w c Restauratie monumentaal bordes bij Nieuwe Kerk Bruse middenstand laat duidelijk „nee" horen tegen grote supermarkt DE ZIERIKZEESCHE COURANT Na kerkexterieur Koffie 19 cent duurder Jti«tniss« Grote dreun" voor winkeliers Raad heeft donderdag laatste woord Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M, J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 30 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23090 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Meer water in (en uit) Schouwse duinen Dostojewski Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. dchzelf de vraag stelt: ,,x3tr a ik verantwoordelijk voor tnijn daden oj niet" is verantwoordelijk. Wie „Ben ZIERIKZEE, 29-3. De stad Zierikzee mag zich gelukkig prijzen in het bezit te zijn van een fraai en zeer monu mentaal raadhuis. Toch mist men iets bij dit gebouw, dat elders bij dergelijke historische monumenten dikwijls wel aanwezig is, nl. een bordes. Juist bij de viering van gedenkdagen en andere feestelijke gebeurtenissen kan met name een groot bordes allerlei attraktieve mogelijk heden bieden. Omdat het Zierikzeese stadhuis dat perspektief dus niet heeft is het dubbel belangrijk dat de Nieuwe of Grote Kerk, die in 1848 werd inge wijd en thans in restauratie is, wèl een uitermate monumentaal bordes, beter gezegd twee bordessen, bezit Nadat de noodzakelijke restaura tie van het kerkexterieur in vrij kor te tijd goede vorderingen maakte en enige maanden geleden vrijwel kon worden afgesloten, kwam tevens aan alle bedrijvigheid'rond het kerkge bouw een voorlopig einde. Het stei gerwoud werd weggehaald; het wachten was nu op het herstel van de twee mönumentale bordessen en het interieur. Zoals bekend mag worden verondersteld, is het „klimaat" voor monumentenrestauraties inmiddels aanzienlijk verslechterd. dragen, worden herplaatst, nadat ze een opknapbeurt hebben ondergaan. Indrukwekkend decor Wanneer dit alles is voltooid en ook het ruime kerkplein zal zijn ge fatsoeneerd kan Zierikzee wellicht op hoogtijdagen weer eens het een en ander tegen het indrukwekkend de cor van zware zuilen en breed bordes organiseren. Dat gebeurde bv. ook op 13 septem ber 1907 toen ter gelegenheid van een koninklijk bezoek een groot kinder koor, staande op de trappen van het bordes, onder leiding van dirigent S. Klimmerboom een cantate uitvoer- de. Kerk en bordes speelden ook een belangrijke rol tijdens de groots op gezette Zierikzeese stadsfeesten in 1949. Er bestaat een (zeldzame) kleu renfilm van deze festiviteiten, die duidelijk aantoont hoezeer het histo rische gebouw het kleurrijke tafereel van de talrijke gekostumeerde bur gers als het ware „ondersteunt". Menigeen zal zich afvragen wan neer het kerkgebouw weer beschik baar zal komen, nadat het herstel tot een goed einde is gebracht. Het ant woord op die vraag kan spijtig ge noeg nog niet worden gegeven. Dan zal eerst voor de volgende fase - restauratie van het inwendige - door de hogere instanties het sein op groen moeten worden gezet. Hoewel het bestuur van de eerder genoemde stichting Oude Zeeuwse Kerken niet aan de weg timmert kan toch wel worden gezegd, dat achter de schermen de nodige aktiviteit wordt ontplooid om zo mogelijk de eindfase van de kerkrestauratie bin nen niet al te lange tijd weer op gang te brengen. (Wiebe Keikes) MEXICO-STAD. De Mexicaanse president Jose Lopez Portillo heeft het verloop van de zondag gehouden verkiezingen in El Salvador „een prachtig gezicht" genoemd. ZIERIKZEE. Uitvoering van een cantate door ecu meisjes- en kinderkoor ,ti 13 september 1907 op het bordes van de Nieuwe of Grote.Kerk. supermarkt de „grote broers" tegen relatief lage kosten „het laatste rest je leven uit de Bruse middenstand wringen". Hoe het balletje ook rolt: als de raadsleden ja zeggen tegen de supermarkt, rolt het balletje altijd verkeerd voor de winkeliers van Bruinisse. Welk graantje? „Overigens zouden wij wel eens willen weten", vervolgt Visch, „welk graantje we kunnen meepik ken, zoals het kollege stelt. De stel ling dat middenstanders vlak bij een grote zaak altijd goed floreren, gaat alleen maar op in een grote stad die als centrum fungeert voor de wijde omtrek". Rechten In verband met rechten, wordt ge wezen naar het trammelant enige ja ren geleden met de seizoensmarkt. Piet Dekker (groentewagen) werd toen in bescherming genomen, „want die komt al zó lang", was het stand punt van de gemeente toen. Vervolg pag. 3 WASHINGTON. De Amerikaanse president Ronald Reagan zal woens dagavond om 20 uur plaatselijke tijd (donderdagochtend 3 uur onze tijd) een perskonferentie over de onder handelingen met de Sowjet-Unie in zake kernwapens houden. DEN HAAG, 29-3. Een pak koffie (250 gram) wordt woensdag 31 maart negentien cent duurder. Het ministe rie van ekonomische zaken heeft dit maandag bevestigd. De adviesprijs van de bekende merken komt hier mee op 4,15 gulden. Volgens een woordvoerder van het departement is de prijsstijging het gevolg van de hogere kosten van fabrikanten, waardoor de prijs op de wereldmark t is gestegen. TEL AVIV. Israël heeft Jordanië gewaarschuwd Palcstijnen op de westelijke Jordaanoever die met Is raël samenwerken niet te bedreigen. Een Joodse kolonist heeft maandag het vuur geopend op Palestijncn die een wegblokkade hadden opgericht. Dit heeft de Israëlisch radio maan dag meegedeeld. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Subsidies In plaats van het „nieuwe leven" dat de Prijsknijper het dorp moet in blazen, zal het steeds doodser wor den in Bru, omdat enkele van de ja renlang gevestigde bedrijven het loodje zullen moeten leggen". Verplaatsing Maar vanwaar die angst? Er is toch al een supermarkt van dd heer Veld huizen, en het gaat toch om een ver plaatsing van dit bedrijf? De heer Visch: „Zolang de „prijsknijper" zit waar hij nu zit, en verkoopt wat hij nu verkoopt is er wat ons betreft niets aan de hand. Zélfs als hij ter plekke een uitbreiding zou willen on dergaan." „Maar zodra een nieuwe vestiging an de orde komt, kan ieder op z'n vin gers natellen dat een dergelijk pand nooit rendabel gemaakt kan worden, tenzij door verkoop van „branch- vreemde" artikelen. Omzet, die van de Bruse winkels gepikt wordt, om zet, die we geen van allen kunnen missen". ZIERIKZEE. Het Chr. Residentie Mannenkoor zorgde vrijdagavond in de Chr. Geref. kerk te Zierikzee vooreen neel fijn gastoptreden. Het koor werd begeleid door de vaste dirigent Anne Postumus. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Angst dus, dat de supermarkt het niet zal kunnen bolwerken. Angst, dat de „prijsknijper" zulke lage prij zen zal hanteren, dat van een gezonde konkurrentie geen sprake meer zal zijn. Angst voor het ontstaan op deze manier van een monopolypositie, door het D.P.O.-onderzoek gevreesd. Of angst, dat na een debacle van de UK* P£ 81 Lr Verwachting tot woensdagavond: Zonnige perioden Droog weer en zonnige perioden; mi nimumtemperatuur om het vries punt; middagtemperatuur omstreeks 10 graden; zwakke tot matige noord oostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 3 april: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidoost 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: zuidoost 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 31 maart Zon op 7.18, onder 20.11 Maan'op 11.01, onder 2.42 1 april Zon op 7.16, onder 20.13 Maan op 11.57, onder 3.49 Eerste Kwartier: 1 april (7.08) HOOG- EN LAAGWATER 31 maart 1 april Doodtij: Hoogwater 8.03 20.19 9.01 21.25 3 Laagwater 1.33 14.05 2.32 15.12 april HET WEERO VERZICHT DE BILT, 30-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Achter een buiengebied dat gistermorgen onze westkust bereikte en dat gisteravond ons land groten deels gepasseerd was, draaide de wind naar de noordoosthoek. De noordoostelijke stroming, die de temperatuur vandaag laag hield, kwam tot ontwikkeling aan de flank van een hogedrukgebied dat zijn cen trum heeft ten westen van Ierland. De komende dagen verplaatst het hogedrukcentrum zich naar de Noordzee. Naarmate het centrum dichter bij ons land komt te liggen zullen er meer zonnige perioden gaan voorkomen en zal de wind verder af nemen. Subsidies voor grote restauratie werken worden door de rijksdienst voor monumentenzorg momenteel slechts in zeldzame gevallen gege ven, waarbij het vaak ondoorgronde lijk is waarom voor het ene histo risch monument wel, en voor het an dere geen geld beschikbaar wordt gesteld. Of, zoals het onlangs ergens werd geschreven: het is een soort tombola met zeer veel nieten en maar weinig prijzen Gemeentebestuur en burgerij en niet te vergeten het bestuur van de stichting Oude Zeeuwse Kerken (ei genares van de Nieuwe Kerk te Zie rikzee) mogen zich in de handen wrij ven, dat enkele jaren geleden einde lijk met het omvangrijke herstel een begin kon worden gemaakt zodat de kerk in ieder geval voor verdere afta keling kon worden behoed. De opmerkzame toeschouwer zal inmiddels hebben vastgesteld, dat de bedrijvigheid bij de kerk en op het kerkplein is teruggekeerd. Werk zaamheden zijn begonnen aan het grote bordes, dat ernstige verzak kingsverschijnselen vertoonde. Bo vendien waren tal van hardstenen treden gescheurd of op andere wijze beschadigd. Duidelijk zichtbaar is nu, dat dit monumentale bordes wordt gedra gen door een gemetselde, ten dele boogvormige fundering van baksteen. Die konstruktie zal uiter aard worden versterkt met gewa pend beton alvorens de hardstenen treden weer kunnen worden aange bracht. Ook kunnen dan de twee zeldzame lantaarns van gietijzer, die de wa pens van Zierikzee en het jaartal 1848 BRUINISSE, 30-3. Het standpunt van het kollege van b. en w. met betrekking tot de eventuele komst van een grote supermarkt in Bruinisse, is het K.N.O.V. (Konink lijk Nederlands Ondernemers Verbond) afdeling Brui nisse, danig in het verkeerde keelgat geschoten. Het kol lege meldt, dat er geen zwaarwegende motieven bekend zijn tégen de vestiging van de supermarkt (nu al „Prijs knijper" genoemd). Die bezwaren zijn er wèl. De op een vergadering gehouden stemming onder leden van de K.N.O.V. wees uit, dat 70 van de Bruse middenstanders tégen de komst van een supermarkt stemden. De uitslag van de stemming werd ook de leden van het kolege ter hand gesteld, evenals alle raadsleden. De vraag rijst of 70 van de Bruse middenstanders als „zwaarwegende motieven" kunnen gelden. Welke zwaarwegende motieven voert deze groep aan? In een gesprek met de waarnemend voorzitter van de K.N.O.V. afdeling Bruinisse, de heer L. Visch, worden de zaken wat de middenstanders betreft eens op een rijtje gezet. Vooraf verklaart Visch niet over personen te willen spreken, het gaat louter alleen om de zaak, door wie ook gerund. Juist in deze tijd i „Juist in deze tijd, waarin je mid denstanders als rijpe appelen uit de boom vallen. Juist in deze tijd waarin je leest dat er wéér een zaak failliet is gegaan. Juist in déze tijd is het onvoorstelbaar, dat de gemeente raad door het kollege wordt ge vraagd medewerking te verlenen aan de verkoop van grond voor een su permarkt in Bruinise", zegt Visch. Zijn stelling is vervolgens, dat waar het door de moordende konkur rentie toch al moeilijk is om het schouwtje te laten roken, en de huidi ge ekonomische resessie er een schep je bovenop doet, de vestiging van een grote supermarkt de grote dreun voor de Bruse middenstand zal zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1