L HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Konsumenten Kontakt: huishoudelijke apparaten te vaak vernieuwd Milieubeleid mag niet op laag pitje worden gezet Groot aanbod van afgestudeerde artsen Keukenhif open Afscheid vermoorde IKON- medewerkers op radio en ttlevisie Wat biedt de BEELDBUIS? Flitsen uit het buitenland Zomertijd BBC-tv op piraat? Geen zendtijd uitbreiding per 1 april 6 DEN HAAG, 25-3. Fabrikanten van huishoudelijke ap paratuur zoals kleurentelevisies, stereo-installaties en wasmachines vernieuwen hun produkten veel te vaak. De konsument betaalt meestal nodeloos meer voor een artikel dat er alleen maar anders uitziet en niet wezenlijk beter is. In plaats van modernisering van het uiterlijk heeft de konsument meer baat bij een prijsverlaging van het bestaande apparaat. Dit is de mening van Konsumenten Kontakt in Den Haag. In het april nummer van zijn blad „Koopkracht" schrijft deze organisatie, dat veel fa brikanten van huishoudelijke appa raten hun produkten elk jaar een nieuw gezicht geven omwille van de konkurrentie. Sommigen noemen een lager stroomverbruik als argu ment om met een vernieuwd produkt op de markt te komen. De helft van alle nieuwe apparaten is duurder dan de vorige uitvoering. Uit een onderzoek dat Konsumen ten Kontakt heeft gehouden onder zestig producenten en importeurs van 123 produkten van de laatste ja ren, is gebleken, dat 45 apparaten al niet meer worden gemaakt. Vier en vijftig produkten zijn opgevolgd door nieuwe uitvoeringen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De Nederlandse rege ring is in stijgende mate verontrust over de ontwikkelingen op de sinds 1967 door Israël bezette westelijke Jordaanoever, waar de afgelopen da gen vijf Palestijnen zijn doodgescho ten en naar verluidt honderden zijn gearresteerd. AMSTERDAM. De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag aan de vriendinnen van Arie O. en Wim P. wegens heling straffen opgelegd van 16 en 8 weken. De straffen zijn, afge zien van een voorwaardelijk gedeel te, gelijk aan de tijd die de vrouwen in voorarrest hebben doorgebracht. ROTTERDAM. De verdwenen aan hangwagen van de Nederlandse Blin- denvereniging, waarin voor 90.000 gulden aan hulpmiddelen voor blin den zat, is terecht. GRONINGEN. In het Grand Thea tre in Groningen is de 500.000e werk loze van Nederland „gehuldigd". Als zodanig werd aangemerkt de per 1 maart werkloos geworden Groningse onderwijzeres Gineke Heerema, die de huldiging onderging tijdens een demonstratieve bijeenkomst van de „Beweging tegen de sollicitatie plicht". DEN HAAG. De wat zij noemt op vallende verschuiving in 1981 van het tekort op onze reisverkeersba- lans van zes naar 5,2 miljard gulden, heeft dr. M. Tideman, adviseur voor toerisme en horeca, aan het cijferen gezet met als uitkomst de konklusie, dat het minder worden van het te kort met 800 miljoen gulden een sa menloop van vele en veelsoortige faktoren" is. DEN HAAG. In een projekt, dat een jaar of vijf a zes duurt, kan een nieuwe opzet voor het vreemde talenonderwijs in ons land worden ontwikkeld. Daaraan is grote be hoefte. AMSTERDAM. Van.de ruim 2.700 personeelsleden die sinds beging 1978 de NDSM-werf in Amsterdam moesten verlaten zijn er ongeveer driehonderd nog steeds op zoek naar werk. Veel werknemers konden bij de sluiting van het bedrijf worden herplaatst op de nieuwe NSM-werf en de reparatiewerf van de ADM. SCHIPHOL. De rijkspolitie dienst luchtvaart heeft afgelopen dinsdag de 34-jarige L. A. H. W. uit Amster dam op Schiphol aangehouden, die 115 kilo hasj in zijn auto had. Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie, in verband met het on derzoek, pas donderdag bekendge maakt. ZWOLLE. Met de uitvoering van het meest noodzakelijke onderhouds werk wil Zwolle de verdere verpau pering van zijn rijke kerkenbezit te gengaan. Zwolle had graag meer werk willen maken van de restaura tie, maar de tientallen miljoenen gul dens die daarvoor nodig zijn, ontbre ken. In het blad staat verder dat de pro- duktvernieuwingen een forse aan slag plegen op energie en grondstof fen. „Zorgvuldig omspringen met on ze natuurlijke bronnen is misschien wel een groter konsumentenbelang dan een jaarlijkse aanpassing aan de trend", konkludeert de organisatie. EINDHOVEN. De politie heeft an derhalf jaar, nadat er brand werd gesticht in het in aanbouw zijnde nieuwe politiebureau in Eindhoven in verband daarmee vijftien jongelui aangehouden. De verdachten varië ren in leeftijd van 17 tot 24 jaar. LISSE, 25-6. dr. C. Berkhou wer, oud-voorzittr van het Europese Parlement, heeftdonderdagmorgen in Lisse de boltoemententoonstel- ling Keukenhof olicieel geopend. Vandaag (vrijdi) gaat deze ten toonstelling, die brig jaar 870.000 betalende bezoek® trok, open voor het publiek. Buiten in het par was op deze ope ningsdag aan bloeien nog niet veel te zien. In de kassh uiteraard wel. Het accent wordt ct jaar vooral ge legd op bloemsieperk, waarvoor onder meer fresia 1 irissen, lelies, alstroemeria's en Imarillissen ge bruikt worden. Inde warme kas komt van 13 tot en iet 23 mei een le lietentoonstelling. I Buiten is onder rn<»r een inzending met „verdwenen" tjpensoorten uit de zeventiende- enanttiende eeuw. Zaterdag 27 maart, 20.20 uur, Ned. 1: De André van Duin-show. Gast is de uitbundige zingende Franse zangeresDalida. Duurder Konsumenten Kontakt noemt als voorbeeld een video-opnemer, die werd vernieuwd omdat er duidelijk vraag was naar een zogenoemde soft-touch bediening". ,,Of de kon sument het ook waardeert dat deze bedieningsverbeteringen het appa raat vijfhonderd gulden maken, blijft een onbeantwoorde vraag", al dus Koopkracht. HILVERSUM, 25-3. Op radio en te levisie zal zaterdag 27 maart aan dacht worden besteed aan het afsc heid, dat in de ochtenduren, op het NOS-komplex wordt genomen van de in EL Salvador om het leven ge bracht vier IKON-medewerkers. UTRECHT. Na veertien uur praten zijn de onderhandelingen over een nieuwe zuivel-c.a.o., die betrekking heeft op 24.000 werknemers, afgebro ken. DEN HAAG. De Amerikanse presi dent Ronald Reagan heeft de IKON laten weten de dood van de vier Ne derlandse journalisten in El Salva dor ten zeerste te betreuren. AMERSFOORT, 25-3. De aller minst rooskleurige ekonomische si tuatie mag er niet toe leiden dat het milieubeleid wegens de kosten op een laag pitje wordt gezet. V akantiespr eiding rijkssscholen 1982 Paasvakantie 1982 v. Zaterdag 3 april t/m een in regionaal overleg nader over een te komen datum, doch niet eerder eindigende dan maan dag 12 april 1982. Zomervakantie 1982 Voortgezet onderwijs: regio A Noord- en Zuid-Holland: 10 juli t/m 22 augustus; regio B Zeeland, Noord-Brabant, Lim burg: 3 juli t/m 15 augustus; re gio C overige provincies en de Zuidelijke IJsselmeerpolders: 17 juli t/m 29 augustus. Kleuter- en lager onderwijs: regio A Noord- en Zuid-Hol land: 10 juli t/m 22 augustus; regio B Zeeland, Noord-Bra bant en Limburg: 26 juni t/m 8 augustus; regio C overige pro vincies en de Zuidelijke IJssel meerpolders: 24 juli t/m 5 sep tember. LEIDSCHENDAM, 25-3. Het grote aanbod van afstuderende artsen noopt tot maatregelen op korte termijn. Deze maatregelen kunnen onder andere liggen op het terrein van de vestigingsmogelijkheden, het erken- ningenbeleid en een verdere funktie- beheersing. Het effekt ervan zal zijn, dat het voor pas beginnende artsen nog moeilijker zal worden hun be roep uit te oefenen. Minister Garde niers (volksgezondheid) zei dit don derdagmiddag in Leidschendam, toen ze op haar ministerie de „advieskommissie behoeftebepaling artsen" installeerde. De minister betreurt het dat derge lijke maatregelen noodzakelijk zijn. Het meest voor degenen die na jaren lange studie ontdekken dat ze niet of alleen met grote vertraging hun be roep kunnen uitoefenen. Maar ook voor de overheid is het onbevredi gend dat een deel van de in de oplei ding geïnvesteerde gemeenschaps gelden geen rendement oplevert. Ook sprak de minister de vrees uit dat een aantal artsen zich bij gebrek aan „reguliere" arbeidsplaatsen zal richten op het uitoefenen van minder gewenste praktijken. De VARA-radio zal ja Hilversum 2 vanaf 9.30 uur de tckpraken van IKON-direkteur drs. Geven en vier familieleden uitzenden! De televisiebeelden, ojc van de be- ZONDAG 28 MAART grafenissen later op de a, komen za terdagavond in c, NCRV- aktualiteitenrubriek Hi^ en Nu (Ne derland 2 - 22.35 uur), di dan ook de laatste door de vier omgkomen om roepmedewerkers in El&lvador ge maakte beelden uittédt. Deze televisie-uitzending kort tot stand in samenwerking met Vaa en Ikon. In Jeugdsoos Brogum speelt zaterdagavond de formatie „The Phones", voor tijd: zie soosagenda Een krachtig milieubeleid kan juist een positieve bijdrage leveren aan een gezonde ontwikkeling van de ekonomie en de werkgelegenheid. Een goede ecologische ontwikkeling is zelfs een noodzakelijke voorwaar de voor de stimulering van de in dustriële aktiviteiten. Investeringen in het milieubeleid bieden volop kan sen voor het bedrijfsleven. Dit zei staatssekretaris mevrouw Lambers-Hacquebard van volksge zondheid en milieuhygiëne donder dag tijdens een studiedag van de cen trale raad voor de milieuhygiëne over milieu, ekonomie en werkgele genheid in het kultureel centrum „De Flint" in Amersfoort. Zij kon digde een aantal beleidsmaatregelen aan die gericht zijn op een bevorde ring van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de milieusektor. Ook in het aankoopbeleid van de overheid en de semi-overheid zal aandacht worden geschonken aan de milieu-aspekten. WASHINGTON. Aktiegroepen, vakbonden, studentenbewegingen en religieuze organisaties hebben don derdag opgeroepen tot een grote be toging in Washington aanstaande za terdag tegen de Amerikaanse hulp aan de regering van El Salvador. GUATEMALASTAD. De nieuwe leider in Guatemala, generaal Rios Montt, heeft drie generaals, die aan de kant stonden van de afgezette pre sident Lucias Garcia, gearresteerd en uit dienst ontslagen. TEL AVIV. Israëlische soldaten en politiemannen hebben honderden Palestijnse betogers gearresteerd om te proberen een eind te maken aan de al een week durende protestakties. WASHINGTON. Een kommissie van onderzoek van het Amerikaanse kongres heeft woensdag verklaard dat geknoei van de Amerikaanse re gering en de inspanningen van de in lichtingendienst CIA er toe hebben bijgedragen dat een Amerikaanse on derneming het wapenembargo tegen Zuid-Afrika kon schenden. VERENIGDE NATIES. De veilig heidsraad van de Verenigde Naties is op verzoek van 22 Arabische landen in spoedzitting bijeengekomen voor een debat over de gebeurtenissen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. CAPE CANAVERAL. Florida. De piloten van de Amerikaanse ruimte pendel, die van het thuisfront in Ca pe Canaveral lof toegezwaaid hebben gekregen voor wat zij tot nu toe gew rocht hebben, hebben een elektro- nenstraal de ruimte ingeschoten en gerapporteerd dat zij op hun televi siemonitor een lichtflits waarnamen. STRAATSBURG. De regering van de Verenigde Staten steunt de moord op de vier IKON-medewerkers die vorige week in El Salvador werden gedood en leverde er de wapens voor. Dit heeft de afgevaardigde in het Eu ropese parlement voor de Westduitse sociaaldemokratische SPD Heidi Wieczorek-Zeul in Straatsburg ver klaard. COLORADO SPRINGS. De NAVO houdt onverkort vast aan haar besluit van december 1979 om tegen het einde van 1983 in West-Europa 572 nieuwe Amerikaanse raketten voor de middellange afstand te plaat sen, als dan het Amerikaans-Russi sche overleg over dit soort wapens in Genève geen resultaat heeft opgele verd. BERLIJN. De ..Vo^tkammer" van de DDR in Oost-Efetfjn heeft donderdag bepaald, dat Uuwen in de leeftijd tussen 18 en 5fljar in den vervolge bij mobilisatie edonder de algemene dienstplicht kuien wor den gesteld. NEW YORK. Een komnjsie van onderzoek van de veil ijbids raad van de Verenigde Naties 'aèft ver klaard dat het moeilijk te jeoven is dat Zuid-Afrika op zijn mnt niets heeft afgeweten van de vooibtreidin- gen voor een aanval door hellingen op de Seychellen in novenbr van het vorig jaar. BELFAST. Gewapende Binnen van het verbonden Ierse Rtubli- keinse leger hebben donderdg; op een drukke straat in de Nooi^erse hoofdstad Belfast een patrouillvan het Britse leger in een hinderlag la ten lopen en drie militairen döige- schoten. Er zijn vijf gewonden. j BONN. Het misbruik van vtdo- vende middelen in het Westduitsle- ger is in vijf jaar meer dan verg held en dreigt de discipline te ont mijnen. Dit staat in het jaarlijks b- port van de parlementaire inspec teur van de Bundeswehr, dat doncj-- dag is gepubliceerd. PORTSMOUTH. Het Nederland; zeiljacht Flyer" wordt maandag de vroege ochtenduren 1 Portsmouth verwacht. Het jacht va kapitein Connie van Rietschot® voert het deelnemersveld van de zeil wedstrijd rond de wereld aan. NED. 1. De NCRV brengt deze mid dag een aflevering van het korenpro gramma U zij de glorie. Hoofdmoot in het natuur-spelprogramma Ja Na tuurlijk is de film over een eik, geti teld Ein Baum, waarnaast natuurlijk door verschillende deelnemers de konkurrentiestrijd wordt aange gaan. In het programma over geloof en samenleving Ander Nieuws wordt aandacht geschonken aan het kloosterleven in de tegenwoordige tijd. Een bezoek werd gebracht aan de Franciscaanse religieuze leefge meenschap te Amsterdam. Dramati sche beslissingen worden soms geno men over leven en dood bij pasgebo ren baby's met ernstige afwijkingen. In het programma Tot elke prijs wordt hierover onderleiding van Henk Mochel gediskussieerd. NED. 2. Popmuziek van eigen bo dem wordt ten gehore gebracht in het KRO-programma Popcorn. Een bont allerlei staat te wachten in het maga zine Heden Kijkdag. De grote stad en de beeldende kunst staat centraal in het programma Kunst op spoor. De VPRO brengt vervolgens een afleve ring van De lachende scheerkwast. Met de rug tegen de muur is de doku- mentaire getiteld over de Partij van de Arbeid. Voor het laatste journaal kunnen de kijkers dan nog afstem men op de aktualiteitenrubriek BGTV. DEN HAAG, 25-3. In de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur, wordt de klok een uur vooruit gezet, hetgeen het beqin bektent van de zomer tijd. AMSTERDAM, 24-3. De piraat Mokum-tv heeft een nieuwe taktiek ontwikkeld om de tanende be langstelling van het Amsterdamse kijkerspubliek voor piratenuitzen- dingen nieuw leven in te blazen: Met ingang van volgende week gaat de zender via het kabelnet Britse tv- programma's verspreiden. Die pro gramma's vallen niet onder gerechte lijk vonnis, zodat ze niet door KTA behoeven te worden afgeschakeld. Met speelfilms gebeurt dat wel, het geen de populariteit van piraten niet bepaald heeft bevorderd. HILVERSUM, 24-3. Omdat de on dernemingsraad van de-NOS woens- pg een negatief advies heeft uitge dacht gaat de na een besluit van het OS-bestuur aangekondigde uitbrei- oig van de televisiezendtijd per 1 aril met ongeveer anderhalf uur, zo- wl op vrijdag- als zaterdagavond, vcrlopig niet door. Volgens de wet opje ondernemingsraden namelijk met bij een negatief advies een der- gel\c bestuursbesluit minstens een mald worden opgeschort. ZONDAG 28 MAART NED. 1: 11.00 Eucharistieviering; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Te- leac; 17.00 De Bergrede; 17.30 Wilde Ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Slakke en Puntmuts; 19.10 U zij de glorie; 19.50 Ja, natuurlijk; 21.25 An der nieuws; 22.05 Tot welke prijs?; 22.55 Nieuws; 23.00 Nieuws voor do ven. NED. 2: 12.00 Het Capitool; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Nieuws; 15.35 Popcorn; 16.25 Heden kijkdag; 17.05 Studio Sport, 17.35 Sprekershoek; 17.50 Kunts op het spoor; 18.15 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. bedenktijd; 20.45 De lachende scheerkwast; 21.30 Met de rug tegen de muur; 22.30 BGTV; 23.00 Nieuws. MAANDAG 29 MAART NED. 1. In Gods mensenboek staat vanavond Johannes de Doper cen traal. Solidariteit, hoet t allemaal begon is de titelv an een Engelse ge dramatiseerde dokumentaire over de staking in Gdansk in 1980. Hier en Nu zal vanavond op deze dokumen taire inspelen. Van afgescheidene tot miljonair is de Nederlandse doku mentaire getiteld die handelt over de diplomatieke betrekkingen Neder land Amerika 200 jaar. Een kijkje wordt genomen in de landbouwstaat Iowa waar 150 jaar geleden veel Ne derlandse zich vestigden. Een van de nakomelingen Gerry Vermeer wordt onder de loep genomen. Ds. J. W. L. Koppenhol zal de avondoverdenking verzorgen. NED. 2. Tehuis-niet thuis zijn is het thema van de JJ de Bom show. De VARA brengt na het journaal en Ach ter het Nieuws een aflevering van de Engelse serie Eindelijk Dan school. Roger haalt het iti zijn hoofd om te gaan roeien met de vriending van Ar ty, die dan ook met zijn bende èen achtervolging inzet, die niet veel goeds belooft Frits Bom vraagt ueruolgens de aandacht uan de kij kers in De Ombudsman. Henk Spaan en Harry Vermeegen zijn te aan schouwen in Pisa en Tot slot presen teert Sonja Barend Sonja op maan dag.' MAANDAG 29 MAART NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; I3.|0D Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de beer; 19.10 Gods mensenboek; 19.'^5 Solidariteit; 21.37 Journaal; 21.55 Van afgescheidene tot miljonair; 23.05 Tot besluit; 23.20 Nieuws23.25 Nieuws voor doven. NED. 2. 18.35 Sesamstraat: 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan19.23 ]J. J. de Bom; 20.00 Journaal; 20.27 Ach ter het nieuws; 21.10 Eindelijk uan school; 21.35 Ombudsman; 22.05 De Vereenigde Staat; 22.30 Pisa; 22.40 Sonja op maandag; 23.45 Nieuws. 12 Als Flip klaar was, zijn colbert aan trok en zich nog een keer voor de spiegel inspecteerde, daarbij als ge woonlijk op zijn horloge kijkend, draai de hij zich tenslotte om naar zijn vrouw, liefkoos haar even en drukte een kus op haar mond „Tot de koffie, snoes," zie hij doorgaans waarna hij een siga ret opstak en naar beneden liep om de zaak te ontsluiten, want zo tegen half negen kwamen de beide meisjes en het gebeurde wel eens, dat er vóór half negen al een klant voor de deur stond. Doorgaans rookte ze dan ook nog een sigaret, bladerde wat in de krant en liet dan de ontbijttafel staan, zoals hij was om nog een uurtje in bed te duiken. Soms viel ze in een korte slaap, maar meestal lag ze wat te soezen en te dromen. Na de korte huwelijksreis waren ze gearriveerd in het nieuwe huis boven de winkel, die de dag na hun thuis komst geopend zou worden. Er ston den verse bloemen en enkele bloem stukken, voornamelijk planten, die ze bij gelegenheid van hun huwelijk ge kregen haddea Plus een grote taart, waarop gespoten was „Welkom thuis!" Een suprise van vader, wist Hannie. Hij had er immers al op gezinspeeld, dat hem bij hun thuiskomst een verras sing wachtte? Tegen donker stopte de wagen voor de deur. Nadat Flip de koffers naar boven had gebracht, was hij meteen naar beneden gegaan om de zaak te inspecteren. Hij had gevraagd, of ze even meting, maar Hannie antwoord de: Alsjeteft, Flip, ik moet alle koffers nog uitpa^en. Hoe denk je, dat onze kleren er zullen zien?" Ze was 0g bezig met uitpakken, toen Füp Vugkwam. Hij boog zich over zijn viuw en kuste haar in de hals. Met ei ruk had ze zich omge draaid, haar »men om zijn hals gesla gen en hem htig terug gekust „Thuis, Flip," had ztgefluisterd. „Eindelijk thuis, echt thu!" Wat onwilligad hij zich losgemaakt uit de omstren^jing. „Pas op, de gor dijnen staan opt. Ze kunnen ons van de overkant zier Maar aan de ov-kant, die zeker der- tig meter verder as> stond een groot flatgebouw en watan nog, als iemand zag, dat ze haar ei^n man omhelsde? Een paar dagen )er had zé zich er over verbaasd, dat ijp in het geheel niet reageerde toeneen poosje met hem op de bank wildeogj^ en vrijen. Hij had enkel naar et grote raam gewezen, „Dat kan hr „jet, snoes. Laten we het maar bew-en tot straks, als we op de slaapkar.r zjjn E>aar hebben we overgordijne" Ja, die overgordijnen, aar was ej. genlijk het eerste twistg,prek over ontstaan. Want Flip had ov-g0r(jjjnen in de grote salon, zoals h de grote voorkamer boven de winktnoemde, overbodig gevonden, „We zLn hoog' dus waarvoor hebben we 0Vg0rdij! nen nodig? Heb je al eens uitgerekend,het Door HENK VAN HEES WIJK ons zal kosten? Een raam van bijna vieï* meter breed en dik twee meter hoo^? Mij dunkt, het heeft ons toch al genoeg gekost" Gelukkig voor hem, had hij „ons"ge- zegd. En niet „mij." Want Hannie wist terdege, hoeveel geld Flip en zijn ou ders gestoken hadden in de inrichting van hun nieuwe woning in hoeveel of liever gezegd, hoe weinig zij zelf en haar ouders. Want pa Boerée behoefde beslist niet op enkele briefjes van dui zend te kijken en voor haar vader was duizend gulden een klein kapitaaltje. Bovendien moest vader Post nog altijd de gelukkig steeds kleiner wordende hypotheek aflossen van het dure huis, terwijl hun buren, de Boerée's het oh- getwijfeld wel kontant betaald zouden hebben Ze had gespaard, toen het wel vast stond, dat Füp en zij te eniger tjjd zouden trouwen Maar omdat ze maar weinig verdien de met het geven van privélessen, kon ze ook geen grote bedragen sparen Af en toe had vader Post zijn oudste doch ter een paar briefjes in de handen gedrukt „Voor je uitzet, kind", voegde hij er dan doorgaans knipogend aan toe. En dan begreep ze best, dat hij dit op de een of andere manier zou moeten bezuinigen: wat minder sigaretten ro ken en wat meer de pijp. In een depressieve bui, nadat ze win kels hadden bekeken, enkele maanden voor hun huwelijk, was ze in de auto in een huilbui uitgebarsten. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6