Geweld houdt aan op westelijke Jordaanoever EG-ministers nog niet uit impasse rond landbouwprijzen KOOPKRACHT EN RECESSIE Stichting Het Theater wvgi AGENDA Schmidt wil ontspanning De treinaanslag in Frankrijk Brezjnjev in ziekenhuis Iran valt Irak niet binnen EATER THE AE\JA Na 14 april Stakingen op komst in haven Rotterdam en Amsterdam Drie doden door gas-explosie Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE TIED Een tegenstelling, die ten principa le reeds altijd het ekonomisch leven en vooral het kleinhandelsbedrijf be dreigt, is enerzijds de noodzaak tot bezuiniging en anderzijds de daaruit voortvloeiende daling van de koop kracht. Deze tegenstelling - en de daaraan verbonden gevaren - is weer eens nadrukkelijk aan de orde gesteld door de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf, dat wél het principe van loonmatiging onderschrijft, maar gelijktijdig ern stig waarschuwt de daardoor dalen de koopkracht niet te lang te beper ken, daarvan zou de detailhandel de wrange vruchten plukken en die han del ondervindt thans reeds aanmer kelijke nadelen van die dalende koopkracht. Nog altijd is de ekonomische toe komst somber, zodat niet - althans niet op korte termijn - kan verwacht, dat de detailhandel uit de financiële moeilijkheden zal geraken. In tegen stelling met de publieke opinie, ziet de genoemde raad geen heil in voort zetting van het prijsbeleid. De raad verwacht veel meer van open kon- kurrentiemogelijkheden op een vrije markt, maar het elkaar bekonkurre- ren, al of niet in de marge, heeft in het verleden, naar ons gevoel, toch ook niet geleid tot meer winst voor het midden- en kleinbedrijf. Wel schuilt wellicht nog een verde re mogelijkheid in het „schuiven met de openingtstijden", die geen terug keer mag inhouden van vroegere, so ciaal verwerpelijke, toestanden, maar die als koopservice aan het pu bliek, toch ook rendement voor de winkelier opleveren. Een aparte aan tekening geldt in dit verband de bui tenshuis werkende vrouwen, die bui tengewoon weinig tijd hebben voor de bevoorrading van het gezin. De raad intussen geeft over 1981 een overzicht van de ontwikkeling in de verschillende branches. Daaruit, blijkt een grote verscheidenheid. Vooral zaken die „in de verte" te maken hebben met de vertraagde bouw, ondervonden de weerslagen hiervan. De levensmiddelensektor deed het wat beter, zij het dat een duidelijke trend aanwezig is naar se- lektief inkopen, dat alles te maken heeft met een grotere prijsbewust heid. Ook het punt: „duurzame kwa liteit" speelt steeds sterker een rol bij het koopgedrag van het publiek. Dat geldt - blijkens het verslag van de raad - vooral voor textielgoederen en schoenwerk. Postorderbedrijven hadden het in 1981 minder druk en terwijl het „zelfdoen" toch een zo duidelijk trend is geworden, was het jaar voor de doe-het-zelf-bedrijven toch niet optimaal. Er is geen sprake van dat 1982 „automatisch" beter zal zijn dan het afgelopen jaar, maar er valt hier en daar wel wat lering te trekken uit 1981, een jaar waarin de recessiever schijnselen op het onderwerpelijke vlak, zich duidelijke profileerden. Gevallen intussen zijn ook bekend dat originaliteit (in artikelenkeus en presentatie) en goed management, nog altijd wapens zijn al te scherpe kanten van de achteruitgang af te slijpen. In dit rijtje hoort ook thuis de inventiviteit van de ondernemer. Wolken boven Europa BRUSSEL, 31-3. De donkere wolken die zich de laatste ja ren boven het Europa van de tien samenpakken zijn na twee dagen topberaad van de rege ringsleiders te Brussel zeker niet weggedreven. Ook al trachtte het merendeel van de regeringsleiders iia afloop van het topgesprek in gepaste woorden gewag te maken van het redelijk sukses, ,,we zijn weer een stapje verder geko men", zei raadsvoorzitter pre mier Martens van België, lijkt het er toch op dat het Europa van de nabije toekomst weinig perspektie heeft. Een van de donkerste wol ken die nog steeds boven Euro pa hangt is die van de Britse bijdrage aan de Europese kas te Brussel". Nog altijd vinden de Britten dat ze veel te veel naar de hoofdstad van Europa moeten over maken en daar te weinig voor terugzien. BONN, 31-3. De Westduitse bonds kanselier Helmut Schmidt zal op de komende NAVO-topkonferentie, die 10 juni in Bonn wordt gehouden, aan dringen op ontspanning tussen het westen en de Sowjet-Unie. Ondanks de Russische bewapening, de inval in Afghanistan en de gebeurtenissen in Polen moet worden voor komen dat de koude oorlog weer opleeft, zo vindt Schmidt. Dit heeft regerings woordvoerder Kurt Becker woens dag meegedeeld. BRUSSEL, 31-3. De ministers van landbouw van de EG die een dag na het afsluiten van de Europese topkon- ferentie te Brussel bijeen zijn gekomen om te onderhan delen over de nieuwe landbouwprijs voor het jaar 1982/1983 zijn woensdag na een half uur vergaderen uit elkaar gegaan. In overleg met de Europese landbouwkommissaris, de Deen Poul Dalsager, werd besloten vooral bilaterale gesprekken te voeren. Nadat Dalsager de uit komsten van deze gesprekken had geïnventariseerd zou hij, samen met het Belgische voorzitterschap van de raad, de ministers opnieuw bijeenroepen. Advertentie Het overleg over de nieuwe land bouwprijzen dat minimaal drie da gen zal duren, valt onder een onge lukkig gesternte. De uitkomsten van de Europese topkonferentie van re geringsleiders wees al op een zeer moeizame bijeenkomst. Britse bijdrage Na afloop van het tweedaagse be raad te Brussel zei de Engelse pre mier mevrouw Margaret Thatcher dat deze week nog geen nieuwe land bouwprijzen te verwachten zijn, om dat het probleem van de Britse bij drage aan de Europese kas te Brussel nog steeds niet is opgelost. Zaterdag komen de ministers van buitenland se zaken te Luxemburg bijeen om op nieuw een oplossing te vinden voor deze voor de Britten hoogst onver teerbare zaak. SAN SALVADOR. De coalitie van vijf rechtse tot extreem-rechtse par tijen heeft de verkiezingen in El Sal vador definitief gewonnen. Volgens de onofficiële einduitslag krijgen de ze partijen samen 36 van 60 zetels in de grondwetgeven vergadering. De christendemokratische partij van president José Napoleon Duarte be haalde 24 zetels. MOSKOU. In de Sowjetrussische stad Pjatigorsk in het zuiden van het land hebben vier politiemannen door benzinebommen en vlammenwer pers deels zware brandwonden opge lopen bij de bestorming van een huis waar een man gedurende enkele maanden zijn tweeling-dochters had vastgehouden., BILBAO, 31-3. In een anonieme boodschap aan een Spaans blad heeft het „Spaans-baskisch Bataljon" zich woensdag verantwoordelijk gesteld voor de aanslag maandag op de Fran se Express „Capitole" tussen Parijs en Toulouse. Hierbij vielen vijf do den en twintig gewonden. MOSKOU, 31-3. De Russische pre sident Leonid Brezjnjev ligt in het ziekenhuis. Dat is woensdag uit be trouwbare brond in Moskou verno men. Er werd niet gezegd voor welke kwaal hij wordt behandeld. De 75-jarige leider werd afgelopen vrijdag opgenomen in een speciaal ziekenhuis waar hoge politicie wor den behandeld. Hij was onwel ge worden na een reis door de provincie. TEHERAN, BEIROET, BAGDAD, 31-3. De Iraanse president Hodjto- leslam Ali Chamenei heeft woensdag gezegd dat de strijdkrachten van zijn land niet Iraaks grondgebied zullen binnentrekken na hun offensief in de oorlog met Irak. Dit heeft Radio Te heran meegedeeld. Het offensief dat leidde tot de terugtrekking van het Iraakse vierde leger, heeft in ver scheidene Arabische hoofdsteden grote ongerustheid gewekt. De Britten namelijk dragen voor ongeveer 21 procent aan de EG-be- groting bij, terwijl zij voor slechts 11 procent terug ontvangen uit Brussel. De Europese kommissie, die vorige maand haar prijsvoorstellen open baar maakte, heeft een gemiddelde prijsverhoging van 9 procent voor gesteld, de Copa, de Europese over koepelende boerenorganisatie, wenst een gemiddelde prijsverho ging van 16 procent en het Europese parlement heeft de ministerraad het advies gegeven om de nieuwe land bouwprijzen met gemiddeld ruim 14 procent te verhogen. vertoon! in de Concertzaal a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur DE TWEE BESTE MOORDMACHINES ZIJN ELKAARS RIVALEN. WIE MAAKT WIE AF? "MENSELIJKE MOORDMACHINE" 16 jaar ROTTERDAM, 31-3. Na 14 april komen er stakingsak- ties in de Rotterdamse en Amsterdamse havens, als de werkgevers niet bereid zijn voor die datum een aantal werkgelegenheidsscheppende maatregelen te accepte ren. De CAO-groepsraad Haven van de Vervoersbond FNV heeft dat woensdaga vond op een vergadering in Rotterdam besloten. Er wordt gedacht aan stakin gen per haven-sektor. Eerste doelwit zijn de sterke havenbedrijven, vooral in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de Vervoersbond FNV zullen na het ver strijken van het ultimatum stakin gen uitbreken bij onder andere de GEM, de ECT en bij een aantal ma chinale bedrijven. Akties in de „zwakke" stukgoedsektor moeten ook niet uitgesloten worden geacht, aldus de woordvoerder. Deze noemde de aktiebereidheid onder havenar beiders „behoorlijk". Verlaging V.U.T. De havenarbeiders in Rotterdam en Amsterdam willen, zo bleek tij dens de vergadering van woensdaga vond, vooral verlaging van de VUT- leeftijd van 62 tot 60 jaar, een ar beidstijdverkorting van een kwar tier per dag en extra vakantie. De werkgevers willen tot nu toe niet DEN HAAG. De vijf meest betrok ken ministers in het kabinet hebben woensdag nog geen overeenstem ming bereikt over de Voorjaarsnota. Dat zei vice-premier Den Uyl direkt na afloop van het overleg van pre mier Van Agt, Den Uyl en de mi nisters Terlouw (ekonomische zaken), Van der Stee (financiën) en Van Thijn (binnenlandse zaken). DEN HAAG. De onderwijsvakor ganisaties hebben woensdag de extra ingreep in de salarissen voor het per soneel bij het onderwijs afgewezen. Minister Van Kemenade wil de in middels verlengde salarisschalen aanscherpen om voor volgend jaar tien miljoen gulden te besparen. WAGENINGEN. Prins Bernhard zal op 5 mei in Wageningen, de plaats die door het kabinet is aangewezen voor de jaarlijkse nationale herden king van de bevrijding, een nieuwe inskriptie op het bevrijdingsmonu ment onthullen. DEN HAAG. De Tweede Kamer geeft minister Van Kemenade van onderwijs en wetenschappen het groene licht voor het van start laten gaan van drie centra voor micro- elektronica in Delft, Twente en Eind hoven. verder gaan dan uitbetaling van het vokedige loon bij ziekte en handha ving van het systeem van prijskom- pensatie, zoals dat in de havens geldt. STUTTGART. Walter Hallenstein, de eei'ste voorzitter van de Europese Commissie (1958-1967), is na een lang- durige-ziekte in Stuttgart overleden. Hij was '80 jaar. DREMPT, 31-3. In de Gelderse ge meente Drempt zijn twee woningen ingestort na een gasexplosie in een van de woningen, drie mensen heb ben het leven verloren. De slachtoffers van de gasexplosie, die rond kwart over vier woensdag ochtend plaatsvond, zijn volgens de politie de 33-jarige J. Jansse, zijn 30- jarige vrouw en hun 3-jarige doch tertje Nanda. Zoontje Niels (2 jaar) werd gered. Hij werd door zolderbal ken tegen vallend puin beschermd en is met licht verwondingen in een zie kenhuis opgenomen. Volgens de poli tiewoordvoerder was het dochterjte op slag dood. De beide ouders zijn on der het puin gestikt. Woning ingestort Een tegenover de ingestorte wonin gen wonende politieman vertelde dat onmiddellijk na de explosie de wo ning van de familie Janssen in elkaar stortte. Het gezin dat woonde in het huis daarnaast, een echtpaar en twee kinderen, zag kans naar buiten te vluchten, voordat na luttele minuten ook van die woning de gevel en de muren het begaven. Over de oorzaak van de explosie is nog nauwelijks iets bekend. Aange nomen wordt dat de ontploffing door gas is veroorzaakt. De recherche is direkt na het reddingswerk met een uitgebreid onderzoek begonnen. JERUZALEM, 31-3. In een dorp in de buurt van de stad Hebron op de westelijke Jordaanoever is woensdag in een auto een bom ontploft. Daarbij raakte een belangrijk lid van de door Israël gesteunde dorpsliga's ernstig gewond. Voorts werd een jonge Palestijn door geweerkogels gewond bij een incident in een Palestijns vluchtelingenkamp. Het gewonde dorpshoofd is Kamal Patapta. Toen hij het portier van zijn auto opende, ontplofte de bom. De man werd ernstig gewond aan zijn been en is overgebracht naar een zie kenhuis in Hebron. Reaktie Mustafa Dudein, het hoofd van de dorpsliga van Hebron, de belangrijk ste op de westelijke Jordaanoever, zei in een reaktie op de aanslag dat deze duidelijk verband houdt met Jordaanse dreigementen aan het adres van Palestijnen die deel uitma ken van de dorpsliga's. Israël is twee jaar geleden met de oprichting van de liga's begonnen om een alternatief te kreërcn voor de mi litante pro-PLO-burgemccsters op de westelijke Jordaanoevers. Sindsdien zijn twee leden van de dorpsliga's ge dood. Hoogstwaarschijnlijk door Pa lestijnse guerrillastrijders. Mede daarom heeft Israël de leden van de liga's wapens en een militaire trai ning verschaft. Demonstratie Bij een demonstratie van jonge Pa lestijnen in het Palestijnse vluchte lingenkamp Qalandiya aan de weg van Jeruzalem naar Ramallah werd woensdag ingegrepen door Israëli sche parachutisten. Een demonstrant werd daarbij gewond. Hij is naar een ziekenhuis in Rammalah vervoerd. De Britse minister van buitenland se zaken kwam dinsdagavond in Is raël aan voor een tweedaags bezoek. Hij had woensdag een eerste ontmoe ting met zijn kollega Yitzhak Sha mir. Het gesprek werd na afloop om schreven als „vriendelijk". Verdere bijzonderheden werden niet gegeven. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs N oordgouweverenigingsgebouw Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.l.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwengroep. 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Ouderavond Christelijke Schoolvereniging ds. J. Boogermanschool. 19.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dorpshuis. Ouderavond „De Meer paal". 19.30 uur. Vrijdag 2 april Zierikzee Kleuterschool „De Speeldoos". Inle veren kleding voor kinderkleding- beurs. 19.30 - 21.30 uur. Foyer Mondragon. Ziejook: „Aria voor een atleet": 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Haamstede „De Graaf van Haamstede". Verga dering varkenshoudersvereniging „De Opgaande Zon". 19.30 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Muziek- en zangavond, „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichtings avond brand wonden. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 3 april Zierikzee Kleuterschool „De Speeldoos". Zo- merbeurs voor kinderkleding. 10.00 - 12.00 uur. Oosterland Dorpshuis „De Oosterhof". Puzzelrit P.J.Z. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis." Stichting Samen levingsopbouw. 19.30 uur. Dinsdag 6 april Haamstede Zaal Geref. Kerk. Afd. Ver. v. Huis vrouwen en afd. Noordwelle Platte landsvrouwenbond. 19.30 uur. Woensdag 7 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Donderdag 8 april Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. 20.00 uur. Zaterdag 10 april Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Dinsdag 13 april Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19,30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396,(01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Noe, vê je 't gek dat t'r zóvêê kar retjes op de wegt rieë? Somties doe 'k daer ök best an mee, ma onderlesten was 't zó vrêêt mistig, da je niks kuste zie, in dan mö je wê wat oars Afijn, wulder uutgewekte nae Goes, in da kuste je d'an net nog wê vinde, in dae op d'n trein. Ikke komme vö 't leket, in pakke centen. De vint ach ter glaesje: ,,wat 't mot wezelTwee retoertjes Rotterdam, moste 't weze. In wat zeit t'n dü't ruutje: zes in vuuftig gulden in vuuf in zeventig cent. O, die vint zit dae ök ma vö z'n broad, ma 't was ma net an, of ik k' ad t'n 'n flère gegé. Biena zeven in vuuftig gulden, om even in den trein te zitten. Md dat is tog nie gewoon mi. Wie die priezen vastgesteld eit, motte ze ma laete opneme. Noe even vurzichtig weze; k bin niet te gierig om te betaelen ma oe motte ze noe op zó'n meniere 't openbaer vervoer bevordere? Da wille die groate poli tieke lui tog. 'k Wou êêst tegen die vint nog zaage: ,,je liegt tog wé ze ker?", madaestieng 'n reke maansen achter m 'n; dus 'k wou m 'n fesoen ou we. Nêê as 't nog 's mistig is{ zd'k wê 'n strippekaerte kaope. Daë snappe 'k wê gin lorre van, ma 't mö wê vee goedkaoper weze, want mi d'n trein doe je 'n eige tekortin je fnó nie te- vee ooi op je vurke neme. Zó groei j'n bitje uut der, derlesten most ik ök op scheerkwaste was an 't mt dogt, 'k zd 's 'n nieuwtje Kleintje - as gezeit -vö op rt dan mö je niet te vee proiócollen bie je steke. Ik om 'n kwasje gbvreagd in de wienkel, in 'k ad 'n tientje in m'n porlemenee. Je begriept 't wê zeker; 't was vee te weinig: zevert in twintig vuuftig vö zó'n rottig kwdsje. Oör 's ier; 'k zaage nie. dd ze tevee vraege, md wê mot 't dat noe tog nae toe, mi de centen? 't Gae zó 't gaet, md nie zo 't óört. Lae je baerd md stae, want scheere gae je financieel de kop ök a koste,1 as 't zó deur gaet. Nêê die fa- brekanten binne meschien 6k zó lienk as 'n looie deure, in Sijmen md betaele. Noe de verkiezingen (rrii 't gesiefer êm m'n ons possie wi g'ad) verbie binne, motte Joop, in Dries in Jan uut eige zak, md 's vee mi d'n trein gerieê in vee scheerkwasjes kaope; dan zü de stikke wê nie jni so smaeke as se deeë, dien 'k temissen, in gae ze gau wat an de priezen idoe. want zó deugt 't log an gin óórbn of póóten, lae m'n eerluk weze. Zo bie mekaore is t'n roaren tied, md, zó vraeg je j'n eige af, is 't ooit wê 's gewoon gewist, in was 's eigen lik gewoon? Ik praette mi 'n man, die wist vee van de veertiende eeuw, 'n aande trug in den tied, zd 'k mö zaage. Deugde nie toen"n zei t'n. al léén a vanwege de zwarte ziekte; 'n lillik woord, vó 'n lillike ziekte; de pest was 't. Oe 't 6k is, wê goed 's 'n aande trug te gaen in den tied. Maan sen. dan kom je ök wat tegen, 't Was aoltied d wat. Alia dan wi md. in tot siens. SCHIEREILANDMA N tied. On- eize. M'n uten in 'k kaope. 'n eize, want

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2