Aanpak Hoofdpoortstraat niet zonder technisch onderzoek Stichting „De Zonnebloem" organiseert weer boottocht Derde wereld" centraal bij NCVB-Kerkwerve „Het weer" besproken op NCVB-vergadering DAK REPARATIES SAMAN BV Kommissie Publieke Werken Zierikzee FINK, IAAT WETEN WAAR JE BENT! Tfolty* njpde <A Papierfabriek uitgebrand STREEKNIEUWS Zaterdag 3 april 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 23 maart 1982 Nr. 23088 3 ZIERIKZEE, 22-3. Werden vrijdagavond tijdens een openbare vergadering van de verkeerskommissie duide lijke verwachtingen gewekt bij de bewoners van de Hoofdpoortstraat, maandagavond moest daar reeds enigszins op teruggekomen worden tijdens een openbare vergadering van de kommissie Publieke Werken. De kommissieleden hadden het daar wat moeilijk mee en waren van mening, dat de Hoofdpoortstraatbewoners niet de indruk dienen te krijgen dat de beloofde ver keersmaatregelen op de lange baan worden geschoven. De pijn bleek te zitten in een recent ontvangen brief van Provinciale Wa terstaat met de mededeling, dat een technisch onderzoek naar te treffen verkeersmaatregelen in deze straat als een komplex geval moet worden beschouwd. Vele facetten dienen bij dit onderzoek te worden betrokken. Provinciale Waterstaat liet weten het betreffende onderzoek niet voor medio 1983 te kunnen verrichten. De kommissie Publieke Werken diende maandagavond advies uit te brengen op de vraag op welke wijze de beschikbare 60.000,— voor de voorzieningen in de Hoofd poortstraat moeten worden aange wend. Dit bedrag is niet toereikend voor het totale pakket maatregelen, zoals in een eerder stadium voor gesteld. Keuze Er diende derhalve een keuze te worden gemaakt, t.w. de voorgestel de bocht aan de zijde van de Laan van St. Hilaire realiseren voor een bedrag van 22.000,— plus een klein gedeelte van de straat voorzien van nieuwe fundering en herbestrating of in de eerste plaats voorrang geven aan die nieuwe fundering en het vol ledig bedrag van 60.000,— daar voor bestemmen. In dat laatste geval zou iets meer dan de helft van de straat behandeld kunnen worden. Het kreëren van de bocht zou dan echter voorlopig niet tot de mogelijk heden behoren. Tijdens een gesprek vrijdagavond in de vergadering van de verkeers kommissie met een delegatie van de Hoofdpoortstraatbewoners was ge bleken dat de bewoners zelf de voor keur geven aan genoemde bocht. Men verwacht, dat de trillingen van het verkeer op die wijze zullen afnemen. In eerste instantie bleken de leden van de kommissie Publieke Werken de heren W. F. Sprengelmeijer (R.U.) en ,J. Groen (P.v.d.A.) voor deze maatregel te kiezen. De heer J. J. Ge leijnse (V.V.D.) achtte het beter voor rang te geven aan een nieuwe funde ring te beginnen aan de zijde van de Nieuwe Haven. Zij het met enige aar zeling, was ook de heer L. S. P. van Velthoven deze mening toegedaan. Eerder onderzoek Na het bekend maken van de in houd van genoemde brief van Pro vinciale Waterstaat veranderden de Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. kommissieleden echter hun stand punten. Men bleek er niets voor te voelen ,,in het luchtledige" advies uit te brengen over te treffen ver- keersvoorzieningen. De kommissie leden waren allen van mening dat dit op grond van een technisch onder zoek diende te geschieden. Ander zijds voelden zij er ook niets voor tot medio 1983 te wachten op dit tech nisch onderzoek. Wethouder P.W., de heer P. de Rijke kreeg derhalve het advies mee met nadruk te trachten dit technisch onderzoek veel eerder te laten plaatsvinden. In eerste instantie zal kontakt op genomen worden met Provinciale Waterstaat, maar - indien daar niet tot een oplossing kan worden geko men - wordt overwogen een technisch adviesburo in te schakelen. Het advies luidde derhalve, dat ge durende het komende toeristensei zoen getracht zal worden het tech nisch onderzoek te verrichten, zodat omstreeks oktober met de verkeers- voorzieningen in de Hoofd poortstraat kon worden begonnen. Voet-fietspad De kommissie bracht verder een positief advies uit in het kader van een onderzoek naar de mogelijkheid van aanleg van een voet-fietspad langs de Engelse Kade. Wethouder De Rijke liet zowel voor als na de dis- kussie weten een dergelijke voorzie ning „niet zo te zien zitten". De heren J. Groen en W. F. Spren gelmeijer bleken zeer eensgezind in hun standpunt. Beiden waren over tuigd van het feit, dat de noodzaak van een voet-fietspad in de praktijk' al diverse malen duidelijk was aan getoond. De heer Van Velthoven was van mening, dat deze route volledig af gesloten zou kunnen worden, zodat de partikuliere gebruikmakers zelf, verantwoordelijk zouden zijn, maar dat de gemeente voorzieningen dient te treffen als ze niet voor e'en derge lijke afsluiting kiest. Evenals de he ren Groen en Sprengelmeijer advi seerde hij derhalve te kiezen voor het fietspad van 17.000,—. De heer J. J. Geleijnse had wat twijfels over het toekomstig gebruik van het voet-fietspad. „Hoe zit het met de hellingen, maken ze straks wel gebruik van dat pad of blijven ze beneden rijden?", vroeg hij zich af. De heer Sprengelmeijer was van me ning, dat dit een kwestie was van een hek neerzetten, zodat de fietsers wel gedwongen zijn het pad over de (ver laagde) dijk te nemen. Toestemming De heer Geleijnse wees verder op de benodigde toestemming voor het verlagen van de dijk langs de Engel se Kade in het kader van het Regle ment op de Waterkering. Direkteur Gemeentwerken de heer J. Louwerse kon mededelen, dat technisch over leg reeds had uitgewezen, dat die toestemming zal worden verleend. De kommissieleden gingen niet ex pliciet in op de financiële invulling van het plan tot aanleg van een voet fietspad, maar waren van mening, dat aan het einde van het jaar nog wel „een gaatje te vinden zal zijn in de begroting". Een later agendapunt maakte die veronderstelling overigens niet zeer aannemelijk. De kommissie diende namelijk advies uit te brengen over een lijst van voorgestelde bezuinigin gen ad 57.000,—. Dit in verband met de kans op (wederom) een bezuini gingsronde van rijkswege. 99 KERKWERVE, 22-3. De N.C.V.B.- afdeling Kerkwerve hield in het ver enigingsgebouw een vergadering, waarop de „derde wereld" centraal stond. Er werd daarover een inlei ding gehouden en er was een stand ingericht met spulletjes en kleding uit de derde wereld, die ook ter ver koop werden aangeboden. De presidente, mevrouw Vicrge- ver-Legemate opende de vergadering door het laten zingen van Psalm 105, vers 5 en 6. Ze ging voor in gebed en las daarna voor Marcus 10-13 t/m 16. Boven haar meditatie stond „Worden als een kind." Daarna werd gezongen Gezang 232, vers 1, 2 en 3. Iedereen werd hartelijk welkom geheten, in het bijzonder de heer 't Lam, de spreker van de avond en mevrouw Goudswaard, die de „derde wereld-stand" verzorgde. De causerie van de heer 't Lam han delde over Woord en Daad uit de der de wereld. Hij vertoonde daarbij dia's over Haïti en India. Getoond werd de armoede, de honger en de kindersterfte. Het wonen in krotten wijken, waar geen water, geen toilet ten en geen vuilnisophaaldienst zijn, is een ellendige toestand. Hulp Er kan geholpen worden door een kind uit die omgeving financiëel te adopteren of door geld te storten. Voor het geld worden dan kinderbij- beis, kleding en voedsel gekocht door Woord en Daad, hetgeen aan de kin deren wordt uitgedeeld. Bestuursverkiezing Na de pauze werd er een nieuw bestuurslid gekozen: mevrouw Land- man-van der Werf. Aftredend was mevrouw Matthijsse-de Jonge. Haar werd hartelijk dank gezegd voor het vele werk dat zij als betuurslid ver richtte. Er werd tot slot gezongen Gezang 282 vers 1 en 3 waarna de presidente voorging in dankgebed. Het busje van lief en leed bracht 47,65 op. Wethouder De Rijke stak niet on der stoelen of banken grote moeite te hebben met de voorliggende bezuini gingsvoorstellen. Vooral het terug draaien van begrote bedragen voor maaien, onderhoud gracht, onder houd riolering en gemalen en werk in W.S.W.-verband was hem duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. „Het werk van de Dienst Gemeent werken en de Plantsoenendienst be tekenen het visitekaartje voor een gemeente", aldus de wethouder. Hij kreeg in zijn mening de volledige steun van de overige kommissiele den, die de door de heer De Rijke ge noemde bezuinigingen ook wat te drastisch vonden. Andere mogelijkheden Na enige diskussie kwam men dan ook tot het advies op de door de wet houder genoemde posten niet te be zuinigen en in dit verband naar ande re mogelijkheden tot het terug schroeven van bedragen uit te zien. Dit had tot gevolg, dat de totale be zuinigingen bij P.W. dan geen 57.000,— maar 37.000,— zouden bedragen. „Als de klap echt komt, komt de zaak wel bij ons terug", meende de heer Van Velthoven, die overigens in eerste instantie niet geheel overtuigd was van het feit, dat die derde ,,be- zuinigingsoverval" van het Rijk er echt zal komen. De sekretaris bracht hem echter op andere gedachten. Hij was er vrijwel zeker van, dat de bezuinigingsronde 1982 er beslist komt. Ook de heer Ge leijnse zei geen enkele illussie te heb ben, dat de nu gevonden bezuiniging aan het einde van het jaar als extra investering zal kunnen worden be nut. Toiletakkommodatie De kommissie bracht verder een positief advies uit ten aanzien van het schetsontwerp voor de bouw van een toiletakkommodatie voor ge bruikers van de haven op het achter erf van het pand Oude Haven 54. Dit pand werd, zoals bekend, onlangs aangekocht door de Intergemeente lijke Sociale Dienst (I.S.D.). Alle kommissieleden waren het er over eens, dat dit een goed schetsplan was, passend in de omgeving. De heer Van Velthoven konstateer- de: „Het prijskaartje hangt er nog niet aan". De heer Geleijnse kreeg desgevraagd de toezegging, dat alle mogelijke bronnen voor subsidie in dit verband zullen worden aange boord. Overigens liet de wethouder er geen twijfel over bestaan, dat deze voorziening zeker niet binnen korte tijd gerealiseerd kan worden. jaarstukken aan de orde. In verband met de fusie N.V.V.-N.K.V. zijn alle bestuursleden aftredend. BURGH-HAAMSTEDE „Dag van de hoop" In het kader van Projekt 82 wordt op zaterdag 28 maart in de Grote Kerk de „dag van de hoop" gehou den. Voor de bezoekers is er onder meer een koffie- en praathoek, mu ziek en zang, poppenkast en een kin- derknutselhoek. Voor tijd: zie agen da. Kommissie openbare werken Op donderdag 25 maart houdt de gemeente Westerschouwen een kom missievergadering openbare werken. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Vergadering Natuur en Vogelwacht Vrijdagavond 26 maart wordt in de Gereformeerde kerk van Haamstede een vergadering gehouden van de na tuur- en vogelwacht Schouwen-Dui- veland. Na de pauze zal de heer J. P. C. Boot een lezing houden over Vlin ders op Schouwen-Duiveland. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Kollekte De opbrengst van de oliebollenak- tie ten bate van de Stichting Inte-' rieur Dorpshuis Renesse heeft 710,05 opgebracht. Flankschade Op de smalle Laone te Renesse zijn maandagmiddag rond 12.00 uur een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De vrachtauto, bestuurd door C. M. B. uit Terneuzen en de personenauto, bestuurd door J. C. B. uit Scharendij- ke kwamen elkaar tegemoet. Door de smalle weg konden ze elkaar niet goed passeren, waardoor aan beide flankschade ontstond. DREISCHOR Jaarvergadering „Crescendo" De muziekvereniging „Crescendo" uit Dreischor houdt op donderdag 25 maart in het dorpshuis haar jaarver gadering. Op de agenda staat onder meer: besprekingen konkoursen, feestavond, zomerprogramma en bestuursverkiezing. Aftredend zijn mevrouw M. L. v. d. Weijde-Smits en de heer G. de Reus. Beiden zijn her kiesbaar. KERKWERVE Tennisfilms voor de jeugd Vrijdag 26 maart houdt de Tennis vereniging WIK te Kerkwerve een filmuurtje voor de jeugd. Er worden in het Verenigingsgebouw tennis films en enkele tekenfilms vertoond. Het is voor alle jeugd, dus ook voor Bruinisse BRUINISSE, 22-3. De leden van de NCVB, afd. Bruinisse kwamen donder dag j.l. weer in vergadering bijeen op een avond, die bijna geheel in het teken stond van „het weer", deskundig toegelicht door de meteoroloog de heer Don ker uit Zierikzee. Na het openingslied, gezang 41:1, 2 en 13 en gebed, las de presidente mevrouw De Groot-Fluyt uit Markus 6, de verzen 45 tot 52. Naar aanlei ding hiervan hield ze een meditatie over „De storm op het meer". Naast leden en belangstellenden werd door de presidente in het bij zonder de heer Donker welkom gehe ten. De heer Donker is als meteoro loog werkzaam bij de weerdienst te Zierikzee; dit is een afdeling van het KNMI in De Bilt. Men verzorgt hier de meteorologische voorlichting ten behoeve van de langs de kust in uit voering zijnde Waterstaat- en Kust- werken. Weersvoorspellingen Verder worden door het KNMI on derzoekingen gedaan naar natuur kundige verschijnselen in de damp kring, aan de oppervlakte der aarde en in de zee, en weersvoorspellingen voor de .scheep- en luchtvaart, de land- en tuinbouw enz. Over dit werk en wat het KNMI nog meer doet hield de heer Donker een lezing waarbij hij ter verduidelij king een serie dia's vertoonde. Advertentie o.a. rep. of vervanging van goten Vrijblijvend prijsopgave Snelle uitvoering Julianastraat 40 Telefoon 2647, Zierikzee degenen die geen lid zijn van de vere niging. De toegang is gratis, aanvang 16.30 uur. Zaterdag 27 maart: Spullen ophalen voor de rommelmarkt Enkele weken gelden hebben de in woners van Kerkwerve een schrijven ontvangen van de „werkgroep rom melmarkt", een onderdeel van de Stichter en eerste hoofddirekteur van het KNMI was de Zeeuw prof. dr. C. H. D. Buys Ballot. Na de pauze kon men de spreker vragen stellen waar gretig gebruik van werd gemaakt. De vice-presidente mevrouw Verton-v. d. Weele dankte na afloop de spreker voor de interrassente avond. Na het zingen van het bondslied eindigde ze de vergadering met gebed. restauratiekommissie van de Ned. Herv. Kerk, Kerkwerve. Op het formulier kon worden inge vuld of men spullen voor dit doel be schikbaar heeft. Bij diegenen die het ingevulde strookje hebben ingele verd zullen de toegezegde „rommel tjes" zaterdag 27 maart a.s. worden opgehaald, en wel vanaf half tien. Hebt u nog iets maar geen strookje ingeleverd, dan kunt u vóór zaterdag nog bellen naar de fam. Stouten (tel. 01110-6404) of fam. Kesteloo (tel. 01110-3355). De ophalers rekenen op uw medewerking en hopen dat de spullen worden klaargezet. NIEUWERKERK Oud papier Zaterdagochtend 27 maart wordt in Nieuwerkerk oud papier opgehaald. De opbrengst hiervan is bestemd voor de zending in de Gereformeerde Gemeenten. Het oud papier gaarne gebundeld gereedzetten. Voor tijd: zie agenda. ROTTERDAM. De drop- en suiker- werkfabriek Gilda gaat voor 22 per soneelsleden ontslag aanvragen. Het bedrijf is de bakens aan het verzet ten. Dat moet volgens de direktie omdat het „dropgetij aan het verlo pen is". SUAMEER, 23-3. De papierfabriek Friesland te Suameer in Friesland is in de nacht van maandag op dinsdag voor een groot deel door brand ver woest. De brand, die vrijwel zeker ontstaan is door broei in de afwer kingsafdeling, verwoestte ook een groot deel van het machinepark. De schade bedraagt naar schatting enke le miljoenen guldens. Doordat de ap paratuur in de afwerkingsafdeling voor het grootste deel werd verwoest moet vrijwel zeker het hele produk- tieproces worden stopgezet. Zeeuwse Provinciale Onderwijsraad Op woensdag 31 maart houdt de af deling Basisonderwijs en Speciaal onderwijs van de Zeeuwse Provincia le Onderwijsraad een vergadering in het provinciehuis (St. Pieterstraat 42) te Middelburg. (14.00 uur). Voor ligt het voorontwerp van overgangs wet - wet op het basisonderwijs. ZIERIKZEE Beatrixschool Het algemeen bestuur van de Bea trixschool vergadert op vrijdag 26 maart in het schoolgebouw aan de Gracht weg. Op de agenda staat on der meer deelname aan aktive- ringsplans 1982/1983, regeling maat schappelijke dienstverlening, aan stelling logopedist en deelname aan proefprojekt voortgezet onderwijs Zeeland. Voor tijd: zie agenda. Prot. Chr. Schoolraad De Prot. Chr. rayonschoolraad Schouwen-Duiveland belegt voor maandag 29 maart een thema-avond over de verhouding school-ouders. Het onderwerp is: omgang met de bijbel in school en huis. De heer H. Stolk, medewerker aan het Christe lijk Pedagogisch Centrum in Hoeve laken zal hierover spreken. Donateurskoncert „Kunst en Eer" De Koninklijke Harmonie Kunst en Eer geeft vrijdag 16 april in de Concertzaal een donateurskoncert. Onder leiding van dirigent, de heer R. J. van Soest brengt de harmonie en de drumband, onder leiding van instrukteur, de heer Chr. Knoop een gevarieerd programma. De nummers worden aangekondigd en van een toelichting voorzien door M. G. J. van Dungen. Voor tijd: zie agenda. Modeshow kinderboetiek St. Jan Vanavond (dinsdag) wordt in de bovenzaal van restaurant Mondra- gon een modeshow gehouden door kinderboetiek St. Jan, in samenwer king met Verton-schoenen. Jaarvergadering F.N.V. Op donderdag 8 april wordt in het „Huis van Nassau" de jaarvergade ring gehouden van de afdeling Schouwen-Duiveland van de F.N.V. Op deze vergadering komen de ZIERIKZEE, 22-3. Zaterdag 3 april maakt Stichting „De Zonnebloem" weer een vaartocht met zieken, ge- handikapten en eenzame bejaarden uit de regio. De reis wordt gemaakt met het ei gen Zonnebloemschip „De Schelde- vallei". Dit jaar werd gekozen voor een tocht naar Veere. Ruim honderdtachtig zieken, ge- handikapten en bejaarden zullen de ze dag met het Zonnebloemschip kunnen meemaken. Zaterdagoch tend, tussen acht en negen uur wordt ingescheept aan 't Luitje. De Zonnebloem-vrijwilligsters worden tijdens deze tocht ook verge zeld door ds. De Rooy, dokter E. Vleugel Schutter-Spit en door disc- jockey de heer A. Schouw. De Zonnebloem-vrijwilligsers wor den tijdens deze tocht ook vergezeld door ds. De Rooy, dokter E. Vleugel Schutter-Spit en door disc-jockey de heer A. Schouw. Aan boord van de „Scheldevallei" zal een gezamenlijke lunch worden gebruikt. Omstreeks half zes wordt het schip terugverwacht in de Nieu we Haven. De passagiers zullen dan muzikaal verwelkomd worden door de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer". Voor de reis met de Zonne bloemboot, die inmiddels een jaar lijkse traditie vormt, blijkt altijd zeer veel belangstelling te bestaan. Afgezien van een fijne dag op het water betekent het voor vele passa- gers ook de mogelijkheid weer on derlinge kontakten te leggen met vrienden en kennissen aan boord. -Ay „De Scheldevalleimaakt zaterdag 3 april weer een tocht met mensen van Schouwen-Duiveland. De foto toont het schip, dat vorig jaar een bezoek bracht aan het werkeiland Neeltje Jans. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3