V\ê\G\ê Christelijk Gereformeerde kerk van Haamstede krijgt een eigen kerkgebouw Statenverkiezingen desastreus voor PvdA; winst voor TÏVD en CDA PAAUWE PAAUWE B.V. M DE ZIERIKZEESCHE COURANT De stembus sprak Adviseurs droegen wapens Oost-West en Polen ZEEUWSE STATEN Vrijdagmiddag eerste paal Helft bouwsom bij elkaar pa Bitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 25 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23087 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: SchouwettrDiiivelattd en de Statenverkiezingen DEN HAAG, 24-3. Het verlies van de PvdA en de winst van de VVD hebben bij de statenverkiezingen duidelijk doorgezet. Het CDA boekte ten opzichte van de kamer verkiezingen vorig jaar weer enige winst, maar leed ten opzichte van de statenverkiezingen in 1978 een licht ver lies. D'66 daarentegen won ten opzichte van de vorige statenverkiezingen, maar verloor stemmen in vergelijking met de kamerverkiezingen van 1981. De winst van de kleine linkse partijen PSP, CPN en PPR zette door, met de PSP aan de kop. De VVD evenaarde bij deze verkiezingen de PvdA. Ria BeckeW.PPR) noemde de uit slag voor ha;H partij, veelal in kom- binatie met iP en CPN, heel be hoorlijk. Zij is .liet ongerust over een breuk in de regeringskoalitie, want Van Agt wil wel met de VVD verder, maar de CDA-fraktie in de Tweede Kamer niet, verklaarde zij. Prermier Van Agt leidde uit deze uitslag af dat de positie van de PvdA in het kabinet duidelijk zwakker is geworden en die van zijn partij, het CDA, is „onmiskenbaar verstevigd". Van Agt kondigde een kabinetscrisis aan als de voorjaarsnota begin april niet af is. PvdA-nederlaag PvdA-voorman Den Uyl sprak van een zware nederlaag voor progressief Nederland die echter niet tot een koerswijziging van de PvdA, binnen of buiten het kabinet zal leiden. Den Uyl houdt er al rekening mee dat de socialisten uit het kabinet worden „gezet". Voor VVD-Ieider Wiegel wees de uitslag er duidelijk op dat zijn partij weer in de regering moet deelnemen, bij voorkeur in een nationaal kabi net. Wiegel zei te hopen dat PvdA en D'66 hun blokkades tegen samenwer king met de WD wegnemen. Geringe opkomst Den Uyl en Terlouw wijten hun verliezen vooral aan de gering op komst onder hun achterband. Den Uyl leidde er „ernstige twijfel" uit af van zijn kiezers over het vermogen van de politiek om een uitweg te bie den uit de krisis. Brinkhorst, voorzitter van de D'66- fraktie in de Tweede Kamer, was niet verrast door het verlies van de progressieve regeringspartijen ten opzichte van de kamerverkiezingen. Hij was het met Den Uyl eens dat een half jaar strijd om nieuw regerings beleid voor werkgelegenheid en de noodzaak van bezuinigingen kenne lijk slecht begrepen is door de eigen aanhang. Klein rechts De kleine rechtse partijen waren zeer tevreden over de uitslagen, die voor de RPF duidelijk winst oplever de. De aanvoerders van klein links, waar de aanhang duidelijk groeide, bleken meer bezorgd over de overwe- Advertentie gende verschuiving naar rechts. Van der Spek (PSP) voorspelde dat de PvdA, die al haar tien strijdpunten inmiddels heeft ingeleverd, het in het kabinet extra moeilijk zal krij gen. Marcus Bakker (CPN) konsta- teerde dat de kiezers niet over het ka binetsbeleid hebben gestemd, maar wel tegen allerlei maatregelen. Advertentie per flesje. 0,3 liter SAN SALVADOR, 24-3. In El Sal vador zijn bij El Paraiso in de pro vincie Chalatenango vier met pisto len gewapende Amerikaanse militai re adviseurs gefilmd met 50 zwaarbe wapende Salvadoriaanse soldaten binnen vijf kilometer vanaf het ter rein waarbinnen 2.000 man van het leger tot maandag een zuiveringsope ratie uitvoerde tegen het verzet. GENEVE, 24-3. Oost- en West- Europa hebben elkaar in ekonomisch opzicht hard nodig maar een nauwe re samenwerking wordtn op het ogenblik belemmerd door de politie ke verwikkelingen die de toestand in Polen heeft meegebracht. Dit zei in Genève Janez Stanovnik, hoofd van de Ekonomische commissie voor Eu ropa (ECE), in de openingszitting van de 37ste jaarvergadering van deze VN-instelling. De vergadering duurt tot 3 april. ZIERIKZEE. Voor de één na laatste keer werd er gestemd in de school aan raadsverkiezingen begin juli wordt het gebouw in september gesloopt de Nieuwe Boogerdstraat. Na de gemeente- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Staten 1978 Zetels 47 Staten 1982 Zetels 47 C.D.A 17 C.D.A 15 P.v.d.A 16 P.v.d.A 10 V.V.D 8 V.V.D 10 S.G.P 4 S.G.P 5 D'66 2 D'66 3 P.P.R 0 P.P.R 1 G.P.V 0 R.P.F./G.P.V 2 B.P 0 Linkse samenwer king P.S.P./C.P.N. 1 Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. HAAMSTEDE, 25-3. Vrijdagmiddag zal ds. B. Ooster broek de eerste paal slaan voor een eigen kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde kerk. Daarmee komt een einde aan drie jaar wachten op de definitieve bouw vergunning, die in februari loskwam. Met de bouw zal de gemeente voor het eerst over een echt eigen kerkgebouw kunnen beschikken, dat vooral in de zomermaanden van groot belang is: de talloze toeristen kunnen in de eigen kerk voortaan ontvangen worden. Tot deze tijd (omstreeks oktober dit jaar) zal de gemeente nog kerken in de bollenschuur „Suzanna" en in de drie zomermaanden als gast in de Nederlands Hervormde kerk van Haamstede. Al vóór de Tweede Wereldoorlog werden er diensten gehouden waarin ds. M. v. d. Klis uit Zierikzee voor ging. De plaats van samenkomst was na de oorlog hotel Bom, in de zaal ,,'Tavenu". Later werden de diensten Perspektief-tekening van de kerk. gehouden in al genoemde bollen schuur, die aanvankelijk werd ge huurd maar later, in 1956 toen de kerk werd geïnstitutionaliseerd, werd de schuur gekocht voor een be drag van 10.000,—, en verbouwd door de fa. Quant uit Zierikzee. Ver der „valt" nog de naam van ds. Meijerinck, die vooral in de beginpe riode (1956) veel voor de gemeente heeft betekend. Zomermaanden Wegens het toenemend aantal be zoekers van de diensten was ook de bollenschuur al snel te klein. Hoewel de kerk in 1956 slechts 70 zielen telde, kwam daar in de zomermaanden nog eens een flink aantal bij. Besloten werd toen om in de N.H.-kerk onder dak te vragen voor de drie zomer maanden. Toch leefde de gedachte aan een ruim eigen kerkgebouw. De gemeen te is (en was) echter te klein om dit zelf te kunnen financieren. Dat werd anders, toen een gulle gever een per ceel grond beschikbaar stelde aan de Kraaijensteinweg hoek Dapperweg. Met de (annonieme) beschikbaarstel ling van de grond rees eèn probleem: er mocht niet op gebouwd worden. Een strook van 75 meter langs de Kraaijesteinweg moet volgens de bestemmingsplannen vrij gelaten worden van bebouwing. De gemeen te zelf was al negen jaar aan het vech ten om op deze grond huizen te gaan bouwen, zonder resultaat. Wèl ontheffing- Het gemeentebestuur was dan ook danig in haar wiek geschoten, toen bleek dat de Christelijke Gerefor meerde kerk wèl ontheffing kreeg (in principe) en dat na slechts vijf maan den na aanvraag! Maar de burgerlij ke gemeente heeft het sportief opge vat en vervolgens alle medewerking verleend aan de kerkelijke gemeen ste. Toch heeft het nog van mei '79 tot februari '82 geduurd eer alle hinder- Spaarpotje Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 De oude bollenschuur waarin de ge meente nu de zondagdiensten houdt. nissen genomen waren en de defini tieve vergunning werd verleend. Intussen had de kerk een „spaar potje" klaar gezet met als doel bin nen een jaar een ton op tafel te heb ben. Onder de naam „Helpt Haamstede Bouwen" werden akties gevoerd en na dat jaar (eind '79) zat er 120.000,— in de „pot". Geen slecht resultaat voor een zo kleine ge meente. Nu is dat bedrag al opgelo- (Vervolg pag. 6) Advertentie WA> ffih Verwachting tot vrijdagavond; Zonnige perioden In de nacht en ochtend op veel plaat sen mist en minimumtemperatuur rond het vriespunt; morgen overdag zonnige perioden en middagtempera- tuur van 10 graden aan de kust tot 15 graden in het binnenland; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 29 maart: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Kans op neerslag: 20%> Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 26 maart Zon op 6.30, onder 19.03 Maan op 7.26, onder 20.23 Eerste Kwartier: 1 april (06.08) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 26 maart 3.17 16.42 9.46 21.49 Springtij: 27 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 25-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied met een luchtdrukwaarde van onge veer 1037 millibar blijft het weer in onze omgeving bepalen. In de nacht van woensdag op donderdag daalde de temperatuur tot dicht bij nul en er ontstond op veel plaatsen mist. Ook in de ons omringende landen vormde zich op vele plaatsen mist. Voor vrijdag wordt nog weinig ver andering in het huidige weertype verwacht. Er zal in het algemeen wei nig wind zijn met in de nacht en och tend mist. In de middag zullen zonni ge perioden voorkomen. Terwijl de temperatuur geleidelijk wat hogere waarden kan bereiken, ongeveer 10 graden in het noorden tot dicht bij 15 graden elders. WASHINGTON. De Amerikaanse president Reagan ontvangt donder dag in het Witte Huis de ministers van buitenlandse zaken van El Sal vador, Honduras en Costa-Rica.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1