Prijsverhogingen in de landbouw gaan wel uitkomen op gemiddelde Grote verschuiving in zetelverdeling Staten TOTALEN VAN DE STATENVERKIEZINGEN 1982 GEMEENTEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 1982 Provincie Zeeland Ravage en gewonden bij explosie Breskens AGENDA Stoffelijke overschotten IKON-journalisten in Nederland aangekomen 3 Europees parlement Brand verwoest schuur Gewonde Breskens overleden Dc vrohjke Tirokr scx.klinich C.D.A. V.V.D. S.G.P. D'66 P.P.R. R.P.F./G.P.V. Linkse samenwerking P.S.P./C.P.N. Overigen Totaal Zierikzee Westerschouwen Middenschouwen. Brouwershaven Duiveland Bruinisse Totaal stemmen Kerk afgebrand O) e 2Z C.D.A. V.V.D. S.G.P. D'66 P.P.R. Linkse samenwer P.S.P./C.P. Overigen Totaal Staten 1982 Percentage 1982. Staten 1978 Percentage 1978. LAATSTE NIEUWS Z1ERIKZËËSCHE NIEUWSBODE Donderdag 25 maart 1D82 Nr. 23087 Woensdagmiddag vijf uur begon het Europees Parlement in Straats burg aan een speciaal debat over de verhoging van de prijzen voor land- bouwprodukten. 77 sprekers zijn tot nu toe ingeschreven voor het debat dat drie dagen zal duren. Vrijdag zal het parlement stemmen over de vele honderden amendementen die onget wijfeld over de voorstellen van de Landbouwcommissie zullen worden ingediend. Het belang van het debat blijkt wel uit het feit dat de Franse commu nistische boerenorganisatie voor donderdag een demonstratie in Straatsburg heeft aangekondigd. De Franse boerenorganisaties brachten dinsdag in Parijs 58.000 boeren op de been om nog eens de na druk te leggen op de door hun geëiste verhoging met lé,3 procent. Zeeland er uit gelicht MIDDELBURG, 24-3. De uitslag van de statenverkiezingen in Zeeland heb ben daar voor een grote verschuiving in de zetelverdeling gezorgd. Het CDA verliest twee zetels en komt op vijftien, de WD wint twee zetels en krijgt er tien, de PvdA ver liest er zes en komt daardoor op tien, D'66 wint één zetel en komt op drie. Ook. de SGP wint één zetel en komt op vijf. GUATEMALA-STAD. Generaal Efrain Rios Monti, de leider van Gua temala's nieuwe militaire regering, heeft verklaard dat hij op dit mo ment niet van plan is burgers in zijn regering op te nemen. RUINEN, 24-3. Een brand heeft woensdagochtend vroeg voor zeker een miljoen gulden schade aange richt aan een boerderij in Ruinen. Het vuur was volgens de brandweer ontstaan in de centrale verwarmings ruimte. De bewoners van de boerde rij konden zich in veiligheid stellen, doordat zij waren gealarmeerd door de hond. Van de inboedel kon vrijwel niets gered worden. VLISSINGEN, 24-3. Woensdaga vond om zeven uur is in het zieken huis in het Belgische Brugge de 40- jarige C. de Zeeuw uit Breskens be zweken aan de verwondingen die hij eerder op de middag tijdens een ex plosie bij het metaalverwerkende be drijf Cruson in Breskens had opgelo pen. Bij deze explosie die grote scha de aanrichtte bij het bedrijf zelf en de omliggende woningen, raakte nog twee kollega's van de heer De Zeeuw gewond. (Men zie ook elder in dit nummer. Red.). Advertentie Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. zaterdag 21.30 uur BO DEREK RICHARD HARRIS ja. HI M ft,I It I* HI r Lilt! iffl Alle leeftijden DER KURPFUSOER ind sw* TocHer PETER STEINER r*o-. FRANZ MARSCHKA 16 jaar STRAATSBURG, 24-3. Het percentage waarmee de landbouwprijzen voor het oogstjaar 1982 zullen worden verhoogd zal waarschijnlijk een gemiddelde zijn van de verschillende voorstellen die binnen de EG zijn gedaan. Dit verklaarde woensdagavond is Straatsburg de vertegenwoordiger van de ministerraad - de ministers van de tien lidstaten -, de Belgische minister van Europese zaken Paul de Keersmaeker. De Europese Commissie, het dage lijks bestuur van de EG heeft 9 procent verhoging voorgesteld, de organisatie van de Europese boeren wil 16,3 procent, terwijl de Landbouwcommissie van het Europees Parlement 1 procent vraagt. Het lid van Ie Europese Commissie verantwoordelijk voor landbouwza ken, de Deen Dalsager, bezwoer het parlement zich te schikken naar de negen procent die de kommissie heeft voorgesteld. Dit zou meer in overeenstemming zijn met standpun ten die het parlement zelf in het ver leden heeft ingenomen. De kommis sie van boerenorganisaties in de EG (COPA) liet woensdag echter in een verklaring weten de 16,3 prqcent noodzakelijk te vinden omdat' het boereninkomeb de laatste drie jaar 25 procent zou zijn achtergebleven bij anderen. Zij trokken fel van leer tegen een verklaring van de overko- pelende organisatie van Europese konsumenten die vasthielden dat hun achterban de dupe zal worden van de door de landbouwkommissie van het parlement voorgestelde ver hoging. T> £L 1380 1465 1088 276 428 99 223 166 5125 708 618 1089 156 224 42 84 33 2954 409 237 340 146 78 22 109 17 1358 332 612 562 63 149 37 116 56 1927 512 556 525 831 180 23 138 35 2800 468 367 352 383 71 14 43 29 - 1727 3809 3855 3956 1855 1130 237 713 336 - 15.891 Volgens CDA-fraktievoorzitter E. Nieuwerkerk van de Zeeuwse Staten zijn de twee restzetels die het CDA na de vorige statenverkiezingen na loting toevielen teruggegaan naar de RPF. Het enige nieuwe gezicht in de Zeeuwse staten is dat de PPR djemet één zetel in de staten komt. Kollege G.S. De Zeeuwse politici hebben ook al gefilosofeerd over de zetelverdeling in het kollege van Gedeputeerde Sta ten. In CD A-kringen wordt betwij feld of de PvdA haar twee gedepu teerden kan behouden. De WD heeft nu tien zetels en wat meer stemmen dan de PvdA op haar nam gebracht. De Wd heeft nu één gedeputeerde en opteert misschien voor een tweede. BODEGRAVEN, 24-3. De katholie ke St. Willibrordus-kerk aan de over tocht in Bodegraven is woensdag avond door een felle brand in de as gelegd. Alleen de toren bleef voor het vuur gespaard. Volgens een woord voerder van de rijkspolitie bedraagt de schade enkele tonnen. De oorzaak van de brand was donderdagmorgen nog niet bekend. Het vuur werd bestreden door het brandweerkorps van Bodegraven, met assistentie van het korps Midden-Holland. In de kerk, die 117 jaar oud is, zouden donderdagmor gen 79 kinderen hun eerste vormsel krijgen. Het kerkgebouw staat niet op de monumentenlijst, aldus een woordvoerster van de gemeente. MOSKOU. De Russische president, Leonid Brezjnjev, heeft woensdag verzoenende uitspraken gedaan aan het adres van China. In een rede in Tasjkent riep hij de Chinese leiding op een einde te maken aan ,,20 jaar vijandschap" tussen Moskou en Pe king. CL O LL 0. CL O -d CL (Gecomb. met R O. <o d e CL 8 0) CC O 53609 35804 37427 17897 11956 5029 6653 4323 172698 31.0 20.7 21.7 10.4 6.9 2.9 3.9 2 .5 69.1 61381 59503 30783 17579 7433 3471 3393 PSP 1151 CPN 650 186940 32.8 31.8 16.5 9.4 4.0 1.9 1.8 0.6 0.4 - 79.3 BRESKENS, 24-3. Een explosie bij het metaalverwerkend bedrijf Cruson BV midden in het centrum van Breskens (Zeeuws-Vlaanderen) heeft woens dagmiddag grote ravage aangericht. Er vielen twee zwaar- en een lichtgewon de. De explosie vond plaats in de glas oven waar metalen voorwerpen van een tefallaag worden voorzien. Door de explosie werd het dak van de loods gerukt-, terwijl de muren in stortten. De brandweer wist erger te voorkomen door de gasleidingen van de ontplofte oven af te sluiten. De ra vage op het fabrieksterrein is even eens aanzienlijk. Veel huizen in de omgeving van de fabriek liepen glas schade op. Ook werden er door de ex plosie gevels ontzet. De grootte van de schade is nog niet bekend. Totaal verwoest De explosie woensdagmiddag bij het metaalverwerkende bedrijf Cru son B.V. in het centrum van Bres kens, heeft drie slachtoffers geëist: twee zwaar- en een lichtgewonde. Een van de zwaargewonden is inmid dels via het ziekenhuis van Oostburg naar het akademische ziekenhuis in het Belgische Brugge vervoerd. De ontploffing deed zich rond vier uur voor in een gebouw waar in een droogoven met verf bespoten materi alen worden gedroogd. De loods waarin de oven stond, is totaal ver woest. De andere fabrieksgebouw liepen schade op, evenals de huizen in de omgeving van de fabriek. Woensdagavond zullen brandweer, politie en de arbeidsinspektie een on derzoek instellen naar de oorzaak van de explosie. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oor dgou we Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk ..Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie openbare werken. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie openbare werken. 19.30 uur. Dorpshuis. 'Jaarvergadering muziek vereniging .Crescendo. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis, ledenvergadering School met de Bijbel, 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 15.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Zangavond, m.m.v. Chr. Residentie mannenkoor. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde Kerk. Vergadering Natuur- en vogelwacht Schouwen- Duiveland. 19.45 uur. Zonnemaire Caf.Bpmmenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzejf staan- den. 20.00 uur, Zaterdag 27 maart Zierikzee Bovenzaal Geref. Kerk, expositie lego-modellen, 13.00-17.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Tarzan. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Vrolijke Ti- roler sex-kliniek. 21.30 uur. Burgh-Haamstede Grote Kerk. Dag van de hoop. 9.30 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Vertrek wagen 08.00 uur. Zondag 28 maart Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Tarzan. 20.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. School. 20.00 uur. Kerkwerve Vereni^ihgs^èbouw. Bejaardensoos. 14.30'uïtf." Haamstede Beatrixschool. Ledenvergadering Rode Kruis. 20.00 uur. Woensdag 31 maart Zierikzee Poppentheater „Alteklein", St. Do- musstraat. „Het vreemde Ei". 14.30 uur. Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks groep Schbuwen-Duiveland, 20.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Muziek- en zangavond. 19.30 uur. Technische Bruinisse Aula Chr. Scholengemeenschap. Ver gadering proL chr. schoolraad, rayon Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Verenigingsgebouw aan het Vrije. Oprichtingsvergadering Schietvere niging Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring tennisvereniging WIK. 20.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw; C.P.B.-af deling, 19.45 uur. UW ontmoetingscentrum. UW kontaktavond. 19.30 uur. SCHIPHOL, 25-3. op Schiphol zijn donderdagmorgen dc stoffelijke over schotten aangekomen van de vier IKON-journalisten die woensdag 17 maart in El Salvador zijn gedood. De stoffelijke resten van Koos Koster (46), Jan Kuiper (40), Joop Willemsen (42) en Hans ter Laag (25) arriveerden met een lijnvlucht van de KLM vanuit Mexico-stad. Het toestel arriveerde even over half elf met een vertraging van 3,5 uur uit Düsseldorf, waarnaar het in verband met de dichte mist op de nationale lucht haven in dc vroege ochtenduren moest uitwijken. N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Woensdag 7 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3