„Crescendo" heeft een prima jaar achter de rug Veilinghuis opgericht voor kunst, inboedel en antiek Drumband geen gebrek aan nieuwe leden STREEKNIEUWS Elkander" voor inrichting Dorpshuis Veel „groen" op regio- Boomplantdag Piedro, de modieuze stapper met perfecte pasvorm. VERTON'S SCHOENEN Verenigingen smeden plannen Bijeenkomst „Helpt J aarvergadering 4 DREISCHOR, 31-3. De muziekvereniging „Crescendo" hield jaar jaarvergadering in het Dorpshuis te Drei- schor. Voorzitter P. J. van Donge kon in zijn openings woord een groot aantal leden begroeten. Speciaal richtte hij zich tot dirigent A. L. van Wallenburg en ere-lid S. Wagemaker. Bij zijn terugblik op het afgelopen vereni gingsjaar kon hij een positief geluid laten horen: een konstant ledenbestand wat de fanfare betreft, een goed resultaat op het konkours te Middelburg, een ietwat te genvallende maar verder toch geslaagde bazar en een goede uitvoering tot besluit. RENESSE. Ver voor-oorlogs plaatje van een idyllisch brokje Renesse. In Zierikzee ZIERIKZEE, 1-4. Veilingmeester, de heer C. Klein heeft per 1 maart van dit jaar het veilinghuis Zeeland opgericht, gevestigd te Zierikzee. Het betreft een kunst-, antiek- en inboedelveiling, waarvoor partikulieren spullen kunnen le veren, zoals tapijten, klokken, meubilair, etc. De heer Klein vermeldt na drukkelijk dat de spullen wel verkoopbaar moeten zijn. Dat betekent dat ze in elk geval in een redelijke staat van onderhoud moeten verkeren, ongeacht of de goederen honderd of twee jaar oud zijn. Hij hoopte van harte dat zich nieu we leden voor de fanfare zullen mel den om van een goede kontinuïteit van de vereniging verzekerd te zijn. Bij de drumband heeft men over nieuwe leden gelukkig niet te kla gen, men zit daar zelfs momenteel aan een maximum. BRUINISSE Nieuwbouw Mocht de partikuliere nieuwbouw in Nederland tot een voorlopig diep tepunt zijn gezakt, in Bruinisse is het al niet veel beter, al weerklonken woensdagochtend de bemoedigende doffe dreunen van een hei-installa tie. Deze dreven de funderingspalen in de grond waarop aannemersbe drijf fa. Bijkerk uit Burgh-Haam- stede een bungalow met garage gaat bouwen aan de Dorpsweg voor de heer I. Jumelet. Bouwverordening De Bouwregistratieverordening die in Bruinisse in februari 1981 in werking is getreden is door de be langhebbenden (b.v. aannemers) tot nog toe onberoerd gelaten. Deze ver ordening is indertijd opgesteld door de ministeries van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en van eko- nomische zaken, i.s.m. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Eco nomische Controle Dienst en de Vereniging van Kamers van Koop handel en Fabrieken. Er moet ernst gemaakt worden met de bestrijding van overtreding, misbruik en onei genlijk gebruik van sociale, ekono- mische en fiscale wetten en andere regelingen, in de bouwnijverheid. In de wandeling beunhazerij of sluik- bouw geheten. Om tot een betere bestrijding van deze sluikbouw te komen worden al le aangevraagde bouwvergunningen in een openbaar register opgetekend, die voor een ieder op het gemeente huis ter inzage liggen. Ook staat daarop vermeld de naam van de aan nemer om de kontrole voor de ambte naren van het Bouw- en Woningtoe zicht (en de aannemers zelf) te verge makkelijken. Deze bouwregistratieverordening, bekrachtigd door de raad op 12 sep tember 1980, is mede op aandrang van het bouwbedrijfsleven tot stand gebracht, maar of de onbekendheid met deze mogelijkheid, of het in Bruinisse ontbreken van gronden voor een kontrole, hebben tot nu toe niemand kunnen bewegen inzage te nemen. Sekretaris C. J. van Dixhoorn las hierna de notulen van de vorige ver gadering voor. Penningmeesteresse M. L. van der Weijde-Smits bracht het financieel verslag uit, waaruit bleek dat de vereniging het afgelo pen jaar goed „geboerd" heeft, zodat de kas er op dit moment gezond voor staat. De kaskommissie, J. van der Linde-Waasdorp en D. A. van Donge, adviseerde de vergadering de be scheiden goed te keuren, waarna de penningmeesteresse décharge werd verleend onder applaus voor haar goede en gedegen overzicht en be heer. Bestuursverkiezing Bij de bestuursverkzieing werden de zittende bestuursleden M. L. van der Weijde-Smits en G. W. de Reus bij akklamatie herkozen voor een nieuw periode van drie jaar. Beiden dank ten de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. De fanfare zal ook dit jaar weer worden ingeschreven voor het na- jaarskonkours. Voor de drumband ziet men van deelname aan een mars- konkours ook dit jaar nog af, omdat nog teveel leerlingen in opleiding zijn. Gehoopt wordt dat ook daaraan in het volgend jaar zal kunnen wor den deelgenomen. Voor een onderling solistenkon- kours bleek genoeg animo te bestaan, zodat dit werd vastgesteld op zaterdag 15 mei aanstaande. De geplande feestavond voor de leden in Ouderavond „De Meerpaal" Vanavond, donderdag 1 april, is de jaarlijkse ouderavond van de Open bare Lagere School ,,De Meerpaal" in het Dorpshuis van Bruinisse. Het programma ziet er als volgt uit: Opening door de voorzitter van de ouderkommissie, de heer M. C. Lems; „Doornroosje", toneelstukje van klas 1 en 2; „Zeg 's Aaa", mu zikaal spel van klas 2 en 3; pauze met verloting. Huishoudelijk gedeelte met o.a. praatje over schoolzaken door de heer M. A. van Witzenburg. Voor tijd: zie agenda. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) verband met het 80-jarig bestaan van de vereniging kon in het afgelopen najaar door diverse omstandigheden geen doorgang vinden. Leden en naaste medewerkers van de vereni ging zullen nu worden uitgenodigd voor zaterdag 24 april a.s. Hoewel de indeling van deze avond in grote lijnen al vaststaat, wil het bestuur dat de leden via een enquête formulier nog enkele kernvragen met betrekking tot deze feestavond beantwoorden. De sekretaris besprak vervolgens met de vergadering het zomerpro- gramma. Zoals gebruikelijk zal men om te beginnen op Koninginnedag weer muzikale medewerking verle nen aan het feestprogramma van de Oranjevereniging, wat evenals ande re jaren weer zal bestaan uit een morgen- en een avondoptreden. Onderhoud Bij de rondvraag werd het punt „onderhoud instrumenten" nog eens onderstreept. Ieder lid heeft bij zijn instrument indertijd een instruktie- boekje ontvangen. Met die regels wordt helaas nogal eens de hand ge licht, zodat een voorlichtingsdag of - avond voor het juiste onderhoud van de instrumenten valt aan te bevelen. Misschien, zo werd gesteld, zou dit in „eilandelijk" verband kunnen ge beuren. Ook achtte men het raadzaam het repetorium voor solistenkonkoursen meer te koördineren, wat uit te brei den en in het bezit van de vereniging te houden. De groepsfoto waarvan men vorig jaar moest afzien vanwege het slechte weer op de geplande da tum, hoopt men dit jaar toch te kun nen verwezenlijken. Een uitgebreide diskussie volgde tot slot betreffende de samenwer king tussen de fanfare en de drum band bij buiten-optredens. Enkele gezamenlijke oefenavonden staan voor binnenkort weer op het pro gramma. De voorzitter besloot de vergade ring met een dankwoord tot de leden voor hun positieve inbreng. Hij vond het prettig, dat vergaderd kon wor den in een rustige en ontspannen sfeer ionder wanklanken. Hij hoopte dat alle genomen besluiten ook daad werkelijk verwezenlijkt kunnen worden en wenste ieder lid een pret tig en gezond zomerseizoen toe. te ze tot de heren 't Lam en De Heer van de Stichting „Woord en Daad" en tot ds. Point du Jour uit Haïti, welke op uitnodiging van „Woord en Daad" een week in Holland verblijft en zodoende mee kwam als gast. Na het zingen van Gezang 49 1 en 4 ging de presidente voor in gebed. De meditatie hield ze over Jesaja 53 2. Hierna sprak de heer 't Lam een in leidend woord over Haïti dat tot één der armste landen ter wereld gere kend moet worden, met een grote kindersterfte; vele kinderen sterven voor hun 5e jaar. Veel mensen moe ten leven van gemiddeld 5,— per week. Een dia-serie illustreerde een en ander. Na de dia's sprak ds. Point du Jour, in het Engels over zijn va derland wat door ds. Teekens werd vertaald. In de pauze was er gelegenheid om artikelen te kopen uit Haïti, welke grif van de hand gingen. Ook de kol- lekte had een mooi resultaat: 200,—. Na de pauze werd door de heer De Heer een film vertoond „van Guatemala naar Haïti". Mevrouw Teekens bedankte de he ren van „Woord en Daad" en over handigde hen het geld van de koliek- te. Ze wenste ds. Point du Jour, die vandaag, donderdag, weer naar Haï ti terugkeert, een goede reis en Gods zegen in z'n werk in zijn gemeente. Na het zingen van Ps. 87 3, 4 en 5 sloot ds. Teekens deze avond met dankgebed. RENESSE, 31-3. Gedurende het toeristenseizoen heeft de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse een marktkraam toegewezen gekregen op de wekelijkse seizoen weekmarkt. In samenwerking met de Renesser verenigingen, wil de Stichting op die manier een flink bedrag bijeen zien te brengen. Maandagavond werd in de boven zaal van het te renoveren dorpshuis een vergadering belegd met de vere nigingen die hun medewerking wil len geven, om de plannen te bespre ken. Het is de bedoeling dat steeds een andere vereniging de verzorging van de stand voor zijn rekening neemt, en naar eigen inzicht daarin iets ver koopt dan wel een attraktie verzint. De vergadering werd geopend door de Stichtingsvoorzitter^ <Jc heer R. Rutgers. Veertien verenigingen ga ven acte de présence en al hadden ze nog niet allen de plannen volledig rond, wel werd duidelijk dat er hard is nagedacht. Er waren dan ook al verschillende erg leuke ideeën, die door de verenigingen zelf ook verder uitgewerkt zullen worden. Op de ver- PARAMARIBO. In Paramaribo is woensdag het nieuwe kabinet van Suriname beëidgd. De plechtigheid in het presidentieel paleis droeg een sober karatker en begon met een mi nuut stilte in verband met de dood van bataljonskomandant Fernandes en drie andere militairen die omkwa men bij een helikopterongeluk. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij de Kamer een notitie zal zenden over de even tuele bouw van een kolenvergas- singsinstallatie aan de Eemshaven. DEN HAAG. De Tweede Kamer zal de ministers van onderwijs en van volkshuisvesting onmiddellijk na de paasvakantie mondeling onderhou den over de impasse, waarin het Cen traal Instituut voor Opleiding van Sportleiders (CIOS) in Arnhem is ko men te verkeren. VLISSINGEN. Woensdagmiddag hebben duikers het lichaam opgedo ken van een van de drie opvarenden van de Vlissingse sleepboot Temi IV. Het is volgens de rijkspolitie te wa ter in Vlissingen het lichaam van de 53-jarige Turkse matroos B. Osgelik uit Vlissingen. AMSTERDAM. De FNV-ambtena- renbond ABVA/KABO wil niet dat de industriebond FNV zich met de ar beidsvoorwaarden van het over heidspersoneel en de trendvolgers bemoeit. Dat hebben de leden van de bond woensdag in Amsterdam tij dens het fusiekongres van de ABVA/KABO in een motie uit gesproken. AMSTERDAM. De politie is enkele weken geleden met een omvangrijk onderzoek gestart naar de mogelijke zwendel met afvalolie en chemisch afval, die, vermengd, onder valse vlag als stookolie op de markt ge bracht zouden worden. DEN HAAG. Toneelgroep Splien uit Zoetermeer moet per 1 september 100.000,subsidie van de gemeente Zoetermeer krijgen. Hiertoe heeft de raad van state woensdag de gemeen te veroordeeld. ROTTERDAM. Bij de Zweedse werf Gotaverken in Gotenburg wordt de mammoettanker „Koll- briss" (135.000 dwt) omgebouwd tot een afzinkbaar schip voor zware la ding tot 45.000 ton. DEN HAAG. Er klonk applaus in de tweede kamer en dat gold de ver trekkende CDA-politikus Joep Mom- mersteeg. In verband met zijn benoe ming tot lid van het Europees parle ment heeft hij met ingang van woens dag bedankt als lid van de Tweede Kamer. DEN HAAG. Het aantal winkel diefstallen is vorige jaar ten opzicht van 1980 met 15,5 procent gestegen. In totaal werden vorige jaar 36.037 winkeldiefstallen door de politie ge registreerd. gadering werd ook een indeling ge maakt, zodat ieder weet wanneer hij aan de beurt is. Oranje-kermis Na de pauze werden de plannen van de oranjeverenigingen voor een oranjekermis ten bate van de Stich ting Interieur Dorpshuis uiteengezet, door de heer L. v. d. Waal. de sekreta ris van het Oranjekomité. Hij vertel de dat tot op dat moment nog slechts 4 aanmeldingen waren binnegeko- men van verenigingen die op de ker mis een attraktie willen organiseren en verzorgen. Dat is nog te weinig om de kermis te laten slagen, maar tot 7 april kun nen verenigingen zich bij de heer L. v. d. Waal nog aanmelden (tel. 01116- 1745). Ideeën zijn er bij de oranje vereniging genoeg, dus wie wel hel pen wil, maar geen spel weet, kan zich toch aanmelden. AMSTERDAM. De produktie in de verwerkende industrie in ons land is in het vierde kwartaal van 1981 iets teruggelopen, na geruime tijd een stabiel verloop te hebben vertoond. Belangstellenden, die hun spullen kwijt willen, kunnen kontakt opne men met de veilingmeester. „Wij ver wachten dat er ook reaktie komt van de kant van de privé-verzamelaars. Kort geleden belde er een meneer op, die zijn verzameling antieke klokken aanbood. Waarschijnlijk zullen er meer van dit soort mensen reageren, die van hun verzamelingen afwillen", aldus de heer Klein. ROERMOND. De werkgelegenheid die het onderhoud van ons natuur en landschap biedt, dient via banen plannen te worden opgevuld. Staats- sekretaris Hans de Boer van CRM zal hier met alle kracht naar streven. Met wat vrijwilligers daarbij nog kunnen doen, moet rekening worden gehouden. ENSCHEDE. Het aanzien van poli tici en geestelijken is volgens een on derzoek van de afdeling bestuurs kunde van de TH Twente in de afge- lopoen veertig jaar sterk gedaald. De waardering voor mensen met een technische en wetenschappelijke opleiding is daarentegen fors geste gen. AMSTERDAM. De hoofdstedelijke recherche heeft nog twee verdachten gearresteerd in verband met de mil- joenenroof het afgelopen weekeinde bij Slavenburg's Bank in de Ru bensstraat in Amsterdam-Zuid. Het aantal aanhoudingen is daarmee tot acht gestegen. DEN HAAG. Ondanks het verbod olie naar Rhodesië te vervoeren wa ren in het verleden niet minder dan 63 Nederlandse tankers betrokken bij olietransporten via Mozambique naar Rhodesië. AMSTERDAM. Het Stichtings bestuur van de eerste- divisieklub FC Amsterdam heeft de KNVB schriftelijk laten weten dat de klub zich als betaald voetbalorganisatie aan het eind van het seizoen defini tief zal terugtrekken. DEN HAAG. De tweede kamer vindt dat minister Gardeniers van CRM de taak van coördinerend be windsman voor het beleid inzake de jeugdhulpverleniing moet krijgen met ingang van volgend jaar. De ka mer sprak dit dinsdag uit door het aannemen met algemene stemmen van een motie van PvdA, CDA, D'66 en VVD. DEN HAAG. Ongeveer 60 studen ten en docenten aan het kunsthisto risch instituut van de universiteit in Amsterdam hebben woensdag op het Binnenhof geprotesteerd tegen de uitwijzing van een Argentijnse me dewerker van het instituut, Sebasti an Lopez. DEN HAAG. Er is vorig jaar een enorme vertraging ontstaan bij de af handeling van verzoeken van gewe tensbezwaarden om vrijgesteld te worden van militaire dienst. Staats- sekretaris Van Houwelingen (defen sie) heeft gegevens over deze zaak aan de Tweede Kamer gestuurd waaruit dit zonneklaar blijkt. HOOGEVEEN. Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid moeten snel en instemmend adviseren over het investeringsloon. De beperkte ruimte voor de investe ringen maakt invoering van dat in vesteringsloon noodzakelijk. AMSTERDAM. Een gezond ener giebeleid moet erop gericht zijn de invoer van aardgas in de jaren tach tig te bevorderen en geen extrag gas naar het buitenland uit te voeren. DEN HAAG. De Europese Kom missie, het dagelijks bestuur van de EG, verwacht lagere prijzen voor au to's in de tien lid-staten van de ge meenschap, als de ministers van de lid-staten een nu nog bij de kommis sie in voorbereiding zijnde verorde ning hebben vastgestgeid voor de distributie-overeenkomsten in de au- tomobielsektor. Veilingdag Het ligt in de bedoeling eens in de twee maanden een veiling te houden. De eerste is op donderdag 15 april en wel in het „Huis van Nassau" te Zie rikzee. De openbare veiling met op bod begint om 14.00 uur. De dag er voor, woensdag is het van 10.00-16.00 uur kijkdag voor belangstellenden. De mensen kunnen zich dan oriënte ren op de te veilen goederen en kun nen zich 09k informeren over de ver moedelijke prijzen. Het verloop van de veiling is in handen van een afslager, in bijzijn van de heer Klein, als veilingmeester en gerechtsdeurwaarder, de heer F. W. J. van Veen. Tot en met zaterdag 10 april is het mogelijk kunst, antiek en inboedel in te leveren bij de heer Klein. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het kantoor aan de Melk markt 6, tel. 01110-6297. (Vervolg van pagina 1) wees de jeugd er op dat ze vooral zui nig met de bomen en heesters in' hun gemeente moeten omgaan, en ze beti telde de kinderen als „onbezoldigde boswachters" van het „groen" in hun omgeving. Ook de heer S. Roos, beheerder van de boswachterij Westenschouwen, was bij het planten in alle kernen aanwezig. In Brouwershaven werden tegeno ver de stadswaag en langs de Haven N.Z diverse heesters en bomen ge plant. Woensdag hebben de vijfde en zes de klassers van de lagere scholen te Noordgouwe en Dreischor hun dorp met bomen en heesters mogen ver fraaien. In Noordgouwe werd de ring op geknapt met 7 leilinden en in de om geving van het dorpshuis staan nu rond de 150 pas geplante heesters. Ook in Dreischor werden leilinden geplant (6) en verder zal de nieuw bouw en de omgeving Mr. P. Mog- gestraat er straks een stuk groener uitzien, door vijftig nieuwe bomen en struiken. Hoofd gemeentwerken, ing. J. H. M. Beek, deelde mee dat de gemeente Brouwershaven zeker van plan is volgende jaren weer aan dit boom- feest deel te nemen. Voldoende beplanting In de gemeente Duiveland, Brui nisse en Westerschouwen werd het boomfeest niet gevierd, omdat er niet direkt terreinen aanwezig waren waar nog het één en ander moest worden geplant. Advertentie Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 ZIERIKZEE. Hier en daar, zijn er nog een paar. Onder de rook van Zierikzee deze trouwe ..knol", ingezet bij het eggen van het land. Een mooi vroeg-lente- lijk gezicht. Vergadering in Renesse BRUINISSE, 1-4. Op de bijeen komst dinsdagavond 30 maart van de Hervormde Vrouwengroep „Helpt Elkander" heette mevrouw Teekesns de aanwezigen hartelijk welkom. Een bijzonder welkomstwoord richt-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4