Bundeling Zeeuwse reakties op (3) Groene Struktuurschema's Mosselkotter Bru 5 geheel gemoderniseerd Restzetel in Zeeland ging naar S.G.P. FNV wil geen gehak in kollektieve sektor Staking bij ABN-centrale Vereniging hart en vaatziekten Schermutselingen Twee doden in het verkeer Man dood na mishandeling Ellemeet's objekt Boomfeestdag Lekker slapen? intermeubel deurloo Koncert Zeeuws Orkest MIDDELBURG, 25-3. Kortgeleden is een samenvat ting verschenen van de Zeeuwse reakties op d^ drie groe ne struktuurschema's. Deze reakties zijn toegezonden aan de raad van advies voor de ruimtelijke ordening, die de reakties uit het hele land verzamelt. ZIERIKZEE. De inkomst van burgemeester J. J. Schuurbeque Boeye te Zie- rikzee in de dertiger jaren. De nieuwe magistraat arriveerde per rijtuig en werd aan de Oude Haven (noordzijde) begroet door een delegatie, o.w. loco burgemeester R. Gerritsen. Het woord groene struktuursche ma's" staat voor drie rijksnota's die het beleid voor de komende jaren be vatten ten aanzien van de landinrich ting, de openluchtrekreatie en natuur- en landschapsbehoud. UTRECHT, 25-3. De FNV zal het niet toelaten dat er fors op de kollek tieve sektor wordt ingehakt. Zo'n af braakbeleid bestrijden we waar we maar kunnen, aldus FNV-voorzitter Wim Kok donderdag in Utrecht waar hij sprak op het kongres van de Alge mene Bond van Onderwijzend Perso neel (ABOP). Kok reageerde op de verkiezingsuitslagen en op de uitla tingen van werkgeversvoorzitter Chris van Veen eerder donderdag. De VNO-voorzitter heeft volgens Kok er blijk van hebben gegeven dat de werkgevers nu alle terughoudend heid laten varen bij hun eisen. UTRECHT, 25-7. Volgens de Dienstenbond FNV heeft donderda gavond de komplete nachtploeg - 15 man - van de computercentrale van de Algemene Bank Nederland (ABN) in Amstelveen het werk neergelegd. Daar worden alle rekeningbestanden van de klanten van de ABN in ons land bijgehouden. Volgens een woordvoerder van de bank staken slechts tien van de vijfendertig werk nemers en kan door de aktie hooguit een lichte vertraging in de produktie ontstaan. ROERMOND, 25-3. Enkele lijders aan hart- en vaatziekten in Limburg hebben besloten een nieuwe vereni ging voor hart- en vaatpatienten op te richten. Dit is donderdag in Roer mond bekendgemaakt. De initiatiefnemers zeggen tot tie oprichting van de vereniging te heb ben besloten uit onvrede met de wer kwijze van de Nederlandse Hartpa tiëntenvereniging, haar struktuur en haar financieel beleid. De werkgroep is van mening dat er verbetering moet komen in de huidige toestand waarbij patiëntenbelangen vaak on derschikt worden gemaakt aan fi nanciële belangen en bureaucrati sche werkwijzen van ziekenhuizen, specialisten en ziekenhuisbesturen. KORTE BERICHTEN UIT HÉT BINNENLAND UTRECHT. Niet alleen bij de ABN in Leeuwarden maar ook bij de Amro in de Friese hoofdstad is donderdag in de loop van de dag een nieuwe ak tie gemeld van de dienstenbonden FNV en CNV. DRACHTEN. Er is geld beschik baar om de grootste vertragingen in de bouw van nieuwe woningen op te vangen. Een topambtenaar van het ministerie van volkshuisvesting, ir. J. M. Koopman, heeft dit vrijdag in Drachten gezegd op een bijeenkomst van de Nationale Woningraad over het onderhoud aan na-oorlogse wo ningen in het noorden van het land. Eind vorig jaar inspraakgroepen in Zeeland een aantal keren bijeen ge weest om de schema's door te lichten. In totaal hebben ruim 200 mensen meegedaan aan de inspraak. De meeste belangstelling was er in de kustgebieden, wat niet zo verwon derlijk is, want juist voor deze strek hebben de struktuurschema's het meeste in petto. Landinrichting Volgens het struktuurschema ko men drie Zeeuwse gebieden in aan merking voor landinrichting: Wal cheren (vanwege de behoeften van land- en tuinbouw en de kwaliteit van 't landschap en de Kop van Schouwen en een deel van West Zeeuws-Vlaanderen (vanwege de kwaliteit van het landschap). Onduidelijkheid Er bestond bij de insprekers veel onduidelijkheid over de argumenten die hebben geleid tot aanwijzing van de Kop van Schouwen en het betref fende deel van West Zeeuwsch- Vlaanderen, namelijk het uiterste westen in de buurt van het Zwin. Ve len vonden het nodig om te komen tot maatregelen voor „rekreatief medegebruik" (fietspaden, dijkbe- planting enz.), maar dat is nog geen landinrichtingsprojekt. Als er dan toch iets moet gebeuren komt in West AMSTELVEEN, 20-3. Volgens een woordvoerder van de ABN zijn er vrijdagmorgen vroeg schermutselin gen ontstaan voor de poort van de komputercentrale in Amstelveen. De stakers zouden die schermutse lingen hebben uitgelokt, doordat zij bij het binnenkomen de auto's van de werkwilleigen wilden onderzoeken. ,,Er is een beetje'getrokken en ge duwd toen enkele werkwilligen wei gerden hun bagageruimten voor de posters te openen. Het is best moge lijk dat een van de stakers zijn hand geschaafd heeft toen hij probeerde een auto tegen te houden", aldus de ABN-woordvoerder. Hij ontkende dat er bij de kompu tercentrale de hele nacht niet ge werk is. Volgens de woordvoerder hebben de ongeveer 15 werkwillfgéh van de nachtploeg de hele dagpróauktie van donderdag kunnen verwerken. De VVD zou op een landelijk totaal van 152 statenleden zijn gekomen wanneer niet in Gelderland een rest zetel was gegaan naar de kombinatie PvdA/PPR/PSP/CPN en in Zeeland er één moest afgestaan aan de SGP die een kombinatie was aangegaan met RPF/GPV. In Zeeland zouden de liberalen an ders elf in plaats van tien statenlie- den hebben gekregen en daardoor de socialisten hebben verdrongen van de tweede plaats achter het CDA. De verkiezingsdienst van het ANP heeft dit donderdag berekend. Zeeuwsch-Vlaanderen eerder de kuststrook tussen Cadzand en Bres- kens in aanmerking dan het nu aan geduide gebied. Gepleit werd verder voor het door gaan van de ruilverkaveling op Wal cheren. Insprekers uit de betrokken regio's breken ook een lans voor lan- dinrichtingsprojekten in Sint- Philipsland en in héél West Zeeuwsch-Vlaanderen. TILBURG, 25-3. Door een verkeer songeval donderdagavond in Tilburg zijn twee mensen uit die plaats om het leven gekomen en vier personen zwaar gewond geraakt. De twee slachtoffers zijn de 32-jarige me vrouw Van Reusel en haar 11-jarige dochter. Het ongeluk gebeurde op de Dongenseweg. Volgens de politie is een vrachtwa gen, die te laat een voor hem rijdende tractor met sproei-installatie zag, op de verkeerde weghelft terechtgeko men en frontaal op de personenauto, waarin de slachtoffers zaten, ge botst. De achter de personenauto rij dende auto werd ook bij het ongeluk betrokken. De politie denkt dat de achterlichten van de traktorniet dui delijk zichbaar waren vanwege de enorme sproei-installatie. OUDE PEKELA, 25-3. De politie heeft donderdag drie mannen uit Ou de Pekela aangehouden in verband met de dood van de 46-jarige H. Dre- ves uit die plaats. Het drietal wordt ervan verdacht hun dorpsgenoot enkele dagen gele den in diens woning zo te hebben mishandeld, dat Dreves aan de gevol gen daarvan is bezweken. Twee arrestanten, de 19-jarige J. S. en de 31-jarige W. R., hebben volgens de politie bekend. De derde man, de 19-jarige A. P. nog niet. De drie man nen verlangden vorige week vrijdag geld van hun dorpsgenoot. Toen Dre ves weigerde, werd hij toegetakeld. Hij overleed dinsdag in het zieken huis in Winschoten. Een buurtonder zoek door de politie leidde tot de aan houdingen. WASHINGTON. President Ronald Reagan heeft aan journalisten mee gedeeld, dat hij van plan is maandag een perskonferentie te houden. Groningen In Groningen moest het CDA een restzetel inleveren aan het GPV dat een lijstkombinatie had met de RPF. De PvdA heeft zichzelf een statenze- tel door de neus geboord door in Lim burg een lijstkombinatie te vormen met de PPR. Zonder die kombinatie had de PvdA elf zetels gekregen en de PPR één. De kombinatie kreeg hier evenwel twaalf zetels en door de verdeling van die zetels gingen er twee naar de radicalen en tien naar de socialisten. AMSTERDAM. Kabel Televisie Amsterdam (K.T.A.) moet de Neder landse Bioscoopbond 40.000 gulden betalen wegens het onrechtmatig uit zenden van vier piratenfilms. DEN HAAG. De PSP-fraktie in de Tweede Kamer meent, dat de Neder landse ambassadeur in Turkije door de regering moet worden teruggeroe pen als protest tegen de martelingen in dat land. DEN HAAG. Het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond wil dat er in de nieuw te vormen kol leges van Gedeputeerde Staten een afzonderlijke portefeuille voor het midden- en kleinbedrijf komt. VLISSINGEN. Twee van de drie donderdagmorgen op de Westerschel- de vastgelopen schepen, de met drie duizend ton stookolie geladen tanker Gevo Amsterdam en het met kolen geladen Duitse vrachtschip Jurgen, zijn donderdagmiddag rond één uur bij opkomend water weer vlot geko men. (Vervolg van pagina 1) stemming ingaande 1982 de bijdrage voor de Centrale Post Ambulance vervoer te betalen. Aansluiting gasnet Vervolgens kwam in behandeling het voorstel van burgemeester en wethouders ten behoeve van de aan sluiting van de woningen te Loopers- kapelle en Brijdorpe op het aardgas- net een bijdrage van maximaal 600,- beschikbaar te stellen voor zover de aansluitingskosten een bedrag van 1.000,- overschrijden. De voorzitter lichtte toe, dat een verzoek tot aan sluiting is ingekomen van de bewo ners van Looperskapelle. Na een gesprek met een vertegen woordiger van de PZEM is duidelijk geworden, dat ook Brijdorpe en uit lopende wegen er bij betrokken moe ten worden. Het gaat in totaal over 34 woningen voor permanente bewo ning. De gemeente is garant voor een bepaald aantal aansluitingen. De heer Renden (PvdA) had gele zen, dat de aansluitkosten voor de in woners liggen van 1.100,- tot 2.500,-. Hij vroeg of aangegeven kan worden hoeveel de gemeente be talen moet. De kosten De voorzitter zei, dat de gemiddel de kosten liggen op 1.800,- per aan sluiting. Er is door de gemeenten aan de PZEM gevraagd een hogere bij drage beschikbaar te stellen. Dit is door de PZEM geweigerd. Wel is door de PZEM een soepele betalingsrege ling toegezegd. Een berekening hoe veel de gemeente moet bijdragen kan niet exakt worden gemaakt, omdat niet bekend is welke woningen zul len worden aangesloten. De PZEM zal zich na een besluit van de raad met de inwoners in ver binding stellen en een berekening maken. De heer Renden (PvdA) betoogde, dat de gemiddelde aansluitkosten 1800,- bedragen. Degenen, die bo ven dit bedrag uitkomen ontvangen slechts 600,-. Volgens hem is er dan geen sprake meer van een evenredige bijdrage. Hij pleitte er daarom voor betaling van een gemeentelijke bijdrage van 600,- uit te gaan van van een bedrag van 2.500,- aan aansluitkosten en de bijdrage bij lagere kosten evenre dig te verminderen. De voorzitter antwoordde, dat bur gemeester en wethouders er niet voor voelen hun voorstel te wijzigen. Wet houder Padmos wees er op, dat er misschien maar enkele projekten in de gemeente zijn, die voor aanslui ting in aanmerking komen. Wanneer er uitschieters zijn wat de aansluit kosten betreft, zou het kollege van B. en W. er op kunnen terugkomen. De heer Den Boer (CDA) verklaar de tegen het voorstel van de heer Renden te zijn. Geen wijziging De voorzitter wees er nog op, dat de aansluiting aantrekkelijk gehou den moet worden. Wijziging kan niet overwogen worden. De heer Van den Bosse (SGP) vroeg of de vast te stellen bijdrageregeling ook voor volgende projekten zal gel den. De voorzitter antwoordde hier op bevestigend. Aan de heer Van den Bosse werd ook geantwoord, dat initiatief van de inwoners op prijs gesteld wordt. De PZEM denkt aan uitvoering in 5 jaar. Spreiding is voor de gemeente uit financieel oogpunt wenselijk. De raad ging zonder hoofdelijke stemming met de door burgemeester en wethouders voorgestelde bijdra geregeling voor aansluiting op het aardgasnet akkoord. Politiepost Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad een be drag van 10.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor een politiepost te Scharendijke. die zal worden gebouwd tegen dorps huis ..De Putmeet". De voorzitter lichtte toe, dat de uitvoering afhan kelijk is van de medewerking van het Rijk. De heer Koster (CDA) vroeg of het geraamde bedrag nodig is voor de te maken kosten. Volgens de voorzitter zal niet meer worden besteed dan no dig is. BRUINISSE, 24-3. De Bru 5 van de fa. De Waal-Jumelet heeft een be langrijke modernisering ondergaan. Zo is het mosselruim gerenoveerd en aangepast voor de water losinstalla- tie waarmee de mosselen geweldloos kunnen worden gelost. Met de plaatsing van een Padmos boegschroef, die het schip een grote wendbaarheid geeft, is deze mossel- kotter één der modernste van de vloot van Bruinisse geworden. Machinefabriek Padmos Bruinisse plaatste voor de aandrijving van alle hulpwerktuigen in' het voorschip een Mitsubishi hulpmotor van 360 pk, met een 250 kVA generator. Dankzij dit grote generator vermogen is het mogelijk alle elektrische apparatuur tegelijk te gebruiken. UTRECHT. De Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) blijft voor een middenschool streven met een naar inhoud en vorming- saspekten breed programma. Het is voor de bond de enige invulling van het voortgezet basisonderwijs. ALMELO. Cascade NV, een dochte ronderneming van het Amerikaanse concern Cascade Corporation, heeft besloten op het bedrijvenpark Noord west-Twente bij Almelo te starten met een fabriek die voorze- tapparatuur voor heftrucks gaat pro duceren. Om een stoomgemaal ARNHEM, 25-3. Gedeputeerde sta ten van Gelderland willen dat het uit 1882 daterende stoomgemaal in Nij- kerk, het laatste stoomaangedreven gemaal in de provincie, behouden blijft. Het provinciebestuur vindt dat er een stichting moet komen die het gemaal laat opknappen en in stand zal houden. Het Nijkerker stoomgemaal wordt binnenkort bui ten dienst gesteld, omdat er in de buurt een elektrisch gemaal is geko men. Restauratie van het 100-jarige „monument van bedrijf en techniekzoals gs het omschrijven, kost ruim 750.000 gulden. De provin cie Gelderland vindt dat dat bedrag op tafel moet worden gebracht door de op te richten stichting, waarin de provincie, de gemeente Nijkerk en de vereniging de Hollandsche Molen zit ten. Advertentie Wij hebben voor u een grote kollektie slaapkamers en een uitgelezen kollektie matrassen en bodems. Meelstraat 31-33, 4301 EB Zlerikzee Elektrisch Ook door Padmos zijn drie pompen in het voorschip geplaatst, t.w. een lens-, een spoel- en een spuitpomp die, evenals alle vlinderkleppen en de plaatafsluiters waardoor de mos sels overboord gaan, vanuit de stuur hut elektrisch worden bediend. Voor de aandrijving van de lier is een 80 pk elektromotor geplaatst. Het nodige ijzerwerk werd bij de scheepswerf Duivendijke verzorgd waar het schip ook een nieuwe mast kreeg. Zierikzee Het Zeeuws orkest groeit uit tot een verbluffend homogeen ensemble, met een geprofileerde, eigen, pittige sound en liet dat donderdag ondub belzinnig blijken met een koncert, dat een aaneenschakeling werd van prachtige, in het gehoor liggende werken uit de bizarre, maar wellui dende en hooggestemde wereld van de opera. Geen opwekkender toni cum in deze vroege lentetijd, dan dit klankenkralensnoer; een elck - wat - wils - programma, waarbij een deel van - het toch wel muziekminnend - publiek helaas verstek liet gaan. Waarom er hier doekjes om gewon den? Het Zeeuws orkest is een pro vinciale instelling met een hoge kul- turele pretentie; het wordt noodzake lijkerwijs flink gesubsidieerd, maar Zierikzee wil of kan het niet honore ren met een volle zaal. Ekonomische perikelen genoeg in deze tijd, maar een enkel koncert van een eigen, pro vinciaal orkest zou toch wel royaler moeten worden gehonoreerd. Hoe ook, het orkest liet zich niet ontmoedigen en verklankte fragmen ten uit ,,Die Zauberflöte" en ,,Le Nozze di Figaro", om mede het kader te scheppen voor de excellente kon- tributies van een tweetal solisten: de bariton Ruud van der Meer en de so praan Nellie van der Sijde; een jong, nog niet geheel afgestudeerd, talent, waar Nederland - zo ziet het er duide lijk uit - nog veel van horen zal. ,,Der Vogelfanger bin Ich ja" was de aria, die de bariton met veel over tuiging vertolkte; de aria ,,Voi che sapete" gaf de sopraan gelegenheid haar fraaie techniek te demonstre ren. Te horen waren beiden in het du et: „Bei Manner welche Liebe fühlen". Later herhaalde zich deze samenwerking in het duct „Bess, you ismy woman now" uit Gershwin's opera „Porgy and Bess". Solo o.m. door de sopraan nog de aria: „Je dis que rien me ne n' epouvant",, uit de Carmen Suites van G. Bizet; illustra tie van heldere welluidendheid, adembeheersing en (vooral) sensiti viteit in de voordracht. Na de pauze speelde het orkest als opener de krachtige ouverture „Can- dide" van L. Bernstein en gaf tot slot - een enkele oneffenheid daargelaten - een magnifieke vertolking van een vijftal Slavische dansen van A. Dvo rak. Dirigent Louis Stotijn - uiter aard in hoge mate verantwoordelijk voor de samenstelling van dit mous serend programma - hield de teugels strak in handen en kreeg de voldoe ning dat de musici alert reageerden op zijn gevarieerde intenties. Bij el kaar een schitterende muziekavond om andere superlatieven niet te ge bruiken. Bloemen waren er voor so listen en dirigent en deze fleurige lentegiften werden omspoeld door een nadrukkelijk applaus, want het wél aanwezig publiek wist het gebo- dene adequaat te waarderen. Bd V OOSTERLAND. Leden uan de Oranjevereniging Oosterland organiseerde deze week een zeer suksesvolle ontspan ningsavond onder het motto: „Breng eens een zonnetje onder de mensenOp de foto: leden van de Oranjevereniging tijdens een optreden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Statenverkiezingen DEN HAAG, 25-3. De VVD, het CDA en de PvdA hebben bij de statenverkie zingen van woensdag restzetels langs hun neus zien gaan doordat respektieve- lijk anderen en zijzelf lijstkombinaties waren aangegaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4