Konklusies na inspraak op drie Struktuurschema's Stem moigenVVD Bevolking naar de stembus voor Provinciale Staten Reakties op Groene Nota's" NZR: Geen ziekenhuisbedden teveel te maken Eurokommunisten kontroleren Catalaanse tak kommunisten Onderwijs niet om kritisch Lelystad wil windmolenpark Demonstratie tegen bewind Argentinië ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 23 maart 1982 Nr. 23086 5 ai» ZIERIKZEE, 22-3. Het afgelopen najaar heeft het pro vinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland de inspraak procedure rond de drie „groene" struktuurschema's ver zorgd. In deze struktuurschema's heeft de regering haar beleidsvoornemens op het gebied van de landinrichting, openluchtrekreatie en natuur- en landschapsbehoud uit eengezet. Ongeveer tweehonderd Zeeuwsen hebben in gespreksgroepen een reak- tie gegeven op de schema's. De meeste deelnemers van de inspraak- groep te Zierikzee vonden deze in spraak weinig zinvol. Bij het opstel len van de nota's werden zoveel disci plines betrokken, dat uit de inspraak weinig nieuws kon komen. Het kost veel tijd en geld, het rendement is ge ring. Ten aanzien van de Kop van Schou wen acht men de argumenten, die hebben geleid tot het plaatsen op het voorbereidingsschema, niet duide lijk. Mening van de landbouw: er is geen behoefte om bij de Kop van Schouwen tot landinrichting over te gaan. Alles is al verkaveld, men ge bruikt het geld liever voor iets an ders t.b.v. de landbouw. Mening van de natuurbescherming: de Kop van Schouwen heeft geen ho ge prioriteit, het belangrijkste is al veiliggesteld als staatsnatuurmonu- ment. Alleen de noodzaak van water beheersing (de duinen drogen uit) is een inrichtingsfaktor, die door ieder een wordt erkend. Indien toch tot landinrichting wordt overgegaan, wenst men inspraak bij de grensbe paling. Landbouw en natuurbescher ming verschillen van mening over de precieze grens. Struktuurschema natuur- en landschapsbehoud De landbouw ziet voordelen (een vergoeding wordt uitgekeerd) en na delen (door beperkingen wordt de be drijfsvoering belemmerd). Men vindt dat de overheid te veel wil regelen en te weinig aan het initiatief van de ge bruikers van de grond overlaat. Het boerenbedrijf heeft in sterke mate het landschap bepaald. Men wil het blijven onderhouden. De natuurbeschermers zijn zeer be zorgd over de snelle ontwikkelingen, de natuur krijgt geen kans meer zich te herstellen of aan te passen. Door het verdwijnen van de natuurlijke waarden dreigt grote eenvormig heid. Landbouw en natuur moeten reke ning houden met elkaar, vormen ech ter niet altijd een tegenstelling. Houtwallen zijn bijvoorbeeld door beiden gewenst. Deze moeten onder houden worden, anders verdwijnen ze. De meningen verschillen of dit on derhoud vergoed moet worden of niet. Zo doe je met minister EINDHOVEN, 22-3. Een groep jon geren uit de KWJ heeft maandaga vond nuttig werkgedaan tijdens een toespraak van PvdA-minister Andrê van der Louw (CRM) in Eind hoven. Uit protest tegen het jeugd werkplan van de minister keerden de KWJ'ers in de zaal lege kopjes en vol le asbakken om en maakten de be windsman met gerinkel onverstaan baar. Van der Louw - aan de zaal al voor gesteld als ,,de minister die tussen neus en lippen een plannetje weg geeft en dan denkt dat het alleen om die reden snor zit- nodigde zijn luidruchtige oppositie" uit hun standpunt aan de zaal uiteen te zet ten. Hij kreeg het verwijt van de jon geren een hypocriete zak te zijn, om dat hij was begonnen met El Salva dor, en dat hij niet wil luisteren naar de jongeren en hun organisaties.' Toen Van der Louw daarop ant woordde verlieten de KWJ'ers de zaal. De minister verklaarde dat hij iedereen heeft uitgenodigd om op zijn plan te reageren voordat hij kon- krete maatregelen zal voorstellen. Betrekkelijk kleine terreinen, waarvoor een dure beheersovereen komst zou moeten worden gesloten, kunnen beter worden aangekocht door natuurbescherming. Men vreest dat in de toekomst de financiële af spraken van de beheersovereen komst niet nagekomen zullen wor den, bezuiniging zal ook daarbij toes laan. Op Schouwen-Duiveland komen geen nieuwe terreinen in aanmer king voor een beheersovereenkomst. Allen het „Sasputje" (restant Dijk- water) kan er nog wel voor in aan merking komen. Beheer Iedereen vindt dat het beheer van de aangekoste terreinen veel te wen sen over laat. Men is met name be zorgd over het onderhoud van het duingebied. De kruipwilg verwildert en overwoekert de overige vegetatie. De duinen slaan op deze manier vol ledig dicht. Misschien is verpachten een moge- lijkhied. Met financiële hulp zou een onrendabele bedrijfsvoering in de duinen toch gerealiseerd kunnen worden. Met een zorgvuldige opzet kan ook veeteelt worden terugge bracht in de duinen, de groep zou dit zeer toejuichen. Men gaat akkoord met de nu aange wezen gebieden als weidevogelge- bied. De boeren willen in elk geval geen nieuwe gebieden met beperkin gen ten behoeve van de weidevogels. Door de bescherming van de met uitsterven bedreigde ganzen is nu een te grote ganzenpopulatie ih Ne derland ontstaan, met name op Schouwen-Duiveland. Vooral de Gre- velingen vormt een zeer geschikt rustgebied, dat veel ganzen lokt. voor het foerageren verspreiden de ganzen zich over de hele regio. Eerst wordt het zeegras gegeten, dan volgt het boerengras en tenslotte komt het akkerland aan de beurt. Vooral bij het laatste wordt veel te veel schade aangericht. Wij worden de dupe van het ganzenbeleid, zeggen de boeren. Zij vragen dringend om maatregelen nu de aantallen ganzen zo groot worden. De natuurbescher mers zien als oplossing: Zorgen voor grote, rustige gebieden. Op ander plaatsen kunnen de ganzen dan ver jaagd worden. De boeren zien er wei nig heil in, wegjagen is ook een dag taak. Dagrekreatie Men stemt in principe in met het beleid in het struktuurschema. Wel trekt men de mogelijkheden in twij fel: is er voldoende grond aanwezig en is deze niet te duur? Korte aan voerlijnen zijn belangrijk. Door in schakeling van het openbaar vervoer is verder weg rekreëren ook moge lijk en misschien zelfs voordeliger. M.b.t. Zeeland moet men zich reali seren, dat bij verblijfsrekreatie al tijd automatische ook dagrekreatie hoort. Zeeland, dat zo op de rekreatie is gericht, mag daarom niet worden uitgesloten van dagrekreatieve voor zieningen. Vooral het damvak Geul leent zich daartoe. In het bijzonder is ook uitbreiding van slechtweerak- kommodatie gewenst. Men wenst geen uitbreiding van het infocen trum, er is genoeg voorlichting. Wel ziet men graag informatie bij de toe voerwegen over de beschikbare ruimte. Er wordt geen uitbreiding gewenst van het totale aantal ha t.b.v. de ver- blijfsrekreatie. Wel willen de rekrea- tie-ondernemers een verschuiving van vaste naar toeristische stand plaatsen. Hiertoe moeten terreinen met bestemming vaste standplaatsen ingeruild worden voor andere terrei nen, die dan als bestemming toeristi sche standplaatsen krijgen. Dit alles om de toenemende druk van Nederlanders, die in eigen land met vakantie gaan, op te vangen. Evenals de groeiende stroom Engel sen, Belgen en Duitsers, die hierheen gelokt wordt voor het evenwicht in de betalingsbalans. Vakantiespreiding: Door een efficiënte vakantiesprei ding denkt men de beschikbare ruim te optimaal te kunnen gebruiken, zo dat een grotere oppervlakte niet no dig is. Een andere zienswijze is ech ter: er mag totaal geen uitbreiding komen t.b.v. de toeristen. De druk op de natuur is nu al veel te groot, alles wordt geruïneerd, we zijn overvol. M.b.t. het kamperen bij de boer vindt de groep dat er zware eisen die nen te worden gesteld aan de land schappelijke inpassing. Kwaliteits verbetering door vergroting van de opp. per persoon op campings wordt niet gewenst geacht. Men is met de toegewezen ruimte meer dan tevre den. Aan radiografisch bestuurde zaken is in het struktuurschema geen aan dacht aan besteed, hoewel het wel ruimte vraagt. Liefhebbers vragen om: Een terrein om te vliegen; Een terrein voor auto's en ande re voertuigen; Water voor radiografisch bestuurde zeilboten en elektr. aange dreven boten. Deze terreinen dienen min. 5 km en max. 8 km uit elkaar te liggen. Een geluidshinderrapport ligt bij c.r.m. ter inzage. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MAASTRICHT.' De FNV-stakers bij het dagblad ,,De Limburger" in Maastricht, hebben besloten weer aan het werk te gaan. Zij waren daar toe bereid, omdat vorige week vrij dag een akkoord werd bereikt tussen de werkgevers en de werknemers in de grafische industrie. UTRECHT. Deze week zijn niet al leen bij de Amro-bank akties te ver wachten maar ook bij de Algemene Bank Nederland ABN. SCHIPHOL. De Amsterdam Pro motion Prijs 1982, van de gelijknami ge stichting, is maandag toegekend aan de NV Luchthaven Schiphol. De prijs werd op de luchthaven uitge reikt door burgemeester Polak van de hoofdstan aan de president-direk- teur vandeN.V Luchthaven Schipr hol, J. W. Wegstapel. AMSTERDAM. Bewonersvereni gingen uit de Bijlmermeer hebben aangekondigd dat zij een schade claim bij de gemeente zullen indie nen als de plannen voor de vestiging van een woonwagenkamp bij Geer- dinkhof doorgaan. In een adres aan de raad schrijven de bewoners dat zij alleen al door het bekend worden van die plannen gekonfronteerd zijn met een waardevermindering van hun huizen die in de tienduizenden guldens loopt. DEN HAAG. Minister Van der Stee van financiën acht het .ongewenst" dat de Rijks Postspaarbank ,,op kor te termijn" de introduktie van een nieuwe spaarvorm door Roparco, on derdeel van Robeco, beantwoord met een „direkte tegenaktie". DEN HAAG. Minister Van der Louw van c.r.m. heeft in antwoord op schriftelijke vragen van de ka merleden Van Es (PSP) en Cotterell (PvdA) laten weten dat Poolse vluch telingen pas aanspraak kunnen ma ken op bijstandsuitkeringen na het verstrijken van de maximale termijn van het bezoekersvisum, mits zij zich melden bij de vreemdelingendienst. ARNHEM. De Arnhemse wethou der van volksgezondheid mevrouw C. Lavell (VVD) moet haar negatieve uitlatingen over de poltieke en more le integriteit van de Socialistische Partij intrekken en haar veront schuldigingen aanbieden. Dat heeft het hoofdbestuur van de S.P. in Arn hem geëist in het kort geding dat de partij tegen de wethouder heeft aan gespannen. HEERLEN. Bij een goede aanpak kunnen de winkelers in de vroegere oostelijke mijnstreek (vooral Heer len) 50 miljoen gulden per jaar meer verdienen wanneer zij zich, net als in Venlo, meer op Duitse kopers rich* ten. ROTTERDAM. Aan boord van het met steenkool geladen Liberiaanse vrachtschip Doto (35.000 ton) heeft een korte brand gewoed, die gepaard ging met een explosie. Tijdens het blussen is een Rotterdamse brand weerman licht gewond geraakt. BREDA. De abonnees van dagbald De Stem hebben hun krant tijdens de dagen van staking „zeer gemist" (78%) en 51% van de 110.000 abonnees wijst die staking af. Toch is maar liefst 36% van de abonnees het er mee eens dat er door de grafici van de Stem werd gestaakt. DEN HAAG. Het samenvoegen van de kentekenregistratie en de re gistratie van WA-verzekeringen voor motorvoertuigen mag niet verder worden vertraagd. Dat heeft staats- sekretaris Van der Doef van verkeer en waterstaat het tweede kamerlid Cornelissen (CDA) geantwoord op vragen. UTRECHT. Het Orlando kwartet is de Grand Prix International Du Disque 1982 toegekend. De Franse minister van kuituur heeft de prijs in Parijs uitgereikt. Het kwartet, waar van de leden ook bij het Utrechts Symfonie Orkest werken, won al eer der internationale konkoursen. GRONINGEN. Met betrekking tot de ziekengeld voorstellen heeft het kabinet ongelooflijk stom geope reerd, aldus VVD-kamerlid Rudolf de Korte maandagavond in Gronin gen. Hij raamde de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven als gevolg van de volledige doorbetaling van het ziekengeld op een half miljard gul den. DEN HAAG. De Partij van de Ar beid zou zich meer op een progressie ve samenwerking met de kleine link se partijen, PSP, CPN en PPR, moe ten oriënteren. Dit betoogden de tweede-kamerleden voor de CPN, Ina Brouwer en Gijs Schreuders, maandagavond op politieke bijeen komsten. ASSEN. De rechtvaardigheid ver eist dat de volgende kommissaris van de koningin in Friesland een D'66-er is. In ieder geval geen CDA- er. Dit heeft Laurens Jan Brinkhorst, leider van de tweede-kamerfraktie van D'66, maandagavond gezegd op een bijeenkomst van zijn partij in Assen. Advertentie Morgen kunt u duidelijk maken dat ook u een kabinet wilt, waarin men elkaar vertrouwt en waarin het landsbelang voorop staat. Dat ons land niet gediend is bij maandenlange ruzies die een beleid onmogelijk maken. Word lid en bel vandaag 070-614121 ot schrijf naar de WD, Antwoordnummer 1877, 2500 WB Den Haag. In Spanje MADRID, 22-3. De Eurokommunisten hebben maandag de leiding heroverd over de machtige Catalaanse tak van de Spaanse kommunistische partij (PCE). Ruim een jaar geleden leden zij in de strijd om het leiderschap nog een gevoelige nederlaag tegen de Moskou-getrouwe orthodoxe kommunisten. De Eurokommunisten Gregorio Lopez Raimundo en Antoni Gutier rez Diaz werden gekozen tot respek- tievelijk voorzitter en sekretaris-ge- neraal van de verenigde socialisti sche partij van Catalonië (PSUC). Dit gebeurde tijdens de slotzitting van een buitengewoon kongres. Op het laatste kongres van de PSUC, die 8 van de 22 kommunisti sche zetels in het Spaanse parlement bezet, stapte zowel Lopez Raimundo als Gutierrez op nadat de partij tegen een Eurokommujnistische politiek had gestemd. Dat was 14 maanden geleden. Er dreigde toen tweespalt tussen de PCE en haar Catalaanse tak, omdat de landelijke kommu nistische leiders> een Eurokommu- nistische koers van onafhankelijk heid jegens Moskou volgen. De leider van de PCE, Santiago Carrillo, was dezer dagen dan ook persoonlijk aan wezig op het bijzondere PSUC- kongres om zijn aanhangers de kon- trole over de Catalaanse kommu nisten te zien heroveren. UTRECHT, 22-3. De Nationale Zie kenhuisraad is het niet eens met mi nister Gardeniers (volksgezondheid) dat er achtduizend ziekenhuisbedden teveel zijn. Zelf komt de NZR niet verder dan hoogstens 4.300. De raad schrijft dit in een brief aan de minister waarin hij hevig pro testeert tegen de aankondiging van de minister, dat ze versneld achtdui zend bedden wil laten verdwijnen door het sluiten van ziekenhuizen of ziekenhuisafdelingen. De NZR noemt een inkrimping van de ziekenhuiskapaciteit met achtdui zend bedden op korte termijn onuit voerbaar zonder onmiddellijke aan tasting van de kwaliteit van de zorg en van de werkgelegenheid. Geboorte dwergchimpansee WASSENAAR, 22-3. Voor het eerst is in Nederland een dwergchimpansee geboren. Vrijdag konstateerde de dierenarts van het dierenpark in Wassenaar, dr. B. Broer, dat de aankomende moeder Marin- ga haar jong niet op een nor male manier ter wereld, zou kunnen brengen. Besloten werd haar naar de apenkliniek van TNO in Rijswijk te bren gen. Daar werd volgens een woordvoerder van het dieren park door de arts P. Eerd een keizersnede uitgevoerd, waar door de 1450 gram zware doch ter Naomi (prinses) ter wereld kwam. De baby wordt met de fles grootgebracht, omdat inmid dels is gebleken, dat de moeder na de operatie weinig be langstelling voor haar dochter had. ZIERIKZEE. Ooit - maar dat is echt van vóór de oorlog - bestond te Zierikzee een Oranjegarde, die allerlei aktiviteiten ontplooide en vooral alert was op de jaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina (31 augustus). ENSCHEDE, 22-3. „Het onderwijs moet niet gegeven worden vanuit de hypothese dat de leerling kritische zin bijgebracht moet worden, tegen een samenleving die als vanzelf wel vaart voortbrengt. In het onderwijs moet juist duide lijk worden dat de welvaart uit komst is van de inzet van burgers". Dit heeft drs. Ruud Lubbers, leider van de tweede-kamerfraktie van het CDA, maandagmiddag gezegd in een gastkollege aan de TH-Twente. Lub bers vond dat het onderwijs meer ge richt moet worden op het bijbrengen van „konkrete vaardigheden". Hij pleitte dan ook voor uitbreiding van het kort middelbaar beroepsonder wijs, van de centra voor vakoplei ding, het leerlingenstelsel en de be- drijfsleerscholen. „Het onderwijs moet bijdragen aan een hogere waar dering van vakmanschap". Ook moet het volgens Lubbers bijdragen aan het ombuigen van de „veel te grote instroom naar de kwartaire sektor" in de richting van de markt- sektor. LELYSTAD, 22-3. De gemeente Le lystad wil in aanmerking komen voor de vestiging van een windmo lenpark. Dit hebben b. en w. van Le lystad geschreven aan de Samenwer kende Elektriciteits Produktiebe- drijven (S.E.P.). Begin deze maand lekte een plan van de S.E.P.-direktie uit. waarin het voornemen uit de doeken werd gedaan voor de bouw van dertig tot veertig windmolens. Die molens zou den samen een kapaciteit moeten krijgen van tienduizend kilowatt. Als vestigingsplaats voor het park zou de Flevopolder geschikt zijn, al dus de direktie van de S.E.P. Het park moet namelijk komen in een ge bied bij water waar het veel waait. De S.E.P. zou nog dit jaar van start willen gaan met de aanleg ervan. AMSTERDAM. Het persagent schap Palachpress heeft bericht dat vier Charta-aanhangers van een groep van zestien tegen wie een groot showproces werd verwacht na elf maanden voorarrest zijn vrijgelaten uit de Praagse gevangenis Ruzyn. VOORST. Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de Middendijk in Twello, gemeente Voorst (Gelderland), is maandagmid dag de20-jarige T. G. te Lintei uit Oe- ne (gem. Epe) om het leven gekomen. De Eurokommunisten domineren nu weer de kommunistische bewe ging in Spanje. Vorig jaar december werden 12 Moskou-getrouwen de par tij uitgezet. DEN HAAG, 22-3. Een tiental orga nisaties zal woensdag 24 maart in Den Haag demonstreren tegen ,,de militaire junta in Argentinië die zich schuldig maakt aan een systemati sche schending van mensenrechten". Woensdag is het zes jaar geleden dat in Argentinië een militaire staatsgreep plaatsvond. Op een pers- konferentie maandag in Den Haag spraken de organisatoren de vrees uit dat die schending van mensen rechten gecamoufleerd dreigt te ra ken achter de gruwelen van Midden- Amerika. „Wat in Argentinië gaande is dreigt momenteel zelfs geheel uit het zicht te verdwijnen, niet alleen door de moord op vier Nederlandse jour nalisten in El Salvador, maar ook door geruststellende mededelingen van de Argentijnse minister van bin nenlandse zaken. Deze zegde op 16 maart toe een einde te willen maken aan de talloze raadselachtige ver dwijningen en bereid te zijn te praten met de duizenden familieleden die om.inlichtingen hebben gevraagd." Nederlandse dag in Spanje DEN HAAG, 22-3. Nederland zal voor het eerst met een officieel pavil joen deelnemen aan de Spaanse land- bouwmechanisatiebeurs Fima. Deze grote internationale beurs wordt van 27 maart tot 4 april in Zaragoza ge houden. Ter gelegenheid van deze eerste Nederlandse deelneming heb ben de organisatoren dinsdag 30 maart uitgeroepen tot Nederlandse dag. De Spaanse landbouwmechanisa- tiemarkt, aldus het Nederlandse mi nisterie van landbouw, is in toene mende mate van belang voor het Ne derlandse bedrijfsleven. Dat komt doordat de landbouw in Spanje nu volop aan het moderniseren is en straks door de toetreding van het land tot de EG ruimere mogelijkhe den zal krijgen. Vijf Nederlandse bedrijven zullen aan de beurs deelnemen. Zij zullen melkkoeltanks, veehouderijkompu- ters, voederautomaten, rooi-installa- ties, kistenvullers en landbouwban- den tonen. Woensdag 24 maart MIDDELBURG, 22-3. Woensdag' 24 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Opinie peilingen wezen uit, dat de publieke belangstelling voor deze Statenverkiezingen geringer is dan voor de verkie zingen van Tweede Kamer en gemeenteraden. Toch beslissen de Provinciale Sta ten over een groot aantal belangrijke zaken, waar de burgers zeer nauw bij betrokken zijn. Invloed uitoefenen op die beslissingen kan derhalve on der meer door op woensdag 24 maart naar de stembus te gaan. De praktijk Voor elke statenvergadering wordt een agenda gemaakt. Meestal gaat het om voorstellen die gedeputeerde staten doen. Een voorbeeld hiervan treft u elders in deze informatieru briek aan, onder de aankondiging van de statenvergadering die op 26 maart plaatsvindt. De provinciale staten beslissen over tal van onderwerpen. Bijvoor beeld: aanleg van wegen; uitgaven voor restauratie van monumenten; streekplannen, waarin natuurbe scherming, rekreatie, woningbouw en industrialisatie worden geregeld; uitgaven van maatschappelijk werk; subsidies voor kulturele doelein den; subsidies aan natuurbescher mingsorganisaties. Provinciale verordeningen Een belangrijke bevoegdheid van provinciale staten is het maken van provinciale verordeningen. Dat zijn provinciale wetten, dus voorschrif ten waar iedereen zich in Zeeland aan moet houden. Er zijn teveel verordeningen om op te noemen. We volstaan met een klei ne greep eruit: landschapsverorde ning; duiksportverordening; be scherming waakhonden; bescher ming waterwinplaatsen; monumen ten-subsidies; ontgrondingsveror dening; kunstuitleen en varen met snelle motorboten. Vergaderingen van provinciale sta ten worden altijd aangekondigd in deze informatierubriek van de pro vincie. Ook wordt vermeld welke on derwerpen er worden behandeld. De provincie steekt dus niet onder stoe len of banken waar zij mee bezig is. De Zeeuwse bevolking kan hier een antwoord op geven door massaal naar de stembus te gaan. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5