Opvarende Vlissingse sleepboot vermoedelijk verdronken R.C.D. DEED INVAL BIJ RADIO RA WHIDE Salvadorianen ondanks geweld naar stembus AGENDA Sleepboot gekapseisd Sportvissers verrast door opkomende mist Grondbezit Poolse boeren Moordaanslag in Spaans Baskenland Seizoenweekmarkten te Renesse Demonstratie tegen bewind El Salvador Inbraken in West-Brabant opgelost (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 VLISSINGEN, 29-3. Voor de rede van Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag rond vijf uur de sleep boot „Themi-4" gekapseisd, terwijl die met een groot zeeschip bezig was. Een van de vier opvarenden is gered. WARSCHAU, OOST-BERLIJN, 26-3. Het Poolse parlement heeft vrij dag het recht van boeren op partiku- lier bezit van hun grond in de wet verankerd. Een desbetreffende wijziging in het burgerlijk wetboek en het civiele procesrecht legde ook de gelijke be handeling van de staats-coöperatieve en partikuliere landbouw vast. Ongeveer 75 procent van het akker land in Polen bevindt zich in handen van partikuliere boeren, die door de landbouwpolitiek die in het verleden is gevoerd achtergesteld werden bij de veel minder rendabele staatsbe drijven. De Poolse regering hoopt dat de nieuwe wetsbepalingen een stabilise rende invloed op de situatie op het platteland zullen hebben en vooral een verbetering van de produktie. Dit zal echter afhangen van inlossing door de overheid van beloften de boe ren meer machines, kunstmest en in- sekticiden te bezorgen. De Themi-4" van het sleepbedrijf Dijkhuizen kapseise toen het bezig was op de rede van Vlissingen het Griekse zeeschip Lausios, 53.000 bru to ton te verhalen. De vier opvarenden van de Themi-4", de 54-jarige schipper- eigenaar Theo Dijkhuizen, zijn eve- noude neef Theo en een Turkse ma troos zwommen van de gekapseisde sleepboot weg. De jongste matroos wist zich echter vast te klemmen aan de schroef en werd gered. Voor het le ven van de drie anderen wordt ge vreesd. Het zeewater heeft momen teel een temperatuur van rond de zes graden. Zoekakties De Themi-4", die op zijn kop drijft, is bij Breskens aan de grond gezet. De zoekakties met loodsboten, de reddingsboot Javazee uit Bres kens en een helikopter kwamen vrij wel direkt na het ongeluk op gang. De helikopter moest al eerder in ver band met de opkomende mist afha ken, de andere vaartuigen hebben de zoekaktie tot negen uur voortgezet. Aangespoeld Het lijk dat zondagmiddag bij Breskens is aangespoeld blijkt dat van de 33-jarige G. van Pamel uit Schoondijke te zijn. De man werd sinds zaterdagavond vermist, nadat hij samen met zijn broer op de Westerschelde was gaan vissen. Van de sinds zondagmorgen vroeg vermiste opvarenden van de gekap- seise sleepboot Themi-4" is nog geen enkele spoor gevonden. De twee sportvissers zijn zaterdag in een viereneenhalve meter lange rubberboot de Westerschelde opgeva ren om te vissen. Vermoedelijk zijn zij verrast door de opkomende mist. Veer stilgelegen Afgezien van twee vroege afvaar ten heeft het veer Vlissingen- Breskens zondag de gehele dag stil gelegen. Volgens een woordvoerder van de veerdienst is dat niet eerder voorgekomen. Zondag in de voora vond was het nog erg mistig op de Westerschelde. Het scheepvaartver keer lag toen nog steeds stil. DEN HAAG. De belastingdienst heeft de afgelopen tijd akties ge voerd die gericht waren op onder meer apothekers die mogelijk bonus sen hebben ontvangen uit de ge neesmiddelenindustrie. *WWWWWWVWIWWWWW Groeten uit de ruimte CAPE CANAVERAL, 28-3. Astronaut Jack Lousma heeft zondag tijdens de 80ste om wenteling rond de aarde van het ruimteveer Columbia de tijd genomen zijn groeten te zenden aan de Nederlandse ko ninklijke familie en zijn mede- Nederlanders. Lousma, die zaterdag nog kleine problemen had met de zender van de space-shuttle up erg de vluchtleiding of hij het goed had gehoord dat hij groeten had ontvangen van Ne derlanders. Toen dat juist bleek, zei hij: „Ik wil zeggen dat ik Nederlands (Fries) ben en dat ik veel vrienden en fa milie in Nederland heb en ik zend hun mijn beste wensen en groeten. Ik weet dat de konin gin welkom zal zijn en wil ko ningin Beatrix, prins Claus en de koninklijke familie met respekt mijn groeten over brengen. Ik hoop hun te ont moeten als zij de volgende maande komen", aldus astro naut Jack Lousma. RENESSE, 29-3. In de periode van 12 mei tot en met 1 september zal er weer iedere woensdagmorgen van 8.30 tot 13.00 uur een seizoenweek markt worden gehouden in Renesse. De weekmarkt van 2 juni zal in ver band met de paardenmarkt te Zierik- zee worden verschoven naar donder dagmorgen 3 juni. Evenals vorige jaren zal er weer een uitgebreid assortiment worden aangeboden. De volgende artikelen zullen o.m. te koop worden aangebo den: groenten en fruit, koek en ban ket, noten en gedroogde zuidvruch ten, vis, zuivelprodukten, speelgoed en luxe huishoudelijke artikelen, bloemen en planten, souvenirs en zeeuwse sieraden, lederwaren, tex tiel, wol en handwerken en Roe meense en Hongaarse folkore en kunstnijverheid. Ambachten De peuterspeelzaal zal op 16 juni op de markt staan met pannekoken, het Rode Kruis op 21 juli met welfare artikelen en de vrouwenvereniging Martha op 28 juli met handwerken SAN SEBASTIAN, Spanje, 26-3. In de Spaaris-Baskische stad San Se bastian hebben twee mannen de di- rekteur van het telefoonbedrijf dood geschoten, zeventien maanden nadat zijn voorganger door guerrilleros van de Baskische afscheidingsbewe ging was vermoord. De 54-jarige Enrique Cuesta Jime nez werd doödgeschoten toen hij van zijn werk naar huis liep,. Cuesta's lijfwacht, een politieman, werd ern stig gewond. Volgens de politie draagt de aan slag het stempel van ETA, de Baski sche afscheidingsbeweging. Flitsen uit het buitenland NEW DELHI. De militaire leider in Bangladesj, die woensdag bij een staatsgreep aan de macht kwam, ge neraal Hoessein Mohammed Ershad, heeft een nieuwe president benoemd. Het is de 68-jarige opperrechter van het hooggerechtshof, Abdulfazal Choudury, die zaterdag zal worde beëdigd. LA PAZ. Bij een betoging in het Boliviaanse Cochabamba tegen het ekonomische beleid van de regering zijn vrijdag vijf demonstranten doodgeschoten. Elf mensen liepen verwondingen op. Volgens de politie hebben sluipschutters het vuur op de naar schatting 10.000 demonstranten geopend. Volgens andere berichten was het de politie die begon te schie ten. KOPENHAGEN. Een Deense ak- tievoerster voor de vrede heeft vrij dag gezegd dat de Russische autori teiten toestemming hebben gegeven voor een vredesmars in de Sowjet- Unie. Ongeveer 250 personen zouden aan deze tocht mogen deelnemen en anti-oorlogsbijeenkomsten organise ren. PARIJS. Het bestuur van de in Pa rijs gevestigde VIII-St.-Denis-univer- siteit heeft een eredoktoraat ver leend aan Lech Walesa. Dit heeft het curatorium van de universiteit vrij dag bekendgemaakt. OOST-BERLIJN. Een Oostduitser is gearresteerd, nadat hij partijleider Erich Honecker schriftelijk had la ten weten in hongerstaking te gaan als hij geen toestemming kreeg zich bij zijn Indiase verloofde te voegen. Dit hebben vrienden van hem vrij dag meegedeeld. BEIROET. In het christelijk oosten van de Libanese hoofdstad Beiroet is vrijdag een tijdbom ontploft die on der een zetel was geplaats. Twee mannen zijn gedood en twintig ge wond. ST. LOUIS. De sekretaris-generaal van de NAVO, Joseph Luns, heeft vrijdag gezegd dat dc Russische ge heime politie grote invloed heeft op de Westeuropese vredesbeweging. De KGB spant zich hard in om de publie ke opinie in Westeuropa te beïnvloe den, aldus Luns in een interview, dat hij vrijdag in het Amerikaanse St. Louis gaf. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten zijn er optimistisch over dat hun Westeuropese bondgenoten er mee in zullen stemmen de financiële kredie ten voor Moskou te beperken, tenein de ,.de Russische bewapening en het internationale avonturisme binnen de perken te houden". Ruim veertig mensen gedood 9 J 33 lil 3b. ./H.i-Jj. SAN SALVADOR, 29-3. De inwoners van El Salvador zijn zondag waar mogelijk in groten getale gaan stem men voor een grondwetgevende vergadering. In de hoofdstad San Salvador ontstonden vaak kilometers rij en wachtende kiezers voor de stemlokalen. Bij akties van guerrillastrijders zijn echter zeker 40 mensen gedood en moesten stemlokalen in een aan tal plaatsen worden gesloten. Na de allereerste uitslagen heeft de christendemokratische partij van president Duarte de leiding, maar op de voet gevolgd door twee extreem rechtse groeperingen. AMSTERDAM, 26-3. Onder de leu ze ,,E1 Salvador geen tweede Viet nam" hebben honderden Amster dammers vrijdagavond gede monstreerd tegen het bewind in El Salvador. De demonstranten trokken van de Dam naar het Museumplein, waar bloemen werden neergelegd bij de kruisen die daar vorige week zijn neergezet ter nagedachtenis aan de vier in El Salvador omgekomen IKON-medewerkers. Rond een groot bloementapijt plaatsten vele mensen brandende kaarsen. Het El Salvador comité in Amster dam heeft laten weten elke week op vrijdag te willen demonstreren tegen het regime in El Salvador. Zij vreest dat de situatie in dat land nog ernsti ger wordt en de onderdrukking nog zwaarder zal zijn nu vele journa listen in verband met hun veiligheid dit land verlaten en dus niet meer kunnen schrijven over wqt daar ge beurt. DACCA. Genereaal Hossain Mo hammed Ershad, de nieuwe macht hebber in Bangladesj, heeft de start aangekondigd van een anti-korrup- tiekampagne, die kan leiden tot de berechting en terechtstelling van de afgezette president Abdus Sattar en zijn kabinet. BRUSSEL. Dc algemene staking in België waartoe het socialistische vakverbond ABVV voor vrijdag had opgeroepen heeft het openbare leven tot op zekere hoogte verlamd. In twee van de 15 stembureaus in Santiago de Maria in de provincie llJsulutan kregen de christendemo- kraten 389 stemmen tegèn 303 voor de Nationale Verzoeningspartij (PCN) en 288 voor de Arena van de extremistische ex-majoor Daubuis- son. Ondanks de dreigementen van de guerillabeweging, de verkiezingen te verstoren, zijn vele kiezers naar de stembus gegaan om onder bescher ming van het leger 60 afgevaardig den hun stem uit te brengen voor de grondwetgevende vergadering. In ternationale waarnemers die zondag verschillende stembureaus bezoch ten, bleken onder de indruk van de wens van het volk om te gaan stem men. Vrijwillig Desgevraagd verklaarden burgers vrijwillig te komen stemmen omdat wij vrede en werk willen. Als niet ie dereen zou kunnen stemmen dan lag dat volgens hen niet aan de guerril lastrijders maar aan de kilometer lange rijen voor de stemlokalen en de langzame stemprocedure. ten bate van de kerk. Gedurende het gehele siezoen zal een marktkraam worden bezet door een der verschil lende Renesser vereniging ten bate van de Stichting Interieur Dorps huis. Op de weekmarkten van 23 en 30 juni organiseert de evenementen kommissie demonstraties schaap scheren, spinnen, glasbewerken, stoelenmatten, hoefbeslaan en pop penkast. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De aannemers in de wegenbouw hoeven er dit jaar niet op te rekenen dat zij van de rijkso verheid voor vijfhonder miljoen gul den aan opdrachten krijgen. Minister Zeevalking van verkeer en wa terstaat heeft hen dit laten weten, zo blijkt uit een bericht in het vrijdag verschenen orgaan van het algemeen verbond bouwbedrijf (AVBB). DEN HAAG. Het Oostgroningse Beerta wil een eigen, zelfstandige hartkliniek met een kapaciteit van zeshonder open hartoperaties per jaar. De organisatie van de kliniek zou op efficiënte Amerikaanse lest geschoeid moeten zijn, zodat de prijs van een operatie beneden de gangba re blijft. DEN HAAG. Kerkelijke instellin gen hebben vrijdag bij de Ameri kaanse ambassade te Den Haag pro test aangetekend tegen de inmenging Van buitenlandse mogendheden in El Salvador., BERGEN OP ZOOM, 26-3. De re cherche van de politie in Bergen op Zoom heeft de afgelopen dagen 73 in braken in West-Brabant opgelost. Acht mensen zijn aangehouden. Zes van hen hebben de inbraken in middels bekend, twee van de ar restanten die worden verdacht van heling hebben hun aandeel ontkend. De buit bestond in de meeste geval len uit geld, sieraden, elektrische ap paratuur en klokken. De marechaus see en de rijkspolitie verleenden bijstand aan het onderzoek. De zes verdachten van de inbraak zijn voor geleid aan de officier van justitie in Breda. Volgens de politie hadden de inbre kers het vooral gemunt op woonhui zen waar op dat moment niemand thuis was. De inbraken zijn gepleegd vanaf januari 1981 tot en met de afge lopen weken. De daders opereerden steeds in groepjes die telkens van sa menstelling veranderde. ,,Van een planmatige opzet was geen sprake", aldus hoofdinspekteur G. Oomens van de Bergse politie. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland ,,Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur., i;. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Aula Chr. Scholengemeenschap. Ver gadering prot. chr. schoolraad, rayon Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Verenigingsgebouw aan het Vrije. Oprichtingsvergadering Schietver eniging Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring tennisvereniging WIK. 20.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur- sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw; C.P.B.-af deling, 19.45 uur. UW ontmoetingscentrum. UW kontaktavond. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Beatrixschool. Ledenvergadering Rode Kruis. 20.00 uur. Drukwerk zong „Wat Dom" ZIERIKZEE, 28-3. Het was natuurlijk stom toeval, maar toch opmerkelijk, dat net het plaatje „Wat Dom" van Drukwerk opstond toen politie en Radio Controle Dienst (R.C.D.) zondagmiddag een inval deden bij zen derpiraat Radio Rawhide. MONSTER. Een Westduitse sport vliegtuigje heeft vrijdagmiddag in de Duinen bij Monster een noodlan ding gemaakt, waarbij het toestel zich met de neus in de grond boorde. De piloot, de 21-jarige H. P. Oehler uit het Westduitse Lindwegen bleef volgens een woordvoerder van de rijkspolitie ongedeerd. De disc-jockey „Jo-Jo" (D. v. d. W.) en zijn wederhelft „Shiba" (A. v. d. W.) te Zierikzee waren er best een beetje onderste boven van. Het ging immers al zo lang goed. Al anderhalf jaar was Radio Rawhide in de ether, eerst via de band, maar later in de live-uitzendingen. In strijd met de wet, dat wisten Jo- Jo en Shiba natuurlijk wel, maar zo als gezegd: het was lang goed gegaan. „Dan word je op den duur toch wat minder attent", zegt Jo-Jo. Voorheen werd bijvoorbeeld op lokatie uitge zonden, maar de radiopiraat legt uit, dat dat nou eenmaal ten koste gaat van de kwaliteit en als je eenmaal met een goede live-uitzending in de lucht bent geweest, kan je het vol gens hem niet meer maken de luiste raars nog wat anders voor te zetten. Met „Truck Stop" Zondag was Radio Rawhide dus li ve in de lucht. Eigenlijk betrof het een gekombineerde uitzending met een andere plaatselijke zenderpiraat „Radio Truck Stop", die tijdelijk kampte met een defekte zender. Van daar die gezamenlijke uitzending. Reeds in de ochtenduren startte het programma, de luisteraars werd de mogelijkheid geboden telefonische verzoekjes aan te vragen en daar werd zeer druk gebruikt van ge maakt. Luisteraars in een straal van ongeveer 15 km brachten een totaal van 130 telefonische verzoekjes bij- Renesse Stichting Peuterspeelzaal. Ouder avond. 20.00 uur. Woensdag 31 maart Zierikzee Poppentheater „Alteklein", St. Do- musstraat. „Het vreemde Ei". 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks groep Schouwen-Duiveland, 20.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Ouderavond Christelijke School. 19.30 uur. Raadsvergadering. Radio Rawhide kreeg ze niet alle maal meer afgewerkt afgelopen zon dag, want omstreeks vier uur deden politie en R.C.D. hun intrede. Tegen D. v. d. W. werd proces-verbaal opge maakt en verder werd apparatuur, zoals zender, voedingsmeter, meng paneel, e.d. met een totale waarde van 1.500,- in beslag genomen. Meteen stond de telefoon bij Jo-Jo en Shiba roodgloeiend, want vele lui- teraars hadden begrepen, dat er iets aan de hand was bij Radio Rawhide. Ook kollega-radibpiraten betuigden hun medeleven, zoals „De Kleine Pi raten" en „Neptunus". Zij zegden toe het nieuws van de inval in hun uit zending mee te nemen. Einde? Op de vraag of dit gebeuren het einde betekent van Radio Rawhide, antwoordde Jo-Jo in eerste instantie bevestigend, maar luttele ogenblik ken later bleek de situatie al volko men gewijzigd. Er kwam een aan trekkelijke aanbieding van de zijde der luisteraars en het bedrijfsleven. ..Dit is dus niet het einde van Rawhi de, we gaan weer verder, maar het kan wel een paar maanden duren", aldus Jo-Jo, die daarmee duidelijk te kennen gaf het illegaal radio maken voorlopig nog niet aan de kant te wil len zetten. Gemeentehuis. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Zierikzee .Kleuterschool „De Speeldoos". Inle veren kleding voor kinderkleding- beurs. 19.30 - 21.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Muziek- en zangavond. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichtings avond brand wonden. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 3 april Zierikzee Kleuterschool „De Speeldoos". Zo- merbeurs voor kinderkleding. 10.00 - 12.00 uur. Oosterland Dorpshuis „De Oosterhof". Puzzelrit P.J.Z. Schouwen-Duiveland. 19.30 Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Woensdag 7 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Zaterdag 10 april Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2