HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Eerste exemplaar uitgereikt aan Zeelands kommissaris Pools bewind waarschuwt voor voedseltekorten Guatemalaanse leger neemt macht over Leger neemt macht over in Bangladesj Tarzan, the ape man in bioscoop de Concertzaal Een Zeeuwse encyclopedie Kritiek op kookpannen Salvadoriaans priester in Nederland De Bonds spaarbanken Dode door brand De Amro en de post Dode na overval ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 25 maart 1982 Nr. 23087 11 MIDDELBURG, 24-3. Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Weten schappen heeft woensdagmorgen het eerste exemplaar van een driedelige Zeeuwse encyclopedieserie aan de kommissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, aangeboden. Aan deze encyclopedie, die ont staan is op initiatief van de werk groep historie en archeologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap, is twaalf jaar lang gewerkt. Elk van de drie delen heeft 600 pa gina's. De boekwerken geven een beeld van een overzicht van de ge schiedenis van Zeeland. Er staan alle mogelijke onderwerpen in. Onder meer over de watersnoodramp, de Deltawerken en dergelijke. DEN HAAG, 24-3. Fabrikanten van kookpannen beloven meer dan ze kunnen waarmaken. De nuttige inhoud van kookpannen is bijna al tijd kleiner dan de door de fabrikant opgegeven inhoud. Dit verschil beloopt soms bijna twintig procent. Ook de dwarsdoors nede van pannen komt lang niet al tijd overeen met wat de fabrikant de dwarsdoorsnede van de pan noemt. Dit blijkt uit een test van de stich ting Vergelijkend Warenonderzoek van veertig verschillende kookpan nen. Bij aluminium pannen laat de kwa liteit van het gebruikte materiaal vaak te wensen over. Veel geëmail leerde pannen vertonen de neiging snel aan te branden, zo blijkt uit het onderzoek. Van slechts één op de vier pannen kan het gebruiksgemak goed worden genoemd. Ook de kwaliteit van de handgrepen is niet altijd goed, aldus de stichting Vergelijkend Warenonderzoek. Van de veertig on derzochte pannen zijn er door de stichting uiteindelijk veertien goed bevonden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MIDDELBURG. Het uitstel van betaling voor de miljoenenschuld van de Thoolse Betonindustrie (TBI) in St. Maartensdijk is opgeheven, maar de rechtbank in Middelburg heeft nog geen faillissement uit gesproken. DEN HAAG. Het levensverhaal van vijf Amerikanen met een Neder landse achtergrond is verwerkt in een televisiefilm. In ons land zendt de NOS deze produktie op 11 april uit, AMSTERDAM. Voor het Wibaut- huis aan de Wibautstraat in Amster dam staat sinds dinsdag weer het standbeeld van dr. F. M. Wibaut, de vroegere socialistische voorman en wethouder van Amsterdam. UTRECHT. De Solidariteits bewe ging Suriname (SBS) is ernstig be zorgd over de in Nederland gedane uitspraken over de wenselijkheid van het stopzetten van de ontwikke lingshulp aan Suriname. LIESHOUT. Bavaria BV in het Brabantse Lieshout gaat een nieuwe frisdrank ,,Dr. Pepper" maken en bottelen. Daartoe is dinsdagmorgen een Franchise-overeenkomst geslo ten met de Dr. Pepper Company uit Dallas. 3500 exemplaren De encyclopedie heeft een oplage van 3.500 exemplaren en kost 175 gul den per deel. Volgens eindredakteur A. Teunis is het standaardwerk niet alleen bestemd voor de Zeeuwen, maar voor iedereen die belangstel ling heeft voor de geschiedenis van Zeeland. Zeeland is een van de weinige pro vincies die nu over een eigen encyclo pedie beschikt. TILBURG, 24-3. De Salvadoriaan- se priester Benito Tobar, oud-advi seur van de vermoorde aartsbisschip Romero, is in ons land aangekomen voor een bezoek van ruim een week. Hij zal onder meer steun vragen voor humanitaire en pastorale hulp aan Salvadoriaanse vluchtelingen in Honduras, Nicaragua en Costa Rica en aan boeren in gebieden die onder kontrole staan van de bevrijdingsbe weging FMLN/FDR. Dit meldt het El Salvador komitee Nederland. WARSCHAU, 24-3. De Poolse autoriteiten hebben verklaard dat de voedsel voorraden slinken en dat er tekorten dreigen te ontstaan. Zij wijten dit aan de afnemende binnenlandse graanvoorraden. Faust te moeilijk MAINZ, 24-3. De Westduit sers vinden de Faust van Goe the te moeilijk. Toen maandag avond ter herdenking van het feit dat Johann Wolfgang von Goethe 150 jaar geleden te Wei- mar overleed, via de televisie het meesterwerk van de Duitse dichter werd uitgezondenhel den honderden kijkers op met het verzoek of het stuk niet via ondertiteling kon worden ver duidelijkt. Aan hun wens kon niet worden voldaan. Met name het aantal slachtkippen is drastisch verminderd. Dat kan al leen gekompenseerd worden met rundvlees als in het buitenland ge noeg voedingsgranen ingeslagen kunnen worden. Weliswaar nemen de voorraden rundvlees momenteel toe, maar dat komt omdat de boeren hun vee moeten slachten wegens een tekort aan voedingsgranen. De boeren Volgens de minister van landbouw, Jerzy Wojtecki, kunnen de boeren slechts ten dele verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige situ atie op voedselgebied, omdat hun minder veevoeder is geleverd dan vroeger terwijl er meer vee is. Een grote groep boeren spekuleert echter en slaat granen op, aldus de minister. Lente-zaden Er kan slechts voorzien worden in de helft van de totale behoefte aan lente-zaden, zo staat in een officieel rapport. De voorraden kunstmest zijn krap en dertig procent van-dé DEN HAAG. Het aardappel im- en exportbedrijf Daalimpex in Tuitje- horn en Hage International in Baren- drecht hebben dit jaar de gehele oogst van nieuwe Alpha aardappelen uit Malta gekocht. Deze oogst omvat ongeveer zesduizend ton, slechts dui zend ton meer dan vorig jaar. ROTTERDAM. De Rotterdamse PvdA, PPR, PSP en CPN hebben be roep aangetekend tegen de beslissing van het centraal stembureau van Rotterdam om de Nederlandse Volksunie (N.V.U.) te registreren voor de komende gemeenteraadsver kiezingen op 2 juni. DEN HAAG. De ministervan volksgezondheid en milieuhygiëne, mevrouw Gardeniers, wil dat de in tegratie van mensen, die lijden aan de vallende ziekte (epilepsie), in de maatschappij zo krachtig mogelijk wordt bevorderd. ROTTERDAM. Ook bij de komen de c.a.o.-onderhandelingen bij Shell zal de industriebond FNV een garan tie voor doorbetaling van het volledi ge ziekengeld vragen. De doorbeta ling van het ziekengeld mag niet op de werknemers worden verhaald. GUATEMALA-STAD, 24-3. Het Guatemalaanse leger heeft dinsdag be kendgemaakt dat het de macht heeft overgenomen van president Romeo lucas Garcia en dat een representatieve junta is gevormd. De staatsgreep ging uit van rechtse legerofficieren die de steun kregen van andere militairen en tanks. In een communiqué dat voor radio en televisie werd voorgelezen door de voormalige kandidaat voor het vice- presidentschap Lionel Sisniega Ote ro, werd een beroep op alle Guatema- lanen gedaan, de coup te steunen. Over het lot van het afgezette staatshoofd en van generaal Anibal Guevara die na de verkiezingen van 7 maart in juli de nieuwe president zou worden, werd niets gezegd. In een eerdere uitzending was ge zegd dat het leger de macht had over genomen om het land te redden uit de handen van een korrupte minder heid. NEW DELHI/DACCA, 24-3. In Bangladesj heeft het leger sinds woensdag morgen vroeg het heft in handen. Bij een geslaagde staatsgreep zette een groep officieren onder aanvoering van legerstafchef generaal Ershad presi dent Sattar en diens regering af. Ershad is ook het nieuwe staats hoofd. Hij heeft de staat van beleg uitgeroepen. Verder is het parlement ontbonden. In de straten van de hoofdstad Dacca patrouilleren mili tairen. Het nieuwe militaire bewind ver weet in een via de staatsradio uitge zonden verklaring de vorige regering machteloosheid en beschuldigde haar van ..korruptie op alle niveaus". In de laatste maanden zou rust noch orde hebben geheerst en zou de algemene toestand zich heb ben toegespitst. Naar van verschillende zijden is vernomen is de machtsovername rustig en zonder bloedvergieten ver lopen. Over het lot van president Sattar is nog niets bekend. UTRECHT. De ziekenfondsraad neemt vandaag (donderdag) een besluit over een striktere toepassing van de subsidierichtlijnen voor ge zindheidscentra. Gebleken is name lijk, dat verschillende centra on danks een financiële tegemoetko ming uit de ANBZ-pot toch nog met strukturele tekorten blijven kam pen. UTRECHT. De Oostduitse theo loog professor Hermann Goltz, die dinsdag zou spreken op een studie dag van het interuniversitair insti tuut voor missiologie en oecumenica in Utrecht, heeft die lezing op het laatste moment moeten afzeggen. DEN HAAG. De VVD-tweede ka merleden Evenhuis en Rietkerk heb ben in de Tweede Kamer geen meer derheid achter hun motie gekregen waarin wordt uitgesproken dat het kabinet moet blijven uitgaan van ,,een trend volgend beleid" voor de ambtenaren. UTRECHT. De Ziekenfondsraad is het met het Centraal orgaan samen werkende bonden van ouderen (COS- BO) eens, dat het. besluit van mi nister Gardeniers (volksgezondheid) om in de bejaarden verzekering de in komensgrenzen voor ongehuwden te bevriezen, tot grote onbillijkheden leidt. DEN HAAG. De houding van werkgevers ten aanzien van het in dienst nemen van lijders aan epilep sie (vallende ziekte) bemoeilijkt het verkrijgen van een baan voor deze mensen. De werkloosheid onder de ongeveer negentigduizend epileptici in ons land is dan ook groter dan bij overige werknemers. Vrijdag 26 maart, 22.25 uur, Nederland 1: Elisa Vida Mia. Een scène uit de ze film met links Geraldine Chaplin en rechts Isabel Mestres. landbouwmachines kan niet ge bruikt worden bij de lente-werk zaamheden op het land wegens een tekort aan reserve-onderdelen. LIESHOUT. De gezamenlijke brouwerijen in Nederland stellen momenteel een onderzoek in naar jeugdalkoholisme. Dit naar aanlei ding van kritiek van de zijde van de overheid, konsumentengroepen en medici dat de promotionele aktivi- teiten van de brouwerijen zouden kunnen leiden tot jeugdalkoholisme. UTRECHT. Het overleg over een nieuwe c.a.o. voor de 30.000 werkne mers in het kommerciële verzeke ringsbedrijf wordt volgende maand (6 april) voortgezet, zo hebben werk gevers en bonden dinsdag in een ge zamenlijk communique meegedeeld. AMSTERDAM. De Nederlandse energie ontwikkelings maatschappij is ruim vijf jaar geleden begonnen een bijdrage te leveren aan de verbe tering van de energiepositie van Ne derland. Zij doet dat in opdracht van de enige aandeelhouder, de minister van ekonomische zaken. DEN HAAG. Het PvdA-kamerlid Rie de Bloois wil van minister De Koning (van landbouw) weten, wel ke wetenschappelijke gegevens ten grondslag liggen aan de mening, dat het schieten van een of meer rotgan zen de andere exemplaren zal bewe gen tot het zoeken van een ander fou- rageerterrein op Terschelling. DEN HAAG. Enkele leden van de PvdA-fraktie uit de Eerste Kamer hebben dinsdag gestemd tegen de de fensie-begroting voor dit jaar. Hun bezwaar tegen de begroting is gele gen in de aanwezigheid en dus het mogelijk gebruik van kernwapens. AMSTERDAM, 24-3. De Bonds spaarbanken hebben in februari een spaaroverschot geboekt van 65 min. tegen een overschot van 21 min. in dezelfde maand van 1981. Voor de eerste twee maanden van dit jaar resulteerde dit in een over schot van 107 min. tegen een over schot van 22 min. in de overeen komstige periode van vorig jaar. Het totaal van de toevertrouwde middelen (inklusief spaargelden) nam in februari met 100 min. toe te gen 71 min. in februari 1981 en in de eerste twee maanden van 1982 met 130 min. tegen een ontsparing van 10 min. in dezelfde periode van 1981. Eind februari bedroeg het totaal van de toevertrouwde middelen 22.986 min., aldus de Nederlandse Spaarbankbond. ZELHEM, 23-3. De 81-jarige G. J. Abbink uit Zelhem is door een brand in zijn woning aan de Kerkweg in Zelhem om het leven gekomen. Vol gens een woordvoerder van de rijkspolitie is de oorzaak van de brand nog onbekend, al wordt die wel door de technische recherche on derzocht. Ook de aangerichte schade is nog niet bekend. Het huis van de man brandde volledig uit. UTRECHT, 24-3. De verwerking van de post van het AMRO-distribu- tiecentrum in Weesp wordt niet be lemmerd door solidariteitsakties van ABVA/KABO-leden bij de PTT. Omdat het versturen van de post - de dagafschriften voor de circa 3,5 mil joen partikuliere rekeninghouders van de bank - ondanks een staking uan 19 van de 60 werknemers van het Weesper distributiecentrum gewoon doorgaan wordt ook de afhandeling ervan op het postdistrikt in Amster dam niet belemmert, zo heeft een ABVA/KABO-woordvoerder dins dag desgevraagd laten weten. Simpeler huizen DEN HAAG, 24-3. Na 1 april hoeven er in nieuwbouwwo ningen geen tweede toilet en geen vaste trap naar de zolder, alsmede een aantal kleinere technische voorzieningen meer te worden aangebracht. Minister Van Dam (volks huisvesting en ruimtelijke or dening) heeft besloten dit deel van de voorschriften en wen ken af te schaffen. Hij loopt hiermee vooruit op de defini tieve beslissing tot volledige afschaffing van de voorschrif ten in de bouw. Opzet van deze tussentijdse aanpassing van de voorschrif ten en wenken is om zo snel mogelijk te komen tot bespa ringen op de totale bouw kosten van woningen en op de procedures die aan de werke lijke bouw voorafgaan. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 26 MAART NED. 1: Willem Ruis neemt de pre sentatie van de Mid lotto show weer voor zijn rekening. De Provinciale Staten verkiezingen zullen ongetwij feld het onderwerp vormen van het politieke praatprogramma Haagse bluf. Dan een nieuw praatprogram ma getiteld Mevrouw Fortuin. Het is de eerste aflevering van een serie van zeven waarin Johanna Fortuin ver schillende thema's zal behandelen. Vanavond is het thema Verjaarda gen. Dan de weekendfilm Elisa de zin van mijn bestaan. Het betreft een Spaanse film uit 1977 met in de hoofdrol Geraldine Chaplin. Regis seur is haar ex-echtgenoot Carlos Saura. De film laat zien hoe de jonge vrouw Elisa met haar zuster en zwa ger op bezoek gaat bij kaar vader, die in het Castiaanse land leeft als een kluizenaar. Elisa ziet grappante ge lijkenissen tussen haar en haar vader en besluit bij hem te blijven. NED. 2: Mode in muziek 1982 is programma over mode en muziek medewerking wordt verleend door Jenny Kaagman, Patricia Paay en Gaby Lang uit België. Dan de slota flevering van Wordt u al gelopen? Dan de vierde aflevering van De fa briek. Door allerlei intriges keert de WINSCHOTEN, 24-3. De 46-jarige H. Drevers uit Oude Pekela, die vrij dagmorgen bij een overval in zijn woning ernstig werd mishandeld, is in een ziekenhuis te Winschoten aan zijn verwondingen overleden. Van de dader(s) van de overval ontbreekt ie der spoor. ZIERIKZEE, 25-3. Bo Derek is een van de hoofdrolspeelsters in de film Tar- zan, the ape man, die zaterdag 27 en zondag 28 maart in bioscoop de Concert zaal draait. In deze door Stichting het Theater gepresenteerde film speelt Mi- les O'Keeffe de rol van Tarzan, Richard Harris speelt de vader van Jane (Bo Derek) en John Phillip Law vertolkt de rol van fotograaf Holt. Evenals alle tos dusver verfilmde Tarzan-verhalen, speelt deze film zich af in het hartje van Afrika's on doordringbare oerwoud. De befaamde archeoloog prof. Par ker is, bijgestaan door fotograaf Holt op zoek naar het legendarische olifanten-kerkhof. Expeditie Eveneens deel uitmakend van zijn expeditie is zijn dochter Jane, opge voed op Engelse kostscholen en to taal vervreemd van haar vader. Ten einde haar vader beter te leren ken nen en op waarde te schatten besloot zij hem op zijn niet van gevaren ont blote tocht te vergezellen. Tijdens hun moeizame safari worden de gro te verschillen bijgelegd en begint Ja ne meer begrip en waardering te krij- gene voor haar ietwat eigenzinnige vader. Bijna hun doel bereikt hebbende worden de expeditie-leden gekon- fronteerd met Tarzan, heer en meester van de jungle. Er ontstaat een kontakt tussen Jane en Tarzan en beide jonge mensen beleven een idyl le van enkele uren. Dan wordt Tar zan door Holt en Jane's vader op de vlucht gejaagd Maar wanneer vijandige inboorlin gen Jane en haar metgezellen gevan gen nemen, is het Tarzan die hen weet te bevrijden. Na een laatste blik op Jane keert hij terug naar zijn vrienden in het oerwoud. Zaterdagavond (tweede voorstel ling) draait de film de vrolijke Tiro- ler sex-kliniek. Voor tijden: zie agen da. verzekering geen geld uit voor de brand in de machinekamer en de boe ren moeten nu met hun beiten wel naar Campers toe. Ook Martin Eden beleeft de slotaflevering. Martin is nu een beroemd schrijver geworden en daardoor een rijk man. Hij moest hiervoor echter wel een veel te hoge prijs betalen. Aktua tv besluit het Tros programma. VRIJDAG 26 MAART NED. 1:10.00 Frysk Telebord; 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schoolt.; 18.58 Nieuws19.00 De Wil lem Ruis show; 20.35 Haagse bluf 21.37 Journaal; 21.55 Mevrouw For tuin; 22.25 Elisa, zin van mijn bestaan; 00.40 Nieuws; 00.45 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Mode in muziek '82; 19.20 Wordt U al geholpen?; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.30 Martin Eden; 22.20 TROS Aktua; 23.10 Nieuws. ZATERDAG 27 MAART NED. 1: Een Nieuw Zeelandse rol prent getiteld Een bende van de dolle hond is een onderdeel van de VARA 's filmklub. Achter deze titel gaat het verhaal schuil over een 9-jarige jon gen Tony, die met zijn twee jaar jon gere zusje logeert bij een oom en tan te op het platteland. Hij sluit vriend schap met een Maori-jongen en dit verbond noemen ze De bende van de dolle hond. Daarna kan de jeugd nog kijken naar Captain Caveman en De film van Ome Willem. Bizarre re cords komen aan bod in De eerste de beste. Wim Borsboom en Mareille Be- kooy presenteren dan de rubriek Kieskeurig. Dan volgt een tv-show rond de komiek André van Duin die diverse artiesten hierin zal ontvan gen. Kommissaris Haferkamp krijgt in Tatort weer een moordzaak op te lossen. Tros sport extra brengt nog een verslag van het WCT tennistoer nooi te Straatsburg. NED. 2: De lieverdjes van Grange Hill zijn druk in de weer met de ver kiezingen van het schoolbestuur. In Getty's album een muziek special rond de voormalige zangeres van Teach In Getty Kaspers. In de vierde aflevering van Ten oosten van Eden wordt Cathy moeder van een twee ling, die ze vlak na de geboorte al in de steek wil laten. Als Adam haar vertrek naar de stad dwarsboomt, schiet ze hem zonder pardon neer en vertrekt alsnog om in een bordeel te gaan werken. Dan de finale van het Kwistig met muziek festival. Na Hier en Nu en sport op zaterdag volgt dan nog de avondoverdenking. ZATERDAG 27 MAART NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Filmclub; 18.20 Nieuws voordoven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 De eerste de beste; 19.50 Kieskeurig; 20.20 André van Duin; 21.37 Jour naal; 21.55 TROS Sport; 22.10 Tatort. 23.45 Nieuws; 23.50 Nieuws voor do ven; 23.55 WCT-tennis. NED. 2: 18.25 Pasp.; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toeristische Tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes v. Grange Hill; 19.30 Get ty's Album; 20.00 Journaal; 20.27 Ten ooste van Eden; 21.20 Songfestival 22.35 Hier en nu; 23.15 Studio sport; 23.40 Tot besluit; 23.50 Nieuws. 11 In m'n bikini bijvoorbeeld, he? Dan komen mijn vormen zo goed uit en mannea..? Verder kwam ze niet, want Flip had zijn armen om het meisje heengesla gen en zijn mond op de hare gedrukt „Je moest het een wagen, klein krenge tje, wantje bent van mij, als je dat maar goed onthoudt We zijn verloofd, dus iedere andere kerel heeft maar van je af te blijven." Met moeite wrong ze zich los, in wendig genietend van haar triomf. Ze wist nu zeer duidelijk, dat Flip jaloers was. Doch ze liet niets merkea toen ze antwoordde: „En zoéven zei je zelf, dat een verloving nog geen huwelijk is? Dus jij bent m'n baas nog niet jonge man. Als ik onverhoopt nog eens een knappe, heel mooie jongen tegen kom en hij ziet wat in me, weet ik nog niet, wat ik doe. Een verloving is tenslotte nog geen huwelijk, nietwaar?" Ze keek hem glimlachend aan. Lang zaam drong het tot hem door, dat het meisje hem voerde. „Je probeert me op de kast te jagen, klein krengetje. „Nou, ik zal me laten kennen, jij je zin. Ik houd van je, Ik houd verschrikkelijk veel van je en ik zou me de ongelukkig ste man. Toen vertederde ze. Op onstuimige wijze, haar eigen, nam ze hem im haar armen en kuste hem hard op zijn lip pen. „Wees mar niet bang, jongetje, jij bent het en jij blijft het" Zuchtend kwam Hannie overeind en trok het jasje aan. na nogmaals zich geïnspecteerd te hebben voor de spie gel, knikte ze tevreden. Tersloops keek ze naar de gladde ring, die ze nu aan haar rechtervinger had: de band voor het leven. Enkele uren tevoren had ze volmondig haar jawoord gegeven. En daarmee was ze vrouw van Flip Boe- rée. De enige wanklank op deze gedenk waardige dag was het niet bepaald vro lijke gezicht van haar schoonmoeder. Pas op deze dag had ze instincmatig gevoeld: deze vrouw heeft misschien meermalen pogingen in het werk ge steld om te verhinderen, dat Flip met me ging trouwen. Ma Boerée had waarschijnlijk lange tijd andere aspira ties voor haar oudste zoon: een vrouw uit haar eigen kringen. Zelf was ze immers de dochter van een groothan delaar in huishoudelijke artikelen? Een man met zestig man personeel en een stuk of vijftien bestelwagens en grote vrachtwagens? Die tweemaal per jaar een grote stand had op de Jaar beurs in Utrecht en zelf inkopen deed in andere landen? Die zomers met zijn vrouw een maand naar de Middelland se Zee ging en 's winters drie weken naar de wintersport? Die elk jaar een nieuwe Mercedes kocht en wiens vrouw reed in een Simca 1000? en in een grote villa in Aerdenhout woonde? Het moet dan wel een grote teleurstel ling voor ma Boerée geweest zijn, dat haar oudste zoon toch getrouwd was met de dochter van een doodgewone vertegenwoordiger. Dat stak haar on Door HENK VAN HEESWIJK getwijfeld. Nee, erg dik zou ze met haar vroegere buurvrouw, die nu haar schoonmoeder was, wel nooit worden. Hannie keek op haar horloge. Nu moets ze toch werkelijk voortmaken. Over een kwartier zouden ze wegrij den en ze moesten nog van iedereen afscheid nemen. Flip werd wellicht on geduldig. Vier maanden waren Hannie en Flip getrouwd. Op een triestige morgen realiseerde de jonge vrouw, dat haar huwelijk een teleurstelling begon te worden. Deze gedachte bracht haar met een schok tot de rauwe werkelijk heid. Want nu zag ze ineens klaar hel der, dat haar leven van alle dag al een sleur dreigde te worden. Want zodra Flip het bed uitstapte - en dat was redelijk vroeg- volgde ze hem plichts getrouw, een kimono omslaande. Ter wijl Flip zich schoor en baadde, ging zij naar de keuken om het ontbijt voor hem beiden gereed te maken, waarna ze de trap afliep om het ochtenblad op te halen, dat al in de bus lag. Want Flip kon 's morgens niet buiten zijn krant. Het ontbijt werd doorgaans zwij gend genuttigd, want Flip las de krant en zelf zat ze doorgaans ietwat ver veeld rond te kijken. Veel at ze nooit, als ze met Flip aan tafel zat een kop thee, één of twee beschuiten en tot slot een ei (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11