Na dertig jaar afscheid van administratie Rijkswaterstaat Baldadige jeugd brengt vernielingen aan Rode Kruis uit Westhoek wil ambulance behouden Birartwinkel te Kerkwerve heropend na reorganisatie De heer A. de Zeeuw CAR. CENTRUM "DE SM0KKELH0EK" - KAPELLE-BIEZEUNGE»& ,6?3 De betere caravan voor minder geld. STREEKNIEUWS i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 april 1982 Nr. 23091 3 zochte ouderavond in de speelzaal ,,'t Trefpunt". De bijeenkomst werd ge opend door de voorzitster, mevrouw R. Poll. Vervolgens werd gesproken over plannen voor Koninginnedag, een pannenkoekaktie en het te reno veren dorpshuis, waarin de Stichting ruimte zal krijgen voor een nieuwe speelzaal. Besloten werd om op Koninginne dag met de speelzaal deel te nemen aan de optocht. Verder om op de weekmartk van 17 juni pannekoeken te bakken en verkopen ten bate van de kas. En verder om eveneens op de weekmarkt een keer de stand, die de Stichting Interieurverzorging Dorps huis Renesse heeft toegewezen gekre gen, te verzorgen. Men kwam over een om hiervoor met ouders speel goed te maken, dat dan op de markt verkocht zal worden t.b.v. het dorps huis. Bij de bestuursverkiezing waren slechts twee kandidaten om de twee openkomende plaatsen te bezetten. Het waren de dames Veerman en Fahner, die beide zonder stemming werden benoemd. Afscheid werd ge nomen van de aftredende bestuursle den, de dames M. de Bruijn en M. Dessing. Na de pauze werd een videofilm vertoond, die eerst werd ingeleid door een van de leidsters van de speelzaal, mevrouw M. Fennet. De videofilm toonde beelden van de ei gen peuterspeelzaal, en de les Peu ters naar de Peuterspeelzaal uit de Teleackursus „Peuters en Kleuters". Aan het slot kreeg mevroüw R. Poll, die de videofilm had verzorgd, een plant aangeboden. SCHARENDIJKE Opening „Dolfijn" De Firma Wittenberg Renters opent vrijdag 2 april het café petit restaurant „Dolfijn" te Scharendij- ke. Het bedrijf is gehuisvest in het voormalig café van Dolfirodam aan het Grevelingenmeer. BROUWERSHAVEN Ophalen oud papier Zaterdag 3 april wordt te Brou wershaven weer door de S.V. Brou wershaven papier opgehaald. De start is 9.00 uur vanaf de Markt. Het wordt de inwoners beleefd verzocht het papier gebundeld gereed te zet ten, hetgeen een vlottere afvoer be vordert. ZONNEMAIRE Muziek- en zangavond in het dorpshuis Vrijdagavond organiseert de har monievereniging „Nut en Uitspan ning" weer de jaarlijkse muziek- en zangavond. Behalve de harmoniever eniging, de drumband en kapel „de Gruttepikkers", zal ook het koor van de Plattelandsvrouwen een gedeelte van het programma verzorgen. De harmonievereniging bijt de spits af met een kort konsert, waarna gezamenlijk met de drumband nog een mars ten gehore zal worden ge bracht. De drumband gaat daarna al leen verder. Hierna komt het koor met een vijftal nummers. Na de pauze speelt de kapel en ver volgens is nogmaals de beurt aan het koor en sluit de harmonievereniging de avond af. Iedereen die deze avond wil meemaken is van harte welkom. De toegang is gratis, zodat iedereen van de muziek en zang kan genieten. Want zoals een oud gezegde zegt: „Was muziek en zang er niet, het le ven had geen waarde". NIEUWERKERK Programma Koninginnedag De Verenigingsraad heeft ook dit jaar weer diverse aktiviteiten voor deze feestelijke dag op het program ma: Verklede optocht voor de jonge ren (13.00 - 13.45 uur); Zeskamp voor de ouderen (14.30 - 16.30 uur), (men kan zich op geven voor deze Zeskamp bij C. Hart, tel. 2629): Oranjebal prijsuitreiking (het Dorpshuis opent haar deuren om 20.00 uur). Op 5 mei zal er een feestprogram ma voor de jeugd worden georgani seerd. OUWERKERK Opbrengst kollekte „Kinderzorg" Voor de Vereniging „Kinderzorg" te Middelburg is een bedrag van 180,40 overgemaakt. Dit is de op brengst van de kollekte over het eerste kwartaal 1982. De kollektant- jes brachten bijeen: Jantine Zijp en Astrid Kelderman 42,80, Katy den Boer en Jacqueline Harinck 52,95; Ineke van den Hamer en Gusta van Loo 37,30 en Miranda en Linda Vij verberg 47,35. Mevr. Vijverberg zegt namens „Kinderzorg" hartelijk dank aan kollektantjes en gevers. Opbrengst Reumakollekte De kollekte voor het Reumafonds heeft te Ouwerkerk opgebracht 304,—. Het komité zegt hiervoor hartelijk dank aan gevers en koliek- tanten. BRUINISSE Kollekte Hartstichting Volgende week zal er weer gekol- lekteerd worden voor de Nederland se Hartstichting in Bruinisse, welke hartelijk wordt aanbevolen. Jaarlijks krijgen 40 50.000 Neder landers een hartinfarct. Hart- en vaatziekten zijn momenteel de groot ste volksvijand en deze wordt bestre den door subsidies te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van voor- en nazorg van de hartpatiënten, vakantieweken voor kinderen met een aangeboren hartaf wijking, door reanimatiekursussen en door voorlichting te geven. Laat de Nederlandse Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten niet in de kou staan: Laat uw hart spre ken. Advertentie ZIERIKZEE, 31-3. De Rijkspolitie Schouwen-Duive- land wordt steeds vaker gekonfronteerd met jeugdvan- dalisme. Vooral op woensdagmiddag en zaterdag, als de scholen zijn gesloten, kan het klachten regenen op het politieburo. Dinsdag werd door baldadige jeugd een pas gebouwde muur aan de Wielingenstraat te Zierikzee omge trapt. In de gemeente Duiveland wordt veel last ondervonden van jongelui met opgevoerde brommers. Onlangs werd zo'n brommer van A. K. uit Nieuwerkerk in beslag genomen. Uit wraak heeft deze A. K. toen de fiets van de politieman die hem had „ge pakt" in elkaar getrapt en ook het fietsenrek voor het bureau kreeg een trap na. In Oosterland werd door een stel jongelui ingebroken in de sporthal, waarin vernielingen werden aange richt. Verder moeten regelmatig bal- dadigen van het dak van deze sport hal worden gehaald. Het zijn niet di- rekt verontruste gebeurtenissen, maar wel lastig zowel voor omwo nenden als voor de politie. Volgens een woordvoerder van de Rijkspolitie Zierikzee kan het korps de problemen met de jeugd op Schou- wen-Duiveland goed aan. In het Kaaskenswater te Zierikzee raakte een reiger in de klem, nadat hij in een visdraad was gestapt. Me dewerkers van het KNMI hebben het dier losgemaakt en bevrijd. BURGH-H AAMSTEDE Rondrit voor bejaarden door soos „De Westhoek" De rondrit voor bejaarden uit Westerschouwen op koninginnedag gebeurt zoals gebruikelijk ook dit jaar weer door leden van de mannen- sociëteit „De Westhoek". Van de Oranjevereniging uit had men bij vergissing de soos „T.W.W." in dit verband genoemd. Het telefoonnum mer voor opgave (voor 16 april) blijft eender: 01115-1390. RENESSE Ouderavond Peuterspeelzaal Dinsdagavond organiseerde het bestuur van de Stichting Peu terspeelzaal Renesse, een goed be- Kontakt met gemeenten De drie dames en de drie heren, die de brochettes kregen opgespeld voor het vijfmaal afstaan van bloed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE, 30-3. Tijdens de vergadering van het Ned. Rode Kruis, afdeling Schouwen, dinsdagavond, gaf dokter J. Ph. Stenger een toe lichting op het ambulance vervoer nieuwe stijl. Deze wet, uit 1971, is in wer king getreden met als doel sneller en doeltreffender te werken. De Westhoek valt onder het CPA Goes en elke melding loopt via Goes. Elke ambulance moet vergunning hebben van Prov. Staten. De wet kan ook eisen stellen aan de chauffeurs en de begeleiders. Momenteel kan ie dereen een ambulance bestellen via Goes en dit kan tot moeilijkheden leiden, omdat de medische hulp niet aanwezig kan zijn. De nieuwe vorm omvat 1 ambulan ce op 40.000 mensen en misschien ko men er drie ambulances op Schou- wen-Duiveland onder een direktie. Het is mogelijk dat een ambulance van de afdeling Westhoek dan ver dwijnt. De voorzitter, mevrouw A. C. Houtman zal zich met het bestuur tot de gemeenten richten om alles bij het oude te houden. Bloed afstaan Zes aanwezigen kregen brochettes opgesteld wegens het vijf keer af staan van bloed. Dit waren de dames: v. d. Aarsen- Deurloo, v. d. Bos-v. d. Bijl, v. d. Bos- Kortvriend en de heren D. Hooger- werf, F. Laman Trip en A. Quist. Dokter Flach vroeg de medewerking aan de vergadering voor de aanschaf van een defibrillator in de'ambulan ce, kosten rond de 27.000. Het appa raat is onmisbaar bij een hartstilstand. Hij wil dit bedrag bijeenbrengen met subsidies, sponsors, giften van partikulieren en een verloting. Kolonne-kommandant Tijdens de vergadering bedankte de heer R. Saman als magazijn meester. Zijn plaats werd ingenomen door de heer O. Boom. Dokter Sten ger wordt opvolger van de kolonne- kommandant dokter H. Simons. Plaatsvervangend kommandant is dokter J. L. Flach. Op zaterdag 10 april wordt in de Westhoek de vijfde Rode Kruis wandeltocht gehouden met afstanden van acht en 16 kilome ter. De kampagne volgt op 24 mei tot 6 juni. Een legaat van wijlen de heer M. de Rijke van 2745,-, werd in dank aan vaard. Bij de bestuursverkiezing wa ren, mevrouw Blom-Meerman en me vrouw Van Staa-van Buuren aftre dend en niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden namen mevrouw A. Landegent-Hijma en de heer P. Han- se plaats. Alle bijeenkomsten zijn in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg; zij zijn openbaar en zij be ginnen met spreekrecht voor de be zoekers. PTT-kantoren Bruinisse en Nieuwerkerk De komfortabclc 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekken gasvuur en watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wcgligging. Kom hem - cn de andere 14 Adria-modellcn - nu bij ons zien! •rncl BTW cn aftcvcnngsko<(cn KERKWERKVE, 31-3. De buurtwinkel te Kerkwerve, ,,de C A van het dorp" zoals de familie Jonker de zaak zelf noemt werd woensdag feestelijk heropend, nadat deze een interne reorganisatie had ondergaan. De winkel is niet uitgebreid maar ziet er nu wel overzichtelijker uit door een nieuwe opstelling van o.a. vitrines en schappen. De zaak wordt gerund door me vrouw Jonker, die op het dorp beter bekend is als Adrie van Tonapie, ter wijl de heer Jonker een betrekking heeft bij de gemeente. „Dat is het ge heim", vertellen ze, „van zo'n win keltjes zouden we samen niet kunnen leven. De man zorgt voor het brood, de vrouw voor het beleg, zo zit dat bij ons". Er heerste een vrolijke stemming in de winkel. De klanten spraken hun enthousiamse uit over de reorga nisatie en vertelden dat ze zich geen raad zouden weten als de buurtwin kel ooit zou sluiten, ,,'t Is goed voor een praetje in 'n laopje". Uiteenlopend De winkel van de familie Jonker is slechts één dag gesloten geweest voor deze verbouwing. Zeer uiteenlopen de artikelen zijn daar trouwens ver krijgbaar. Van wol naar medicijnen, van brood naar speelgoed, als ge zegd, de C A van Kerkwerve. Na de reorganisatie is het overzichtelijker boodschappen doen in hrt buurt- winkeltje te Kerkwerve. ZIERIKZEE, 31-3. De heer A. de Zeeuw nam woens dagmiddag na dertig jaar afscheid van de Deltadienst te Zierikzee, in het gebouw aan de Van Veenlaan. Hij trad in dienst op 17 maart 1952 bij de Rijkswaterstaat en is werkzaam geweest in de administratieve sektor bij de uitvoering van natte waterstaatswerken in Zuid-West- Nederland. De in Terneuzen geboren de heer De Zeeuw bereikte op 24 maart van dit jaar de 65-jarige leeftijd. De heer A. de Zeeuw haalde in zijn dankwoord aan de enorme uitbrei ding, die de dienst heeft meegemaakt in de loop der jaren. „We begonnen met een klein ploegje bij de Braak man, maar dat was wel gezellig". Tot slot bedankte hij een aantal mensen voor de aanwezigheid en de mede werking in de afgelopen jaren. beurt aan de kommisse voor ekono- mische aangelegenheden. De kom missieleden praten over de agenda's voor de vergaderingen van de haven schappen Vlissingen en Terneuzen (raden van bestuur). Als gevolg van een toenemend aan tal te verrichten handelingen worden de openstellingstijden van de post kantoren Bruinisse en Nieuwerkerk met ingang van 1 april 1982 met respektievelijk een uur en een half uur uitgebreid. De openstellingstijd van het kan toor Bruinisse wordt: maandag tot vrijdag 9-12 uur en 15.30-17.30 uur, op zaterdag 8.30-10.00 uur. Nieuwerkerk: Van maandag tot vrijdag 10-12 uur en 15.30-17.30 uur. De heer A. Spoel (l.) vertelt kennelijk iets leuks, want de heer De Zeeuw en zijn echtgenote hebben er lol om. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Namens de Deltadienst voerde de heer A. Spoel, hoofd uitvoering, als eerste het woord. Hij betitelde de af scheidnemende als een Zeeuw in hart en nieren en gaf aan de aanwezigen een overzicht van de dertig jaar, die de heer De Zeeuw in dienst is ge weest. De heer De Zeeuw begon afc schrij ver bij de werken voor afsluiting en inpoldering van de Braakman. Hij kende zijn eerste standplaats in Hoek, gevolgd door Philippine. In 1954 werd hij bevorderd tot admi nistratief ambtenaar C 3. Op 1 maart 1955 raakte de heer De Zeeuw betrok ken bij de uitvoering van het drie- eilandenplan (Walcheren, Noord-Be veland en Zuid-Beveland). Dat drie- eilandenplan veranderde tot Delta werkenplan zuid en in half 1957 kwam hij in vaste dienst. Zierikzee Vijf jaar later vertrok hij naar Zie rikzee, vanwaaruit hij een bijdrage leverde aan de afsluitingen van de Grevelingen, Brouwershavense Gat, het Haringvliet en de Oosterschelde. Naast het werk volgde de afscheidne mende enkele studies, de grondslag voor enkele promoties. Sinds het na jaar van 1979 is hij werkzaam op de afdeling Beheers- en bestuurszaken, met name bij de behandeling van schaderegelingen. De heer Bécu sprak namens Rijks waterstaat. Onder andere uit de Braakmanperiode haalde hij enkele herinneringen op, die voor de aanwe zigen plezierig waren om naar te luisteren. Betrokkenheid Chef bestuurszaken, de heer D. C. de Jong voerde als laatste het woord. „Zoals u zelf van het zuiden uit met de voortgang van de werken meeging tot aan de heroverweging van de af sluiting van de Oosterschelde, zo ver ging het veelal ook andere Rijkswa terstaters in hun loopbaan elders. Van klein naar groot, van voorberei ding naar uitvoering en ten slotte veelal een afbouw naar pensionering toe. Eenmaal vanwege de betrokken heid daarin aanvaard, hoorde je bij de vaste kern", aldus de heer De Jong. Hij typeerde het gevoel aan een historisch feit, aan een belangrijk werk, te hebben meegewerkt als een genoegdoening naast het salaris. „De laatste jaren worden werken in be ginsel aangepakt met strukturen, in gevuld met poppetjes. Vervolgens zoekt men mensen met overeen komstige bekwaamheden en plaatst die in de organisatie. Is de betreffen de deelaktiviteit afgelopen, dan wordt voor de volgende deelaktivi teit een ander poppetje gezocht. Ik wil vanaf deze plaats pleiten voor een menselijke benadering in ons werk. Een bijdrage daartoe zou,, kunnen zijn, dat met zoveel mogelijk, dezelfde, mensen een klus wordt uit- gevoerd. De voldoening aan het ein de van een geslaagd werk zal des te groter zijn", sprak de heer De Jong. Vergadering StatenKommissies De statenkommissie voor de stoombootdiensten vergadert vrij dag 2 april, 16.00 uur. Aan de orde komt de provinciale bijdrage aan de -Koninklijke Zuidhollandse maat schappij k tot het redden van drenke lingen. De kommissie voor de waterstaat, polders en wegen komt maandag 5 april bijeen om 15.00 uur. Op de agen da staan de ontwerp-wegenverorde- ning en de ontwerp-verordening wa terkering en waterbeheersing. Ook op 5 april, maar om 16.00 uur, vergadert de statenkommissie voor onderwijs en kuituur. Er wordt gesproken over subsidiëing van de emancipatieaktiviteiten in 1982 en over verhoging van de jaarlijkse bij drage aan het Zeeuws studiefonds. Vrijdag 8 april, 16.00 uur, is de Vergadering „Zevibel" Op zaterdag 17 april vindt in de bo venzaal van de vismijn te Breskens, de jaarvergadering plaats van „Zevi bel". Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuursverkiezing vindt plaats i.v.m. het aftreden van de heren B. W. Schot, Ph. Sinke, C. van IJssel- dijk en I. Bout. Inleidingen worden gehouden door de heer F. van Beek van het Rijksinstituut voor het Vis serij onderzoek en dr. R. de Clerck van het Rijksstation voor Zeevisserij uit Oostende. Aanvang 10.30 uur. ZIERIKZEE Vergadering Oranjevereniging Op dinsdag 20 april wordt in het „Huis van Nassau" de algemene le denvergadering gehouden van de Zierikzeesche Oranjevereniging. Be langrijk agendapunt is de bespre king van het programma voor konin ginnedag 1982. Koncert K.H. „Kunst en Eer" Op vrijdag 16 april geeft de Kon. Harmonie „Kunst en Eer" een dona- teurskoncert in de Concertzaal. Voor tijd: zie agenda. inbraak In de nacht van maandag op dins dag werd in het VP-centre aan de Varremarkt ingebroken. Voor 8.000,- aan rookwaren werd ont vreemd. De daders konden, door een achterdeur te forceren, het pand bin nenkomen. Speeltuin weer open Zaterdag 3 april wordt de speeltuin Meester Breetvelt.weer geopend. De afgelopen periode werd er flink wat opgeknapt en veranderd in de tuin. De speelobjekten werden o.a. geverfd en er zijn nieuwe voorwer pen geplaatst. Tijdens de opening wordt er onder meer een vossenjacht georganiseerd. De opening vindt plaats rond twee uur. Reiger verlost

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3