Stem voor Geloofwaardige Politiek StiiP HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Loonmaatregel remt de produktiviteitsstijging Moderamen Raad van Kerken achter beleid ,r Nederlandse regering Boze brief van Bouwbond FNV Gasbedrijven willen beheer kolenvergassingsinstallatie Geen malaise in de bouw Toch nog een krantenstaking 6 Ter Hart (F.M.E.): UTRECHT, 22-3. Een loonmaatregel werkt nivellerend en demotiverend. Een bedrijf wordt de kans ontnomen om via het beloningssysteem een grotere produktiviteit te belonen om zo de konkurrentie beter aan te kunnen. Dat was de kern van een betoog dat voorzitter ir. W. J. ter Hart van de FME, de werkgeversorganisatie in de metaal- en elektrotechnische industrie, in Utrecht hield bij de opening van de Techno-beurs 1982. Weliswaar is de aanvulling van het ziekengeld buiten de door het kabi net toegestane loonruimte van 6 6,5 procent gehouden, maar volgens Ter Hart hangt de loonmaatregel nog als een zwaard boven „ons" hoofd. De kabinetsmarge houdt volgens hem in, dat er wat de metaal betreft nau welijks nog onderhandelingsruimte is. Er staan nog afspraken van vorig jaar die alleen al een loonkostenstij ging van 5 a 5,5 procent betekenen. Looningreep „Als wij alle vakbondseisen zou den honoreren, zouden wij die 6,5 procent ver overschrijden", aldus de werkgeversvoorzitter. „En juist een looningreep ontneemt de onderne mingsleiding de mogelijkheid om zo danige aanpassingen te bewerkstelli gen dat de motivatie en daarmee de arbeidsproduktiviteit toeneemt. En om dat laatste gaat het", aldus Ter Hart. Volgens hem is er bij een aantal on dernemingen juist wel een hogere loonkostenstijging mogelijk dan „de haast magische 6 a 6,5 procent", mits de produktiviteit maar met een ho ger percentage toeneemt. „Alleen zo kan rendementsherstel optreden", meende ir Ter Hart. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN BOSCH. De recherchegroep van de rijkspolitie in Den Bosch heeft in samenwerking met de re cherche van de gemeentepolitie in oss twaalf mannen aangehouden die verdacht worden van heling. Zij zou den 450 cheques en girobetaalkaar ten, afkomstig van ongeveer 150 in braken in woningen rondom Den Bosch hebben verzilverd. Het gaat om een bedrag van ongeveer hon derdduizend gulden. Dit is door de rijkspolitie meegedeeld. Ter Hart ging ook nog in op de ziek- tevoorstellen van het kabinet, die volgens hem de c.a.o.-onderhande lingen onnodig hebben gefrustreerd en geblokkeerd. Geen lastenverlichting Bovendien is van de oorspronkelij ke opzet, lastenverlichting voor het bedrijfsleven, door de wijziging niets terechtgekomen, zo meende Ter ,Hart. Hooguit kan volgens hem gesteld worden dat door het zieken geldakkoord in de metaal tot 1990 geen lastenverzwaring voor de on dernemingen ontstaat, wat meegeno men is. „Over blijft de indruk dat de regering vermindering van over heidsuitgaven wil afwentelen op on dernemingen en werknemers", aldus ir Ter Hart. AMSTERDAM. Vorig jaar hebben ruim 395.000 Nederlandse vakantie gangers een bezoek gebracht aan Joe goslavië. Zij waren goed voor ruim 2,5 miljoen overnachtingen. Hun be zoek werd overtroffen door de West duitsers met 2,2 miljoen vakantie gangers, DEN HAAG. Minister drs. J. de Koning van landbouw en visserij heeft geen geld beschikbaar voor de instandhouding van de dierenkliniek Emmeloord, waar onder meer paar den worden behandeld. De bewinds man heeft dit, naar zijn ministerie meedeelt, aan de Stichting Dieren kliniek Emmeloord geschreven. AMSTERDAM. Ruim zevenhon derd leerlingen en docenten van het Amsterdams Montessori Lyceum hebben maandag bloemen gelegd bij de kruizen die bij het Amerikaans konsulaat aan het Museumplein in de hoofstad zijn neergezet ter nagedach tenis aan de vier in El Salvador om gekomen IKON-medewerkers Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse en Hans ter Laag. De IKON-slachtoffers DEN HAAG, 22-3. Het moderamen van de Raad van Kerken stemt in met het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van El Salva dor. De regering moet een zo krachtig mogelijke uitvoering aan dat beleid geven. Dat staat in een maandag doorde Raad van Kerken uitgegeven verklaring naar aanleiding van de dood van de vier IKON-medewer kers in El Salvador. Verklaring Het moderamen van de raad ver klaart, dat de vier journalisten „de IKON hebben geprofileerd als een omroep, die het geloof in Christus wil beleven in maatschappelijk enga gement. Zij hebben de uiterste prijs durven betalen voor hun solidariteit met de onderdrukten en voor het we reldkundig maken van het onrecht als middel om stem te geven aan al de slachtoffers van dit onrecht", aldus de Raad van Kerken. De raad zegt te hopen, dat de dood van de journa listen ertoe mag bijdragen, dat het geweten van alle volkeren en hun lei ders wordt aangesproken om een eind te maken aan de schending van de mensenrechten in El Salvador. ROTTERDAM. Het vorig jaar in de Rotterdamse politieverordening in gevoerde artikel ter bestrijding van de straathandel in heroïne heeft vol gens de politie op de West-Kruiskade - het heroïnecentrum van Rotterdam - tot een rustiger straatbeeld geleid. ROTTERDAM. De 28-jarige Albert Mosert uit Rotterdam is maandag morgen door een verkeersongeval in Rotterdam om het leven gekomen. De man reed met zijn motor op de Sluisjesdijk tegen een personenauto op die bezig was te keren op de weg. AMSTERDAM. B. en w. van Amsterdam willen geen overleg meer voeren met de Stichting Kon- takt Sentra over de opzet van een nieuw hulpverleningssysteem voor „extreem problematische drugge bruikers". Volgens b. en w. traineert de SKS het herstruktureringsproces van deze hulpverleningsbranche op een „onaanvaardbare" wijze. HATTEM. De direktie van Heine- ken Beheer BV heeft maandag beslo ten dat zij haar vestiging in het Gel derse Hattem met ingang van 1 april van het volgend jaar zal sluiten. VOLKEL. Bij het militaire vlieg veld in het Brabantse Volkel wordt op Tweede Paasdag een landelijke anti-kernwapendemonstratie gehou den. DEN BOSCH. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft maan dag Brabant vele tientallen miljoe nen toegezegd. Hij deed dat tijdens een werkbezoek aan het provinciaal bestuur. DEN HAAG. Het midden- en klein bedrijf in de metaalsektor, de me taalnijverheid, verwacht dat 1982 een licht herstel te zien zal geven. UTRECHT. Apotheker G. Paris uit Gouda heeft in het Pharmaceutisch Weekblad vraagtekens gezet bij de inleverakties voor overtollige medi cijnen. Milieudeskundigen vrezen verontreiniging van het oppervlakte water als de geneesmiddelen door de W.C. worden gespoeld. VENLO. VVD-oppositieleider Hans Wiegel is van mening dat de re geringspartij D'66 volledig is afge gaan. Op de jaarvergadering van de VVD in Venlo lanceerde de liberale fraktievoorzitter een felle aanval op D'66 en sprak hij zelfs van een volle dige afgang van die partij. RIJSWIJK. Twee direkteuren van de Taxi Centrale Rijswijk (TCR) zijn afgelopen week aangehouden in ver band met een fraude van anderhalf miljoen gulden bij dat bedrijf. KERKRADE. Medio 1983 wordt in Kerkrade de afdeling dienstplichtza ken van het ministerie van defensie gevestigd. Deze overplaatsing, in het kader van de spreiding van rijks diensten, betekent dat circa 225 nieu we banen voor Zuidlimburgers be schikbaar komen. MIDDELBURG. De direktie van de Thoolse Betonindustrie (TBI) in St. Maartensdijk (Zeeland) zal dins dag voor de Middelburgse rechtbank uitstel vragen van het faillissement, dat voor het bedrijf is aangevraagd. NIEUW-GINNIKEN. De rijkspoli tie in Nieuw-Ginniken heeft maan dag de 39-jarige A. T. van B. uit die gemeente aangehouden. Hij wordt ervan verdacht malversaties ge pleegd te hebben met zijn BV in oprichting bij de uitvoering van grondwerken. Zijn boekhouding is in beslag genomen. Advertentie Schaefer: voor het behoud van het Christelijk volkskarakter in uw provincie; ^^^Staatkundig Gereformeerde Partij UTRECHT, 22-3. De Bouw- en Houtband FNV heeft in een boze brief aan staatssekretaris Dales (so ciale zaken) nogmaals aangedrongen op versoepeling van de referte-eis voor de WW. De bond zegt aanwijzin gen te hebben dat de staatssekretaris alsnog afwijzend zal beschikken op een unaniem advies van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) om de refer te-eis van 130 dagen bij herhaalde werkloosheid wat te versoepelen. De bond vreest dat Dales op finan ciële gronden tot afwijzing zal beslui ten. De bouwbond heeft zich van meet af aan fel tegen de 130-dageneis verzet omdat met name bouwvak kers daardoor ernstig zouden worden gedupeerd. Dit gezien de onzekere ar beidsmarkt in de bouw en omdat bouwvakkers zeer frequent wisselen van baas. DEN HAAG Woensdag 31 maart is het in Nederland voor de 26ste keer nationale boomfeestdag. In 585 ge meenten zullen 110.000 kinderen dan een half miljoen bomen planten. DEN HAAG. Het staatsaandeel in de meeropbrengsten van de kleine gas velden in Nederland en in de Noordzee gaat omhoog tot 85 procent en zal dit jaar 300 miljoen gulden opleveren., DEN HAAG. Het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne werkt aan verscherping van het besluit uitoefening artsenijbereid- kunst, waar het gaat over de verant woordelijkheid van de apotheker en de apotheekhoudende arts voor de deugdelijkheid van (zelfgemaakte) geneesmiddelen. UTRECHT. De Utrechtse politie heeft het afgelopen weekeinde de 28- jarige Utrechter R. S. gearresteerd, omdat hij een 23-jarige Oostenrijkse serveerster voor prostitutie had aan geboden aan een sexklub in de Domstad. Christine M bekroond PARIJS22-3. De Nederlandse film „De stilte rond Christine M." van Marleen Gorris heeft zondag de Grand Prix van het vrouwenfilm- festival gewonnen dat werd gehou den van 3 tot 21 maart in de Parijse voorstad Sceaux. De film die is gebaseerd op een waar gebeurd feit verhaalt over een moord begaan door drie vrouwen op een chef in een groot warenhuis. Bij zondere aandacht wordt geschonken aan psychologische facetten in het onderzoek en het proces over de moord. De tweede prijs ging naar de film ,,Tell me a riddlevan de Ameri kaanse Lee Grant. De Francaise Ca therine Lahourcade haalde met ,,Mu- siques en Feuxde derde prijs. APELDOORN, 22-3. De gasbedrijven in ons land moeten betrokken worden bij het beheer van de eerste kolenvergassingsinstallatie die in de Eemshaven bij Delfzijl moet komen. Alleenbeheer door de Gasunie, zoals de Algemene Energieraad voorstaat, wijst de Vegin, de Vereniging van exploitanten van gasbedrijven in Nederland, af, zo blijkt uit een brief van het Vegin-bestuur aan minister Terlouw van ekonomische zaken. Dit voorjaar verscheen in Nederland een nieuw modemerk: Les Copines. Het heeft te maken met het huidige sportswear-achtige modebeeld, waarin semi-sportief de boventoon voert. In de voorjaarskollektie van 1982 zijn veel uni-kleuren in kombinatie met de modieuze streepjes van dit seizoen te zien. Er zijn onder andere t-shirts. bloesjes, jacks, rokken, bermuda's en broeken. Les Copines is ook te koop bij modehuis Holty in Zierikzee. AMSTERDAM, 22-3. „Van een ma laise in de bouw is in Amsterdam niets te merken." Dat heeft de Amsterdamse wethouder van volks huisvesting Jan Schaefer gezegd in de Venserpolder, waar de eerste paal de grond in ging voor een nieuwe wijk van 3900 woningwetwoningen. De plechtigheid werd verricht door Schaefers kollega Michael van der Vlis van ruimtelijke ordening. Schaefer kondigde aan dat de hoofd stad dit jaar, evenals vorig jaar, de toegestane nieuwbouwproduktie zal halen, te weten 7000 woningen. Het voorgenomen bouwprogramma voor dit jaar streeft naar ruim 10.000 wo ningen, een voorlopig hoogtepunt in de produktie, aldus Schaefer. In de Venserpolder komen behalve woningen ook winkels en kantoren, drie basisscholen, een bibliotheek en een medisch centrum. Het ontwerp is van prof. ir. C. Weeber. De eerste wo ningen worden in 1984 opgeleverd. In 1986 moet het projekt klaar zijn. Ondanks akkoord: ENSCHEDE, 22-3. Dagblad Tuban- tia, Hengeloos Dagblad en Dagblad van het Oosten, de dagbladen die worden uitgegeven door Van der Loeff in Enschede, verschenen maan dag niet als gevolg van een staking van de leden van de FNV-bond Druk en Papier. De direktie van Van der Loeff heeft dit meegedeeld nadat de leden van Druk en Papier eerder die mor gen tijdens een bijeenkomst in de kantine van een sportklub hadden besloten dinsdagmorgen om zes uur pas het werk te hervatten. De reden van de staking is vooral dat de direk tie van het krantenbedrijf niet be reid is salaris uit te betalen voor de uren die de FNV-leden niet hebben gewerkt in het kader van hun akties voor de c.a.o. De Vegin vindt dit AER-standpunt des te onbegrijpelijker, omdat de raad in een advies over de organisa tie van de kommerciële toepassing van kolenvergassing in Nederland wel samenwerking tussen de Gas unie en de Vegin adviseert. Zo adviseert de AER oprichting van een aparte ontwikkelingsmaat schappij voor kolenvergassing ten behoeve van de openbare gasvoorzie- ning, waarin Vegin en Gasunie op ge lijke basis moeten deelnemen. Als vervolg hierop moet volgens de AER een „maatschappij voor kolenver gassing" worden opgericht waarin beide instanties deelnemen. Vinger in de pap De Vegin staat hierachter, maar wil dan ook een vinger in de pap bij het beheer van de installatie in de Eemshaven. Want, zo zegt de Vegin, wanneer een nieuwe aktiviteit als kolenvergassing uiteindelijk door twee partijen moet worden uitge voerd, is het verreweg het beste dat van het begin af aan te doen. Daarom moet de minister bevorde ren dat het projekt in de Eemshaven wordt ondergebracht in een maat schappij waarin Gasunie en Vegin deelnemen en die een voorloper zou kunnen van de door de AER aanbe volen „maatschappij voor kolenver gassing", zo meent het Vegin-be- stuur. Het Eemshavenprojekt, waarvoor het kabinet in beginsel het groene licht heeft gegeven, hoeft er volgens het bestuur niet door vertraagd te worden. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 24 MAART NED. 1: Het kleine Leeuwenjong is de titel van een Engelse natuurfilm over een natuuronderzoeker die vriendschap sluit met een jonge leeuw. De NOS heeft maar één pro gramma te bieden namelijk de uitsla gen en kommentaren van de vandaag ge houden verkiezingen van de Pro vinciale Staten. In Arnhem zit Jaap van Meekren die de verkiezing suitslagen geeft en de prognoses maakt, terwijl Ad Langebent praat met verschillende politieke kopstuk ken. NED. 2: Allereerst een samenvat ting van de gespeelde ijshockey- wedstrijd Nederland-DDR. Het avondprogramma vangt aan met De twee jongens Veerman. Martins moe der is nu gescheiden en de jongen kan niet bij zijn vader of zijn moeder te recht. Via vele omzwervingen komt hij in een huis. dat onder toezicht staat van een mentor. De VOO brengt vanuit het AHOY sportpaleis het Motorsportgala. Kamaq Maki is de titel van een dokumentaire, die laat zien dat zo'n 40 a 50 duizend jaar geleden geleden Aziaten via de Be- ringstraat naar Alaska vertrokken en vandaar uit naar Zuid-Amerika en bouwden daar een prachtige bescha ving op. Een aflevering uit de serie Taxi besluit het VOO programma. NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd; 15.30 De dieren van het groene woud; 15.55 Het kleine leeu wenjong; 16.45 Ren je rot; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Verkiezingen; 20.00 Journaal; 20.27 Verkiezingen; 23.30 Nieuws; 23.35 Nieuws voor do ven. NED. 2: 18.20 IJshockey; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De jongens Veerman; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socu- tera; 20.32 Motorsportgalg; 21.25 In- foshow; 22.10 Kamaq Maki; 22.35 Taxi; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 25 MAART NED. 1. Ria Bremer bijt de spits van de avond af met Vinger aan de pols, een medische rubriek voor jong en oud. Liefhebbers van Ierse folk muziek kunnen hun hart ophalen bij een optreden van de groep The D'u- blinners. Na het spelletje Babbelonië presenteert Cees van Drongelen het programma Jonge mensen op het Concertpodium. Beeldspraak extra heeft als onderwerp Bibliofilie. In verband met de komende boeken week praat schrijver Boudewijn Büch met een aantal mensen die heel hun leven aan boeken verslingerd'' zijn geweest. NED. 2. Jazz-drummer Buddy Rich is te gast bij de Muppet show. Dorien met een vliegtuig onderweg naar Mar rienbad om aldaar Zdenek op te pik ken en hem mee te nemen naar het Westen, dit staat te wachten in de af levering van Dubbelpion. In de afle vering van Lou Grant verlies Billi een primeur en in de Australische se rie De Sullivans komt Anna Kauf- mann haar hart luchten over de nieu we regeling die op stapel staat voor buitenlanders in Australië en heeft Kitty liefdesproblemen met Peter. De alles is anders show van Aad van den Heuvel besluit het KRO-pro- gramma. NED. 1. 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frsyk Telebord; 11.00 Schooltelevi sie;. 13.0o0 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Vinger aan de pols; 19.25 The Dubli- ners; 20.00 Babbelonië; 20.35 Jonge mensen op het concertpodium; 21.37 Journaal; 21.55 Pol. Part.; 22.05 Den Haag vandaag; 22.20 uur Beeldspraak; 23.15 Nieuws; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppet show; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt; 21.55 De Sullivans; 22.20 De alles is anders show23.20 Muziek ter overdenking; 23.35 j Nieuws. 10 Dan dacht ze wel eens: kinderen wil ik vanzelfsprekend als ik eenmaal ge trouwd ben, maar niet te snel achter elkaar en zeker niet meer dan twee, hoogtens drie. Toen ze met Flip verloofd was, had ze er eens met hem overgesproken. „Hoeveel kinderen wil je Flip, als we eenmaal getrouwd zijn?" Hij had haar stom verbaasd aange keken en daarna even gelachen. „Men sen nog aan toe, waar jij al niet aan denkt' Dat zien we te zijner tijd wel, hoor. Denk je, dat ik me daar nu al druk over maak?" Wat ongeduldig was ze er toch op dooi^egaan. „Wat is er voor geks aan, als we er nu al over praten? Als je maar weet, dat ik geen groot gezin wü, hoor! Een paar kinderen en dan vind ik het welletjes!" Hij had wat gegrinnikt en bovendien gebloosd. „Dat hebben wij niet in onze handen, Hannie dat weet je zelf ook weL Toen was de boot aan geweest bij Hannie Post Met scherpe stem ant- woorde ze: „O nee? In deze moderne tijd? Nou, dan zorg ik daar zelf wel voor, houd er alvast maar rekening mee. Nu zie je eens, hoe het is om er voor het huwelijk over te praten met elkaar. Juist op zulke punten moet er eensgezindheid zijn tussen een aan staand echtpaar." Opnieuw had hij gegrinnikt „Hm. Een verloving is nog geen huwelijk." Dat was keihard schoppen tegen het zere benen. „O, wil je soms nu al van me af? Je zegt het maar, hoor! Tientallen jongens, waarmee ik zó uit kan! En dan wil ik ze nog wel noemen ook, Om te beginnen de broer van Betsy Vroom, 'n Keurig jong, helemaal niet lelijk, ge vat-kortom, een hardstikke leuk jong. Hij is vijfdejaars en volgend jaar stu deert hij af als meester in de rechten. Een baan heeft hij al, want hij komt op het kantoor van zijn oom in Assen. En een huis is er eveneens. Ik hoef maar één vinger naar hem uit te steken en ik heb 'm. Toen ik in januari bij Betsy op haar verjaardag was, heeft hij behoor lijk werk van me gemaakt" Hij schamperde. „Een piepjong ad- vokaatje? Kun je de eerste jaren stille armoe lijden. Zo iemand heeft immers nog geen praktijk? Weetje niets lukra- tievers?" Ze peurde de jaloezie in zijn stem en dat gaf haar voldoening. „O ja," ver volgde ze op onverstoorbare toom „Wim van de melkboer bijvoorbeeld. Als ik hem toevallig 's morgens eens help, verslindt hij me bijna met zijn goedige koeie-ogen. Hij heeft een keer gevraagd of ik eens met hem uit wil gaan. En..." „Hou op, Hannie, wat is nu een melk boer! Dat is jouw stand toch niet?" „Maling aan stand. Wim is mijn type niet maar als ik ja had gezegd...z'n vader wil ermee ophouden en dan neemt Wim de zaak over. Hij is enig kind, dusIn elk geval zou ik daar geen armoe lijden, beste jongen. Geloof maar, dat die zaak loopt En je hoeft niet zo denigrerend te spreken over Door HENK VAN HEESWIJK „melkboer", want hij komt bij jullie ook aan de deur en wat zouden we moeten beginnen, als er geen melkleveran- ciers waren? Nou?" „O, stil maar. Een melkboer is min stens een even nuttig mens als...als..." „Als een schoenwinkelier,"vulde Hannie op besliste toon aan. „Als je dat maar weet Apropas, waar was ik ge bleven? O ja, bij Wim. En wat denk je verder van bijvoorbeeld meneer Ber gers? Weet je, dat hij bezig is te sollici teren als schoolhoofd? Aan zijn gezicht heb ik wel gezien, dat hij best eens met me op een bankje, ver van de bewonde wereld zou willen zitten en dan vast Niet om les in Nederlandse taal te ge ven! De paar keren, dat hij bij ons thuis was, omdat hij een zwageris van papa's baas, keek hij me stiekum na, als ik door de kamer liep." „Hou weetje dat dan? Heb je ogen in de rug?" „We hebben een spiegel in de kamer, jongeman," antwoordde ze lachend, omdat ze bemerkte dat zijn jaloezie groeide. „En hij keek steevast naar m'n benen. Dan weet een meisje al, dat ze bewonderd wordt Overigens." zo vervolgde ze het spelletje met haar verloofde, „kan ik best met mezelf voor de dag komen, hoor! Ik heb een prima figuur, mijn maten zijn uitstekend en ik zou wel eens mee willen doen aan een schoonheidswedstrijd, bijvoorbeeld miss Holland, waarbij ik vast niet op de laagste plaats zou eindigen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6