Molen De Hoop gaat straks misschien ook weer malen Totale kursusaanbod moet goed worden gekoördineerd Quadro Hotteterre speelt in Vierschaar Volledige restauratie bepleit Nieuw gebouw voor Christelijk Geref. Kerk Haamstede vredesbeweging in VS Het Navo- dubbelbesluit Doel werkgroep volwassen edukatie Binnenvaart schepen aan de grond Aanvaring in dichte mist Vrijdag1 26 maart - Zierikzee 6 DEN HAAG. Veel mensen beschou wen epilepsie (vallende ziekte) ten onrechte nog steeds als een geestes ziekte, die moet worden gemeden. Niettemin bestaat het grootste deel van de mensen met dit ziektever schijnsel uit normale mensen. AMSTERDAM. Het El Salvador- komité heeft besloten elke vrijdag avond in Amsterdam te demonstre ren tegen de toestand in El Salvador. ZIERIKZEE, 22-3. Het ziet er naar uit dat molen „De Hoop" in de Lange No- belstraat binnen afzienbare tijd niet al leen zal gaan draaien, maar misschien ook weer zal gaan malen. Inmiddels hebben zich enkele gegadigden aangemeld bij de gemeente Zierikzee voor exploitatie van deze fraaie molen, die thans wordt ge restaureerd. Deze mededeling werd maandagavond gedaan tijdens een openbare vergadering (irnpipriflA van de kommissie Publieke Werken in het Zierikzeese stadhuis. De zaak kwam aan de orde bij het aan de kommissie gevraag de advies betreffende een aanvullend kre diet voor genoemde restauratie. De molen op het Bolwerk: de verpaupering zet door. De kommissie P. W. uitte daarover haar bezorgdheid. Molen ,,De Hoopin de Lange Nobelstraat: de restauratie is weldra voltooid. - (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Direkteur gemeentewerken de heer J. Louwerse lichtte toe dat een aanvullend krediet van 53.000,— voor de volledige restauratie nodig bleek te zijn. Destijds werd door de raad een bedrag van 300.000,— ge voteerd. Van Rijkswege werd dit verhoogd met een post onvoorzien tot 330.000,—. Over dit laatst ge noemde bedrag wordt door de pro vincie 25 subsidie verleend. Beeldspraak Wethouder P.W., de heer P. de Rij ke kwam met een fraaie beeldspraak als uitleg voor het benodigd aanvul lend krediet van 53.000,—: ,,Als je de pet optilt, zie je de grijze haren". Hij doelde op het feit, dat na het til len van kap van de molen, veel rot en vergaan hout werd ontdekt. Dit en enkele andere postjes leidden tot de overschrijding van het krediet. Alle kommissieleden bleken het er over eens, dat de restauratie nu ook volledig dient te geschieden en advi seerden voor beschikbaarstelling van het aanvullend krediet. De heer J. Groen (PvdA) zei grote voorstander te zijn de molen t.z.t. open te stellen voor het publiek. ,,Dan kunnen we de mensen ten minste ook eens laten zien, wat er met hun dure geld gebeurt". De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) kon zich geheel aansluiten bij die mening. De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) vond eveneens, dat molen ,,De Hoop" na restauratie geheel bedrijfs klaar moet worden opgeleverd. De heer J. J. Geleijnse noemde de mo lens in Zierikzee beeldbepalend voor het fraaie silhouet. Opknappen en laten draaien", luidde ook zijn ad- Exploitatie De heer Louwerse liet in verband met genoemde mogelijkheid tot het in exploitatie nemen nog weten, dat wellicht nog enkele extra voorzienin gen nodig zullen zijn, die echter strikt gescheiden van de restauratie moeten worden gezien. Eén der serieuze gegadigden voor exploitaite van molen ,,De Hoop" is de twee-en-twintig jarige Mark Witte uit Goes, inmiddels reeds 'molenaar op de fraaie grondzèller in Ooster- land. Twee jaar geleden liet hij in een in terview in deze krant reeds weten, dat het zijn „grootste wens was mole naar te worden op de molen in de No belstraat". „De mooiste van Schou- wen-Duiveland en hij staat zo mooi hoog", was zijn mening toen al. Met lede ogen Andere molen, die tijdens dit agen dapunt aan de orde kwam, was de in slechte toestand verkerende molen op het Bolwerk. „We moeten met le de ogen aanzien, dat die staat te ver pauperen", aldus de heer Sprengel meijer, die graag zou zien dat de ge meente deze molen ook in haar bezit krijgt. Ook de heer Van Velthoven gaf in dit verband uiting aan zijn be zorgdheid. Hij adviseerde minimaal een technisch onderzoek naar deze molen te laten instellen en (weder om) te trachten tot een gesprek te ko men met de huidige eigenaar (familie Dekker te Nijmegen). De heer Louwerse liet weten dat een dergelijk technisch rapport reeds in voorbereiding is. Op basis van dit onderzoek zal vervolgens getracht worden met de eigenaar over de pro blemen te gaan praten. De heer Sprengelmeijer konstateerde, dat het moeilijk onderhandelen zal wor den, omdat in het verleden reeds was gebleken, dat gemeente en eigenaar1 het moeilijk eens kunnen worden over de prijs voor overname. COLORADO SPRINGS, 24-3. De NAVO houdt onverkort vast aan haar besluit van december 1979 om tegen het einde van 1983 in West- Europa 572 nieuwe Amerikaanse ra ketten voor de middellange afstand te plaatsen, als dan het Amerikaans- Russische overleg over dit soort wa pens in Genève geen resultaat heeft opgeleverd. Dat heeft de zogenoemde „nu cleaire plangroep" op haar twee daagse konferentie in het Ameri kaanse Colorado Springs die woens dag eindigde, bevestigden een com muniqué werd niet rechtsteeks inge gaan op de aankondiging van de Rus sische staats- en partijleider Leonid Brezjnjev, dat de Sowjet-Unie niet meer raketten van het type SS-20 ten westen van de Oeral zal stationeren. Wel maakten de ministers van de fensie van 13 NAVO-landen - Frank rijk'en IJsland zijn niet in de groep vertegenwoordigd - „met zorg" ge wag van de aanwezigheid van 300 SS- 20-raketten met in totaal 900 kern koppen ten westen van de Oeral en het in aanbouw zijn verdere lanceer- bases. ZIERIKZEE, 24-3. Een aantal vertegenwoordigers van organisaties, die zich op Schouwen-Duiveland bezighou den met de volwassenedukatie, zijn het er roerend over eens dat de komst van een regio-overlegplatform min of meer noodzakelijk en zeker zinnig is. In een bijeenkomst onder leiding van de opbouwwerker, de heer A. Boon man werden de eerste stappen hiertoe gezet. Het gebrek aan coöidinatie tussen de verschillende organisaties onder ling zal moeten worden opgeheven, zodat van een overlapping op het ge bied van het kursusaanbod niet lan ger sprake is. De heer H. van Poelje, medewerker van het Zeeuwse Steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwassen edukatie woonde belangstellend de vergadering in de Prinses Juliana- school bij en zei bereid te zijn een as sisterende taak te verlenen. De heer Van Poelje heeft al ervaring op dit gebied, daar het Zeeuwse Steunpunt een ondersteunende taak heeft voor groepen en organisaties in Zeeland. „Vaak is het zo dat organisaties zich op dezelfde groepen richten. Door het geringe aanbod op Schou wen-Duiveland lopen clan niet alle kursussen vol. De konkurrentie moet zoveel mogelijk worden vermeden", aldus de heer Van Poelje. Gemeente Wat betreft het overleg op korte termijn met de gemeenten waren de meningen enigszins verdeeld. De heer H. van Dam, direkteur van de Julianaschool was van mening, dat de werkgroep volwassen eduka tie eerst wat meer grond onder de voeten moet hebben, voordat hij als gesprekspartner van de gemeente kan dienen. „We moeten niet ons doel voorbij schieten", zei hij. De heer Van Poelje was van mening dat de gemeenten misschien oplossingen aan kunnen dragen voor de akkommodatienood. WASHINGTON, 24-3. De onstuit bare opkomst in de Verenigde Staten van de vredesbeweging heeft de kan sen vergroot op een spoedige opening van de Amerikaans-Russische onder handelingen over een beperking van de strategische bewapening (START), zo menen talrijke politieke waarnemers in Washington. VLISSINGEN, 25-3. De scheep vaart op de Westerschelde ondervond donderdagmorgen veel hinder van de mist. Drie binnenvaartschepen zijn in dicht mist de koers kwijtgeraakt en aan de grond gelopen. Het meest ha chelijk is de positie van de Duitse binnenvaarttanker „Jurgen", gela den met kolen. Het schip maakt licht slagzij en loopt gevaar vol te lopen door de golven van eventuele passe rende scheepvaart. In de Pas van Terneuzen is rond tien voor acht donderdagmorgen de Duitse binnenvaarttanker „Gevo Amsterdam", geladen met driedui zend ton stookolie, aan de grond ge lopen. De lege Nederlandse benzine- vaarttanker „Martina" zit sinds half vijf aan de grond tussen Hans weert en Bath. Alle schepen hebben kon- takt met of hulp van de Rijkshaven dienst en sleepboten. Het overige scheepvaartverkeer op de normaal zeer druk bevaren Westerschelde is door de mist zo goed als stil komen te liggen. De loods- diensten zijn gestaakt en op de rede van Vlissingen hebben enkele tien tallen zeeschepen het anker laten vallen in afwachting van het optrek ken van de mist. IJMUIDEN, 24-3. Op de Noordzee, dertig kilometer westelijk van IJ- muiden, zijn woensdagavond twee schepen in dichte mist met elkaar in aanvaring gekomen. Een van beide schepen, de Oostduitse „Themar" (ruim 2500 ton), maakt volgens Sche- veningen radio water. Zeventien van de 24 opvarenden zijn van boord ge- 'gaan in een reddingboot. Het andere schip is de bijna 6900 ton metende „Botafogo" uit Brazilië.. De redding boot uit IJmuiden en een sleepboot uit die haven zijn onderweg naar de plaats van aanvaring. Ds. Oosterbroek op de plaats waar hij vrijdag de eerste paal zal slaan voor het nieuwe kerkgebouw. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Vervolg van pagina 1) pen tot de helft van de bouwsom: 250.000,— waarin is begrepen de op brengst na verkoop van de bollen schuur. De rest zal worden gefinan cierd door uitgifte van obligaties en leningen met een lage rente. Ook zal er een aktie in alle Neder landse gemeenten van het kerkge nootschap worden gehouden: want dadr ligt de nadruk op, de kerk van Haamstede voelt zich een gast-kerk van heel Nederland. Dat komt ook tot uitdrukking bij de verspreiding van het gemeenteblad „Onder de vuurtoren" waarvan er ongeveer 250 buiten Haamstede (door het hele land) worden verstuurd. De eigen ge meente neemt 50 gemeentebladen af en heeft nu 125 leden. Met de medewerking van zuster kerken zal het best wel lukken het resterende bedrag te financieren, men heeft daar alle vertrouwen in. 170 plaatsen Het nieuwe gebouw krijgt 170 zit plaatsen. De aangebouwde twee za len kunnen door middel van schuif wanden bij de kerk worden getrok ken, waarmee het aantal op 275 komt. De grote hal kan eventueel nog voor 25 plaatsen zorgen, waarmee het .aantal op maximaal 300 komt. Voeg daar nog eens bij dat het plan is om gedurende de zomermaanden dubbele diensten te gaan houden, dan wordt het resultaat dat de kerk geen gebruik meer hoeft te maken van de Hervormde kerk. Overigens zegt dominee Ooster broek bijzonder dankbaar te zijn voor de genoten gastvrijheid en de samenwerking met de Hervormde kerk. De afmeting van het nieuwe ge bouw wordt 17Vï x 17V2, de bouwer is A.S.D. uit Zierikzee. De inrichting zal sober worden gehouden, al bestaan hieromtrent nog geen vastomlijnde plannen. De bouw komt mede tot stand door en met hulp van gemeenteleden, ook bij de voorbereidingen. De kerk komt er dus: het eerste tastbare bewijs gaat vrijdagmiddag in de grond. De fundering wordt ge legd. De man die zich hier bij uitstek voor heeft ingespannen zal die eerste paal de grond in heien. En uitgere kend déze man, ds. Oosterbroek laét het bij het slaan van de eerste paal: op eerste Pinksterdag (30 mei) zal de gemeente afscheid van hem (en gezin) nemen. Ds. Oosterbroek vertrekt naar Bra- silië naar de plaats Aropoti, waar een Hollandse kolonie op hem wacht. Een gemeente met 325 zielen, land bouwers overwegend, waar ds. Oosterbroek vooral het zendings- en evangelisatiewerk ter hand zal gaan Het kontakt met Brasilië kwam tot stand, doordat er al jarenlang regel matig korrespondentie wordt ge voerd tussen de Nederlandse Christe lijke Gereformeerde Kerken en Aro poti. Ds. Oosterbroek ontving een be roep, dat hij (hoewel de beslissing moeilijk was) toch graag aanam. Het werk in den vreemde houdt tevens in, dat er gepreekt moet worden (2 keer per maand) in het Portugees, de voertaal in Brasilië. Een drie maan den durende kursus Portugees direkt bij aankomst is een „must" voor het dominees-echtpaar. De kinderen zul len het wel spelenderwijs leren Beroep Zoals gezegd: op 30 mei is er een af- scheidsdienst in de Hervormde kerk van Haamstede, aanvang 15.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om do minee Oosterbroek en zijn gezin per soonlijk de hand te drukken. De ker- keraad is inmiddels in afwachting of de beslissing van de beroepen kandi daat H. G. L. Peels uit Apeldoorn voor Haamstede gunstig zal uitval len. Haamstede is één van de tien ge meenten die op kandidaat Peels een beroep hebben uitgebracht. Maar eerst is er nog de feestelijke vrijdag met de eerste paal. Terecht wordt dominee Oosterbroek uitgeno digd dit karwei te klaren. ZIERIKZEE, 24-3. In het kader van de door de ZVU/Uit in Zeeland georganiseerde avondkoncerten in de Vierschaar van het stadhuis te Zierikzee zal op vrij dag 26 maart a.s. het laatste koncert van dit seizoen plaats vinden. Het Quadro Hotteterre bestaande uit Kees Boeke, blokfluit, Walter van Hauwe, blokfluit, Wouter Muller, ba- rokcello en Bob van Asperen, clave- cimbel zal dan werken uitvoeren van Johan Sebastian Bach. Naam Quadro Hotteterre ontleent zijn naam aan Jacques Hotteterre le Ro- main (1684-1761), de meest briljante uit een beroemde familie van blaasinstrumentbouwers. Als fluit- tist en hoboïst trad hij op aan de Grande Ecurie van het hof van Lode- wijk XIV en XV. Als komponist heeft hij een uitgebreid oeuvre op zijn naam staan. Quadro Hotteterre is gespecialiseerd in twee stijlen: Vroeg 18e eeuwse Franse en vroeg 17e eeuwse Italiaanse en Engelse mu ziek. In de eerste stijl worden alt blokfluiten gebruikt, in de tweede sopraanblokfluiten. Stylistisch zijn deze twee stijlen antipoden. De Itali aanse muziek is virtuoos, briljant en extrovert, terwijl de Franse muziek gedetailleerd, intiem en introvert is. Daar de historische benadering een vanzelfsprekend iets werd bij Qua dro Hotteterre, kan men als quintes sence van hun spel een zeer persoon lijke benadering van de muziek on derkennen. Het Quadro Hotteterre „Vanuit de werkgroep kan dit pro bleem gesignaleerd worden". Taken De voorlopige belangrijkste taken van de werkgroep betreffen het koör- dineren van de kursussen en het ver delen van de kursussen per organisa tie en/of gebouw (in verband met va klokalen), waarbij wel in het oog moet worden gehouden vanuit welke doelstelling de kursus wordt gege- Is er eenmaal een start gemaakt met het overlegplatform en draaien de zaken een beetje, dan kan worden bekeken of er geen behoefte is aan nieuwe kursussen of het verschuiven van bestaande naar andere plaatsen. Besloten werd in mei opnieuw een bi jeenkomst te beleggen waarop het to tale kursuspakket onder de loep wordt genomen. Het ligt in de bedoeling eind au gustus, begin september een geza menlijke brochure uit te brengen, waarin het aanbod overzichtelijk staat vermeld. Overigens merkwaardig dat de bij eenkomst in de Julianaschool op de avond van de verkiezingsdag werd gehouden. Wi f—- fjf-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6