoek Dit blijkt uit een onderzoek aan de rijksuniversiteit Limburg. Het in de wind slaan van medische adviezen heeft volgens de onderzoekers F. van der Horst en W. Meulders, weten schappelijk medewerkers aan de af deling huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht, niets te maken met de onwil van de patiën ten. Het is eerder een gevolg .van een verschil in opvattingen tussen de sui kerzieken en de hulpverleners over diabetes, de voorschriften voor de te volgen leefwijze en de mate waarin die moeten worden uitgevoerd. Gebleken is dat diabetici het „ziek zijn en beter worden" ervaren als een opgedrongen spel. Zelf zien zij diabe tes dikwijls niet als een ziekte. In te genstelling tot hun omgeving vinden de suikerzieken de afwijking niet iets om zich zorgen over te maken. De hulpverlening, zo konstateren de Limburgse onderzoekers, sluit niet aan op de emotionele beleving van de patiënt. Op kruishoogte aangekomen waren de vier propellers keurig in „resonantie" afgesteld en onze Douglas, DC6, lag op koers Noord, met als eerste bestemming Bermu da, voor een tussenlanding om bij te tanken. We hadden een volle bak, 50 pax codenaam voor passagiers). En geheel First Class. Het was in het jaar 1957 en net nog niet dat op de Intercontinentale routes de gedeeltelijke Economy Class werd geïntroduceerd. Op het vliegveld van Hatae (Curacao) waren ze die zonnige namiddag aan boord gekomen. Allemaal Nederlanders, gouvernementsambtenaren en men sen van de marine, met hun vrouwen en kinderen, jongens en meisjes zo tus sen de 10 en 15 jaar. Na vele jaren eindelijk eens met Europees verlof, de lente en de zomer tegemoet. lantische Oceaan precies op onze koers. Goede stemming In de cabine was de stemming op perbest. Tijd voor het aperitief en het daarop volgende diner. De beide ste wardessen en de steward-kok had den achterin bij de pantry een kleine bar geïmproviseerd. Mooie plaatjes, uit de Esquire", waren uitgeknipt en aan de cabine-wand geplakt. Er werd een gezellig glaasje gedronken en één van de passagiers speelde op zijn gitaar mooie Zuid-Amerikaanse Ik ging de cabine eens in om kennis te maken. Het was een prettig stel, allen zeer verheugd en verlangend naar het weerzien van familie en kennissen in „Holland". Het werd avond en na de landing en wederom start van Bermuda liet ik de zaak over aan mijn tweede bestuurder, BWK (zo noemden we de boordwerktuigkundige), navigator en telegrafist. Zij kenden hun taak. De eerste 4 uren zou het goed weer zijn, een ster ke westenwind mee en „Echo", het weerschip, lag daar in de Noord At- muziek. Het diner met champagne en andere heerlijke wijnen werd een waar feestelijke maaltijd, Na het eten ging ik mijn tweede af lossen. Nog 3 uren om te gaan. Zoals verwacht, was het weer wat slechter geworden. De volgende landing zou te Santa Maria zijn, op Azoren. We landden in het holst van de nacht. Het regende en het was er kil, naar geestig en troosteloos, zoals gewoon lijk. Tijdens het tanken waren de meeste passagiers van boord gegaan om de benen wat te strekken. Van al le vliegveld-restauraties, welke ik over de gehele wereld kende, was die te Santa Maria wel de meest ongezel lige, vooral midden in de nacht. Na mijn zaken bij de Meteodienst (de Portugezen) en bij Air France, die ons vliegplan afhandelde, zag ik onze passagiers er allemaal wat ver dwaasd bij lopen of in de restauratie het alom bekende glaasje ananas-sap drinkend. Vergeleken met de subtro pische nachten van Curacao was de temperatuur van 12° een wat onaan gename ervaring. Ze waren er wat beduusd van. Het was donker en het regende nog toen we weer starten. En nu lagen we op vliegkoers Oost, voor ons laatste trajekt naar Lissa bon. Wij, als bemanning, zouden daar worden afgelost door een nieuwe „crew" van de Zuid-Amerika route. Af- 6Z9 Zierikzee Het interieur van een KLM-lijnvliegtuig in 1957, toen op de intercontinentale routes de gedeeltelijke „economy class" nog niet was geïntroduceerd. Ik zat voorop met mijn boordwerk tuigkundige naast mij. Mijn tweede was naar achter ge gaan. De telegrafist onderhield het radio-telegrafisch kontakt met Santa Maria en Lissabon. Onze navigator kon nog net zijn laatste waarneming maken, want de hemel in het oosten begon al te verbleken. Dè dageraad^kwam nu vlug, met onze snelheid Vvan- -meer dan 500 km/uur tegen de komende zonsop komst in. Op de radio-telefonie had ik de regelmatige weerberichten uitzendingen van Radio Shannon (Ierland) beluisterd. Lissabon was goed en ook Amsterdam (Schiphol) gaf een mooie verwachting. De stewardess kwam met het ont bijt en koffie. Op mijn vraag meldde ze dat de passagiers wel allemaal wakker waren maar dat de stem ming in de cabine, vergeleken met de avond ervoor, beneden peil was. Zij hoopte dat ze bij het ontbijt weer wat zouden op.fleuren. En die goede Greetje keek me wat zorgelijk aan en verdween weer naar de cabine. En ik dacht aan al die brave passagiers en kreeg ineens die ingeving! Bericht Ik pakte de microfoon van de „Pu blic Address" en riep voor de cabine het volgende bericht om: „Attentie, attentie, dit is uw captain die tot u spreekt. Goede morgen allemaal. Hier volgt een bericht, zojuist ont vangen van Radio Scheveningen. Sinds gisteren heeft een koudegolf zijn intrede gedaan in Nederland. De Bilt meldde hedennacht een tempera tuur van 20° C onder nul. Verwacht wordt dat spoedig alle ijsbanen zul len zijn geopend. Einde van het be richt". Ik hing op en wachtte af. Binnen een paar minuten was daar weer de stewardess. „Maar dat is toch te erg, captain", zei ze. Ik antwoordde: „Ja, en dan te denken aan al dat groen aan de bomen, dat bevriest. Alles wordt kaal zo". Daarna kwam mijn tweede uit de cabine en vroeg wat er toch aan de hand was met dat weer in Holland. En we losten elkaar af. Voor ik naar achteren ging, nam ik uit mijn jas in de cockpit-gaderobe mijn handschoenen, trok die de monstratief aan en sloeg me ook nog een wollen shawl om. En zo liep ik de cabine door, van voren naar achter en, langs verbrouwereerde passa giers en uitgelaten kinderen, die blij waren om misschien nog te kunnen leren schaatsen. Onbegrijpelijk, en niemand had het door! Achterin, bij de pantry aangeko men, nam ik nu daar vlug de micro foon en daarop het volgende om: „Dames en heren, jongelui. Hier weer uw captain. Een nader weerbe richt van Schiphol. En ik kan u mee delen dat het mooi lenteweer zal wor den. Gistermiddag bent u vertrok ken van Curacao. Dat was op 31 maart. En nu, vandaag, is het 1 april". En ik gaf nog de weersver wachting Amsterdam zoals ik die via Radio Shannon had beluisterd. „Licht bewolkt, zicht 15 mijl, windt west 10 knopen, temperatuur 17°C (boven nul)". En plotseling was de stemming in de cabine weer opperbest. Er werd zelfs geapplaudiseerd! Na de landing te Lissabon namen we hartelijk afsc heid van onze prettige en zeer tevre den passagiers, op hun weg naar „Holland" en het voorjaar. CHRIS BOUTER Regisseur Filip Bajon. ZIERIKZEE. Vrijdag 2 april ver toont Ziejook in de foyer van restau rant Mondragon de film „Aria voor een atleet" van regisseur Filip Ba- jon. Bajon is een jonge Poolse regisseur -en werdgeboren in Poznan. Na de fib macademie maakte hij enkele korte tv-films en „Aria voor een atleet" is zijn eerste speelfilm. Het verhaal speelt zich af in het be gin van deze eeuw en is gebaseerd op de memoires van een beroemde Pool se prof-bokser: de sterkste man ter wereld. Deze bokser vertelt - dan als oude man - zijn herinneringen aan een journalist wanneer hij zijn kol- lektie Atlas-beelden aan een opera gebouw schenkt. Voor tijd: zie agen da. VLISSINGEN. 31-3. De gemeente Oostburg heeft op advies van de milieu- en arbeidsinspektie in Zee land een groot deel van het metaal verwerkend bedrijf Cruson in Bres kens stilgelegd. Bij dit bedrijf deed zich vorige week een gasontploffing voor, waarbij een dode en twee ge wonden vielen. Het onderzoek naar de ramp door technische en milieu deskundigen heeft aan het licht ge bracht, dat de gasinstallaties op het bedrijf grove technische gebreken vertonen. De gemeente heeft daarop besloten het bedrijf, dat midden in de dorpskern Breskens ligt, gedeelte lijk te sluiten. 3ocooocooocoooooooooooooooööooooooooooóóeoö00ooo^aoooooöoó6ogoooooooooopoooooooooöö06óeöóöö0ö0óoe66öeeoö0ö0öeg DEN HAAG, 31-3. Zolang dc Euro pese Gemeenschap zijn visserijbeleid voor dit jaar nog niet gereed heeft, mogen Nederlandse vissers doorgaan met het vangen van tong, schol, ma kreel en andere vissoorten. Minister De Koning van Landbouw en Visserij heeft de zeevisser dinsdag tot uiterlijk 30 april de tijd gegeven de vorig jaar december afgekondigde maximale hoeveelheden te vangen vis op te halen. Deze voorlopige rege ling vangstbeperking zeevis 1982 loopt eigenlijk woensdag 31 maart af. Wel zal de minister de sinds 1 janu ari gevangen hoeveelheden vis af trekken van de totaal toegestane hoeveelheden zoals genoemd in de voorlopige regeling. Handtekeningen tegen marteling DEN HAAG, 31-3. Ir. A. Meijer uit Alphen aan den Rijn heeft minister Van der Stoel van buitenlandse za ken woensdagmiddag een doos over handigd met ongeveer tienduizend briefkaarten waarop mensen konin gin Beatrix verzoeken de martelin gen in Midden-Amerika aan de orde te stellen tijdens haar bezoek aan de Amerikaanse president Reagan in april. Ir. Meijer werd tijdens zijn be zoek aan de ministers vergezeld door een vertegenwoordigers van het El Salvador Komitee Nederland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5