iiiiimroniiwiiii Van Agt: handhaven koppeling en stijging van lonen onmogelijk VERKIEZINGEN PTT -ers willen niet staken voor bepaald bedrijf Pantserwagens in Tripoli Munt van vijf gulden Toenemend voedselgebrek Zweden zoekt openbaart zich in Polen onderzeeër De hulp aan de Derde Wereld LAATSTE NIEUWS Onrust op westelijke Jordaanoever AGENDA TRIPJE (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ENSCHEDE, 22-3. De problemen rond de voorjaarsno ta spitsen zich toe op de vraag of er moet worden geknab beld aan de koppeling van de lonen aan de uitkering en de koppeling van de inkomens aan het ambtenarensala ris of het ingrijpen van de overheid in de loonontwikke ling. rremier Van Agt verklaarde dit maandagavond tijdens een landelijke ma nifestatie in Enschede waarmee het CDA z'n campagne voor de statenverkie zing afsloot. Van Agt wees er met klem op dat het handhaven van de beide koppe lingsmechanismen en het ongemoeid laten van de lonen niet meer moge lijk is. Daarvoor is de situatie te ern stig, zo stelde de premier. Hij zei er op te vertrouwen dat het kabinet bin nen enkele weken uit het keuze vraagstuk is. Dan moeten er volgens hem geen halfzacht of kompromis- achtige besluiten uit de bus komen maar dienen er maatregelen te wor den genomen die duidelijk zijn, en die - helaas - ook offers zullen vragen en pijn doen. BEIROET, 22-3. Ongeveer 400 Li banese gendarmes zijn gesteund door pantserwagens de havenstad Tripoli binnengetrokken om een eind te ma ken aan de al weken durende gevech ten tussen pro- en anti-Syrische groe peringen. Met de aktie is begonnen na een af spraak tussen de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO en de Syrische troepen die in Libanon de Arabische vredesmacht vormen. De in Tripoli aanwezig Syrische troepen trokken zich tijdens de ge vechten terug uit de binnenstad van Tripoli. Volgens Radio-Beiroet trok ken de verschillende milities zich te rug uit Tripoli toen de gendarme bin nentrok. „Nationale allure" Partijpolitieke twisten moeten naar het oordeel van Van Agt plaatsmaken voor een beleid van „nationale allure". „Lukt dat niet, dan moeten we maar naar een kabi net van nationale allure", zo sprak hij. Van Agt onderstreepte dat geen van de kabinetsleden erop uit is de regeringscoalitie te beëindigen als de uitkomsten van de statenverkiezin gen voor de PvdA zeer teleurstellend mochten zijn. Hij zette naast deze op merking overigens de gedachte dat de ministerraad zijn ogen niet kan sluiten voor de opvatting van de kie zers voor zover die betrekking heeft op de landspolitiek. Met nadruk wees de premier erop dat bij de ombuiginsoperatie de laagste inkomens en uitkeringen het meest moeten worden gespaard. DEN HAAG, 22-3. De Tweede Ka mer staat in meerderheid achter het voorstel van staatssekretaris Kom brink van financiën om over te gaan tot het invoeren van'een munt ter waarde van vijf gulden. De CDA-er Wolters zei het invoeren van deze munt een logische stap te vinden ge zien de enorme waardedaling van de gulden in de afgelopen vijftien jaar. Dit bleek maandag tijdens een verga dering van de vaste kamerkommis sie voor financiën met Kombrink. AMSTERDAM, 22-3. In Polen heerst in toenemende mate gebrek aan le vensmiddelen en waspoeder. De verwachting is dat ondanks de buitenlandse hulp de nood in april en mei het hoogst zal zijn. Dat is de indruk van een dele gatie van de Nederlandse Raad van Kerken die na een reis van een week door Polen maandagmiddag op Schiphol terugkeerde. Er is het publiek ook wel een grote mate van matigheid aangepraat, met betrekking tot de morgen (woensdag) te houden verkiezingen. De vraag is of zulks helemaal eerlijk is. Provin ciale verkiezingen - zij het belangrijk - hebben nooit de belangstelling ge trokken als Kamer- en zelfs gemeen teraadsverkiezingen. Dat hangt ook een beetje af van de afstand tussen provincie (bestuurder) en bestuurde. Opvallend is overigens wel dat juist de provincies - vooral ook de provin cie Zeeland - er veel aan heeft gedaan het publiek zoveel mogelijk bij de re sultaten van de besluitvorming te be trekken. Een remmend effekt op de popula risering van de „faits et gestes" van het provinciaal bestuur intussen is wel, dat het handelen van dit over heidslichaam met de jaren ingewik kelder wordt. Bovendien is ook bij de provincies een papieren machine rie in het werk gesteld die de stoutste verbeelding van de buitenstaander overtreft. Er zijn zoveel stukken, no ta's, beleidspapieren, plannen, rap porten, dat het een gewoon mens soms duizelt. Met betrekking tot de serviceclub „Rotary" - waar ook bu reaucratische tendenzen de boven toon gingen voeren, heeft jarenlang de slogan gegolden: „Keep Rotary simpel" (houdt Rotary eenvoudig). Het zou niet zo dwaas zijn, die raad ook aan de provincies door te geven, want het publiek houdt niet zo van ingewikkeld en democratisering van bestuur wil nu juist het publiek nauw bij de (provinciale) gang van zaken betrekken. Vele lieden intussen zijn nu al be zig de „uitslag" van de provinciale statenverkiezingen te vertalen toe naar de Kamerverkiezingen. Iedere keer wordt hiertegen gewaarschuwd, maar telkens gebeurt het; de verlei ding is kennelijk te groot. Toch gaat het bij provinciale verkiezingen toch om andere dingen, al loopt er een vet te lijn naar de „grote politiek", in dier voege dat de provinciale staten geroepen worden de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Helemaal een uitslag losweken van het parle mentair bestel is dus ook niet lo gisch. Hier tenslotte nog eens de aanbeve ling - ondanks de matigheid in de po litiek - toch te gaan stemmen. Ook in de provincie moet een zo krachtig mogelijke ploeg aantreden en de toe komstige samenstelling van het kol lege van G.S. is natuurlijk ook een zaak van ongemeen groot belang. Eerst „dus" maar eens zien welke verrassingen se stembus woensdag in petto heeft, 't Zou goed zijn, als de verrassing aangenaam is, maar men weet het tevoren nooit. „Flitsen" uit het buitenland WARSCHAU. Primaat Jozef Glemp van Polen heeft tegen een ge hoor van gelovigen gezegd dat het be zoek dat paus Johannes Paulus II in augustus aan zijn geboorteland wil brengen, misschien moet worden uit gesteld, verklaarde maandag een kerkelijke woordvoerder in War schau. LONDEN. Een groep Argentijnen is geland op een van de Falklandei- landen, een Britse kolonie in het zuiden van de Atlantische Oceaan en heeft er de Argentijnse vlag gehesen. Dit heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken in Londen be kendgemaakt. GOTHENBURG, 22-3. Zweedse pa trouilleboten en helikopters hebben maandag bij Gothenburg gezocht naar een ongeïdentificeerde buiten landse onderzeeër die in Zweedse wa teren was gesignaleerd. Dat heeft het Zweedse ministerie van defensie meegedeeld. De marine kon niets vinden. Het is niet ongewoon dat er voor de Zweed se kust vreemde onderzeeërs rondva ren. Vorig jaar oktober liep een Rus sische onderzeeboot vast in verboden water bij de Zweedse marinebasis Karlskrona. SAN SALVADOR. Een lid van de Salvadoriaanse junta, Jose Morales Ehrlich, heeft een onderzoek geëist naar de mishandeling van politieke gevangenen in de Mariona-gevang^ nis in San Salvador. -Hij. VERENIGDE NATIES. Jordanië heeft maandagavond officieel ver zocht om een spoedzitting van de Vei ligheidsraad „om de ernstige en snel verslechterende situatie te onderzoe ken in de (door Israël) bezette Pa lestijnse en Arabische gebieden, daarbij inbegrepen Jeruzalem". BRUSSEL, 22-3. De Derde Wereld wordt gebombardeerd met vele voed- selhulpprojekten zonder dat reke ning wordt gehouden met prioritei ten die door de desbetreffende lan den worden gesteld. Daarbij missen Derde Wereld-landen vaak de nodige strukturen om de hulp te kanalise ren. „Het ergste echter is", zo zei maandag in Brussel Alain Vidal-Na- quet, een hoge funktionaris bij de Wereldvoedselraad van de Verenigde Naties, „dat op deze manier zo ver schrikkelijk veel geld in een bodem loze put wordt geworpen". Delegatieleider dr. W. Rood, adjunkt-sekretaris van de Neder landse Bisschoppenkonferentie, deelde mee dat dit gebrek wordt ver oorzaakt door het opraken van de partikuliere voedselvoorraden, ter wijl de mensen door de in februari af gekondigde prijsverhogingen van 300 procent, niet in staat zijn de noodzakelijke levensbehoeften te ko pen. Vier bisdommen Op uitnodiging van de voorzitter van de Poolse bisschoppenkonferen tie, aartsbisschop Glemp van War schau en de Poolse oekumenische JERUZALEM, 23-3. Op de vijfde dag van staking op de bezette weste lijke Jordaan-oever uit protest tegen het ontslag van het gemeentebestuur van El Birh, duurt de onrust voort. De incidenten tijdens botsingen eri demonstraties tussen Israëlische mi litairen en Arabische bewoners heb ben tot nu toe twee mensenlevens en een tiental gewonden geëist.' Ook dinsdag werden in verschil lende plaatsen schoten gehoord. In Ramallah gebeurde dat om betogers te verspreiden. In Ramallah geldt evenals in andere plaatsen sedert za terdagavond een permanent uit- gaansverbond. Maar het aantal aan wezige Israëlische militairen daar is niet voldoende om te bewerkstelli gen dat de bewoners daaraan de hand houden. Oost-Jeruzalem In Oost-Jeruzalem slaagden tal van militairen en politiemannen er niet in de winkeliers ertoe te bewegen hun zaken open te doen. Onbekenden gooiden een traangasgranaat in de tuin van de Israëlische gemeente raad. Een daarvan explodeerde. In de strook van Gaza is volgens de Israëlische radio in de afgelopen nacht een granaat gegooid naar een Israëlisch voertuig, niemand liep let sel op. De aktie van de ABVA/KABO was bedoeld als solidariteitsaktie met de akties die de dienstenbonden bij de banken en met name bij het distribu tiecentrum van de Amro-bank zijn gestart. De PTT-direktie zal zo spoe dig mogelijk met de ABVA/KABO over deze kwestie kontakt opnemen. „Aan een dergelijke boycot kunnen wij op geen enkele manier meewer ken", aldus de PTT-woordvoerder. Mening Amro-bank Een woordvoerder van de Amro- Raad, bezocht de delegatie de bis dommen Stettin, Koszalin, Gorzow en Poznan in het noordwesten van Polen. In overleg tussen de bisschop penkonferentie en de oekumenische raad in Polen en de Wereldraad van Kerken en Caritas Internaiionalis zijn deze vier bisdommen voor hulp verlening aan Nederland toegewe zen. Iedere maandag Bruinisse - Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. bank zei dat de klanten en de andere banken van een eventuele aktie bij het distributiecentrum hoe dan ook niets nadeligs zullen merken. Dat zal ook niet gebeuren als de PTT-leiding onverhoopt een postboykot zou toestaan. „In dat geval weten we wel andere manieren te verzinnen om de postbezorging normaal te laten ver lopen", aldus de woordvoerder van de Amro-bank. Hij wilde niet kwijt welke manieren de Amro-bank in dat geval in petto heeft. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur- sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Gekroonde Suikerbiet, thema-avond vrouwencafé, 20.30 uur. Bovenzaal Mondragon. Modeshow kinderboetiek St. Jan. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afd. Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Dia-avond Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Woensdag 24 maart Zierikzee Theo Thijssenschool. Speeltuinver eniging „Malta". 19.30 uur. Poppentheater „Alteklein", St. Do- musstraat. „Het vreemde Ei". 14.30 uur. Nieuwerkerk Geref. Kerk. ledenvergadering, 19.45 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijf avond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie openbare werken. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie openbare werken. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Jaarvergadering muziek vereniging „Crescendo. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis, ledenvergadering School met de Bijbel, 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 15.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Zangavond, m.m.v. Chr. Residentie mannenkoor. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde Kerk. Vergadering Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland. 19.45 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelf staan- den. 20.00 uur. Zaterdag 27 maart Zierikzee Bovenzaal Geref. Kerk, expositie lego-modellen, 13.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Grote Kerk. Dag van de hoop. 9.30 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Vertrek wagen 08.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Aula Chr. Scholengemeenschap. Ver gadering prot. chr. schoolraad, rayon Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring tennisvereniging WIK. 20.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw; C.P.B.-af deling, 19.45 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Woensdag 31 maart Zierikzee Poppentheater „Alteklein", St. Do- musstraat. „Het vreemde Ei". 14.30 uur. Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks groep Schouwen-Duiveland, 20.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Woensdag 7 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Woensdag 21 april i Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus we reldwinkelier". 20.00 uur. Je moet daar wel voor in de wieg gelegd zijn; voor rijden op de Briene- noordbrug, op weg of terug ban er gens in Rotterdam, 's Morgerïs vroeg al hoor je op de radio dat er (weer eenseen file is; 's morgens zijn er al tijd files. Waren er iets later in de middag maar files, dan zouden ze al lemaal (de mensen in de autootjes) niet zo hard rijden. Naar goed vader lands gebruik wordt er vrijwel niet gelet op de snelheidslimiet. Harder rijden dan 100 km is zo vanzelfspre kend, dat een traan te wijden valt aan het papier, waarop de wet of voorschrift, die 100 is vastgelegd. Verspilde moeite, verspild papier. ,,Neem nougindse meneer in zijn snelle Volvo. Zeker er zit tuësen de laatste en voorlaatste auto (en dan kom t U) nog wel een gaatje, maar dat is klein hoor. Toch schuift de man er tussen. Even verder op rijdt hij - om een stukje in te halen - over een rech te streep. Hevig achterlichtgeflikker en jawel, daar komt hij weer op de toegestande buitenste baan. Achter zit een bulderbas van wel twintig meter lengte, met veel banderi en ge laden met buizen, groot genóeg om een babyolifant er doorheen te laten kruipen. Snelheid 95 km, möar hij moet er voorbij. Daar komt dië lange Lijs, met veel zwarte roetende rook opzij. Hij blaast je bijna weg.lmaar - gefeliciteerd hoor - hij komt efr voor bij en zal als dat zo door blijf\ gaan, wel vijf minuten eerder thuis zijn. Enfin, dat is dan dat. We moesten ergens zijn, maar het is zo'n meeval ler te weten waar en wanneef links of rechts af te slaan. Nou bij de Tuurelureweg weet ik het wei, maar in de buurt van de Alexanderpolder - letterlijk onder de rook van de Maasstad - is dat toch echt veel moei lijker. Verkeerd afslaan hé en ineens kleinevliegtuigjes boven je hoofd en daar is Zestienhoven al. Toch even kijken en (ook even) hap, snap wat eten. Zeg maar zestig mensen in de restauratie en één ober. O, die arme man. Hij draafde wat af en riep telkens: ,,kom bij U", maar hij deed het voorlopig niet. Had het veel te druk, maar geen geintje: een aardige man. die (later) vroeg of het smaakte en dat was het geval. Wij (vlug) zeggen waar we naar toe wil den en hij (vlug) zeggen, dat hij het niet wist. ..Sorry meneer, ik werk hier wel, maar ik kom hier niet van- daad" en weg was hij. Weer op gestapt en gestuit op landelijk man van de gemeente, bezig takkebossen op een karretje te laden. Zulke mannen moet je hebben: „zo en zo en dan rechtuit en dan de roton de. dan weer rechts en dan bent U op de grote weg en dan nog maar eens vragenO ja, je vindt het op den duur wel, maar om nu te zeggen: „gunst wat een ontspannen tripje dat zou lichtelijk leugenachtig zijn. Wel fijn intussen als je thuis weer veilig en heel in je stoel zit. Voor overvol West-Nederland; je moet er voor in de wieg gelegd zijn. SCHIEREILANDMAN SCHOUWEN-DUIVELAND Het weer gaat wat milder doen en hoewel de badkleren voorlopig nog in de kast moeten blijven, is een strandwandeling een aanbevelenswaardige bezigheid. Stilte is er nog volop; alleen de zee doet zijn best de meest opwindende effekten te voorschijn te toveren en dat is al tijd boeiend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) UTRECHT, 22-3. „Wij kunnen niet een bepaald bedrijf van de postbezorging uitsluiten. Dat is buiten proporties. Dan zouden wij als PTT ons boekje ver te buiten gaan", zo reageerde een PTT-woordvoerder maandagavond op het be richt van vaksbondszijde dat de FNV-ambtenarenbond ABVA/KABO zijn le den bij de PTT gaat oproepen om bij het distributiecentrum van de Amro- bank in Weesp geen post meer te bezorgen. i HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 na 18 30 uur Bezorging (01119) 1660

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2