Boete voor disc-jockey van zenderpiraat Radio Tamara KRIJGT BRUINISSE GROTE SUPERMARKT EERSTE STOELCERHFICAAT EN GANZEBORD VOOR BURGEMEESTER I STREEKNIEUWS Passend in dorpsbeeld Vereniging opgericht Raad moet beslissen: Aktie Dorpshuis Renesse De heer R. Rutgers overhandigt burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer van Westerschouiven het eerste exem plaar van een boekje, dat de plannen rond het dorpshuis Renesse ontvouiot. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WESTERSCHOUWEN, 24-3. Woensdagmiddag ver richtte de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse op het gemeentehuis te Haamstede haar eerste officiële daad. In aanwezigheid van het dagelijks bestuur overhandigde de voorzitter van de Stichting, de heer R. Rutgers, het eerste exemplaar van een boekje over de plannen, een stoel-certifikaat en een Renesseganzenbord, aan de bur gemeester van Westerschouwen, mevrouw J. L. Nie mantsverdriet-Leenheer. In haar bedankje daarvoor ver klaarde zij verheugd te zijn met het enthousiasme en de inzet van de men sen die zich voor de Stichting inzet ten. Waarderende woorden die zij vergezeld liet gaan van een royale in leg voor de intekenlijst van stoel- certifikaten. Boekwerkje Het uitstekend verzorgde boek werkje, dat door de heer Romer uit Renesse belangeloos werd verzorgd, zal de komende dagen door de comi téleden huis aan huis bij de inwoners van Renesse persoonlijk worden overhandigd. Tevens zal men dan een beroep doen op de mensen in te tekenen op een lijst, hetgeen staat voor het sym bolische kopen van een stoel. Er is geen vast bedrag gesteld voor een stoel-certifikaat, iedereen is vrij zelf het bedrag te bepalen wat men er voor geven wil. In het boekje staat een duidelijk. overzicht van de plannen. Niet alleen over de aktieplannen, maar ook over de bouwplannen. Burgemeester Niemantsverdriet schreef een voorwoord en de direk- teur gemeentewerken, de heer W. van Meerten, zet erin uiteen wat er gaat veranderen bij de verbouwing. Hij stelt dat het de bedoeling is dat meer mensen, met meer genoegen meer gebruik zullen kunnen maken van het vernieuwde dorpshuis. ZIERIKZEE Vernielingen Aan de woningen in aanbouw in Poortambacht hebben waarschijn lijk kinderen schade aangericht. Bij voorbeeld pas gemetselde muurtjes werden omgetrokken. Over de om vang van de schade is nog niets be kend. De politie verzoekt ouders hun kinderen er op te wijzen dat de bouw plaats geen speelgoed is en ze er van daan te houden. Sportschieten Aanstaande maandag 29 maart zal in het verenigingsgebouw aan het Vrije de oprichtingsvergadering plaatsvinden van de sportschietvere- niging Schouwen-Duiveland. Be langstellenden zijn van harte wel kom. Voor tijd: zie agenda. Examens Afd. Rode Kruis Onderstaande kandidaten van de Rode Kruiskolonne, slaagden voor het GOR-examen: Hr. A. D. v. d. Ber ge (kol. Zierikzee); Hr. A. H. B. van Eyk (kol. Zierkzee); Hr. A. van Noord (kol. Zierikzee): mevr. P. M. Geleijnse-v. d. Berg (kol. Zierikzee): mevr. C. P. Kaashoek-de Vos (kol. Zierikzee): mevr. A. J. Jumelet- Okkerse (kol. Bruinisse). Docenten waren: ue neer N. ten Wolde en mevr. J. Heikamp-van Dui- vendijk. Aanwezigen waren verder: Regio naal verpl. kundige mevr. Tanis- Tanis, namens het Afdeling bestuur Zierikzee: mevr. M. de Vlieger en na mens de Kolonne: mevr. M. N. Kuijper-Vij verberg. Kontaktavond ÜVV De Unie van Vrijwilligers organi seert voor dinsdag 30 maart weer een kontaktavond in het UVY- ontmoetingscentrum, Kerkhof la. Op de agenda staan o.a. de punten: mededelingen over de ontspannings avond; verdeling koffiebeurten en na het huishoudelijk gedeelte zal me vrouw M. K. Beije haar lezing ver volgen (geïllustreerd met dia's) over haar bezoek aan Roemenië. BURGII-HAAMSTEÖE Opbrengst kollekte De jaarlijkse kollekte voor SIMA- VI, voor direkte medische hulp in de derde wereld, heeft 1.280,54 opge bracht. Kollektanten en gevers wor den dank gezegd. Daarbij is men er van uitgegaan dat het gebouw qua vorm in het dorpsbeeld moet passen. De bouwte keningen van de architekt staan eveneens in het boekje afgedrukt. Plattegronden van begane grond, kelder en verdieping, maar ook teke ningen van de verschillende gevels. De grote zaal zal 90 graden worden gedraaid en ruimte bieden aan 250 tot 300 personen. Het toneel zal wor den verplaatst en vergroot. Het oude toneel zal worden inge richt als peuterspeelzaal en daaron der in de kelder komt een jeugdzaal. De keuken wordt verbeterd, er komt een invalidentoilet en voor de voorgevel zal een filmcabine worden geplaatst. Op de bovenverdieping komt plaats voor twee toiletten, een zitje en een bar. Auto in sloot Op het kruispunt Cauersweg La- Het Renesseganzenbord, waarvan de burgemeester het eerste exem plaar kreeg aangeboden, is een op het aloude ganzenbord geïnspireerde spel, ontworpen door mevrouw A. v. d. Wiel-Janse, een der comitéleden. Het spel, dat naar men hoopt oojc zal aanslaan bij de vakantiegangeré, laat de spelers vakantie doorbrengen in en om Renesse. Dagjes aan strand, zeilen op de Oosterschelde en bezoe ken aan bijv. De Vuurtoren te Haamstede vervangen de Put en het Doolhof. Het spel zal op het V.V.V.- kantoor en op de weekmarkt te koop worden aangeboden. geweg te Burgh is woensdagochtend vroeg C. P. V. uit Kamperland met zijn auto uit de bocht geraakt en in de sloot beland. V. liep geen letsel op. Zijn autowerd .vrij ernstig bescji.a-:. 'dVgd weggesleept door takelbedrijf Jan de Jonge. Kommissie financiën De gemeente Westerschouwen houdt op maandag 5 april in het ge meentehuis een openbare kommissie vergadering financiën. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Aanrijding Op de Kraaijensteijnweg in Haamstede deed zich dinsdagavond rond half zes een botsing voor tussen twee personenauto's, resp. bestuurd door A. P. uit Renesse en J. W. G. uit Giessendam. De aanrijding ontstond toen P., die voorop reed, linksaf wilde slaan. Op dat moment bevond G. zich naast hem. De auto's werden flink.bescha digd aan de flanken, maar konden nog rijden. KERKWERVE Kandidatenlijst SGP/RPF In een gezamenlijke vergadering werd de kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen in de ge meente Middenschouwen vast gesteld: 1. W. C. van den Bosse (S.G.P.); 2. J. van de Sluis (R.P.F.); 3. J. L. F. Bolleman (S.G.P.); 4. B. J. Boot (R.P.F.); 5. J. J. Bil (S.G.P.); 6. G. van der Sluis (R.P.F.); 7. J. E. van der Velde (S.G.P.); 8. C. Fondse (R.P.F.). Jaarvergadering WIK-tennis Maandag 29 maart houdt de Tennisvereniging WIK uit Kerkwer- ve haar algemene ledenvergadering in het Verenigingsgebouw aan de Beatrixstraat. Na de pauze worden er tennisfilms gedraaid. Deze avond is voor iedereen toe gankelijk, dus ook degene die geen lid zijn en toch graag deze films wil len zien, zijn van harte welkom. Opbrengst kollekte De vorige week gehouden Simavi kollekte heeft in Kerkwerve 305,01 opgebracht. Langs deze weg worden de gevers, en de kollektanten (Anne- lien en Ellen Bij de Vaate, Erica Ber- revoets, Joppa v. d. Houten, Hubrina Landman, Janneke Mol, Petra Noor- dijke, Nelle v. d. Panne en de heer Wessels) hartelijk dank gezegd. DUIVELAND Landwerk wat vertraagd Tengevolge van het slechte weer en de vele regens de laatste tijd is er wel stagnatie ontstaan bij de werkzaam heden op de akkers en in de tuin bouw. Het was bezwaarlijk om met allerlei zware machines de door weekte landerijen te bewerken, en daarom is de hoop op beter en droger weer wel gewettigd in onze contrei en, wil men wat op kunnen schieten met het landwerk. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen Tijdens de bijeenkomst van de Ne- derlandse Bond van Plattelands-, vrouwen afdeling Duiveland, werd de bondsfilm Gezichten van een plattelandsvrouw" vertoond. Aan de hand van zes portretten van vrou wen, liet de film zien wat de bond voor ieder van hen betekent. Na de pauze werd o.l.v. mej. A. v. d. Leeden een levendige diskussie gehouden. Dinsdag 23 maart bezichtigden de le den, na afloop van een fietstocht, het Burgerweeshuis te Zierikzee. Me vrouw Tessa Braat vertelde het één en ander over de geschiedenis van het weeshuis. Ook de kunstwerken van de familie Braat konden worden bekeken. Donderdag 20 april zal een bezoek worden gebracht aan de meu beltoonzaal van de firma Paauwe te Zonnemaire. NIEUWERKERK Vals alarm Woensdagmiddag werd weer eens een vals brandalarm gegeven in Nieuwerkerk. De brandweermannen vermoeden dat men op het idee kwam om alarm te slaan, omdat juist de avond ervoor (dinsdag) een oefe ning met perslucht gehouden wérd in de orflgeVing van de Mlagnoliastraat'; Dringend verzoekt de brandweer dergelijke „grappen" achterwege te laten. Kollekte SAKOR In de week van 29 maart t/m 4 april organiseert SAKOR de jaarlijkste Nationale Kollekte Kinderbescher ming. Zij doet daarmee een beroep op de steun van ons volk ten behoeve van partikuliere instellingen voor kin derbescherming van alle gezindten, die de zorg hebben voor ruim 30.000 kinderen in ons land. Het gaat hierbij om kinderen en jeugdigen die door omstandigheden buiten hun schuld, de echte gezinss feer moeten ontberen of anderszins veel te kort komen. Deze kinderen hebben meer dan anderen behoefte aan persoonlijke aandacht. Boven dien missen zij zo vaak die extraat jes, die in een normaal gezin heel ge woon zijn, zoals de vervanging van een gestolen fiets, de eerste inrich ting van een eigen kamer, een aan vulling op een leuke vakantie. Dit soort uitgaven, die toch echt aan het geluk van een kind kunnen bijdra gen, worden niet volledig door over heidssubsidie gedekt. Daar begint de steun van SAKOR en met behulp van uw bijdrage in de kollektebus kunnen vele kinderen wat gelukkiger worden gemaakt. Laat de kollektant niet voor niets bij u aankloppen! Wie de jeugd helpt, biedt haar toe komst. ZIERIKZEE, 2-3. „Waarom ben je er toch mee door ge gaan nadat je de eerste keer was gepakt?" wilde de offi cier van justitie van de rechtbank in Middelburg dinsda gochtend, weten van Radio Tamara-disc-jockey Hadsjak (F. v. D. te Zierikzee). „Omdat de mensen behoefte heb ben aan Nederlandstalige muziek", luidde het antwoord van de D.J. als gezegd, duidelijk behoefte heb ben aan Nederlandstalige plaatjes. Officier en rechter bleken niet te overtuigen van die behoefte aan een radiopiraat en kwamen tot de eis en het konforme vonnis van 750,- boete, proeftijd van twee jaar, subsi diair veertien dagen hechtenis. Zoals bekend werd meermalen een inval gedaan tijdens uitzendingen van Radio Tamara in Zierikzee door politie en Radio Controle Dienst (R.C.D.). Betrokkenen hebben nu dan ook besloten te stoppen met op deze wijze illegaal radio maken. Hadsjak zegt desgevraagd, dat Radio Tamara echt niet alleen uitzond voor de lol, die aan „priaatje spelen" wordt beleefd, maar vooral omdat de luisteraars, zo- „Vrienden van Tamara" De Tamara-medewerkers zijn dan ook vast van plan uit de illegaliteit te treden. Ze hebben inmiddels een vereniging opgericht: „Vereniging Vrienden van Radio Tamara". In middels hebben zich een kleine veer tig leden aangemeld. Men hoopt dit aantal nog flink uit te breiden en dan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij C.R.M. om in de toekomst te komen tot oprichting van een offi ciële lokale radiozender. WESTERSCHOUWEN. Het stemmingsbeeld", dat Nederland woensdag be heerste. Tot uitdrukking gebracht op deze foto, genomen in het gemeentehuis te Haamstede. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) OOSTERLAND Kollekte reumabestrijding Leerlingen van de L.H.N.O.-afde ling van de Christelijke Scholenge meenschap te Zierikzee koliekteer den hier ter plaatse ten bate van de Reuma-bestrijding, onder leiding van mevrouw J. Bolle-Pannemans al hier. Ingezameld werd voor dit nuttige doel de mooie som van 1061,42, waarvoor veel dank aan de milde geefsters, gevers, en niet minder aan de leiding en de kollektanten. Kollekte Simavi Onder leiding van mevrouw A. L. Bouwman-van der Reest werd ook dit jaar hier ter plaatse weer gekol- lekteerd ten bate van de SIMAVI door: Marian Bal-van 't Hoff, Rian Bal-Rotte, Hennie Bolle-Ista, Rian van Dijke, Jeanet Dalebout, Gilles van der Have, Sietske Kloet, Harm ten Klooster, Ellie van der Maas- Rotte, Anita en Mirjam Hollander, Wille van de Sande-Kooman en Ina de Valk-Ista. De opbrengst bedroeg in totaal de som van 475,—. Waarvoor zeer veel dank aan de milde geefsters, gevers, de leiding en de kollektanten. DEN HAAG. De Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) weet nog geen raad met de Markerwaard. Dit is woensdag in Den Haag geble ken in een vergadering van dit ad vieslichaam van de regering. BRUINISSE, 25-3. Op de eerstkomende raadsvergade ring van de gemeenteraad van Bruinisse, donderdag 1 april, staat een „heet hangijzer" ge-agendeerd: de ver koop van een stuk grond ten behoeve van de stichting van een supermarkt en het aangaan van een exploitatie overeenkomst. Indien de raad zijn goedkeuring hecht aan het kollegevoorstel wordt de heer J. M. A. van Veld huizen in staat gesteld op het terrein Dreef-Nieuwstraat een supermakrt te vestigen. BRUINISSE. De raad beslist op de eerstkomende vergadering of op deze plaats (Dreef-Nieuwstraat) een supermarkt van de heer J. M. A. van Veldhui zen gevestigd mag worden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na ontvangst van dc aanvraag van Veldhuizen, ontving het kollege een der gelijk verzoek van Schuitema Vastgoed, namens Mikromarkt Schot. Ook dit bedrijf wilde een vestiging op het terrein Dreef-Nieuwstraat. Het kollege meent echter in eerste instantie moreel gebonden te zijn aan de aanvraag van Veldhuizen. Op de vraag welke eisen worden gesteld om daar toestemming voor te krijgen antwoordt Hadsjak: „Dat zullen we wel merken, zodra we de aanvraag hebben ingediend". Toen Hadsjak de officier van justi tie dinsdagochtend liet weten, dat Radio Tamara vele trouwe luiste raars achter zich weet, antwoordde de officier, naar zijn mening, wat schamper: „We zullen zien of je vrienden ook boven water komen nu je moet betalen". De disc-jockey is van mening, dat in het verleden al verscheidene ma len is gebleken, dat de trouwe luiste raars heel toeschiettelijk zijn en heeft dan ook goede hoop, dat de nu opgerichte vereniging een sukses gaat worden. Aanmeldingen bij deze „Vereni ging Vrienden van Radio Tamara" kunnen gestuurd worden naar Post bus 211, 4300 AD Zierikzee. Voor na dere informatie kunnen belangstel lenden terecht bij de kontaktadres- sen: Kerkhof 36 NZ, Zierikzee en P. D. de Vosstraat 3, Zierikzee. Het plan voorziet in de bouw van een supermarkt met een totale opper vlakte van 819 m2 met ruimte voor de aanleg van een groot aantal parkeer plaatsen. Alle kosten komen voor re kening van Veldhuizen. Naar de me ning van het kollege voorziet het plan in een verantwoorde invulling van dit gebied en de supermarkt dient in een wat breder kader te wor den gezien. Graantje meepikken Door de bouw van een grote super markt zal de trekkracht van de Bruse ondernemers worden vergroot. Naar verwachting zullen alle middenstan ders een graantje meepikken; de af vloeiing van koopkracht naar elders zal minder worden. Het kollege zijn geen zwaarwegen de motieven bekend die zich verzet ten tegen het inwilligen van het ver zoek van de heer Veldhuizen en vraagt de raad dan ook medewerking te verlenen. Oude gemeentehuis Een ander (veel besproken) onder werp op de raadsagenda is de rege ling verhuur van ruimten in het oude gemeentehuis. Drie verenigingen maken nu gebruik van het gebouw, waarvoor aan huur is verschuldigd: schaakvereniging 600,-; teken- en schilderklub 900,-; de huurprijs voor de fitnessklub is nog niet gere geld. Na berekening van de exploitatie kosten per vierkante meter komt het kollege op een bedrag van 34,63 per m2 per jaar. Dit houdt in dat de schaakvereniging 1.770,- moet gaan betalen, dc teken- en schilderklub j 1.640,- en de fitnessklub 1,730,-. Bij berekening van de huurbedra gen gaat het kollege er van uit. dat de gebruikers inzake het schoonhouden van het gebouw enige zelfwerkzaam heid aan de dag leggen. Rest agenda Verder op de agenda: beschikbaar stellenv an een krediet van 9.050,- voor baggerwerkzaamheden in de Vissershaven; de tweede wijzing van de A.P.V. (Algemene Politie Veror dening); de eerste wijziging bezoldi gingsverordening 1981-1-eerste her ziening; de voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 1980; be grotingswijzigingen 1981 en 1982; in gekomen stukken; benoeming van een gemeentewerkman in algemene dienst en een vakman-tuinman; en de aankoop percelen grond in het gebied Kerkstraat-Bergstraat-Beursstraat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4