CDA en VVD willen financieel onderzoek O osterschelde werken Minister over onderzoek Verdergaande nieuwsgierigheid Twee Britse soldaten gedood (Noord-Ierland) Maatschappelijk werk Tweede Kamer Grote schade na aanvaring veerboot Nog meer aanvaringen op W ester schelde LAATSTE NIEUWS Schade aan veerboot blijkt ernstig De Oosterschelde WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK AGENDA installatiebedrijf deunloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE TERUG 2 Zoals trouwens wel te verwachten viel, zijn de Oosterscheldewerken weer eens in de parlementaire dis- kussie gekomen. C.D.A. en V.V.D. worden - om het zo maar eens te ver talen - nieuwsgieriger naar de gang van zaken, nieuwsgieriger vooral naar de financiële konsekwenties en de tijdsduur tot de voltooiing van het projekt. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft niet onmiddellijk die nieuwsgierigheid kunnen bevredi gen, maar wel toegezegd opdracht te geven voor een onderzoek naar de fi nanciële gang van zaken, hetzij door de financiële inspektie van het eigen ministerie, hetzij door een onafhan kelijke accountantsdienst. De nieuwsgierigheid van twee gro te politieke partijen en het snelle (voorlopige) antwoord van de mi nister, wijzen er op dat in de parle mentaire sfeer het Oosterscheldepro- jekt toch een heet hangijzer is. Er is sprake van enige verwondering, van enige ongerustheid, van enig onge duld ook. Dit vindt alles zijn oorzaak in het feit, dat aan de z.g.n. ontbindende voorwaarden - destijds gesteld - niet is voldaan en niet kon worden vol daan. Het projekt is te groot, om het in een strak tijdschema te persen. Al lerlei bijkomende zaken - vooral op het gebied van de uitrusting en de .hulpstukken" - maken het ook on mogelijk de stormstuw in een te krap financieel jasje te hijsen en daardoor duiken hier en daar die intrigerende vragen op. Niet in de vraagstelling intussen is opgenomen, hoe zeker het is met be houd van de milieuvoorwaarden, waaraan gekoppeld het behoud van de traditionele Zeeuwse schelpdier- kuituur. Bij tijd en wijle duiken ge ruchten op .zoveel stormstuwbe- schermende aanvullende maatrege len" moeten worden getroffen, dat het ecologisch systeem in het Ooster schelde - estuarium toch ernstiger zou worden bedreigd, dan aanvanke lijk werd gedacht. Om dit gegeven - of hoe men het noemen wel - uit de geruchtensfeer te halen, zou het goed zijn geweest, als de vragenstellende parlementariërs hun nieuwsgierigheid ook tot dit ter rein zouden hebben uitgestrekt. Vooral omdat deze zaak ligt in de sfeer van prognose en van verwach ting - of liever afwachting - is een mi nisteriële toezegging tot een onder zoek op dit terrein even gewichtig als het laten natrekken van de financiële gevolgen, die de uitvoering en de tijdsoverschrijding van het projekt met zich meebrengen. De stormstuw mag en moet, maar met het voortschrijden van de tijd, moeten stuk voor stuk onzekere ele menten worden ge-elimineerd. Zee land koopt er niets voor als later ver schijnselen zich zouden voordoen, die de eigen karakteristiek en de daar mee samenhangende maritieme ex ploitatie van het betreffende water gebied zouden kunnen bedreigen. BELFAST, 25-3. Ierse terroristen" hebben donderdag in de Noordierse hoofdstad Belfast twee Britse soldaten gedood en twee anderen gewond. Dat heeft het Britse leger meegedeeld. Een van de gewon de soldaten zou er heel slecht aan toe zijn. Bij de aanslag, in een katholie ke wijk in het westen van de stad, werden vier burgers licht gewond. TILBURG25-3. Ruim 150.000 mensen kloppen jaar lijks met alle mogelijke pro blemen aan bij de ongeveer 180 instellingen voor algemeen maatschappelijk werk in Ne derland. Het beroep van maat schappelijk werker is echter weinig uitgekristalliseerd en het kenmerkt zich eerder door een groeiende verscheidenheid aan invullingen dan door een toenemende eenheid. Karei Geelen, medewerker van het iVA-instituut voor sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool in Tilburg, konstateert dit in zijn boek ..Wetenschappelijk in uitvoering". In dit boek beschrijft Geelen de ontwikkelingen en knel punten in het welzijnswerk in het bijzonder in het algemeen maatschappelijk werk. Vol gens hem is de beroepgroep verdeeld door vragen rond maatschappelijke en etische mstellingnames. de te gebruiken methodieken. de manier waarop de cliënten moeten worden bejegend en het al dan niet wenselijk zijn van een ver dere professionalisering. DEN HAAG, 25-3. CDA en VVD hebben donderdag in de Tweede Kamer voorgesteld de algemene rekenkamer een onderzoek te doen instellen naar de financiële gang van zaken bij de Oosterscheldewerken, waar de laatste jarèn grote onvoorziene kosten zijn ontstaan. Ook in ko mende jaren zijn extra kosten te verwachten. CDA-woordvoerder Eversdijk zei dat hij niet de indruk wil wekken dat Rijkswaterstaat of de Deltadienst te maken heeft met fraude, maar dat het er hem slechts om gaat de Tweede Kamer een zo goed mogelijk inzicht te ver schaffen in de financiële besluitvorming. Zij voorstel werd gesteund door de liberaal Koning. PvdA-woordvoer- der Zijlstra wilde het oordeel van mi nister Zeevalking (verkeer en wa terstaat) over dit voorstel afwachten alvorens daar zelf op in te gaan. Nodig Dat financiële onderzoek is vol gens Eversdijk nodig, omdat er wat betreft de Oosterscheldewerken geen weg terug is. Weliswaar lopen de kosten uit de hand, wordt de tijdsli miet met jaren overschreden en is het nog steeds niet duidelijk of de half open afsluiting technisch wel haal baar is. Maar: weer een ander plan (gehele afsluiting) uitvoeren betekent een enorme kapitaalvernietiging en zal nog meer tijd kosten, waardoor de onveiligheid in het gebied voort blijft duren. CDA en VVD gaan daarom ak koord met verdere uitvoering van de VLISSINGEN, 25-3. Donderdag middag rond kwart over twee is de veerboot „Prinses Margrièt" die de dienst onderhoudt tussen Vlissingen en Breskens met twee Russische schepen die op de rede van Vlissin gen voor anker lagen in aanvaring gekomen, Toen de veerpont probeerde op ei gen kracht terug te varen naar de ha ven van Breskens raakte het stuur mechanisme van de boot defekt en liep de „Prinses Margriet" rond kwart voor drie op de oostelijke ha- vendijk in Breskens vast. Volgens direkteur P. Oostinga van de Provinciale Stoombootdiensten zijn er geen gewonden gevallen aan boord van de veerpont bij de aanva ring. De schade aan de twee Russi sche schepen lijkt aanzienlijk. VLISSINGEN, 25-3. Op de rede van Vlissingen is donderdagavond in dichte mist de Duitse coaster Lilikan (vijfhonderd brutoton) aangevaren door het 14.000 ton metende Belgi sche vrachtschip Quellin. De Lilikan was van zee op weg naar Antwerpen. De Duitse coaster heeft zware schade opgelopen aan de boeg. De Quellin heeft na de aanvaring zijn weg kun nen vervolgen. Op de Westerschelde heeft zich donderdagavond ter hoogte van het Land van Saeftinge nog een aanva ring voorgedaan tussen het Belgische baggerschip Ourthe en het Engelse 15.000 ton metende containerschip Victoria Bay. Het Belgische bagger schip is midscheeps geraakt, maakt zware slagzij en drijft midden in het drukke vaarwater stuurloos rond. Een zusterschip van de Belgische bagger probeert zich vast te maken aan de Ourthe terwijl ook de sleepbo ten op weg zijn om de schepen te hulp te komen. ROTTERDAM. De Nederlandse Vereeniging van Grinthandelaren (Silex) heeft de medewerking aan de bedrijfstakregeling in het vervoer via de binnenvaart opgezegd. Oosterscheldewerken, maar willen dan wel meer en betere informatie hebben op met name de financiële kant van de zaak, zodat de Kamer goed onderlegd besluiten kan nemen. De Kamer kan zelfstandig de algeme ne rekenkamer om zo'n onderzoek vragen, het is ook mogelijk dat de minister dat doet. Ontbindende voorwaarden Enige jaren geleden aanvaardde de Kamer een motie van de CDA'er Schakel, waarin de pijlerdam-oplos- sing werd aanvaard, onder drie ont bindende voorwaarden: de totale kosten zouden niet meer mogen stij gen dan tot een totaal van iets meer dan 2,5 miljard gulden, het werk zou in 1985 klaar moeten zijn en het zou technisch haalbaar moeten blijken te zijn. Alhoewel CDA, VVD en PvdA het erover eens zijn dat aan geen van de voorwaarden tegemoet wordt geko men, acht men het toch te ver gaan om alsnog af te zien van de huidige oplossing. Het werk is te ver gevor derd en er is te veel geld ingestoken om nog een andere kant op te kun nen, meent men. Eversdijk zei dat het jaar 1986 al niet meer gehaald zal worden en dat het best wel eens 1987 zou kunnen worden. De kosten worden nu al ge schat op ongeveer vijf miljard gul den, terwijl in sommige kringen van deskundigen tien miljard gulden ook al wordt genoemd. Tenslotte doen zich op het technische vlak nog steeds kostbare tegenvallers voor. Onvoldoende inzicht Volgens Eversdijk heeft de Kamer onvoldoende inzicht om te kunnen doorgronden hoe dit allemaal zo is gelopen. De socialist Zijlstra vroeg de minister om het systeem bij Rijks waterstaat en het ministerie te ver beteren dat tegenvallers op tijd moet signaleren. Volgens Zijlstra is dit de afgelopen jaren steeds te laat ge beurt, waardoor regering en parle ment achter de feiten aanlopen. Ook hij pleitte voor een scherpe bewa king van het gigantisch projekt in de toekomst. VLISSINGEN, 26-3. De schade aan de veerboot „Prinses Margriet", die de veerdienst Vlissingen-Breskens onderhoudt, blijkt na onderzoek in het dok veel ernstiger dan was ver wacht. De veerboot kwam donderdagmid dag op de rede van Vlissingen in aan varing met twee Russische schepen. De veerboot zal volgens direkteur D. Oostinga van de Provinciale Stoombootdiensten minstens voor vijf weken uit de vaart blijven. De schade ligt naar schatting boven het miljoen. De PSD is door de aanva ring ernstig gedupeerd geraakt. Daar komt nog bij dat een van de twee dubbeldeksveerponten die de dienst Kruiningen-Perkpolder ondex-houdt, de „Prins Willem Alexander", op dit moment voor reparatie in dok ligt. Men zal proberen dit schip voor de paasdrukte weer bedrijfsklaar te hebben. DEN HAAG. 25-3. Minister Zeeval king (verkeer en waterstaat) heeft de Tweede Kamer donderdag toegezegd dat er een onderzoek komt naar fi nanciële omstandigheden rond het Oosterschelde-projekt. Hij acht het echter niet nodig daarvoor de Alge mene Rekenkamer in te schakelen. De eigen financiële inspektie van het ministerie, volgens Zeevalking een onafhankelijke interne accountants dienst, is daar ook voor geschikt. De minister is bereid deze dienst opdracht voor zo'n onderzoek te ge ven en het rapport dat daaruit voort vloeit aan de kamer te sturen. Hij is tevens bereid met dc kamer over de resultaten van het onderzoek „zo uit gebreid als maar enigszins mogelijk is" te overleggen. Ten overvloede wees de bewindsman er nog op dat zijn financiële inspektie wordt gc- kontroleerd door dc rekenkamer en dat eventueel, als de kamer dat in een later stadium toch nog wenst, alsnog de rekenkamer zelf te hulp kan worden geroepen. Zeevalking was blij dat de kamer het Oosterschelde-projekt als zoda nig niet meer ter diskussie wil stel len. Hij gaf toe dat over de technische haalbaarheid van de stormvloedke ring in de Oosterschelde door des kundigen nog verschillend wordt ge oordeeld. Volgens hem is dat echter niet zo verwonderlijk: het is een pro jekt dat uniek is in zijn soort, het eerste van de wereld. Dan heb je nog niet 100 procent zekerheid. Zeeval king heeft echter voldoende vertrou wen in de Nederlandse kapaciteitcn om het projekt tot een goed einde te brengen. (Men zie ook elders in dit nummer. Red.) Zaterdag 27 en zondag 28 maart Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spi'eek- uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spi-eekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Zevengetij straat 43, Zierikzee, tel. (01110) 5023, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. n Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag j Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Lruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 15.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Zangavond, m.m.v. Chr. Residentie mannenkoor. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde Kerk. Vergadering Natuur- en vogelwacht Schouwen- Duiveland. 19.45 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelf staan- den. 20.00 uur. Zaterdag 27 maart Zierikzee Bovenzaal Geref. Kerk, expositie lego-modellen, 13.00-17.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Tarzan. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Vrolijke Ti- roler sex-kliniek. 21.30 uur. Burgh-Haamstede Grote Kerk. Dag van de hoop. 9.30 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Vertrek wagen 08.00 uur. Zondag 28 maart Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Tarzan. 20.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Aula Chr. Scholengemeenschap. Ver gadering prot. chr. schoolraad, rayon Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Verenigingsgebouw aan het Vrije. Oprichtingsvergadering Schietver eniging Schouwen-Duiveland. 20.00 Kerkwerve Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring tennisvereniging WIK. 20.00 ,Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Hery. Verenigingsgebouw.; C.P.B.-a£- .deling, 19.45>uur. UW ontmoetingscentrum. UW kontaktavond. 19.30 uur. Kerkwerve VerenigingsgebouwBejaardensoos 14.30 uur. Haamstede Beatrixschool. Ledenvergadering Rode Kruis. 20.00 uur. Woensdag 31 maart Zierikzee Poppentheater „Altekleih", St. Do- musstraat. „Het vreemde Ei". 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks groep Schouwen-Duiveland, 20.00 Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Ouderavond Christelijke School. 19.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Muziek- en zangavond. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat Therapie" 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Woensdag 7 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Zaterdag 10 april Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14,30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 27 maart, optreden „The Phones", 21.00 uur, in het voorpro gramma speelt „tv-eye". Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 25. Inleiding „Bloesem door Vreneli Komter. Het zou eigenzinnig en zelfs eigen- wijs kunnen overkomen, maar (even) zes en zestig jaar terug in de tijd en toen waren er weer heel andere toestanden. Terugkijken heeft het voordeel, dat de muizenissen van nu even op de achtergrond geraken, bij het denken aan andere zaken, waaro ver de adem van de tijdl alweer zo lang heeft heengeblazen. J Overstromingen zijn er altijd wel geiveest en toen (1916) xixaren ze er ook, vooral in Noord-Hblland. Ko ningin Wilhelmina en prinses Julia na repten zich naar (ons hller) Schel- lingwoude, om te kijken^ hoe erg het was en het was pittig érg. Wie een tripje maakte naar en/of door Drente stuitte nog op een primitieve aar den hutop de vrijwel nog ongerepte heide. De heide was mooi; maar de hut (met andere) pover, armzalig, kweekplaats uan ziekten, tochtig, stinkend, vochtig, ongezond en toch leefden er mensen in, die nooit eens een vuist konden maken. Ze leefden daar maar hun uitgemergeld bestaan op de romantische" grote, stille hei de. Een vondst in die buurt (in het veen) gold een ..veenmubimie" van een vermoedelijk gewoigd meisje, want het skelet kwam te voorschijn, met de onverteerbare strop nog om het dunne halsje. Ik bedoel maar, toen en nu; zelfs ons beschermde we reldje heeft (ook) altijd wreedheden gekend. Intussen werd (dat is ook wel iedereen kwijt in zijn geheugen), Albanië bezet door de Bulgaarse troepen. Ruwe keistraten in de hoofdstad Tirana, maar wel iets op windends in de havenstad Durazzo: landbouwprodukten, tapijtweverij en zijde kuituur. Ramscapelle in West-Vlaanderen werd door Duits ge schut volledig in elkaar geramd. Een wonder was een intacte molen in West-Rusland, waar de vijandelijke troepen duizenden schapen bijeen brachten, met de bedoeling ze alle maal op te eten. Enfin, toen begon het te sneeuwen in Nederland, 't Was al volop maart, maar 't sneeuwde en hier en daar en ginds kxoamen de arresleden te voor schijn. De Hagespelerslieten de sneeuw de sneeuw en sprongen op de planken met het kostelijke en amu santestuk: ,,Maar 'n droom". De vulkaan ,,Bromo" op West-Java ging weer eens akelig tekeer. Het Tenggergebergte schudde op zijn aar den grondvesten en duizenden ton nen stenen en lava gingen de lucht in. in. De Mecklenburg" van de maat schappij Zeeland- zo'n leuke tijd was het niet - liep op een mijn en zonk in het Kanaal. De prijs voor de .gekste" bloem ging naar het Bota nisch Genootschap te s-Gravenhage waar men de Philippijnse Medinella Magnifica magnifiek in bloei kreeg. Iedereen stond paf en dat is sinds dien altijd zo gebleven, want het le ven hangt van vreemde en eigenaar dige, maar vooral van elkaar tegen gestelde zaken aan elkaar. SÜÏÏIEREILANDMAN V,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2