Serooskerke sloot rij van Straofeesten Meer hulp gevraagd voor toeristendagen Sloop school Nieuwe Boogerdstraat „Ijzerlijm" een geslaagd toneelstuk te Noordwelle Versierde fietsen Schoenmaker wordt weer wat Vluchtpoging uit Bijlmer-bajes Stakingen bij Amro-Amsterdam De Scandinavische bossen 4 SEROOSKERKE, 21-3. Sersooskerke heeft zaterdag, onder gunstige weers omstandigheden de rij van Straofeesten besloten. Ook dit jaar was het weer een echt dorpsfeest. Om één uur vertrokken de ruiters op hun versierde paar den van het dorp voor een rondrit. Na het vertrek van de paarden begon het feest voor de kinderen. Nadat de versierde fietsen van de kinderen door een jury waren gekeurd, werd het ringsteken op de fiets beoefend. Alle kinderen kwamen in het bezit van een prijsje. SEROOSKERKE. De strao-aktiviteiten in Serooskerke beperkten zich zater dag niet alleen tot het traditionele voetenwassenvan de paarden. Voor de jeugd was er ook een wedstrijd van de mooist versierde fietsen. Op de foto een van de deelneemsters, die met haar versierselen op de fiets hoge ogen gooide. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Omstreeks 14.30 uur arriveerden de ruiters, voorafgegaan door de Kon. Muziekver. „Witte van Haemstede" uit Haamstede, bij het dorpshuis, waar een talrijk publiek zich had verzameld. Deelnemers aan het Straofeest en belangstellenden werden namens de Dorpsgemeenschap welkom geheten door de voorzitster, mevr. B. A. Meij er. Namens de gemeente Wester- schouwen werd een welkomstwoord en goede wensen uitgesproken door de burgemeester van Westerschou- wen, mevr. J. L. Niemantsverdriet- Leenheer. Ringsteken Na wat vrolijke klanken van de muzikanten werd met het ringsteken te paard begonnen. De eerste prijs kwam voor de derde achtereenvol gende maal in het bezit van Johan Kristalijn uit Ellemeet, die dus in het bezit kwam van de wisselbeker. Tijdens de avonduren werd in het dorpshuis het toneelspel „De aap uit de mouw", een zomerse zotternij in drie bedrijven van Roel Kassies, op gevoerd. De zaal was tot op de laatste plaats bezet. In de pauze werd een verloting ge houden. Na afloop van het toneelspel was er gelegenheid om te dansen. Welfaregoederen Tijdens het Straofeest werd in de kleine zaal van het dorpshuis een verkoping gehouden van de Welfare goederen van het Ned. Rodekruis, af deling Westhoek. Ook waren er ver schillende attrakties, o.a. een verlo ting. De totale opbrengst bedroeg 434,-. De eerste prijs voor het mooist ver sierde paard werd toegekend aan An nette van Leeuwen. De toneelavond werd bijgewoond door de burge meester van Westerschouwen en echtgenoot en door wethouder De Feiter en echtgenote. Na afloop be dankt de burgemeester de spelers en hoopte dat volgend jaar de verbou wing van het dorpshuis werkelijk heid zou zijn. DEN HAAG. Huishoudens die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gerenoveerd of gesloopt kun nen van het rijk een bijdrage krijgen van 4000 gulden. Tot 1 januari was dit bedrag 3000 gulden. AMSTERDAM. 22-3. Het schoen makersvak wint de laatste jaren weer in populariteit. Vooral jonge ren tonen stijgende belangstelling dit oude ambacht waar aanvankelijk een vergrijzing dreigde te ontstaan, maar waar nu de gemiddelde leeftüd weer daalt. Het afgelopen jaar meld den zich vijf maal het aantal leerlin gen bij de officiële vakopleiding schoenhersteller in vergelijking met tien jaar geleden, zo heeft de Stich ting Vakontwikkeling Voorlichting Schoenmakerij (VAVOS) bekendge maakt. De spelers kregen na afloop van de vöorzitster van de Dorpsgemeen- schap een boeket bloemen aangebo den. 3 A O De eerste prijzen" "Vtfb'r Versierde fietsen kwamen in het bezit van Mi reille Veerhoek, Marco de Vrieze, Marianne Bouwman, Marco de Groot en Lianne Zorge. Eerste prijzen bij het ringsteken voor de kinderen kregen Gertjan Vlaspoel, Marco de Groot en Lianne Zorge. Zij kwamen in het bezit van een vaantje, terwijl alle kinderen een herinneringsmedaille ontvingen. Aan het toneelspel werd medege werkt door de dames: Beppie v. d. Wielen, Nel Heinkes, Rini v. d. Mar ie, Lenie Vlaspoel, Fontina de Rijke en Wouta Kloet. Heren: Frans de Vrieze en Roelof van Pesch. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. De hout- en bouwbond CNV legt bij de komende c.a.o.- onderhandelingen een plan op tafel voor een werkgelegenheidsfonds in de bouw. In dat fonds zouden werk nemers, werkgevers en overheid in totaal cirka 520 miljoen moeten stor ten. GELEEN. De nog niet afgeronde diskussie binnen het kabinet over de Voorjaarsnota is voor velen aanlei ding om erg somber te zijn of zelfs om de spoedige val van het kabinet te voorspellen. Minister Van der Stee van financiën deelt dit pessimisme evenwel niet. DEN HAAG. De rijks geologische dienst zal een dezer dagen met het schip de „Tyro" een nieuw onder zoek uitvoeren naar de mogelijkhe den van diepzee-opberging van kernsplijtingsafval in het zeegebied de Madeira Abyssal Plain. AMSTERDAM, 23-3. De Amster damse politie heeft dinsdagmorgen de 24-jarige W. de J. uit de hoofdstad aangehouden nadat deze vergeefs had geprobeerd een gedetineerde in de Bijlmerbajes de helpende hand te bieden bij een vluchtpoging. De J. had tot driemaal toe getracht van buitenaf een lijn met een haak over de muur van de gevangenis te werpen. De lijn kwam alle keren niet terecht op de plek waar de J. hem wilde hebben. Daarom stopte hij er na de derde poging maar mee en ver trok met zijn arfto. Even later zag de inmiddels gealarmeerde politie de man staan bij een stoplicht. Hij be kende een handreiking te hebben willen bieden bij een vluchtpoging uit de Bijlmerbajes nadat hij een brief uit deze gevangenis had gekre gen met zulk een verzoek. De auto waarin de J. reed bleek gestolen te zijn. AMSTERDAM, 23-3. Bij een van de hoofdkantoren van de Amrobank in Amsterdam, gebouw west, zijn dins dagmorgen dertig mensen in staking gegaan. Op het kantoor werken tweeduizend mensen. In Gebouw West is het Internationale betalings verkeer gekoncentreerd. Dat heeft een woordvoerder van de Amrobank meegedeeld. Bij het distributiecentrum van de AMRO in Weesp gaat de staking die maandag is begonnen vandaag door. Negentien medewerkers houden zich op voor de poort van het distributie centrum en probex*en de medewer kers over te halen aan de aktie mee te doen. De stakers hebben een vracht wagen met kantoorbenodigdheden verhinderd bij het distributiecen trum af te leveren. Volgens de Amro-woordvoerder zullen geen van de twee akties enig gevolg hebben voor de dienstverle ning. STOCKHOLM, 23-3. Zweden, Noorwegen en Finland zijn aan het onderzoeken op welke wijze er meer profijt van de bossen kan worden ge trokken. Een van de resultaten is het zogenoemde ,hele-bomenprojekt waarbij ook takken, twijgen en stronken worden verwerkt, iets waar voorheen geen sprake van was. Naar schatting werd zestig tot vij fenzestig procent van een boom ook werkelijk gebruikt. De opbrengst van de bossen wordt vergroot door snel groeiende bomen te planten, grond geschikt te maken voor het la ten groeien van bomen en kunstmest ,te gebruiken in al wat oudere bossen. De helft van de Zweedse bossen is eigendom van partikulieren: de rege ring en de papierindustrie hebben elk 25 procent in bezit. De vijftien houtondernemingen hebben in totaal twintig fabrieken, die draaien op ze ventig procent van de produktieka- paciteit. Evenals de Zweedse bedrij ven investeren de Noorse en de Finse ondernemingen in enorme nieuwe fa brieken die voldoen aan de milieu voorschriften. (Vervolg van pagina 1) met niet alleen maar de verkoop van „opruim-artikelen", zoals de heer Lindhout het noemde. „Er wordt nu met een ander bijltje gehakt, we wil len een knappe markt". Geen oude ambachten In dit kader werden de oude am bachten geschrapt. Als voorbeeld gaf Lindhout een koperslager, die niet demonstreerde, maar wèl verkocht en de evenementenkommissie moest daar ook nog eens geld voor betalen. Geen oude ambachten dus, dat werkt kostenbesparend. Daarvoor in de plaats worden de Zierikzee onderne mers aangespoord om zélf iets te on dernemen om de markt aantrekke lijk te maken. In dc Sint Domusstraat zal een wolspin-wedstrijd worden georgani seerd. De organisatie hiervan wordt uit handen gegeven en kost het V.V.V. niets, maar is wel een pu bliekstrekker van eerste orde, vol gens Lindhout. Verder komt er meer muziek, en zullen de orgelkoncerten onder lei ding van Mar van der Veer wederom plaatsvinden. Op de slotdag zal een avondvullend programma worden geboden, dat omstreeks 19.00 uur zal beginnen. Gezoch wordt nog om het „gat" op te vullen tussen het schei den van de markt en het begin van de avond. De 125.000 woningen WOERDEN, 22-3. De Bond van Betonfabrikanten denkt dat de 125 duizend woningen die de regering dit jaar wil bouwen op geen stukken na ge haald kunnen worden. Er zul len volgens de Bond ernstige vertragingen ontstaan door de maatregel van minister Van Dam dat veertig procent van de te bouwen woningen niet meer dan drie en een halve ka mer mogen hebben en dat tien duizend gulden bespaard moet worden op de stichtings- kosten. De betonf abrikanten vragen de minister daarom aan deze maatregelen een over gangsperiode te koppelen om de ontstane stagnatie op te hef fen. BERN. De Zwitserse regering heeft maandag het parlement een rapport overlegd waarin zij de wens te kennen geeft tot toetreding tot de Verenigde Naties. Zwitserland geniet momenteel de waarnemersstatus in de VN. BRUSSEL. De staalarbeiders van Cockerill-Sambre gaan voorlopig nog niet aan het werk. Tijdens de vergade ring, maandag in Ougree, besloten zij de staking nog voor onbepaalde tijd voort te zetten. (Vervolg van pagina 1) ning aan het betreffende terrein de bestemming „bijzondere bebouwing" heeft gegeven. Wethouder De Rijke vroeg zich af of het kreëren van een trapveldje voor de jeugd wel verstandig zou zijn. „Als er dan na een half jaar ge bouwd gaat worden, neem je de jeugd weer wat af", aldus de wethou der. Alle kommissieleden waren het er overigens wel allen roerend over eens, dat de sloop van het oude schoolgebouw zo spoedig mogelijk zal dienen te geschieden. Parkeervoorziening De heer Sprengelmeijer sprak evenals de wethouder over een „ge schikte plaats voor de bibliotheek",' maar toonde zich geen voorstander om de gehele beschikbaar komende oppervlakte vol te bouwen. Hij ver-, wees naar de behoefte aan parkeert ruimte en achtte het van belang, dat ruimere parkeergelegenheid zal wor den gekreëerd als de bibliotheek in derdaad op deze plaats zal worden gebouwd. Ook als tijdelijke voorzie ning bleek de heer Sprengelmeijer voorkeur te hebben voor het maken van parkeergelegenheid. Mini-vuurwerk Het zal een muzikale avond wor den met ook een kunstmarkt van kunstenaars van Schouwen-Duive- land. Tot besluit van de avond is een mini-vuurwerk geprojekteerd, dat verzorgd zal worden door de Zierik- zeese brandweer. Van de politie-zijde is aangedron gen de kinder-verkoop op straat te beperken. In dit verband wordt ge dacht deze „handel" te koncentreren op de Balie, onder toezicht. Voor de kinderen is er voorts nog een poppekast en zal in de Concert zaal een kinderfilm worden ver toond. Bij voldoende medewerking zullen er op het Havenpark kin derspelen worden gehouden. De muziektent zal in ere worden hersteld: onder ander „Kunst en Eer" zal daar koncerteren gedurende de toeristendagen. Overigens wacht de heer Lindhout graag ideeën en suggesties in van Zic- rikzeesc ondernemers. Tot slot van dc vergadering deed de heer Van der Zwan de suggestie om toch een groot vuurwerk te organiseren, om een groter puhliek te trekken. Naar zijn mening moeten er mensen te vinden zijn die hier geld in willen steken. De heer Lindhout merkte op dat dit minstens 5.000,- zou gaan kosten. NOORDWELLE, 20-3. Met aan da verend applaus en een aantal diepe buigingen werd het toneelstuk Ijzer lijm in het dorpshuis van Noordwelle afgesloten „Flitsen" uit het buitenland BRUSSEL. Ien van den Heuvel, vi- ce-voorzitter van de socialistische fraktie in het Europese parlement, zal van 29 maart tot en met 1 april een bezoek brengen aan El Salvador. Ze gaat naar Midden-Amerika in opdracht van de socialistische fraktie van het Europese parlement. KOPENHAGEN. In Denemarken is een aantal gevallen van mond- en klauwzeer gekonstateerd. Vorige week vrijdag werd er bij de Europese kommissie melding van gemaakt dat de ziekte op een boerderij op het ei land Fünen was gekonstateerd. BONN. De centrale overheid en-de deelstaten in West-Duitsland zijn het eens geworden over een programma dat ongeveer 44.000 vervangende ar beidsplaatsen moet scheppen voor overtollige werknemers in de staalindustrie. Het programma komt in eerste plaats ten goede aan Noord- rijnland-Westfalen en Saarland. PARIJS. De Franse socialistische partij (PS) heeft verzekerd dat zij haar ambitieuze program voor poli tieke en sociale hervormingen in ver sneld tempo zal uitvoeren, ondanks het mislukken van haar streven om bij de kantonnale verkiezingen de meerderheid van de departementale raden in handen te krijgen. HAVANNA-MANAGUA. De Mexi caanse minister van buitenlandse za ken, Jorge Castaneda, heeft op Cuba met president Fidel Castro de voor stellen van zijn Amerikaanse ambt genoot Alexander Haig voor een oplossing van de krisis in Midden- Amerika besproken. Dit heeft radio- Havanna bekendgemaakt. LIMA. Bij ongeregeldheden bij de stad Tarapoto in het noordoosten van Peru zijn zondag zeker zeven landar beiders omgekomen. Er vielen 42 ge wonden, onder wie 12 agenten. WASHINGTON. De Amerikaanse regering, die de Sowjet-Unie er van beschuldigd betrokken te zijn bij chemische oorlogsvoering in Afgha nistan, Laos en Cambodja, heeft een rapport, dat haar beschuldigingen moet staven, naar het Amerikaanse congres en de Verenigde Natips gestuurd. NEW YORK. Een voormalig lid van de „groene baretten", een specia le eenheid van het Amerikaanse le ger, heeft voor de Amerikaanse om roep „CBS" gezegd benaderd te zijn' om tegen betaling van 50.000 dollar (ongeveer 125.000 gulden) te infiltre ren in Nicaragua. PARAMARIBO. Amnesty Interna tional en het Rode Kruis zullen de ge legenheid krijgen zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden waarin verdachten van de mislukte couppoging worden gevangengehou den en van hun behandeling. BRUSSEL. De ministers van bui tenlandse zaken van de Europese Ge meenschap hebben in Brussel over eenstemming bereikt om de druk op Japan te gaan vergroten. TEGUCIGALPA, Honduras. De ambassadeur van Nicaragua in Hon duras, Guillermo Suarez Rivas, is van spionage beticht. De politie had vorige week in Honduras de Nicara guaan Noel Ernesto Gutierrez aange houden, die volgens mededelingen opbiechtte dat hij een van de 40 agen ten was die door de ambassade bezol digd werden. MANAGUA, Nigaragua. Negen le den van de sekte der Jehova's Getui gen zijn uit Nicaragua gezet, omdat zij hadden gezondigd tegen de bepa lingen van de een week oude uitzon deringstoestand in het land, zo deel de het ministerie van binnenlandse zaken in Managuw mee. Een „genoeglijke" avond, zoals in de uitnodiging toegewenst wordt, is het beslist geworden. Voor de tien tallen kinderen, die met pretlichtjes in de ogen toekeken, maar zeker ook voor de volwassenen, is de opvoering van hét toneelstuk door het perso neel van de o.l.s. De Kirreweie en een tweetal Renesser leerkrachten een groot sukses geworden. Niet in het minst door het „prachtige" optreden van de tuinman van de baron Japik (Ad Minnaar), die met zijn droge, platte opmerkingen keer op keer het publiek aan het lachen bracht. „Dikke voldoende" Daarnaast vielen ook de rollen van Deb, de kappersknecht (Roelof van Pesch) en de baron (Arie Damman) op, hoewel eigenlijk alle akteurs en aktrices een dikke voldoende op hun rapport verdienen! In zijn dankwoord stelde de heer Deïst, voorzitter van de ouderkom missie van De Stove, de spelers dan ook voor, volgend jaar weer terug te komen naar Noordwelle met hun nieuwe „produktie" Voor Noordwelle is het wachten nu op 8 mei als het „Noordweller Thea ter Gezelschap" haar kunnen zal to nen. SAN SALVADOR. Linkse guerril lastrijders in El Salvador hebben in verscheidene delen van de hoofdstad San Salvador opnieuw autobussen opgeblazen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. DUBLIN. Een Witrussische prins én prinses in Ierland zijn in hun land huis onder bedreiging met vuurwa pens beroofd van juwelen ter waarde van een kleine miljoen gulden. BUENOS AIRES. Argentinië heeft dinsdag alle verantwoordelijkheid van de hand gewezen voor de landing van een groep Argentijnen afgelopen vrijdag op een van de Falkland-ei- landen en een officieel Brits protest daartegen naast zich neergelegd. De heer Van Velthoven gaf een „hoge prioriteit" aan de bouw van de bibliotheek op het vrijkomende ter rein. Ook hij verbond daar de nood zaak van het scheppen van wat extra parkeerplaatsen aan. Verder liet de C.D.A.-woordvoerder weten niet ex pliciet voor de bouw van een biblio theek te pleiten, maar ook de moge lijkheden tot kombinatie met een multi-funktioneel gebouw wilde be zien. De heer Van Velthoven kreeg des gevraagd de mededeling, dat bij de sloop van de school de tuinmuur aan de zijde van de Lange Sint Janstraat in takt gelaten zal worden. Nieuw geluid De heer J. J. Geleijnse lanceerde een geheel nieuw geluid en bleek te denken aan een gebouw met drie la gen. „We komen dan niet zo hoog als het huidige gebouw". De gedachten van de V.V.D.-woordvoerder gingen uit naar een bibliotheek in kombni- natie mot een multi-funktioneel ge bouw en een woonlaag voor één of tweepersoons huishoudens. De ander kommissieleden gingen niet mee met dit advies. Enige kritiek uitte de heer Geleijn se op het standpunt van de P.v.d.A.- woord voerder. „We moeten deze beslissing niet vooruit schuiven. Er kan daar iets leuks gekreëerd wor den en daar moeten we zo snel moge lijk iets aan doen", aldus de heer Ge leijnse. De heer Groen reageerde daarop met de mededeling, dat je een hele boel leuke dingen kunt doen, maar dat je daar wel een vastgesteld bestemmingsplan voor moet hebben. Hij wees erop, dat het nog een hele tijd kan duren voordat het bestem mingsplan alle fasen heeft gepas seerd. „Je weet ook nooit welke be zwaren er op af zullen komen", aldus de heer Groen. NEW YORK. De verkoop van de belangrijkste olieprodukten in zes grote westerse industrielanden in ja nuari 10,1 procent kleiner geweest dan in dezelfde maand van het afge lopen jaar. FRANKFORT-WEIMAR-BONN. In West- en Oost-Duitsland is het feit herdacht dat Johann Wolfgang Goe the 150 jaar geleden overleed. BEIROET. Maandag is in het christelijke oosten van de Libanese hoofdstad Beiroet de derde sekreta- ris van de Iraakse ambassade in Li banon doodgeschoten. De daders zijn onbekend. „Gevaarlijke tijdpasseringen BAZALE, 22-3. ,,Televisie-trom- bose", ,,Jeans-huidaandoeningen zwarte hielen" zijn onder de meest voorkomende vrijetijdsziekten, schrijft het huisorgaan van de Zwit serse farmaceutische industrie, Phar- ma Information, in zijn zondag ver schenen jongste nummer. Het in Bazel uitgegeven tijdschrift merkt op dat televisie-trombose vooral voorkomt onder mensen op leeftijd die lange uren voor de televi sie doorbrengen. ,,Jeans-huidaandoening" kunnen zij krijgen die spijkerbroeken dragen zonder onderkledingDe ..zwarte hiel" is iets van sportbeoefenaars die sportschoeisel dragen dat van achter aati de zijkanst is versterkt, wat tot bloeduitstortingen en een hardnekkig-zwartgekleurde hiel leidt. ZIERIKZEE. De bloemen- en plantenvereniging Groei en Bloei uit Zierikzee hield zaterdagmiddag in de schuur van Fa. V. d. Velde aan de Oudeweg een ruilbeurs. Leden en niet-leden konden hun meegebrachte stekjes en planten ruilen of kopen tegen een lage prijs. Vele bezoekers gaven blijk oan hun be langstelling. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4