Wc Ook voor Ellemeet blijkt objekt gevonden voor Boomfeestdag Betutteling g.s. wordt door kollege niet op prijs gesteld goed Poortambacht even zonder winkel DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeenteraad Middenschouwen Jltetnisse Gemeenteraad Duiveland UW TAXATEUR MC ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur; M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandap, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 26 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23088 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Kritisch geluid in kommissie OW Wschouwen SCHARENDIJKE, 24-3. De raad van Middenschouwen kwam donderdagavond in voltallige vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. De voorzitter deelde naar aanleiding van een vraag van de heer Renden (PvdA) in de vorige vergadering mee, dat getracht is alsnog mee te doen aan de Boomfeestdag op 31 maart a.s. Aanvankelijk was alleen Scharendijke hiervoor uitgekozen. Inmiddels is er ook een objekt in Ellemeet gevonden. Het kollege van burgemeester en wethouders had nog een voorstel gedaan voor aanplant (rond de NH kerk) in Kerkwerve. Er waren bij een aantal raadsleden bezwaren tegen dit objekt, enerzijds wegens de vrij uitgebreide beplanting, anderszijds in verband met de hiermee gepaard gaande onder houdskosten. De Boomfeestdag wordt gehouden om 9.00 uur te Ellemeet en 10.00 uur te Scharendijke. Wethouder Padmos zal hierbij aanwezig zijn. De heer Renden (PvdA) vroeg of er voor het beplantingsplan te Ker kwerve geen meederheid in de raad te vinden was. De voorzitter antwoordde, dat drie raadsleden bezwaren hadden tegen het plan, terwijl ook in het kollege van B. en W. de vraag gerezen was of het wat soberder kon. De tijd was niet meer aanwezig om het plan te wijzigen. De heer Renden merkte op, dat helemaal niets nog soberder is. De raads besloot zonder hoofdelij ke stemming een subsidie van 100,- beschikbaar te stellen voor een kur- sus textiele werkvormen te Scharen dijke. Besloten werd een bijdrage van 100,- toe te kennen voor een sportdag van personeelsleden van verzorgende diensten op Schouwen- Duiveland, zoals het Zweedse Rode Kruisziekénh'uis, personeel van be jaardencentra, kruisverenigingen, brandweerkorpsen en de Rijkspoli tie. Burgemeester en wethouders hid den voorgesteld het normale subsidie Advertentie aan de Stichting Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland om te zetten in een garantiesubsidie omdat het niet direkt nodig gevonden wordt, dat nog verder reserves worden ge vormd. De heer Hart (VVD) informeerde of de gevormde reserve bestemd is voor aankopen of voor andere doeleinden. De voorzitter zei, dat de reserve voor zover bekend bedoeld is voor aankopen. Het is ook bekend dat aan andere behuizing van het Landbouw museum gedacht wordt. Er blijft een reserve voor aankopen aanwezig. De raad ging akkoord met het verlenen van een garantiesubsi die tot een maximum van 0,23 per inwoner. Aan de orde kwam het voorstel van burgemeester en wethouders ingaan de 1982 de bijdrage aan het Hulpcen trum Noord- en Midden-Zeeland te Goes te verhogen met een bijdrage voor de Centrale Post Ambulance vervoer (C.P.A.). De voorzitter zei, dat het een voor stel met een geschiedenis is.. De raad besloot op 25 augustus 1980 geen bij drage voor de C.P.A. beschikbaar te stellen omdat hij van mein'g was dat dit centrum voordeliger in de Regio nale Brandweercentrale te Vlissin- gen kon worden gevestigd. Het is een soort prestigestrijd geworden tussen in hoofdzaak de Walcherese gemeen ten en de overige gemeenten in de re gio. Regionale brandweerkring In de aanbiedingsbrief bij de ge meentebegroting voor 1982 hebben burgemeester en wethouders mede gedeeld, dat zij van mening waren, dat de gemeente de bijdrage van de C.P.A. diende te betalen omdat van dit centrum gebruik gemaakt wordt. Door een brief van B. en YV. van Goes over mogelijke aansluiting van die gemeente bij de regionale brand weerkring is min of meer de figuur van een koppeling van de C.P.A. met de brandweerkring ontstaan. Na tuurlijk is toetreding van de gemeen te Goes tot de regionale brandweerk ring wei een prettig feit voor de ge meenten. DE heer Hart (VVD) zei, dat hij van de voorgeschiedenis op de hoogte is. Hij stelde nog de vraag met welk be drag de begrotingspost eigenlijk ver hoogd moet worden voor 1982 De voorzitter deelde mede, dal aafJ. -* -r 1 V v r Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Vervolg pag. 4 Restaurant Renesse SCHARENDIJKE. De nieuwe politiepost in Scharendijke zal worden aangebouwd tegen het dorpshuis ,,De Putmeet Er is daarvoor ruimte aanwezig aan de kant van de parkeerplaats. De raad stelde donderdagavond een voorberei dingskrediet beschikbaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) het slot van het voorstel in plaats van 0,18 moet worden gelezen 0,19 per inwonder. De heer Koster (CDA) zei, dat het CDA aanvankelijk (in 1980) tegen de bijdrage voor de C.P.A. was. Thans kan' hiermee wel akkoord gegaan worden. Hij hoopte, dat de gemeente Goes spoedig zal toetreden tot de re gionale brandweerkring. De heer Renden (PvdA) verklaar de, dat hij al bij de algemene be schouwingen naar aanleding van de gemeentebegroting 1982 had gezegd. voor reservering: dat de gebruiker moet betalen. De J j tel. 01116-1215 raad besloot zonder hoofdelijke J 1 maandag gesloten Zodra een melancholicus niet meer uan zichzelf denktis hij al half genezen. Simon van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederiand MEEÜS/DE KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 NIEUWERKERK, 25-3. „Wij zijn bij het lezen van de brief steeds bozer g-eworen en hadden het gevoel, dat ge deputeerde staten in dit geval op de stoel van de gemeen te gaan zitten". Dat zei burgemeester J. van Bommel donderdagavond tijdens de openbare raadsvergadering van Duiveland naar aanleiding van het onthouden van goedkeuring aan enkele bepalingen van de voorschriften in het bestemmingsplan Kom Nieuwerkerk. ZIERIKZEE. 26-3. Morgen (zaterdag) sluit ..Voordeelmarkt Hans Korstanje" zijn deuren. Dat betekent, geen super markt meer in de wijk Poortambacht. Dit winkelpand - eigendom van Bestuurskantoor Onroerendgoed B.V. in Utrecht - wordt echter met ingang van 1 april opnieuw voor langere termijn verhuurd. Er zal wederom een supermarkt in worden gevestigd, zij het dat de aanpak op geheel andere leest zal zijn geschoeid. Het betreft een filiaal van een lan delijk grootwinkelbedrijf, dat thans nog niet op Sckouwen-Duivelatid is gevestigd. In deze winkel met een oppervlak te van ruim 600 m2zal ook een ambtelijke slagerij worden gevestigd, evenals een groentezaak. Deze supermarkt zal in elk geval voor Pinksteren de deuren voor het publiek openen. Vertrekkende ondernemer de heer Hans Korstanje zei geen enkele mededeling te kunnen doen op de vraag of het huidige winkelpersoneel in het nieuwe bedrijf werkzaam zal kunnen blijven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De zaak kwam aan de orde, tijdens de behandeling van de ingekomen stukken. Mevrouw A. C. Hoogen- doorn-Herfkens (P.v.d.A.) infor meerde of het kollege in overweging nam op deze brief van g.s. te reage ren. Zij was van mening, dat hier dui delijk sprake was van „betutteling door g.s.". De raadsvoorzitter was het, zoals gezegd, op dit punt helemaal met de P.v.d.A.-woordvoerster eens. Hij deelde mede, dat het kollege heeft besloten aan g.s. een duidelijke moti vering te vragen voor het onthouden van de goedkeuring. Mocht die dui delijke motivering er niet komen, overweegt het kollege eventueel be roep aan te tekenen. Grondaankoop De korte agenda voor deze raads vergadering werd verder in zeer vlot tempo afgewerkt. De raad besloot tot aankoop van een strook grond te Sir- jansland. Deze aankoop was nodig in verband met de uitvoering van het bestemmingsplan Sirjansland. Op betreffende strook grond zal de ver bindingsweg kunnen worden aange legd tussen de oude dorpskern en het nieuwe bestemmingsplan. De raad besloot verder tot verkoop van een perceeltje grond te Ooster- land en tot vaststelling van de her nieuwde exploitatie-opzet bestem mingsplan Sirjansland. Tijdens de rondvraag stelde me vrouw Hoogendoorn de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs aan de orde. Zij wees erop, dat met ingang van 1 augustus de voorlopige medezeggenschapsraden in werking dienen te treden. Voor Duiveland be tekent dat, dat zeven van dergelijke raden geformeerd moeten worden. Mevrouw Hoogendoorn wilde der halve weten of het kollege inmiddels bezig is stappen daartoe te onderne men, op welkè wijze het kollege denkt het onderwijspersoneel en de ouders daar bij te betrekken en wan neer deze materie in de onderwijs- kommissie aan de orde zal komen. Bestuderen De voorzitter antwoordde deze nieuwe ontwikkeling al enige tijd met belangstelling te hebben ge volgd, maar pas op 29 januari jl. uit gebreid geïnformeerd te zijn door het ministerie van onderwijs. Een circu laire van de Vereniging voor Neder landse Gemeenten over dit onder werp werd op 5 maart jl. ontvangen. Het kollege bestudeert nu de materie om daarna zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen. Wethouder van onderwijs de heer J. Op 't Hof voegde daar aan toe, dat in april een eerste bespreking met de hoofden der scholen zal plaatsvinden en de zaak ook in de onderwijskom- missie besproken zal worden. De voorzitter was van mening, dat deze materie omstreeks juni zijn beslag moet krijgen. Advertentie Wh P£ 8itr Rente Spaar-selekt-extra 9 (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 10, V2 Spaarbiljetten t/m 10 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Advertentie verhuizen van west naar oost en omgekeerd van hoog naar laag en omgekeerd van klem naar groot en omgekeerd. van dorp naar stad en omgekeerd van binnen naar builen en omgekeerd met flakkee expresse kunt u alle kanten op tlakkee expresse 01870 2188 middelharnis Verwachting tot zaterdagavond: Lenteweer Droog en zonnig weer; in de nacht en ochtend enkele mistbanken; mini mumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur van 9 graden op de Wadden tot 17 graden in het bin nenland; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 30 maart: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: variabel 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkr.: west 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 27 maart Zon op 6.27, onder 19.05 Maan op 7.48, onder 21.44 28 maart Zon op 7.24, onder 20.06 Maan op 9.13, onder 29 maart Zon op 7.22, onder 20.08 Maan op 9.42, onder 0.06 Eerste Kwartier: 1 april (7.08) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 27 maart 4.02 17.21 10.17 22.26 28 maart 5.39 18.51 11.54 29 maart 6.24 19.16 0.04 12.37 Springtij: 27 maart HET WEEROVERZICHT DE BILT, 26-3. Het K.N.M.l. deelt mede: In de nacht van donderdag op vrijdag daalde de temperatuur op verschillende plaatsen in ons land tot één a twee graden onder nul. Hier en daar ontstond mist, die echter in de ochtend vrijwel overal verdween, waarna het zonnig werd. Het ziet er naar uit dat ook zater dag en zondag een hogedrukgebied boven centraal Europa het weer in onze omgeving zal blijven beheersen. De wind zal meest zwak zijn tussen zuidwest en zuidoost. Het zal droog blijven met in de nacht en ochtend nog kans op mistbanken, maar over dag worden flinke zonnige perioden verwacht. De middagtemperatuur kan vooral in het binnenland waarden bereiken van ongeveer 15 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1