Grote kans op bouw van tennishal te Nieuwerkerk Problemen rond as psychologisch assi life Problemen rond aannemen psychologisch assistente PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Enthousiasme binnen tennisvereniging: Europarlement wil een verhoging van 14 procent Overeenstemming voor stukgoed- werkers PAAUWE B.V. mi- Bestuursvergadering Beatrixschool School op zoek naar extra lokalen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur; M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 29 maart 1982 138ste jaargang Nr, 23089 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Welzijnsplan Middenscliouwen vastgesteld SIRJANSLAND, 30-3. Er bestaat een grote kans dat de tennisliefhebbers op Schouwen-Duiveland reeds komen de winter gebruik kunnen gaan maken van een nieuw te bouwen tennishal te Nieuwerkerk. De plannen om naast het bestaande tenniskomplex van Tennisvereniging Dui- veland (T.V.D.) deze hal te bouwen zijn in een gevorderd stadium. Gedacht wordt aan vier binnenbanen, zodat het gehele komplex zal gaan bestaan uit acht banen. ZIERIKZEE. Een korenavond op hoog niveau vrijdagavond in de Chr. Geref. kerk te Zierikzee. Indrukwekkend was zeker het gezamenlijk optreden van de eigen" koren: ,,De Lof stem", ,,Sjaloom(jeugdkoor) en ,,De Sjofar(kinder koor). Zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De landbouwprijzen STRAATSBURG, 26-3. Het Europees parlement heeft vrijdag in Straats burg besloten voor het oogstjaar 1982 de prijzen voor landbouwprodukten ge middeld met 14 procent te verhogen. Vier uur stemmen over 360 op de resolu tie ingediende amendementen waren nodig voordat het parlement tot deze beslissing kwam. De meerderheid was uiterst klein: 123 stemmen voor en 107 tegen. Voorzitter van de Tennisvereniging Duiveland, de heer Hans Wohl. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ROTTERDAM, 27-3. De werkge vers in de Rotterdamse haven en de Vervoersboden FNV en CNV hebben zaterdagochtend vroeg overeenstem ming bereikt over een herstrukture- ringsplan voor de Rotterdamse ha ven, waarmee de problemen in de stukgoed-sektor kunnen worden op gelost. Alle stukgoed-werkers van zeve- nenvijftigeneenhalf jaar een ouder kunnen vrijwillig met werken stop pen met behoud van negentig procent van hun laatstverdiende netto-sala ris tot hun vijfenzestigste. Voor waarde voor de regeling is, dat het rijk bereid is de zogenoemde 57- jarigen regeling toe te passen, waar door de uitgetreden havenwerkers een WWV-uitkering krijgen. De werkgevers zijn bereid die uitkering aan te vullen met het geld, dat zij an ders aan de VUT (regeling voor ver vroegd uittreden) kwijt waren ge weest. Alle gelden zullen worden gestort in een op te richten Herstruk- tureringsfonds Rotterdamse Haven. UTRECHT. De academische raad vraagt acht studentenstops aan voor het komende studiejaar. Sinds november wordt uitvoerig overleg gevoerd tussen het bestuur van T.V.D. en de investeerder, die het projekt wil verwezenlijken. Ook met de gemeente heeft overleg plaatsgevonden. De T.V.D. is nauw betrokken bij de plannen, daar de betreffende projek- tontwikkelaar denkt aan een exploitatie-opze in zeer nauwe sa menwerking met de plaatselijke tennisvereniging. Voorzitter van de T.V.D., de heer Hans Wohl, acht de besprekingen daaromtrent echter nog in een te prematuur stadium om daar gedetailleerder op in te gaan. Gunstige voorwaarden De voorzitter blijkt overigens bij zonder ingenomen met de plannen; immers, de tennisfaciliteiten in Nieuwerkerk zullen een geweldige uitbreiding ondergaan. Ook is het zo, dat de vereniging bij realisatie van de plannen zal kunnen beschikken over een gloednieuwe kantine en mo- den e kleedgelegenheden. .Tevens", aldus de voorzitter,bestaat het stre ven om voor de leden van T.V.D. on der extra gunstige voorwaarden doorlopend in de hal te gaan tennis sen. Hiermee zal een lang gekoester de wens van menig tennisser in ver vulling gaan." Tennisinstituut Tussen Tennisinstituut Zeeland (T.I.Z.) en de T.V.D. zijn al plannen ontwikkeld om ongeveer vijftien honderd uur te vullen met training onder leiding van gediplomeerde (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) trainers. Daarnaast, volgens Hans Felius van T.I.Z.zullen op uitgebrei de schaal kompetities en toernooien georganiseerd gaan worden. Ook de training van jeugd en topjeugd zal dan zomer en winter door op Schou wen-Duiveland gegeven kunnen wor den. „In het jonge bestaan van Tennis vereniging Duiveland zullen deze ontwikkelingen een mijlpaal gaan vormen", aldus Hans Wohl, die gaar ne even terugblikt op de geschiedenis van deze vereniging. Opgericht in 1975 en gestart met twee banen groeide de vereniging al snel uit tot boven de tweehonderd le den. Met volledige medewerking van gemeente Duiveland koinden in 1981 nogeens twee banen in gebruik geno men worden. Wachttijden zijn zo doende tot de verleden tijd gaan be horen en voor nieuwe leden is nog ruimschoots plaats. Unieke gelegenheid „De komst van deze hal zal een unieke gelegenheid bieden om onze jeugd in Duiveland op te vangen", al dus voorzitter Wohl, „immers",' zo vervolgt hij, „de grote aandacht best- ted aan onze jeugdleden zal nu het ge hele jaar door kunnen plaatsvinden". „De komst van deze zo centraal ge legen hal zal behalve voor de tennis vereniging te Nieuwerkerk ook voor alle tennissers op Schouwen-Duive land van grote betekenis kunnen worden", is de mening van de voor zitter. UTRECHT. De Nederlandse bis schoppen hebben de wens uitgespro ken dat het volk van El Salvador in vrijheid over zijn eigen problemen kan beslissen en dat geen enkele bui tenlandse mogendheid zich op een zo danige wijze in de situatie mengt dat het konflikt daardoor wordt ver lengd en een oplossing wordt verhin derd. Dit schrijven de bisschoppen vrijdag in een brief, die door kardi naal Willeb rands is ondertekend, aan de bisschoppenkonferentie van El Salvador. Het betreft een aanstelling, voor slechts enkele uurtjes per week en hoofd van de school de heer J. de Jong deelde mee dat hij inmiddels al iemand voor deze funktie op het oog had, maar hij vroeg de bestuursleden om medewerking voor wat de finan ciële kant betreft. Het salaris voor deze assistente zou neerkomen op 15,— (netto) per uur en dat vonden zowel de gegadigde als het hoofd van de school te laag. (Dit salaris wordt geregeld volgens vast gestelde normen). De heer De Jonge stelde de vertegenwoordigers van de diverse gemeenten op Schouwen- Duiveland voor, extra geld - in totaal 800,— beschikbaar te stellen zodat een redelijk loon kan worden be reikt. Dit vonden de bestuursleden echter wat problematisch omdat ze het moeilijk in hun eigen raad zou den kunnen verantwoorden. „We moeten allemaal erg op de kleintjes gaan letten" was hun mening en het voorstel zal waarschijnlijk niet door de raden worden goedgekeurd. Oppas De gegadigde voor deze funktie meende dat die 15,— slechts vol doende zou zijn voor het betalen voor de kinderoppas en het benzinegeld Goes/Zierikzee. Enkele bestuursleden maakten de opmerking dat het de algemene ten dens is, ongehuwden voorrang te ver- Het resultaat kan Nederlandse boeren uiterst tevreden stemmen. Omdat ook de medeverantwoorde- lenen, zodat de kosten voor het vin den van oppas achterwege kunnen blijven. „Er zijn tegenwoordig zoveel jonge mensen, die dolgraag dit baantje zou den willen hebben. Ze zouden het zelfs voor niets doen, alleen maar om tenminste referenties te kunnen op geven bij het vinden van een andere baan" aldus de heer J. C. de Feiter van de gemeente Westerschouwen, die van mening was dat een normale sollicitatie-procedure moest worden gevolgd. Het bestuur zal zich hiero ver nader beraden. Met ingang van het nieuwe school jaar zal met twee groepen ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) wor den gewerkt. Uitbreiding is noodza kelijk en het hoofd van de school had de twee noodlokalen in Malta beke ken die in het nieuwe shooljaar zul len vrijkomen. „Deze gebouwen verkeren in zeer slechte staat, er zitten gaten in de vloeren en de pandjes zijn eigenlijk niet geschikt voor deze afdeling" al dus de heer De Jong. Voorzitter C. Bij de Vaate dacht dat dat nogal mee viel en merkte op dat er niets beters te vinden is. Het bestuur zal zich hier nader over buigen. Verder is de Beatrixschool van plan deel te nemen aan het proefpro- jekt Voortgezet Onderwijs Zeeland. Deelname aan dit projekt kan leiden tot een betere samenwerking tussen voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Dit proefprojekt is opgezet door het ministerie van onderwijs en we tenschappen met als doel te onder zoeken wat de konsekwenties zijn van het dalende aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Inmiddels is de behoefte naar voren gekomen van het Speciaal Voortgezet Onder wijs om ook aan deze aktiviteit deel te nemen. lijkheidsheffing voor melk volgens het parlement moet verdwijnen zou overname van het parlements- voorstel voor Nederlandse boeren een inkomensverbetering van 16,5 procent betekenen. De boerenorgani- saties in Europa hadden om 16,3 pro cent gevraagd. De Europese Kom missie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, wilde in haar oor spronkelijk voorstel slechts een ver hoging met 9 procent. Definitieve beslissing De ministerraad, de ministers van landbouw van de tien EG-lidsta- ten, moeten nu op korte termijn defi- niteif het percentage vast stellen waarmee de prijzen verhoogd mogen worden. De voorzitter van de raad, de Belgi sche minister van Europese zaken, Paul de Keersmaeker, kondigde in Straatsburg aan dat de raad waar schijnlijk op een gemiddelde tussen kommissie- en parlemetsvoorstellen zal gaan zitten en op twaalf procent uitkomen. DEN HAAG. De ministerraad is vrijdag akkoor gegaan met voorstel len van minister Van der Stee (finan ciën) tot beheersing van de uitgaven voor dit jaar. Er zijn voorlopige kasplafonds ingesteld en afspraken gemaakt tot matiging bij het aan gaan van nieuwe verplichtingen.. Achtergrond van de voorgenomen beleidsbeslissingen is de zorg die het kabinet heeft over het financieel be leid in dit jaar. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuid weg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. 1 De ziel van de mens groeit niet van loon, maar van de arbeid J i die 't loon verdient. i i Multatuli hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pt BU.T- Verwachting tot dinsdagavond: Vrij koud Vooral in de nacht en ochtend nog en kele buien; later meer opklaringen; minimumtemperatuur rond 2 gra den; middagtemperatuur omstreeks 8 graden; matige, aan de kust enige tijd krachtige wind, draaiend naar noordwest. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 2 april: Woensdag: Wisselend bewolkt. Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: n.-west 3 Donderdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: variërend 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: variërend 3 ZON- EN MAANSTANDEN 30 maart Zon op 7.20, onder 20.10 Maan op 10.17, onder 1.26 Eerste Kwartier: 1 april (7.08) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 30 maart 7.13 19.40 0.46 13.16 Doodtij: 3 april HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Onverwacht snel drong giste ren mist en laaghangende bewolking afkomstig van de Noordzee ons land binnen. Vandaag verslechterde het weer nog wat verder doordat een bui- engebied via Engeland ons land be reikte. De eerste buien werden al vanmorgen vroeg langs de Hollandse en Zeeuwse kust waargenomen. Ver wacht wordt dat het buiengebied morgenochtend ons land gepasseerd zal zijn en dat daarna een weersver- betering inzet. Morgen zal het met een graad of acht nog wel aan de koude kant zijn. In de loop van de week echter wordt het zonniger en stijgen de temperatu ren weer onder invloed van een hoge- drukgebied dat bij de Britse eilanden tot ontwikkeling komt. ZIERIKZEE, 26-3. Het aanstellen van een psyhologi- sche assistente voor de Beatrixschool leverde tijdens de openbare bestuursvergadering van deze'school vrijdag middag een aardige diskussie op. RENESSE. Zaterdagmiddag omstreeks half twee ontstond brand op een stuk duinpolder van familie M. te Renesse aan de Hoogenboomlaan. Door een fou tieve melding zocht de brandweer in eerste instantie tevergeefs naar de brand aan de Sfholderlaan Toen de kohpsen van Renesse en Haamstede aan de Hoogenboomlaan arriveerden waren de talrijke belangstellenden al met de bluswerkzaamheden begonnen. Het vuur was toen snel onder kontrole. Onge veer 2 ha duinpolder ging verloren. De oorzaak van de brand is onbekend. <i K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1