Opheffing militaire blokkade Druzen-dorpen in zicht Navo wijst „moiatorium" Sowjet-Unie var de hand Voortbestaan bedrijfsleven en verzorgingsstaat in gevaar De gasprijs ONZE PUZZELRUBRIEK Israël neemt wat gas terug Israëlische militair gedood Moskou reageert op Navo-besluit De coup in Guatemala IKV naar Moskou Vroeg Frans pensioen Decadenle- verschijnelen Kwal eeuw E.G./ Mep dan 50hopeken Verkiezingsoverwinning voor Engelse sociial-demokraten Jaarverslag Ned. Middenstandsbank Ambtenaren en de VUT Melk in de pub 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 26 maart 1982 Nr. 23088 JERUZALEM, 25-3. Een Israëlische legerwoordvoer- der heeft donderdag voor begin april de opheffing aange kondigd van een militaire blokkade van vier Druzen- dorpen op de door Israël bezette Syrische hoogvlakte van Golan. Volgens waarnemers is deze aankondiging gekomen op een moment waarop de situatie in andere bezette gebieden slechter werd en schijnt zij er op te wij zen, dat Israël niet op alle fronten tegelijk met agitatie wil worden gekonfron- teerd, temeer waar de Veiligheidsraad zich op het ogenblik beraadt over de si tuatie in de door Israël bezette gebieden. De woordvoerder zei ook, dat de Druzen niet verplicht zullen zijn een identiteitskaart te dragen, zoals zij oorspronkelijk volgens een nieuwe regeling van het Israëlische ministe rie van binnenlandse zaken per 1 april hadden moeten doen op straffe van zware boetes. Maar dit wil nog niet zeggen dat de Druzen nu buiten de kaart zullen kunnen, want deze zullen zij nodig hebben voor alle administratieve handelingen, bankhandelingen, in schrijvingen bij het kadaster, enz. Vandaar dat woijt verwacht, dat de Druzen hun ver t niet zullen op geven. Zij betoogdn nooit tegen de Israëlische bezettig sinds 1967, maar protesteerdejwel tegen de an nexatie van het geied op 14 decem ber en kwamen wekelijk in opstand toen zij militaire flentiteitskaarten moesten inruilen vor gewone Israë lische. Nadat eenilgemene staking uitbrak stelde h« op 25 februari ee dorpen in. Israëlische leger blokkade van de JERUZALEM, 25-3. De woordvoer der van het Israëlische leger heeft donderdag bekendgemaakt dat een Israëlische sergeant die deel uit maakte van een patrouille is overle den aan de verwondingen die hij don derdagmorgen had opgelopen bij een granaataanslag in de strook van Ga za, bij de gelijknamige stad. De aanslag, waarvoor de verant woordelijkheid is aanvaard door het Volksfront voor de bevrijding van Palestina in de Syrische hoofdstad Damascus, verwondde drie andere Israëlische militairen en drie inwo ners van Gaza. MOSKOU, 25-3. Het Russische Persbureau Tass heeft donderdag de „negatieve" houding van de NAVO tegenover de jongste ontwapeningsi nitiatieven van de Sowjet-Unie ver oordeeld. In pen kommentaar op de uit spraak van de „Nucleaire Plangroep" van de NAVO in het Amerikaanse Colorado Springs, dat zij vasthoudt aan het zogenoemde „dubbelbesluit" van december 1979, dreigde Tass dat Moskou tegen maatregelen zal nemen, als de NAVO inderdaad de voorgenomen 572 nieu we Amerikaanse lange- afstandsraketten in West-Europa gaat plaatsen. DEN HAAG, 25-3. De coup van een groep officieren in Guatemala van dinsdag is niets anders geweest dan een manoeuvre van de Amerikaanse regering met als doel de huidige situ atie en de onderdrukking van het volk in het land te handhaven. Het gevolg is dat de slachtpartijen langer duren. Met de beloftes van demokra- tisering en eerbiediging van de men- senrechternproberen het nieuwe be wind en de VS de internationale pu blieke opinie zand in de ogen te strooien. Het is er hen alles aan gele gen op die manier een hervatting van de in 1977 opgeschorte Amerikaanse militaire steun aan Guatemala te rechtvaardigen. Dit hebben drie le den van het Guatemalaanse komité van patriottische eenheid (CGUP) in Den Haag verklaard. Zij waren in Nederland op uitnodiging van het Guatemala-komitee. DEN HAAG, 25-3. Na aanvankelij ke twijfel heeft het Interkerkelijke Vredesberaad IKV besloten deel te nemen aan de Vredeskonferentie van wereldgodsdiensten in Moskou, die van 10 tot 14 mei in de Russische hoofdstand wordt gehouden. In januari liet het IKV weten de uitnodiging van de Russisch-Ortho- doxe kerk in beraad te nemen tot het de verzekering van Moskou had ge kregen dat niets het IKV in de weg zou worden gelegd om zijn beleid te presenteren. Deze garantie is inmid dels gegeven door het hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk, zo heeft internationaal sekretaris Wim Bar- tels donderdag aan het ANP laten weten. PARIJS, 25-3. De Franse re gering heeft donderdag beslo ten de pensioengerechtigde leeftijd te verlagen van vijfen zestig tot zestig jaar om ar beidsplaatsen vrij te maken. Ambtenaren kunnen al op 57- )arige leeftijd met pensioen: ze krijgen dan 75 procent van hun salaris. Deze bepalingen tre den op 1 april volgend jaar in werking. Het verlagen van de pensi oengerechtigde leeftijd is het sluitstuk van maatregelen die de socialistische regering sinds november heeft genomen. Ze zijn bedoeld om de werkloos heid sneller en doelmatiger te bestrijden. De regering heeft zich het recht verworven om dergelijke maatregelen bij de creet, dus zonder toestemming van het parlement, te nemen. De belangrijkste maatrege len die zijn getroffen zijn ver korting van de duur van de werkweek van veertig tot ne genendertig uur, het instellen- van een vijfde vakantieweek en het verplichten van bedrij ven tot het scheppen van ar beidsplaatsen, dat laatste'met de financiële steun van de overheid. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND VOLENDAM. De rijkspolitie heeft in Volendam de 41-jarige paragnost F. van H. alias R. aangehouden. Be halve van enkele zedendelikten wordt de Volendammer verdacht van oplichting en afpersing. SITTARD. In het ziekenhuis „De Goddelijke Voorzienigheid" in Sit- tard, is onder het verplegend perso neel één geval van open TBC ont dekt. Het betreft een leerling ver pleegkundige die ongeveer een half jaar in het ziekenhuis een opleiding heeft gevolgd. AMSTERDAM. De reserves van de meeste non-ferro metalen zoals lood, zink en goud zijn bij het huidige ver bruik nog voor ongeveer veertig jaar/ toereikend. DELFT. Ongeveer 15.0ÜU NederlaiV ders hebben door middel van ce/ brief aan antwoordnummer 666 Amsterdam te kennen gegeven ge/ prijs te stellen op geadresseerde klame. DEN HAAG, 2-3. Europa is in ve lerlei opzicht hl slachtoffer gewor den van zijn eignsuksestory. De po litieke verschijling, het Europese doemdenken, divlucht in kleinscha ligheid in eng rationalisme en de pa pierwinkel zotjer einde zijn even zo vele decadentiperschijnselen van de Europese welvartsstaat. Bovendien hangt er als lit ware een politieke grauiosluier over de Europese besluitvormiri Daar ligt de kern van de huidiqproblematiek" Dit betoode donderdagmiddag mr. F. H. J. j Andriessen, kommis- saris van de uropese gemeenschap pen, op een nrdenkingsbijeenkomst in de rolzaa van het Binnenhof te Den Haag tehelegenheid van het 25- jarig bstaanfan de in 1957 gesloten EEG-verdrafn in Rome. BRUSSL. 24-3. Met weinig fanfa re viert Europese Gemeenschap donderdahaar vijfentwintigste ver jaardag. P 25 maart 1957 werd het Verdrag F an Rome ondertekend waardootes landen, bestaande uit dc Benax, Frankrijk, de Duitse Bondsrejtbliek en Italië, de Europe se EWiomische Gemeenschap oprichtti, met als aanvankelijk hoofddq de versterking van de eko- nomiscF samenwerking. De ge- meenscip omvat nu tien landen, met inl>taal 270 miljoen inwoners. Dat kok neer op zes procent van de wereldevolking. M&KOU, 22-3. Eén huwel'ijlc in de Souft-Unie hoeft niet meer te kosh van 50 kopekenmaar Nastia Tsijnowa's huwelijk werd overgo- tenf-et champagne waarom niet was geragd, foto's, een film en een for- sejkening. et jongerendagblaa Komsomols- kii Prawda drukte zondag een kbht af van mevrouw Tsiganowa uj Omsk over huwelijkszwendel irbij zij gedwongen werd 93 roe- te betalen voor een reeks fasten die zij niet had gewild. Russische huwelijke moeten wor- In aangegeven in een rijkstrouw- lal, een formaliteit die gewoonlijk laar ongeveer 50 kopeken kost. „Maar om aan te tekenen in Omsk loet men betalen voor een reeks fo b's, twee portretten en een film van le plechtigheid, twee flessen cham- oagne en kelners voor het serveren", jaldus Komsomolskaja Prawda. I Mevrouw Tsiganowa's huwelijk had haar twee weken salaris gekost, schreeft het blad. Het kritiseerde trouwzalen die clientele dwingen tot het houden van uitgebreide plechtigkeden met leu zen als: „bij een huwelijk kijk je niet op een dubbeltje". Diensten worden diensten ge noemd omdat zij alleen verleend worden op verzoek", aldus de Kom somolskaja Prawda. GLASGOW, 25-3. Roy JenkP van de Engelse sociaal-demokratische partij (SDP) heeft woensdag de ovëvinning gehaald bij verkiezingen voor het la gerhuis in het kiesdistrikt Dlhead in Glasgow. De voormalige minister vA La- bourpartij kreeg 33,4 procet van de stemmen. Sinda 1918 had Hillheacyonserva- 'tief gestemd. De kandidA van de konservatieve partij' bleewoensdag met 26,6 procent van de sl/nmen dui- ?s^nn COLORADO SPRINGS (COLORADO), 25-3. De Verenig* Staten hebben woensdag hun vastbesloten standpunt tegenover Moskou hnnen doordruk ken en van de ministers van defensie van de NAVO geda*1 gekregen dat zij het Sowjetrussische moratorium voor kernwapens voor jiddellange afstand afwijzen, zo menen waarnemers in Colorado Springs. de NAVO vei^ld hebben dat het zijn standpurfvoorbehoudt van de omdat dit on'r de bevoegdheid van de ministersan buitenlandse zaken zou vallen. De sekretaris-generaal van de NA VO, Joseph Luns, zei dat de mi nisters van 13 van de 15 NAVO- landen, die twee dagen in Colorado Springs bijeen zijn geweest, prak tisch met algemene stemmen het voorstel van Brezjnjev hebben ver worpen. Alleen Denemarken wilden in het slotcommuniqué van de 31e vergade ring van de nucleaire plangroep van OUWERKERK. Het West-Slop te Ouwerkerk in 1937, met heel wat mensen die de fotograaf volgen bij zijn experimen ten. V.l.n.r.: mevr. Meerman en dochtertje, mevr. K. de Oude-de Jonge en dochtertje, J. Hack, mevr. K. Smits- Hendrikse, W. Remeeus, J. Hage en de echtgenote van de toenmalige bakker. AMSTERDAM, 25-3. „Er mag niet langer worden gewacht met het tot staan brengen van het proces van ekonomische afbraak waarin ons land zich al ge ruime tijd bevindt. Een snelle gezondmaking van ons ekonomisch bestel is noodzakelijk, omdat zowel het voortbestaan van het bedrijfsleven als dat van de verzorgingsstaat in gevaar is gekomen. AMSTERDAM. De werkgelegen heid in de havens zal in vele ladings- sektoren gaan teruglopen. Dat vloeit voort uit de technische en organisato rische veranderingen in het havenbe drijf als gevolg van de verschuivin gen in het pakket van zeegaande la dingen en de koncentratie van la dingstromen. elijk achter bij Jenkins. De kandi daat van de Labourpartij kreeg 24,8 procent. De liberalen, die een allian tie met de SDP zijn aangegaan, had den in Hillhead geen kandidaat gesteld. f,Opstel]in^aketten De Veegde Staten hebben te vens ged/n gekregen dat hun Euro pese bosgenoten ondubbelzinnig bevestigen bereid te zijn eind 1983 in Europa de 572 Amerikaanse raketten op te stellen wanneer de onderhande lingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in Genève geen resul taat opleveren. Luns zei dat de nul-optie de meest wenselijke blijft. Dat betekent dat de NAVO van het opstellen van nieu we raketten afziet wanneer de Sowjet-Unie haar SS-20. SS-4 en SS-5 raketten ontmantelt. De NAVO beschikt momenteel over geen enkel kernwapen dat de Sowjet-Unie kan bereiken, terwijl de 300 SS-20 raketten met hun reik wijdte van 4.500 km elk doel in Euro pa kunnen vernietigen. De marktsektor kan zijn funktie als draagvlak van de ekonomie niet meer in voldoende mate vervullen. Dit zegt de Raad van Bestuur van de Nederlandsche Middenstandsbank in het jaarverslag. Bij de beleidsaanbevelingen die de NMB doet staat centraal de verbete ring van de rentabiliteit van het be drijfsleven, omdat daarvan een posi tieve invloed uitgaat op de investe- rings- en innovatie-aktiviteiten van het bedrijfsleven en derhalve op het scheppen van arbeidsplaatsen. In dat beleid past, aldus de NMB, een ver mindering van de kollektieve uitga ven en de privatisering van een aan tal overheidstaken. Kollektieve uitgaven Wel is de bank van mening dat de vermindering van de kollektieve uit gaven geleidelijk moet gebeuren, omdat in korte tijd niet kan worden rechtgezet wat in een groot aantal ja ren is scheefgegroeid. Daarbij zou se- lektief te werk moeten worden gegan in de zin van het zoveel mogelijk be schermen van de reële koopkracht van de konsument en dus de afzetpo- sitie van het bedrijfsleven. Tegen die achtergrond stelt de NMB dat de kol lektieve lastendruk in 1982 niet ver der mag stijgen en in latere jaren moet worden verminderd. Tenslotte meent de NMB dat de overheid bij haar beleid meer reke ning moet houden met de wijze waarop ondernemingen funktione- De risiko's in de kredietenporte feuille namen vorig jaar verder toe. Doorwerking van de recessie naar detailhandel en dienstverlening aan partikulieren, de sterke waardeda ling van het als zekerheid dienende onroerend goed en met name de ver dere uitholling van de vermogenspo sitie van ondernemingen moeten als belangrijkste oorzaken worden aan gemerkt. Ondanks de ongunstige ekonomi sche omstandigheden kon krediet worden verleend aan relatief veel startende - en veelal innoverende - ondernemingen. De in september 1980 opgerichte Nederlandsche Mid denstands participatie maatschappij heeft haar eerste volledige boekjaar voltooid. DEN HAAG, 25-3. Een lagere gasprijs, geen achttien maar vier pro cent BTW op het gas, een tenminste achttien procent lager tarief voor blokverwarming en onmiddellijke stopzetting van het afsluiten van gas, water en licht bij gezinnen die de GEB-rekeningen niet (kunnen) beta len. Dat zijn de eisen die het Lande lijk Aktie Beraad Gasprijs Omlaag donderdag bij minister Terlouw van ekonomische zaken op tafel heeft ge legd. DEN HAAG. 25-3. Het instellen van de mogelijkheid van vervroegde uittreding voor ambtenaren mag er niet toe leiden dat deze regeling ge bruikt wordt voor het inkrimpen van bepaalde overheidsdiensten. Een plaats die is vrijgekomen doordat een ambtenaar van de VUT gebruik maakt, zal dan ook moeten worden opgevuld. Dat is het standpunt van de PvdA over een wetsontwerp, waarin in navolging van de regeling in het bedrijfsleven een VUT- regeling voor het overheidspersoneel wordt voorgesteld. Volgens bestuurslid J. J. Grouls „zijn wij overstroomd met een paar honderd aanvragen. Daarvan zijn er vorig jaar acht gerealiseerd met een totaal bedrag van ruim 5,5 min. In de eerste twee maanden van 1982 zijn er nog 3 posten met in totaal bijna 1 min. bijgekomen. Serieuze kontak ten zijn aan de gang met nog 30 be drijven", aldus de heer Grouls. LONDEN, 24-3. In Britse pubs zal voortaan melk getapt worden. De verkooporganisa tie voor melk is het met vier grote brouwerijen eens gewor den over een experiment dat aanvankelijk in een beperkt gebied voor een periode van drie maanden voorziet in het installeren van melk-pompen. Een „pint" melk zal onge veer half zo duur zijn als een biertje. Of dit de Britten ertoe zal bewegen om te schakelen, acht men echter nog de vraag. WWMVWWWWWAWVWW De werkzaamheden die de voor jaarsschoonmaak altijd met zich mee brengt zullen ffr);,wel debet aan zijn dat de belangstelling deze week aan de zeer matige kant was. De win naars van de boekenbon a 10, zijn de volgende: Eerste prijs: M. J. van Keulen Ingridstraat 14 4326 AD Noordwelle Tweede prijs: D. M. Dek-Dijl Gouweveer 5 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 2. riffelhamer; 12. e.k„' 14'.. kier,; 15. gros; 16. ka; 17. Lap; 19..11.y21. .al;.22. lab.; 23. anode; 25. A.O.W.; 27. Miami; 29. tong; 30. paria; 32. amen; 33. ent; 34. kenmerk; 36. are; 37. N.N.; 38. bot; 39. mol; 41. GT; 42. erelid; 43. genade; 44. He; 45. lot; 47. lijn; 48. L.S.; 50. erg; 52. sier- lijn; 55. net; 56. ibis; 58. epiek; 59. toer; 60. Soest; 62. ets; 63. metro; 64. tor; 65. e.v.; 67. la; 68. adm.; 69. O.T.; 70. helm; 72. zorg; 74. e.a.; 75. kana riegeel. VERTIKAAL: 1. gelaten; 3. ik; 4. fi le; 5. fel; 6. er; 7. hg; 8. ara; 9. molm; 10. es; 11. kabinet; 13. kanonneer boot; 16. kamergeleerde; 18. pont; 20. Worms; 22. lama; 24. dg; 25. aan; 26. wie; 28. ia; 30. petitie; 31. armelijk; 34. kolos; 35. konijn; 38. bel; 40. lam; 44. heistok; 46. brits; 49. stroman; 51. gier; 53. Epe; 54. les; 55. nota; 57. s.s.; 59. te; 61. teen; 63. mare; 66. vla; 67. log; 70. ha; 71. mr.; 72. ze; 73. ge. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. door haast ge dreven; 6. strijd van kleine legeraf delingen; 12. eminentie (afk.); 13. on- wi'ikbaar, onbeweeglijk; 15. klein besteend rijshoofd bij zeeweringen; 16. bijwoord; 17. hemellichaam; 19. openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten te verlijden; 22. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 23. voedsel; 25. langzaam; 26. boodschapper; 27. cilinderhoed; 29. zwaardwalvis; 30. ovaalvormig verf- plankje; 31. lidwoord; 32. telwoord; 34. zijrivier van de Fulda; 36. mu zieknoot; 37. hoofddeksel; 38. oud kaartspel; 40. landbouwer; 41. driete- nige struisvogel; 43. kruipend dier; 46. aardappel die geschikt is om uit- gepoot te worden; 49. laagtij; 51. vruchtbare plaats in de woestijn; 52. vergevorderd in tijd; 53. persoonlijk voornaamwoord; 54. bevel; 56. over, langs; 58. diagonaal weefsel; 60. oor logsgod (Griekse mythologie): 61. deel van Indonesië; 63. deel van een vliegtuig; 64. lichte stof; 65. soort vloerzeil; 67. sierlijk dier; 68. geluid van zeker dier; 69. klimplant; 70. splitsingsprodukt van een molecule; 72. voegwoord; 73. inwoner van zeke re plaats in Noord-Holland; 74. vor mend hoofdbestanddeel. VERTIKAAL: 1. spreuk; 2. ontroe ring; 3. Amsterdams peil (afk.); 4. voorzetsel; 5. kasteel, ridderverblijf; 7. onvergelijkelijk; 8. roofdier; 9. verouderde lengte-eenheid; 10. bewa ker van een kudde; 11. kwast aan de vangsnoeren bij uniformen; 14. ake lig; 18. snavel van een vogel; 20. af geknotte boomstam; 21. zichzelf voortstuwend projektiel; 22. tover heks; 24. zonder nut; 26. weer- voorspeller; 28. voorwerp waarmee men zich tooit; 30. wollige spanrups- vlinder; 33. waterloop in Friesland; 35. kinderuitroep; 37. radiografisch noodsein (afk.); 45. voormuur van een gebouw; 46. dekstuk van een ge weerkolf; 47. onder andere (afk.); 48. slangvormig blaasinstrument; 50. overleg; 53. verachtelijk; 55. etiket aan de hals van een medicijnflesje; 57. deel van Azië; 59. stoot, duw; 61. kledingstuk; 62. soort pantoffel; 65. projektiel dat met brand- of springla ding is gevuld; 66. afgemat; 69. 100 meter (afk.); 71. deel van de dag (afk.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5