SUCCESJES Wie de Piedro schoen past... MEMO SUCCESJES Mededelingen Gemeente Zierikzee hei: GeschEnhenhuis 12 Te koop: Antieke kachel, mooi giet ijzer bewerkt; race-sport - fiets, 10 versn.; grote plant, phylodendron. Mulockstr. 54, tel. 3411, Zierikzee. Prima tafelzeil, leuke des sins, 10,- per meter. Bij J. v. d. Bos, Molenstraat 10, Brui- nisse. I.p.st.z. houten sta-caravan, 9 m lang; tevens tourcaravan, 7 m lang met vaste slaapka mers. Tel. 01114-1657. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Elke dag volop tweedehands balken en planken. Ook nog mooie huis-buitendeuren. Sa- man, St. Domusstr. 88, Zie rikzee, tel. 01110-2004. Ruime sortering tuin- en bloemzaden steeds voorra dig. G. J. Wilbrink, Korte St. Janstr. 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Zand en grond. Fa. IJzelen- berg en Zn. Tel. 01113-1489- 1226. Schuifdeursystemen in di verse uitvoeringen bij Bouw markt Zierikzee. Tel. 01110- 2033. Bloemkool, spitskool, rode kool, kroten, sla, aardbei- planten, pootaardappelen. Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Slagerlij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588. 1 kg magere speklappen 8,50; 1 kg fijne riblappen 16,60; woensdag: 1 kg gehakt 8,80. Happy Sport: voedings- en verzorgingsart. voor iedere sporter. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5. Goedkope merkstofzuigers 199,-. Radio v. d. Berge, Zie- Vroege- en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, maat 28-35. Tuincentrum Sluijs, Hoge- zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. 5 paar panty's, maat 36/44, assortie kleuren, ook zwart, voor 4,95. J. v. d. Bos, Mo lenstraat 10, Bruinisse. Polly fietsen, mooi en sterk. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststr. 5. VERTON'S SCHOENEN Havenplein 13, Zierikzee, tel. 01110-2488 BESTEMMINGSPLANNEN I. Poortambacht V De burgemeester van Zierikzee maakt inge volge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 maart 1982 heeft besloten dat een wijziging van het bestem mingsplan Poortambacht V" wordt voor bereid voor het perceel Volkerakstraat 81. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 26 maart 1982, ter ge meente secretarie, afdeling Algemene Za ken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 22 maart 1982 II. Dam-Oude Haven De burgemeester van Zierikzee maakt inge volge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 maart 1982 heeft besloten dat een wijziging van het bestem mingsplan Dam-Oude Haven" wordt voorbereid voor het perceel Havenplein 1. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 26 maart 1982, ter ge meente secretarie, afdeling Algemene Za ken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 22 maart 1982 III. Sportpark De burgemeester van Zierikzee maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning bekend, dat met ingang van 26 maart 1982 ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, voor een ieder gedurende een maand ter inzage ligt het besluit van gede puteerde staten van Zeeland van 23 februa ri 1982, nr. 955/292, 4e afdeling r.o., waarbij' is goedgekeurd het mede ter inzage liggen de bestemmingsplan .Sportpark", vast gesteld door de raad van de gemeente Zie rikzee d.d. 18 mei 1981. Gedurende bovengenoemde termijn kun nen zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend beroep in stellen bij de Kroon. De beroepschriften moeten worden gericht aan H. M. de Koningin en kunnen worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 22 maart 1982 ART. 19 WET RUIMTELIJKE ORDENING I. Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door de heer J. Arends te Zierikzee een bouwaanvraag is inge diend voor het bouwen van een garage bij zijn woning aan de Volkerakstraat 81, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee sectie M nr. 287. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor het perceel Volkerakstraat 81 gelden de bestemmingsplan „Poortambacht V", doch is in overeenstemming met de in voor bereiding zijnde gedeeltelijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan medewer king te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouwvergunning kan echter eerst wor den verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen be zwaar voor het bouwplan hebben afgege ven; deze verklaring kan pas worden aan gevraagd nadat de aangrenzende of naburi ge eigenaren en gebruikers in de gelegen heid zijn gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daartegen bezwaren in te die nen. In verband met het voorgaande liggen de op de aanvraag betrekking hebbende be scheiden met ingang van 26 maart a.s. gedu rende veertien dagen voor een ieder ter ge meentesecretarie van 9.00 uur-12.00 uur, af deling Algemene Zaken, ter inzage. Gedu rende de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemotiveerde) bezwaren te gen het onderhavige bouwplan aan het col lege van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierikzee, schriftelijk ken baar maken. Burgemeester en wethouders voornoemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 22 maart 1982 II. Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door de heer B. Lee mans, Westdijk 13-15 te Middelharnis, een bouwaanvraag is ingediend voor verbou wen en uitbreiden van het winkelpand Ha venplein 1, kadastraal bekend gemeente Zierikzee sectie A nr. 1339. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor het Havenplein van kracht zijn de bestemmingsplan „Dam-Oude Haven", doch is in overeenstemming met de in voor bereiding zijnde gedeeltelijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan medewer king te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouwvergunning kan echter eerst wor den verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen be zwaar voor het bouwplan hebben afgege ven; deze verklaring kan pas worden aan gevraagd nadat de aangrenzende of naburi ge eigenaren en gebruikers in de gelegen heid zijn gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daartegen bezwaren in te die nen. In verband met het voorgaande liggen de op de aanvraag betrekking hebbende be scheiden met ingang van 26 maart a.s. gedu rende veertien dagen voor een ieder ter ge meentesecretarie van 9.00 uur-12.00 uur, af deling Algemene Zaken, ter inzage. Gedu rende de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemotiveerde) bezwaren te gen het onderhavige bouwplan aan het col lege van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierikzee, schriftelijk ken baar maken. Burgemeester en wethouders voornoemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 22 maart 1982 OPHOKKEN VAN DUIVEN Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken ingevolge artikel 43 van de Algeme ne Politieverordening voor de gemeente Zierikzee bekend, dat op advies van de Ge westelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap is besloten de ophokperio- de voor postduiven voor het zaaiseizoen 1982 vast te stellen voor het tijdvak van 29 maart tot en met 15 mei 1982 van 09.00 tot 19.00 uur met dien verstande dat de post duiven wel mogen deelnemen aan wedst rij d vluchten Dit ophokgebodrgeldt-niet voor jonge dui- ven. Burgemeester en wethouders voornoemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 25 maart 1982 BO UWVERORDENING Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat met ingang van 26 maart 1982 gedurende drie maanden op de ge meentesecretarie, afdeling Algemene Za ken, voor een ieder ter lezing ligt de door de gemeenteraad bij besluit van 9 november 1981 vastgestelde twaalfde wijziging van de bouwverordening, welk besluit op 19 ja nuari 1982 door gedeputeerde staten van Zeeland gedeeltelijk is goedgekeurd. Deze wijziging treedt in werking op 29 maart 1982. Bovenbedoelde wijziging is hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen be taling der kosten algemeen verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders voornoemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 22 maart 1982 HINDERWET Op de secretarie van de gemeente Zierikzee liggen met ingang van 26 maart 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politie bureau, op zaterdagen van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikkingen op de verzoe ken van: 1.J. den Boer, Boerenweg 10, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderijbedrijf, op het adres Boerenweg 10, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 106; 2. L. den Boer, Havenweg 2, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf, op het adres Havenweg 2, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 100; 3.A. M. Bolijn, Gouweveerseweg 6, Zie rikzee, om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteelt bedrijf, op het adres Gouweveerseweg 6, kadastraal bekend gemeente Zierik zee, sectie K, nummer 448; 4. J. Brooshooft, Gouweveerseweg 4, Zie rikzee, om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Gouweveerseweg 4, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 447; 5. L. J. van Gastel, Lange Blokweg 43, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf, op het adres Lange Blokweg 43. kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie H, nummer 507. 6.C. Hanse. Laan van St. Hilaire 2, Zie rikzee, om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Laan van St. Hilaire 2, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee. sectie M, nummer 176; 7. L. N. Hanse, Platteweg 6, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Plat teweg 6, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie F, nummer 1260; 8. J. A. Kik, Korte Blokweg 3, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veehouderijbe drijf, op het adres Korte Blokweg 3, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 197; 9.M. Kloet, Eerste Weegje 3, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf, op het adres Eerste Weegje 3, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 365; 10. M. J. Kloet, Straalweg 3, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veehouderijbedrijf, op het adres Straalweg 3, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 466; 11. L. Kooman, Eerste Weegje 2, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Eerste Weegje 2, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie K, nummer 134; 12. W. Kooman, Miereweg 1, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Mie reweg 1, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie M, nummer 41; 13. J. W. Koopman, Gouweveerseweg 7, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbe drijf, op het adres Gouweveerseweg 7, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 485; 14. M. Koopman, Platteweg 10, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Platteweg 10, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie K, nummer 250; 15. A. P. Neerhout, Oudweg 9, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Oudeweg 9, kadastraal bekend gemeen te Zierikzee, sectie H, nummers 158 en 159; 16. J. W. van Oeveren, Al te Kleinseweg 1, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbe drijf, op het adres Al te Kleinseweg 1, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 478; 17. Maatschap L. J. en J. L. C. Roggeband, Steiltjesstraat 27, Zierikzee, om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteltbedrijf, op het adres Kadeweg 12, kadastraal bekend gemeente Zierik zee, sectie H, nummer 282; 18. P. W. L. T. van de Vate, Nieuwe Kool- weg 1, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf, op het adres Nieuwe Kooiweg 1, kadastraal bekend gemeen te Zierikzee, sectie H, nummer 17; 19. S. van der Wekken, Grachtweg 4, Zie rikzee, om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende, vergunning voor een landbouwbedrijf op het adres Gracht- weg 4, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie G, nummer 540. Burgemeester en wethouders hebben - gelet op de uitgebrachte adviezen - besloten de gevraagde vergunning onder voorwaarden, teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen, te verlenen. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om ver gunning tijdig bezwaren hebben inge diend; d. enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te bren gen. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeen komstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht yoordat op dat verzoek is beslist. Verder liggen ter inzage de ontwerp-be- schikkingen op de verzoeken van: 1. S. den Boer Straalweg 6.Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en pluimveebedrijf, op het adres Straalweg 6. kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 195; 2. J. J. Bolijn, Bettewaardsedijk 2, Zie rikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een land bouwbedrijf en veehouderij, op het adres Bettewaardsedijk 2, kadastraal bekand gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 560; 3. J. J. van Dienst, Steenovenseweg 6, Zie rikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een land bouwbedrijf, op het adres Steenovense weg 6, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 142; 4. M. Kloet, Gasthuisdreef 1, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een lanbouwbedrijf en veehoude rij, op het adres Gasthuisdreef 1, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 62; 5. C. Legemate, Groeneweegje 3, Zierik zee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Groeneweegje 3, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie F, nummer 1330; 6. L. de Ruijter, Boerenweg 9, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een rundveehouderij, op het adres Boerenweg 9, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie H, nummer 29; 7. J. C. Pannekoek, Steenovenseweg 2, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf en veehouderij, op het adres Steenovenseweg 2, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 464; 8. J. J. Stols, Bettewaardsedijk 8, Zierik zee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, op het adres Bettewaardsedijk 8 en 11, kadstraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nrs. 451 en 503; 9. J. C, Uijl, Zandweg 37, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veehouderijbedrijf, op het adres Zandweg 37, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 564; 10. C. M. v. d. Velde, Oudeweg 25, Zierik zee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteeltbedrijf met opslag ruimten voor landbouwprodukten op het adres Oudeweg 25, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nrs. 167/168; 11. A. A. Vis, Bettewaardsedijk 4, Zierik zee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een lanbouwbedrijf en pluimvee houderij, op het adres Bettewaardse dijk 4, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 452. Burgemeester en wethouders zijn voorne mens op de verzoeken positief te beschik ken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers, degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaren hebben gemaakt tegen de verzoeken om vergunning en hen die daartoe redelijker wijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij burge meester en wethouders worden ingediend vóór 10 april 1982. Tevens ligt ter inzage een verzoek met bij lagen van: 1. NEMAG B.V., Deltastraat 15, Zierik zee, om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende vergunning voor een machinefabriek en constructiewerk plaats, op het adres Deitastraat 15, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 190. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk worden in gediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01110-3151, tst.13) kunnen tot één week voor 27 april 1982 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens ge legenheid wordt gegeven tot een gedachten- wisseling over de aanvraag tussen het be voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en adviseurs, slechts worden in gesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijze niet in staat is ge weest (tijdig) bezwaren in te dienen. Indien men dat wenst worden de persoonlijke ge gevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd bij burgemeester en wethouders worden inge diend. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de gemeentesecretarie, tel. 01110-3151. tst. 13 of 51. Burgemeester en wethouders van Zierik zee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee. 25 maart 1982 Personeel gevraagd: Hotel Mondragon, Haven park 21, Zierikzee, tel. 01110- 3051, vraagt voor zo spoedig mogelijk een parttime recep tioniste en een medewerkster huishoudelijke dienst. Voor afspraken iedere dag tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor 2 dagen a 3 uur p. dag. Schoonhouden van winkel, stoep enz. D. C. Viergever, Havenpark 42, Zierikzee. Diversen: Warenhuis Renesse vraagt voor het komend seizoen van af 5-4 enige vaste medewerk sters. Ervaring met kassa en/of vleeswaren gewenst, doch niet vereist. Tevens ge vraagd zomerwoning, 3 a 4 kamers, liefst in Renesse vanaf heden tot eind novem ber. Reakties Jos Kempen 01116-1653 of 070-942703. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Glubs en sponsors: uw voor deel, veel geld bespaart u door rechtstreeks te kopen bij Zentrasport Internatio nal, Schuithaven 2-4, Zierik zee. Aangeboden bijles wiskun de, na 19.00 uur. Tel. 01110- 5479. Voor het inlijsten van bor duurwerk, diploma's en foto's enz. A. Dorst, tel. 01114-11657. Grote Honda frezen en gazon maaiers show a.s. zaterdag. T.C. Renesse, Laöne 20, Re nesse, tel. 01116-1820. Zingen in Zierikzee op vrij dag 26 maart a.s in de Chr. Geref. Kerk. Nog enkele kaarten verkrijgbaar. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Zitdag te Scharendijke 29 maart in het wijkgebouw Pe dicure Podologe A. G. Steen- dijk. Tel.afspr. 01110-4440. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. FA GOUDZWAARD - MOOOCRKUU B V. - Vlh. 'Hmrpri d/Vrto w

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12