VERRASSING KWAM UIT STEMBUS VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND 1982 Zierikzee i f Westerschouwen Middenschouwen Brouwershaven Duiveland Bruinisse Bezuinigings voorkeur publiek C.D.A. V.V.D. S.G.P. P.P.R. R.P.F./G.P.V. Linkse Samenwerking P.S.P./C.P.N. Overigen Totaal Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 Percentage 1981 Staten 1978 Percentage 1978 Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 Percentage 1981 Staten 1978 Percentage 1978 Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 e Percentage 1981 Staten 1978w Percentage 1978 Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 Percentage 1981 1-° Staten 1978 Percentage 1978 Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 Percentage 1981 Staten 1978 Percentage 1978 Staten 1982 Percentage 1982 Kamer 1981 Percentage 1981 Staten 1978 Percentage 1978 Verkiezings- snippers STAETEN 2 Men kan de verkiezingsuitslag (Staten) van woensdag nog zo driftig „terug vertalen", naar fiktieve Ka merverkiezingen; het blijven Staten verkiezingen en die leveren uiteinde lijk toch een gevarieerd beeld op. Zo zijn winnaars de V.V.D. en het C.D.A., maar om - om even dicht bij huis te blijven - het C.D.A. heeft met deze verkiezingen in Zeeland toch twee zetels verloren. In tegenstelling met de „beste winnaar", de V.V.D. die in de Zeeuwse Staten er twee ze tels bijkrijgt. D'66 is verliezer (niet zo dramatisch als de P.v.d.A.), maar wint toch een zetel in de Staten. De kleine rechtse partijen in Zeeland hebben het opmerkelijke gedaan. De S.G.P. won een zetel; de P.P.R. krijgt een zetel (1); het G.P.V. gaat zelfs van 0 naar 2 en ook „links-klein" komt met een zetel in de Staten. Bij elkaar best een aardverschuiving. Wie cijfers en percentages voor wat betreft Schouwen-Duiveland bestudeert ziet analoge verschijnse len, zoals die in groter verband zich hebben voorgedaan. Een te konstate ren feit is, dat de V.V.D. in deze regio de meeste stemmen op zich haalde, al lopen hier C.D.A en P.v.d.A. niet ver weg van eerstgenoemde partij; respektievelijke totalen V.V.D. - C.D.A. - P.v.d.A.; 3956, 3809, 3855. Intussen hebben velen zich afge vraagd of de spektakulaire winst van de V.V.D. van invloed kan (of moet) zijn op de politiek van het ka binet of zelfs het voortbestaan van dit kabinet in de huidige samenstel ling. C.D.A. en V.V.D. immers zou den - bij een doorzettende trend bij kamerverkiezingen - over een kom- fortabele meerderheid in het parle ment beschikken. Wat wij hebben begrepen is, dat de grote - ook winnende - partijen er toch niet aan denken het regeerak koord, waarop het kabinet steunt op te blazen. Wel valt te verwachten dat in het te voeren beleid sommige ac centen sterker en meer verschoven zullen worden gelegd. De minister-president stipte giste ravond reeds de mogelijkheid aan van een wat geprononceerder CDA- invloed in het kabinet. De P.v.d.A. wil - ondanks de nederlaag - zeker ook niet op zijn schreden terugkeren, maar gestadig doorgaan met het in dit pluriforme kabinet begonnen werk. Opvallend tenslotte is ook nog dat de kleine linkse partijen (en ook de rechtse) wel geen spektakulai re winst boeken, maar - iedere keer - toch winst. Enerzijds is derhalve sprake van een zekere „verrechtsing", als men dit woord dan toch weer maar wil ge bruiken, anderzijds van een radikali- sering in het vaderlandse politieke bestel. Het schijnt ook zo te zijn, dat het grote verlies van de P.v.d.A. vooral is toe te schrijven aan het ho ge percentage thuisblijvers. Men vraag zich wel eens af hoe zo velen, op een toch wel wat genante wijze, hun partij (de P.v.d.A.) laten vallen, als het even eens wat moeilijker en minder prettig wordt dan - zeg maar - vier jaar geleden. Niemand intussen is gebaat met politieke brokken; in de respektieve lijke Staten fikst men het wel en het kabinet moet maar pogen „gewoon door te gaan". DEN HAAG, 24-3. De bezuinigin gen in de ziektewet, de grootste be zuiniging in de miljoenennota 1982, heeft maar een beperkte steun onder het publiek. Maar op terreinen waar de overheid juist weinig ombuigt, wil de bevolking veel verder gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar bezuinigingsvoorkeuren van de bevolking en de werkelijke ombui gingen in de miljoenennota. Het on derzoek staat in het ekonomenblad Ekonomische Statistische Berichten (ESB) van deze week en is geanaly- eerd door de medewerkers drs. G. J. van 't Eind en mr. C. A. de Kam van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De voorjaars nota KAPELLE, 24-3. Tot begin april kunnen we de tijd nemen, dan moet de zaak beklonken zijn. Of niet. In dat geval is het uit met het kabinet. Dat zei mi- nister-president Van Agt woensdagavond voor de NOS- radio op de verkiezingsavond van het CDA in Kapelle. Van Agt herhaalde nog eens. dat de uitslag van de staten verkiezingen ,,een meerwaar de hebben toegevoegd aan het standpunt van het CDA in het kabinet". Volgens hem zijn de tegenstellingen in het kabinet niet gering, maar overbrug baar. ■6 al {Gecomb. met RPF/GPV) CO co Q (Gecomb. met SGP 1380 1465 1088 276 428 99 223 166 5125 26.9 28.6 21.2 5.4 8.4 1.9 4.4 3.2 74.3 1562 gecomb. PPR 2013 1038 gecomb. RPF 194 716 gecomb. PvdA 79 GPV 21 PSP 76 CPN 46 6042 25.9 33.3 17.2 3.2 11.8 1.3 0.3 1.3 0.8 89.8 1678 2034 940 259 214 43 GPV PSP 39 CPN 19 5275 31.8 38.6 17.8 4.9 4.1 0.8 0.7 0.4 82.8 708 618 1089 156 224 42 84 33 2954 24.0 20.9 36.9 5.3 7.6 1.4 2.8 1.1 79.0 1231 gecomb. PPR 1120 1210 gecomb. RPF 156 499 gecomb. PvdA 65 GPV 28 PSP 36 CPN 28 4524 27.2 24.8 26.8 3.5 11.0 1.4 0.6 0.8 0.6 119.4 796 935 981 159 145 15 GPV 21 PSP 8 CPN 6 3073 25.9 30.4 31.9 5.2 4.7 0.5 0.7 0.3 0.2 - 84.7 409 237 340 146 78 22 109 17 1358 30.1 17.5 25.0 10.8 5.7 1.6 8.0 1.3 77.5 514 gecomb. PPR 364 359 gecomb. RPF 122 111 gecomb. PvdA 20 GPV 24 PSP 6 CPN 3 1635 31.4 22.3 21.9 7,5 6.8. 12 1.5 0.4. 0.2. 93.7 517 364 253 145 W-** .42 12 "GPV 29 PSP - 3 CPN 1 1381 37.4 26.4 18.3 10.5 3.1 0.9 2.1 0.2 0.1 83.7 332 612 562 63 149 37 116 56 1927 17.2 31.8 29.2 3.3 7.7 1.9 6.0 2.9 73.1 404 gecomb. PPR 890 580 gecomb. RPF 66 256 gecomb. PvdA 25 GPV 70 PSP 19 CPN 18 2395 16.9 37.2 24.2 2.8 10.7 2.9 0.8 0.8 92.3 387 949 541 76 88 29 GPV 64 PSP 10 CPN 11 2163 17.9 43.9 25.0 3.5 4.1 1.3 3.0 0.5 0.5 - 86.2 512 556 525 831 180 23 138 35 2800 18.3 19.9 18.8 29.7 6.4 0.8 4.9 1.3 77.8 573 gecomb. PPR 786 558 gecomb. RPF 817 259 gecomb. PvdA 28 GPV 13 PSP 14 CPN 26 3237 17.7 24.3 17.2 25.2 8.0 0.9 0.4 0.4 0.8 91.8 584 763 421 786 105 16 GPV 33 PSP 14 CPN 6 2738 21.3 27.9 15.4 28.7 3.8 0.6 1.2 0.5 0.2 84.6 468 367 352 283 71 14 43 29 1727 27.1 21.3 20.4 22.2 4.1 0.8 2.5 1.7 75.8 529 gecomb PPR 510 398 gecomb. RPF 383 163 gecomb. PvdA 4 GPV 14 PSP 19 CPN 11 2108 25.1 24.2 18.9 18.2 7.7 0.2 0.7 0.9 0.5 92.6 515 552 335 378 43 11 GPV 17 PSP 11 CPN 2 1867 27.6 29.6 17.9 20.2 2.3 0.6 0.9 0.6 0.6 86.7 Voor agenda: zie pag. 3 ROTTERDAM. In Rotterdam heb ben ongeveer 30 leden van de Turkse anti-fascistische organisatie Birkom de Pauluskerk bezet. Evenals de on geveer 25 Turken die bezit maakten van het FNV-kantoor in Arnhem, willen zij hiermee protesteren tegen de martelingen en doodvonnissen in Turkije. DEN BOSCH. Volgens minister Den Uyl, de politiek leider van de Partij van de Arbeid, bestaat er het levensgrote risiko dat zijn partij als gevolg van de verkiezingsuitslag „aan de kant wordt geschoven". Hij zei dat woensdagavond in Den Bosch tijdens een vraaggesprek in de plaat selijke schouwburg. DEN BOSCH. PvdA-minister Van Thijn van binnenlandse zaken noemt het in een kommentaar op de voorlo pige uitslag opmerkelijk dat de beide regeringspartijen PvdA en D'66 in te genstelling tot het CDA - hebben ver loren. ARNHEM. CDA-voorzitter Piet Bukman vindt niet dat de voorlopige uitslag van de statenverkiezingen met winst voor CDA en verlies voor PvdA en D'66 ten opzichte van mei '81 direkte konsekwenties moet heb ben voor het kabinet-Van Agt. ARNHEM. Het thuisblijven van circa 25 procent van de PvdA-aan- hang woensdag betekent volgens PvdA-voorzitter Max van den Berg dat de inbreng van zijn partij in het kabinet duidelijker naar buiten moet komen dan tot nog toe. MAASTRICHT. Het VVD-statenlid drs. Th. Schreinemacher, zal door de winst van zijn partij een zwaar kar wei moeten opknappen. Vóór de ver kiezingen bezwoor hij namelijk op zijn knieën naar het Belgische bede vaartoord Banneux te zullen kruipen als zijn partij meer dan tien zetels in de staten van Limburg zou behalen. ROTTERDAM. De kersverse bur gemeester van Rotterdam en tevens vice-voorzitter van de PvdA, Bram Peper, vindt dat de tweede enorme slag voor zijn partij tot grondige her bezinning moet leiden. DEN HAAG. Het landelijk op komstpercentage van de Nederland se kiezer bij de provinciale staten verkiezingen woensdag was 67,9 en bereikte daarmee het absoluut diep- terekord. Dat stond op naam van de provinciale statenverkiezingen van 1970 met 68,1 procent. DEN HAAG. De VVD is in percen tage woensdag landelijk de op één na grootste partij geworden. Met 22,2 procent van de stemmen streeft de VVD de PvdA voorbij die uitkwam op 21,8 procent. Het CDA blijft de grootste partij. N.B. Bij de vergelijkingscijfers uit '78 en '81 zijn alleen daarbij niet staan ingevuld, maar wel de totalen (ter de partijen vermeld, die nu aan de Statenverkiezingen vergelijking van de opkomst) staan opgenomen. '82 hebben deelgenomen. Vandaar dat „overigen" 99 Nog net vó dat te nieuwe gemêênte- raed an de reke komt, ze beslote om d' ouwe schole an de Nieuwstraete of te breken, 't Is te piene nie waerd zou je zaage, om d 'r over te schrieven, ma zö'n ouwe schole mö je tog inie uut- vlakke. Daer is êêl wat in gebeurd; in onderde maansen d'r kennisse van. 'k Bluuve 't jammer vinde, want dae zit vee goed out in; van binhe zie t'n d'er wê 'n bitje mokkig uut, ma bouwvallig is z'n nie, md ja, d' eeren op 't groene kussen, zü 't wi wê beter wete. In wa kom Cr vö in de plekke? Niks voorloapig; meschien autootjes, want die stae overd as vuulte tussen de peeën. De minister zd vó wat nieuws, nie gauw vee afschuve. Ie eit wê zo druk as 'n kraoie mi 'n zweepe, ma senten ei t'n ök nie riïi. Dien tied is verbie. Afijn, 'k za ma van m'n rik schod- de, êêl die kwestie; je mót 't ma over- geve, net as zovee in deze tied, 'k Ope md dat ze d'r broek nie an schore. want as aoles in puun leit, kü j't vaaders wê vergete. J'eit wê gezie gistere ieker? Van aole kanten kwaeme de maansen tog wi anstekkere, om te stemmen. Of ze 't aomae sêêns waere, gloave k nie, ma dat oef ók nie. 't Is goed dat de maansen wi's de straete op gae sae- me, want anders bluuve zê tog ma in 't achterkaemertje droelef in regeert mót Cr nutuurlijk worre. Dae waere d'r bie, of z' uut 't kammenet gestuukt waere. Dat waere ouwer- jaerse maansen, want die draege gin spiekerbroeken nutuurlijk. Nóóm Jan is ók weze stemme, 't Is 'n knoeste van 'n vint, md ie ei 'n goed arte. Ie zei nog wê: ,,'t toor tied dat z' in Den Aeg zaalf ök 's 'n bitje zuuniger dn gedoe. De ministers drienke ók gin glaesje an d'n toag, md ze zitte ma in deftige otels te dil- lebereren. 't Kan best 'n bitje min der". k' E gezeid: „nóóm 't gae noe om de Staeten". „O" zeit t'n ,,t' is êén pot O ja, wat wille m'n ók; t' is nog 'n ouwerwetsen, mi 'n pot op bestieböórd, za'k md zaage. 't Is ander wat in de pooletiek ja d je wint, is 't aop wa bê j'n mooie jongen, md owee as j' achteruut boert, dan zie ze je nie mi stae van de mist. 't Zou mien vak nie weze. Dae binnen d'r anders bie, die stae ge woon 'n bitje uut d'r nek te klessen. Zêbbe 't over muljoenen, as over zae- gers spitte, 'k Raeke 't mooi beu, dat ze d'r md over anouwe. 't Land bestiere is 'n êêlen anpak, in je mó nie te gauw anebrand weze. ma lae m'n éérlijk weze, 't verdien goed. k' E nog nooit zö'n poletiek maans mi veters zie leure. Zó is 't ók. In noe md wachte op de gemèénte- raedverkiezingen. Dd vin'k mooi: ge- mêénteraedsverkiezingen. Dan weet je temissen wd vó vleis j' in de kuip eit. 'k Dienke nog dikkels dn dat raedslid uut - jd. dal zd'k noe md nie zaage -; ze vroege an z'n, waerom bin jie dae noe tog zó tegen? Noe, zei t'n. omda k'r tegen bin". O, dat was tog 'n meraekelse kaerel. Die brieng de waerelt wê 'n hortje vuruut, zou 'k zó dienke. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2