PvdA kritisch over hoog opgelopen bouwkosten aula XK deurloo mode Eerste paal voor 22 woningen in Bru Krijgt Noordwelle weer een bejaardensociëteit Bijna 2 ton nodig voor behoud bomenbestand ELEKTRO LIEVENSE i Kommissie OW Westerschouwen SPECIALE AANBIEDING STREEKNIEUWS Zi£l(lKZËË!SCHl!) NIEUWSBODE Vrijdag 26 maart 1982 Nr. 23088 3 WESTERSCHOUWEN, 26-3. Op de donderdagavond gehouden vergadering van de kommissie Openbare wer ken van de gemeente Westerschouwen kwam de heer P. H. Canters (P.v.d.A.) bij het behandelen van de notulen van de vorige vergadering nog even terug op de bouw van de aula op de begraafplaats te Haamstede. Hij zette vraagtekens bij het samengaan van het gymnastieklo kaal De Moerbei te Renesse en de aula, voor het plaatsen van een kunstwerk bij de aula en de hoog opgelopen bouwkosten van de aula. De sekretaris de heer J. W. de Jon ge zette uiteen, dat bedoeld was dat er bij De Moerbei geen kunstwerk werd geplaatst, maar dat men had besloten dit bij de aula wel te doen. Evenals de heer Canters, die op de vorige vergadering niet aanwezig was, zei de heer De Jonge, dat deze twee projekten niet als een geheel kunnen worden gezien. Bouwkosten opgelopen Over de hoog opgelopen bouw kosten zei de heer Canters, dat hij het jammer vond dat het zo gelopen is. De begrotingswijziging, die hiervoor nog moet worden ingediend, zal door zijn fraktie kritisch worden beke ken. Verder was hij van mening, dat men in het vervolg bij andere projek ten er meer op zal moeten letten, dat het niet uit de hand loopt. De voorzitter wethouder P. M. van den Aarsen wees erop dat de heer Canters zelf heeft ingestemd om voor de bouw van de aula een krediet vast te stellen van 600.000,— wat met de aanschaf van het inventaris neer komt op een totaalbedrag van 671.000,-. De heer Canters zei, dat dit juist is, maar dat er niet is geadviseerd dat er een overschrijding zou plaats vinden, zoals dat nu is gebeurd. Naaktzwemmen De heer J. Janse wilde nog nadere informatie over de te plaatsen bor den bij de duinovergangen. De adjunkt-direkteur gemeente werken de heer J. Kraaijenbrink deelde mee dat onder de gebruikelij ke borden een bord zal worden ge plaatst waarop in drie talen zal wor den, aangegeven dat het verboden i§ naakt te zwemmen. Verder deelde hij mee, dat dezer dagen het rapport over de toestand van de vuilnisbelt te Serooskerke Advertentie Mol 5-7, Zlerikzee wordt verwacht. De kommissie kon er zich mee verenigen, dat her een jaarlijkse kontröle en onderhouds beurt wordt uitgevoerd aan de 5 uur werkinstallaties op de toren, waar mee in totaal een bedrag van 1000,— is gemoeid. Verlichting aanlegsteiger Verder vond men het een goede zaak dat er op de steigers in de haven van Burghsluis ten behoeve van de watersportvereniging twee lichtpun ten worden geplaatst en dat het licht punt op de steiger waar voorheen de reddingsboot lag behouden blijft. De kommissie kon er zich mee ver enigen, dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het asfalteren van de duinovergangen Middenpad en Vuurtorenpad waarvoor reeds door de raad een krediet van 51.000,— is goedgekeurd. De heer J. van den Berge (R.U.) zou graag zien, dat er ook wat aan de ber men langs de Strandweg wordt ge daan. De voorzitter zegde toe, dat dit zal worden bekeken waarbij mogelijk gebruik kan worden gemaakt van haksel. Aanleg riolering De kommissie kon er zich mee ver enigen dat er mede tot het bevorde ren van de werkgelegenheid binnen afzienbare tijd wordt overgegaan tot de aanleg van riolering in de zgn. on rendabele gebieden van Breedste- weg-Middeidijk, Helleweg en Oude Moolweg. Wel is het zo dat deze wer ken na het toeristenseizoen zullen moeten plaats vinden. Naar aanleiding van een vraag van de heer> Canters deelde de voorzitteë «.mee, dat nog te verriohten werk-1 zaamheden in Noqrc}>v;eHe een zaak is van het Waterschap. De voorzitter zegde toe, dat dit bij het overleg met het Waterschap aan de orde te zullen stellen. Met het plan ter verbetering van de Nieuwe Ha venweg te Burghsluis en de aanleg van riolering kon de kommissie ak koord gaan1. Plantsoenendienst Een uitvoerig punt van bespreking vormde de plantsoenendienst. Mo menteel werker? er bij deze dienst 7 personen'in vaste dienst en 3 op jaar basis. Volgens de verstrekte gegevens zou men om alles op perfekte wijze te la ten geschieden de beschikking moe ten hebben over 25 arbeidskrachten, hetgeen neerkomt op een tekort van 15. De voorzitter deelde mee dat dit begroot is op één miljoen gulden en dat het kollege hier gereserveerd tegenover staat. De mogelijkheid bestaat, dat men ook nog drie werk nemers in WSW-verband krijgt toe gewezen. Kommissie voor de Waterstaat De Vaste Kommissie van Advies en Bijstand voor de Waterstaat, verga dert op maandag 5 april ter provinci ale griffie. Aan de orde komt o.m. het ontwerpvoorstel: Verordening wa terkering en waterbeheersting Zee land. 15.00 uur. De kommissieieden Van den Berge en J. Janse (V.V.D.) (van de C.D.A. was er geen kommissielid aanwezig), waren er voor dat het werk dat nu niet met eigen krachten kan worden uitgevoerd dan wordt uitbesteed, De heer Canters wilde daarover nog geen uitspraak doen, voor hij overleg met zijn fraktie heeft ge pleegd. Zuiveringsinstallatie De kommissie kon zich verenigen met het slopen van de bovenbouw van de voormalige zuiveringsinstal latie te Haamstede en het aanbren gen van een groenstrook op deze plaats, waarmee een bedrag van 23.700,— is gemoeid. De grond bui ten de groenstrook zal kunnen wor den toegevoegd aan het er naast lig gende bedrijfsterrein. De heer J. Janse wees bij de rond vraag nog eens op het kreëren van stortplaatsen door de burgers, door het her en der storten van puin en tuinafval wordt de gemeente ont sierd. De voorzitter zegde toe dat er nog intensiever aandacht aan overtre ders zal worden geschonken om dit euvel in te dammen. Aandacht Naar aanleiding van vragen van de heer Canters werd door de voorzitter meegedeeld, dat er alle aandacht wordt besteed aan de begraafplaats te Burgh, dat men niet direkt de noodzaak ziet voor meer parkeer plaatsen voor invaliden in de kom Haamstede en dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar de toestand van de tennisbanen te Burgh. SCHAREN DUKE. Kleuters van de kleuterschoolPinkeltje" brachten deze week een bezoek aan bakker S. J. J Eve- raers aan de Dorpsstraat. In het kader van het werkbezoek werden de kleuters zelf ook aan het werk gezet. Nadat bak ker Everaers eerst het een en ander over het maken van brood en wat er zoal voor komt kijken, verteld had, kregen de kinderen zelf ook een stuk deeg, dat (na uitvoerig kneden) tot heuse broodjes gevormd werd. De later gebakken pro- dukten mochten uiteraard mee naar huis worden genomen. Na het eten van een koffie-broodje en het drinken van een glas limoiiade vertrokken de kinderen weer, een boel wijzer geworden over het dagelijks brood. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Plan in de maak NOORDWELLE, 25-3. Op initiatief van de heer Verjaal, een oudere dorps bewoner en de heer Van de Weijde van de stichting Welzijn voor Ouderen Schouwen-Duiveland, werd er afgelopen dinsdagavond door een vijftiental ouderen en bejaarden uit Noordwelle gepraat over de mogelijke heroprich ting van een bejaardensociëteit. Zoals een van de aanwezige 65- plussers vertelde, was er tot ver in de jaren zestig een bejaardensoos op 't dorp. Er werden spelletjes gedaan, er werd thee gedronken en er werd ge zellig gebabbeld, kortom heel de .ou de glorie" van Noordwelle ontmoette elkaar op de soos! Onderzoek De heer Van de Weijde legde uit, dat alvorens met de vernieuwde be jaardensoos begonnen kan worden, er eerst duidelijkheid zal moeten zijn of er voldoende belangstelling voor bestaat. In samenwerking met me vrouw Koster en de heren Koster en Verjaal, zal de heer Van de Weijde de komende maanden onderzoeken of dat zo is. Binnenkort zullen alle ou deren van Noordwelle een stencil in de bus krijgen met enkele vragen en ideeën betreffende de vorm en in houd van de soos. Naar aanleiding van de reakties hierop, zal worden bekeken of er in derdaad in september een bejaarden sociëteit van start zal kunnen gaan. Nadat er nog wat van gedachten was gewisseld over subsidiëring, de mogelijkheden van de Stichting Wel zijn voor Ouderen, de"akkómmodatie en de kosten, werd de kort, maar krachtige bijeenkomst besloten met een kop koffie. Prov. Raad v.h. Milieu Op maandag 19 april vergadert in de Statenzaal de Provinciale Raad voor het Milieu. 14.05 uur. ZIERIKZEE NCVB-bejaardenmiddag Op woensdag 31 maart wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw, weer, i een bejaardenmiddag georganiseerd: door de NCVB-afdeling. SEROOSKERKE Het Straofeest in Serooskerke De Dorpsgemeenschap van Seroos kerke, onder voorzitterschap van mevrouw B. A. Meijer, vindt een ex tra bedankje op zijn plaats voor een aantal leden, dat zich tijdens het Straofeest verdienstelijk heeft inge zet om het feest te doen slagen. In de eerste plaats is dat een aantal jury-leden. De heren P. Steutel, A. van Heukelum en mevrouw G. Hanse hadden de moeilijke taak opgeno men om de versierde paarden te be oordelen. Ook was het geen eenvou dige opgave om de mooist versierde fietsen, waaraan iedere berijder zo veel zorg had besteed, uit te kiezen, maar de dames J. Reinhoud, M. D. Zorge en Steutel kwamen er goed uit. Veel komplimenten verdienen ook de toneelspelers, niet alleen voor hun spel, maar ook voor het ontwerp en de opbouw van het decor. Het toneel van het dorpshuis was namelijk voor die avondvoorstelling omgetoverd tot een gezellig terrasje, waarop het gehele gebeuren zich als een zomerse zotternij afspeelde. De tonelisten on dervonden veel bijval met hun spel, waarvan de regie met verve werd ge voerd door Lottie den Heten en de bijdrage van souffleuse Gré Hanse eveneens tot het welslagen leidde. WESTENSCHOUWEN Granaat gevonden op „Neeltje Jans" In bouwdok 4 op het werkeiland „Neeltje Jans" is donderdagmiddag een forse granaat gevonden. De Ex plosieven Opruimingsdienst was vanochtend (vrijdag) bezig deze ter plaatse op te blazen. BROUWERSHAVEN Lijstverbinding G.P.V.-S.G.P.-R.P.F. Afgevaardigden van de kiesvereni gingen van Gereformeerd Politiek Verbond te Brouwershaven Staat kundig Gereformeerde Partij te Zie- rikzee. Reformatorische Politieke Federatie te Zierikzee e.o. in diverse vergaderingen bijeen. Hebben beslo ten met een ineengeschoven kandida tenlijst mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in de ge meente Brouwershaven. De samenwerking heeft ten doel onder behoud van eigen idenditeit in de gemeenteraad van Brouwersha ven een politiek te bevorderen die zich onderwerpt aan de Heilige Schrift. Zij zullen daartoe de verkie zingen ingaan met een lijst onder de naam G.P.V.-S.G.P.-R.P.F. Nummer één van de lijst wordt de GPV-er P. v. d. Meide. Nummer twee van de lijst wordt de SGP-er L. van As Czn. Nummer drie van de lijst wordt de RPF-er P. H. Braacx. Raad Brouw 5 april BROUWERSHAVEN, 26-3. Bomen moeten goed in de gaten gehouden wor den, om bijvoorbeeld kaalslag te voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de afdeling gemeentewerken van Brouwershaven heeft verricht naar het bo menbestand in deze gemeenten en gezien de grote waarde van een gezond areaal van groenvoorzieningen werd een beheersplan opgesteld, waarvan de totale kosten worden geraamd op 170.605,-. Voor de uitvoering van het bomen- bestand aan de Stoofweg en wandel pad Slingerbos te Dreischor, had de raad Brouw al een krediet verleend van 15.000,-. Volgens dit beheersplan zullen jaarlijks bomen worden gekapt, zo dat opnieuw aanplant kan plaatsvin den. ,,Op deze wijze", vindt het kol lege, „zullen .yele generaties lang profijt kunnen hebben van een ge zond bomenbestand in deze gemeen te". Burgemeester en wethouders stel len tijdens de eerst volgde vergade ring van 5 april de raad voor de beno digde gelden hiervoor beschikbaar te stellen. Subsidie Verder komt tijdens deze raadsver gadering de subsidiëring van alge meen maatschappelijk werk van de Federatie Maatschappelijke Dienst verlening Noord Zeeland, aan de or de. Het kollege stelt de raad voor voor 1982 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 25.979,46. Dit be drag zal, worden uitbetaald iri 'vier termijnefe:,BB.n De benoeming van een plaatsver vangend lid advieskommissie en de benoeming van een beheerder voor het dorpshuis te Noordgouwe staan o.a. nog op de agenda. er in de Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat in Nieuwerkerk, een zangavond plaats hebben waaraan zullen medewerken „Oos- terlands Mannenkoor", en de Ge mengde Zangvereniging „Canticum" uit Middelharnis, beiden onder lei-, ding van de heer J. de Geus. Verder met medewerking van Jan van den Dorpel, orgel. Toegang vrij. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Ouderavond Christelijke school De leden, ouders en verdere be langstellenden van de Vereniging tot het verstrekken van kleuter- en ba sisonderwijs op Reformatorische grondslag, waarvan uitgaande de Ds. J. Boogermanschool aan de Weelstraat, worden uitgenodigd op donderdagavond 1 april de jaarlijkse ouderavond bij te wonen, welke zal gehouden worden in de zaal van het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. Na de pauze hoopt als spreker op te treden de heer Geluk uit Tholen met het onderwerp „Schoolbegeleiding, waarom?". Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Ouderavond Christelijke school De leden, ouders en verdere be langstellenden van de Vereniging tot het verstrekken van kleuter- en basi sonderwijs op Reformatorische grondslag, waarvan uitgaande de Ds. J. Boogermanschool aan de Weelstraat, worden uitgenodigd op donderdagavond 1 april de jaarlijkse ouderavond bij te wonen, welke zal gehouden worden in de zaal van het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. Na de pauze hoopt als spreker op te treden de heer Geluk uit Tholen met het onderwerp „Schoolbegeleiding, waarom?". Voor tijd: zie agenda. Advertentie Aanleg Elekir.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. BRUINISSE, 26-3. Donderdagochtend is een begin gemaakt met de hei werkzaamheden in Bru-oost voor de 22 nieuwe eengezinswoningen die de woningbouwvereniging „Beter Wonen" laat bouwen op de plaats waar de 20 vooroorlogse huizen zijn gesloopt. NIEUWERKERK Zangavond Op zaterdagavond 10 april a.s. zal In de Pr. Irenestraat waren aanwe zig de direktie van „Beter Wonen" de aannemer Den Hartog uit 's-Graven- deel, architekt Jobse en de konstruk- teur van Ruitenburg die rond half elf de eerste paal van 18 meter lengte de grond in zagen gaan. Voor bouw- en woningtoezicht was aanwezig de heer Ringelberg. Betonnen palen Op advies van de konstrukteur, de heer Van Ruitenburg, is niet de geijk te manier van houten palen met een betonnen opzetstuk gebruikt maar geheel betonnen palen van 18 meter lengte, dit in verband met de bodem gesteldheid en de lengte van de pa len. I Met deze eerste paal is voor Bru- oost weer een belangrijke mijlpaal bereikt in de dorpsvernieuwing die zich hier aan het voltrekken is. 22 woningen De woningen worden op een zo voordelig mogelijke manier gescha keerd en worden iets smaller dan de laatste eengezinswoningen aan de Wilhelminalaan, zodat op de plaats van de gesloopte 20 er 22 nieuwe wo ningen verrijzen. Omdat de grond reeds van „Beter Wonen" is, door klein te bouwen en door extra subsi die in het kader van de stadsvernieu wing kan de huurprijs op een laag peil worden gehouden, ongeveer 375,— per maand. BRUINISSE Reanimatiekursus Hartstichting De reanimatiekursus, die werd ge organiseerd door het bestuur van de Hartstichting, is weer ten einde. Twintig personen gaven zich op voor deze eerste les. Op de herha- lingslessen kwamen 60 personen die allen het reanimatie-diploma moch ten ontvangen. Het bestuur streeft er naar om in de toekomst ieder half jaar herhalingslessen te organiseren. Energiedagen in dorpshuis Van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei a.s. wordt in het Dorpshuis van Bruinisse een exposi tie ingericht door de Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland .(C.E.Z.). Tijdens deze zogenaamde „energie- dagen" .wordt voorlichting verstrekt' over het energieverbruik in woning en bedrijf. Binnenkort krijgt 'ieder gezin een uitnodiging voor een be zoek aan de expositie, die vanwege de aktualiteit van energiebesparing zeker de moeite waard is. De officiële opening is op dinsdag 11 mei om 15.00 uur. De „Arm 27" Bij Padmos machinefabriek Brui nisse ligt momenteel de „Arm 27" voor de kant die bij dit bedrijf een nieuwe vislier krijgt opgebouwd en verder geheel visklaar wordt ge maakt. Het schip (de ex Lo 7 uit Lau- wersoog) is thans van L. Blaas uit Ar- nemuiden die hiermee op de platvis gaat vissen. Binnenkort komt bij Padmos de nieuwbouwkotter UK 145 voor de kant voor totale afbouw. Kandidatenlijsten De aanduiding van de politieke groeperingen die boven de kandida tenlijsten komt voor de gemeente raadsverkiezingen van 2 juni a.s. luidt als volgt: 1. Algemeen Belang; 2. Christen Democratische Appèl; 3. V. d. Velde; 4. Staatkundig Gerefor meerde Partij; 5. Politieke groepe ring „Vrij Bru". Op dinsdag 20 april zal de kandi daatstelling plaatsvinden voor deze verkiezingen waarbij de raad van Bruinisse tevens uitgebreid wordt van 7 naar 11 leden. Betonvloer voor De Pul Een bedrijf, welke gespecialiseerd is in beton- en kunststofvloeren, is donderdagochtend begonnen om de betonvloer te storten in de jeugdso- ciëteit „De Pul" aan het Stenen pad. Na een hardingstijd van drie we ken zal hierover een slijtvaste kunststoflaag worden gebracht. Na dit hardingsproces zal het nieuwe on derkomen van de soos grotendeels gereed zijn. De gemeente is juist deze week begonnen met de aanplant van struiken en bomen rondom „De Pul" zodat het kale landschap gelijk een stuk vriendelijker oogt. Aanvaring in dichte mist Donderdagavond omstreeks 19.00 uur vond bij de ingang van het Schelde-Rijnkanaal een aanvaring plaats tussen twee schepen. De „Philipskercke", onder weg naar Goes met een lading zand, werd midscheeps geraakt, waarbij grote schade ontstond. De naam van het andere schip is niet bekend. De Rijkspolitie te water stelde een on derzoek in, waarna de „Philipskerc ke" de reis kon voortzetten. ROTTERDAM. De gemeenteraad van Rotterdam heeft ruim 51 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de containertermi- nal van Multi-Terminals Unitcentre aan de Waalhaven. AMSTERDAM. De c.a.o.-onder handelingen tussen de warenhuisde- visie van Vroom en Dreesmann en de dienstenbonden FNV en CNV zijn af gebroken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3