0*M v\é\a\4 Volop „groen" geplant tijdens de nationale boomfeestdag Proefneming met plaatsing pijlers voor Oosterscheldestormstuw nu DE ZIERIKZEESCHE COURANT Essen, populieren, wilgen Zesde klassers aan het werk JMetnisse De „Ostrea" aan het werk PAAUWE PAAUWE B.V. my Dissident voor Russische rechter liter fles ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur; M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 1 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze qontractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 1 april 1982 138ste jaargang Nr. 23091 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Goed jaar voor Crescendo Dreischor nrf SCHOUWEN-DUIVELAND, 31-3. Het wordt zo lang zamerhand traditie, de nationale boomfeestdag, die tot nu toe altijd gepaard ging met kou en ijzige wind. Zo ook woensdag 31 maart. Tientallen zesdeklassers trokken er op uit, gewapend met sjaals en handschoenen, om geza menlijk honderden bomen te planten, waarmee zij er toe hebben bijgedragen de groenvoorziening in de diverse gemeenten op peil te houden. de burgemeester de eerste boom plantte. De negentig essen voor het Hat fieldpark werden geïmporteerd uit Romsey, een dorpje in het New Fo rest gebied in Engeland. Naast de bo men die tijdens de boomfeestdag in Zierikzee werden geplant, heeft de plantsoenendienst dit jaar 500 bomen geplant o.a. in Poortambacht VII, het industrieterrein en langs het fietspad Laan van St. Hilaire. De bomen langs de Gracht weg wer den geplant door leerlingen van de Beatrixschool, De St. Willibrordusschool zorgde overigens nog voor een aardige geste. De leerlingen hadden zich bezig ge houden met een projekt over „histo rie en opgravingen" en ze brachten - zeer toepasselijk - een herden kingssteen mee met als opschrift „Eerste boom Hatfieldpark, Th. H. de Meester, boomplantdag 31 maart 1982", die nu ergens bij een van de bomen onder grond ligt verstopt. Misschien kan deze steen in de ver re toekomst nog voor raadselen zor gen, tijdens opgravingswerkzaamhe den. Origineel De leerlingen zorgden trouwens voor nog een originele gebeurtenis, n.l. voordat de eerste boom werd ge plant, werden er een aantal couplet ten van het Zierikzeese volkslied ge zongen. Een verrassend idee! Middenschouwen De boomplantdag in de gemeente Middenschouwen begon negen uur in 31 MAART 1982 Brouwershaven en Zonnemaire vormden een uitzondering. Daar werd de boomfeestdag dinsdag 30 maart gehouden omdat de onderwij zers woensdag een landelijke kon- taktdag moesten bijwonen. Zierikzee In Zierikzee werden in totaal 110 bomen geplant, essen en wilgen, in het Hatfieldpark bij de nieuwe RSG en langs de Grachtweg. De zesde klassers van de St. Willi brordusschool beten de spits af en na half negen zag het eerst zo kale ter rein voor de school, er al een stuk vriendelijker uit. In het bijzijn van het voltallige kollege van Zierikzee, de heer F. Scherjon namens de LTS, de heer M. Roks-brugklaskoördina- tor RSG en de heer S. Roos van Staatsbosbeheer. sprak burge meester Th. H. de Meester de leerlin gen enige woorden toe. Onmisbaar Hij wees er op dat kinderen, door het planten van een boom, meer be langstelling en waardering zullen krijgen voor het „groen", dat onmis baar is voor onze samenleving. „Door betrokkenheid bij het planten zullen meer mensen meehelpen om onnodige beschadigingen of vernie lingen tegen te gaan. Iemand die im mers meehelpt om iets op te bouwen zal toch zeker niet meewerken het weer onnodig af te breken". Waarna Ellemeet waar 18 kinderen 32 es doornbomen langs de Schelpweg hebben geplant. In Scharendijke werd 10.00 uur de eerste populier in de grond gezet. Door de zesdeklas sers werden in totaal 36 bomen ge plant langs het sportveld aan de El- kerzeeseweg. Eerste aanzet Dit gebaar wordt echter ais een eerste aanzet beschouwd, want in to taal moeten nog 8.000 bomen en struikjes rond dit sportveld worden geplant, een werk dat door ing. buro Oranjewoud b.v. zal worden uitge voerd. Tijdens deze gebeurtenis wa ren o.a. het hoofd van de lagere school, de heer Kieviet, de heer De Vrieze van Oranjewoud b.v., de heer Ringelberg van de dienstkring Mid- denschouwen/Bruinisse en wethou der L. C. Padmos van de gemeente Middenschouwen aanwezig. Hij stelde het bijzonder op prijs dat de leerlingen zo enthousiast aan de boomplantdag deelnamen. „We hou den van bomen en vooral nu de kin deren zo direkt bij het planten zijn betrokken, verwacht ik dat de jeugd wat voorzichtiger niet onze plantsoe nen zal omgaan" aldus de heer Pad mos. De leerlingen waren overigens goed voorbereid, voordat zij aan de boomplantdag deelnamen. De heer P. Berrevoets van de plantsoenen dienst, had op school al het één en an der over het bomen planten en alles wat daarbij komt vertelt, zodat de kinderen „ter zake kundig" aan de slag konden gaan. De heer De Vrieze zorgde nog voor een aangename ver-' rassing tijdens het werk in de kou. Advertentie BROUWERSHAVEN Brouwershaven vierde de boomfeestdag al dinsdag Onder toeziend oog van medewerkers van de dienst gemeentewerken, ging de eerste boom de grond in. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij bood de kinderen een warme be ker chocolademelk aan en na afloop kregen ze als herinnering een plantje mee naar huis. Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Brouwershaven In de gemeente Brouwershaven, die voor,het eerst aan deze gebeurte nis deelnam, werden twee „boom feestdagen" gevierd. Dinsdag kwa men Brouwershaven en Zonnemaire al aan bod. In bijzonder snel tempo werden in Zonnemaire door vijfde en zes klassers 200 heesters geplant in de nieuwbouwwijk. Verder werden tussen de Zuidweg en de lagere school nog enkele bomen door de jeugd in de grond gezet. Boswachters Wethouder mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter' was zowel dinsdag als woensdag tijdens het boomfeest in de dorpen aanwezig. Zij Vervolg pag. 4 NEELTJE JANS, 31-3. Rijkswaterstaat gaat donder dag 1 april om 4 uur 's middags in de Oosterschelde de eerste proeven uitvoeren met het hefschip „Ostrea". DEN HAAG. Minister Van Thijn (binnenlandse zaken) wil gemeenten in de vorm van een vertrouwenskom- missie inspraak geven bij benoemin gen van burgemeesters. Die kommis sie kan dan een oordeel geven over sollicitanten naar het burgemeesters ambt. Advertentie Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheelvrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Het hefschip zal dan voor het eerste een van de 66 pijlers voor de Oosterschelde-stormvloedkering op tillen. Voor deze proefneming wordt de een nog niet helemaal afgebouwde pijler gebruikL De normale pijlers variëren in hoogte van 32 tot 40 meter. De voet is 25 bij 50 meter. De pijler waarmee donderdag de proef wordt uitge voerd heeft nog maar een hoogte van zo'n 20 meter. Nieuwe proef Maandag of dinsdag zal, afhanke lijk van het weer, een proef met een afgebouwde pijler plaatsvinden. Vol gens rijkswaterstaat worden de proe ven met de Ostrea nog uitgevoerd on der toezicht van de werf RDM, die het schip voor 73 miljoen gulden heeft gebouwd. Rijkswaterstaat ver wacht dat het hefschip samen met de „Cardium", de mattenlegger, het opschoon- en afmeerponton de „Ma- coma" en de funderingsmattenfa- briek de komende zomer officieel door de makers aan rijkswaterstaat zullen worden overgedragen. Deze vier, die nodig zijn voor het maken van de pijlcrdam, hebben sa men enkele honderden miljoenen guldens gekost. WA> PÊ BILT Hier het kolossale hefschip ..Ostrea' dal straks aan het werk moet met de pijlerheffing. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MOSKOU, 31-3. De Sowjetrussi- sche ijveraar voor de mensenrechten Iwan Kowalev, een van de laatste vier leden van de Helsinki-waak- hondgroep in Moskou, is woensdag voor de rechter verschenen om zich te verantwoorden wegens aktiviteit ten nadele van de staat. Alleen de moeder van de beklaag de, een 27-jarige technikus, mocht de rechtszaal betreden. De politie belet te dat aan een groep vrienden van Kowalev, verslaggevers en diploma tieke vertegenwoordigers uit het westen. Kowalev, echtgenoot van de gede tineerde dissident Tatiana Osipowa, heeft ruim zeven maanden in voorar rest doorgebracht in de Lefortowo- gevangenis van Moskou. Advertentie Sinas Verwachting tot vrijdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur om streeks 2 graden; middagtempera- tuur van 10 graden op de Wadden tot 15 graden in Brabant en Limburg; matige wind, in hoofdzaak zuid oostelijk. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 5 april: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: west 3 Zondag: Kans op neerslag: 30% Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: n.west 3 Maandag: Kans op neerslag: 107o. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: noord 2 ZON- EN MAANSTANDEN 2 april Zon op 7.13, onder 20.15 Maan op 13.03, onder 4.40 Volle Maan: 8 april (12.18) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 2 april 10.18 22.52 3.47 16.36 Doodtij: 3 april HET WEEROVERZICHT DE BILT. 1-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Er is het komende etmaal bo ven ons land meer bewolking en er kan ook een bui vallen. De middag- temperatuur ligt rond de 15 graden. Het weer staat vrijdag onder invloed van een depressie die van Spanje naar Frankrijk trekt en daarna onze omgeving bereikt. De depressie trekt zaterdag weg naar Duitsland en Po len. Tegelijkertijd komt er boven de Britse eilanden een hogedrukgebied aan afkomstig van de oceaan. De wind in ons land draait dan naar het noordwesten en voert koelere lucht van zee aan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1