Evenementenkommissie vraagt meer hulp op toeristendagen School Nieuwe Boogerdstraat wordt in september gesloopt DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ruimteschip „Columbia" Vier omgekomenen uit El Salvador naar Nederland Vergadering V.V.V. Sportverenigingen laten het afweten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 23 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23086 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Serooskerke sloot Strao-feesten af ZIERIKZEE, 22-3. „Na de zomervakantie zal Kunst en Eer hopelijk de school in de Nieuwe Boogerdstraat kun nen verlaten, zodat in september met de sloop van het gebouw kan worden begonnen". Deze mededeling deed wethouder P. de Rijke maandagavond tijdens de open bare vergadering van de kommissie Publieke Werken. Aan de kommissie was het daarna advies uit te brengen over de toekomstige bestemming van de grond na het verdwijnen van dit oude schoolgebouw. CAPE CANAVERAL, 22-3. Het ruimteschip Columbia heeft een gunstige start gemaakt. De Columbia wierf de brandstof tanks na de lancering volgens plan af. Het ruimteveer was toen 50 km boven de aarde. Bij deze derde test vlucht, in november begint het veer aan het eigenlijke ,,werk", moet de Columbia met name bewijzen dat het hitte- en koude-bestendig is. Astronaut Jack Lousma, luitenant kolonel bij de mariniers, heeft al ruimte-ervaring. Deze vader van vier kinderen was in 1973 al 59 dagen in de ruimte met de „Skylab". Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de landing, die voor een deel met de hand uitgevoerd zal worden. Luitenant-kolonel Gordon Fuller- ton maakt zijn debuut in de ruimte. Hij heeft echter al sinds 197 met de voorganger van de Columbia, de „Enterprise", vanaf de rug van een Boeing 747 landingen geoefend. Ful- lerton, vader van twee kinderen, zal onder meer de grijparm van de Co lumbia beproeven. DEN HAAG, 22-3. De stoffelijke overschotten van de vier in El Salva dor omgekomen IKON-journalisten zullen zo spoedig mogelijk naar Ne derland worden vervoerd. De eerste mogelijkheid daartoe is donderdag ochtend vanuit Mexico-stad. De Ne derlandse ambassadeur Speyart van Woerden verklaarde maandagavond vanuit San Salvador desgevraagd te genover het ANP ook dat hij hoopt het onderzoek dat hij instelt naar de dood van de vier IKON-medewer- kers eind deze week af te ronden. De voorzitter liet voorafgaande aan de diskussie weten zelf voorstan der te zijn deze grond te bestemmen voor bouw van de bibliotheek. ,,De ligging is uitermate geschikt", aldus de heer De Rijke. Hij werd in deze mening gesteund - zij het gepaard gaande met eigen nuanceringen - door drie kommissieleden: de heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.), de heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) en de heer J. J. Geleijnse (V.V.D.). Kommissielid de heer J. Groen was van mening, dat in dit stadium geen advies uitgebracht kon worden over de definitieve bestemming van dit terrein. Hij beperkte zich dan ook tot suggesties voor een tijdelijke voor ziening. De P.v.d.A.-woordvoerder achtte het niet juist allerlei leuke voorstellen voor deze grond te doen, terwijl het bestemmingsplan Bin nenstad Zuid-West nog lang niet rond is. ,,Ik wil geen enkele suggestie wekken dat daar binnenkort iets ge realiseerd kan worden", aldus de heer Groen. Tijdelijke maatregelen Wel achtte hij het vanzelfsprekend, dat er tijdelijke maatregelen getrof fen zullen worden en het terrein niet braak zal blijven liggen. Zijn gedach ten gingen uit naar een grasveld als speelvoorziening voor de jeugd. Sekretaris de heer A. G. Izeboud deelde desgevraagd mede, dat het ontwerp-bestemmingsplan Bin nenstad Zuid-West in april naar alle overleginstanties zal worden gezon den. Naar verwacht wordt zal dit over leg geruime tijd in beslag nemen, zo dat nog niet met zekerheid kon wor den gezegd, dat het ontwerp-bestem mingsplan nog dit jaar in de gemeen teraad zal komen. De heer Izeboud wees er verder op, dat de kommissie Ruimtelijke Orde- Vervolg pag. 4 ZIERIKZEE. Bouwval", „in desolate toestand,,een aanfluitingwaren de omschrijvingen die het voormalige schoolgebouw in de Nieuwe Boogerdstraat maandagavond meekreeg van de leden van de kommissie Publieke Wer ken. Nog enkele maanden zal dit - misschien niet fraaie, maar toch karakteristieke gebouw - herinneren aan de tijd van ,,Ot en Sien". In september zal het geveld worden door de slopershamer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 22-3. 1981 was een goed jaar voor de V.V.V. in Zierikzee. In die trant liet voorzitter van de V.V.V.de heer F. de Jager zich uit, op de jaarvergade ring maandagavond in „De Zeeuwsche Herberghe". De verkoop van geschenkenbonnen gaf een stijgend beeld te zien, terwijl de belangstelling voor de folder van Zierik zee zich eveneens in een grote belangstelling mag ver heugen. Het bestuur van de V.V.V. werd afgelopen jaar benaderd om deze folder meer-talig te maken. Financiële gevolgen maken deze wens vooralsnog niet uitvoerbaar. Wel zal getracht worden de folder in het Duits te laten verschij nen. De verspreiding loopt overigens zo goed dat de herdruk waarschijnlijk al in april klaar is, aldus de heer De Jager. ZIERIKZEE. Zaterdag werd een tijdelijk schoolplein gelegd bij kleuterschool „De Speeldoos" in Poortambacht. Ze ventien ouders verleenden hun vrijwillige medewerking bij dit karwei. Dit tegelplein vormt een tijdelijke voorzie ning voor de kleuters gedurende de bouw van de nieuwe Prot. Chr. School in Poortambacht naast kleuterschool „De Speeldoos". De bouw kommissie van het Chr. Schoolbestuur besloot een beroep te doen op de ouders toen bleek dat geen vergoeding werd verstrekt voorde aanleg van dit pleintje. Het Chr. Schoolbestuur zorgde voor het uitgraven van de grond en voor de benodigde hoeveelheid zand. De tegels waren reeds beschikbaar van het voormalig schoolplein, de ouders deden de rest Het torenbezoek bleet' gelijk aan dat van het voorgaande jaar. De toe ristendagen noemde de voorzitter uitstekend georganiseerd en een groot sukses. Vervolgens bracht de heer De Jager de Stichting Horeca ter sprake, die voornemens is Schou- wen-Duiveland te gaan promoten, met name de Oosterscheldewerken. Dit in samenwerking met de V.V.V. De voorzitter zegde de stichting alle steun van het V.V.V. toe en achtte het initiatief niet alleen in belang van de horeca, maar van alle bedrijven op Schouwen-Duiveland. Financieel gezien staat het V.V.V. er niet slecht voor, voornamelijk door een subsidie voor de informatri- ce. Ten aanzien van 1982 durfde de heer De Jager geen prognoses te doen. ,,De tendens gaat wel in de richting van eigen land en streek, maar hoe zal deze tendens zich ver houden met het verminderde beste dingspatroon?", vroeg de voorzitter zich af. Zes gidsen Het jaarverslag van de sekretaris sprak van een druk 1981. De vakan tiespreiding is vooral in het na seizoen te merken. In 1981 boekte het V.V.V. 79 theaterboekingen, voor229 personen. De belangstelling voor de rondleidingen neemt steeds toe. Zes gidsen kunnen echter nog steeds aan de vraag voldoen. Dit voorjaar start men in samen werking met de provinciale V.V.V. met dagtochten door Zeeland, waaraan ook de Zierikzeese gidsen zullen meewerken. Het aantal bezoekers aan het kan toor wisselt sterk: van 20 per dag in de winter, tot 100 per dag 's zomers. Het aantal informaties kan gemiddel op 15 a 17 duizend gesteld worden. Telefonisch werden 4000 inlichtingen verstrekt waar nog eens 1200 schrif telijke informaties bijkomen. Bestuursverkiezing Bij de bestuursverkiezing waren aftredend en herkiesbaar de heren Goudswaard, Schot en Joppe, die bij akklamatie werden herkozen. Ter voorziening in een vakature werd de heer Van der Zwan eveneens bij ak klamatie herkozen. De financiële verslagen werden zonder aanmerking goedgekeurd. Bij de begroting van 1982 was een post onderhoud pand van slechts 850,- hetgeen de heer J. Berrevoets de vraag deed stellen of, nu deze post toch zo laag is, de toegang tot het kantoor rolstoelgeschikt gemaakt kan worden. De voorzitter antwoord de, dat dit technisch gezien niet te verwezenlijken is, maar dat dit toch een punt van voortdurende aandacht moet zijn. Stimuleren Stichting Horeca was ook een agen dapunt. Vanuit de vergadering werd aangedrongen op het stimuleren en vooral waarderen van wat deze stich ting beoogt. Een extra koopavond op donderdag werd bepleit, om de hore ca tegemoet te komen. ,„Als de win kels sluiten valt ook de horeca stil" was het gehanteerde argument. De voorzitter vond dit meer op de weg van de Z.O.C. liggen, een vreselijk moeilijke materie. De heer Jansen vroeg de vergadering waarom geen openstelling van winkels op zondag, tijdens de toeristendagen. De voorzitter antwoordde hem, dat dit wat Zierikzee betreft uitgesloten is, vanwege de winkelsluitingswet. „Tenzij men kan bewijzen dat 70% van de omzet uit het toerisme wordt verkregen. Er is zelfs geen ontheffing mogelijk", aldus de voorzitter. De heer Van der Zwan liet een ge heel ander geluid horen: naar zijn mening moet nooit aan winkels open op zondag worden gedacht. „Zierik- zees is zondags rustig, een fijne stad. Laten we dat zo houden" Toeristendagen Na de pauze stonden de toeristen dagen centraal. De heer Schot stond nog even stil bij 1981, en ging in op de kritiek die bij het vuurwerk was ge hoord: men moest er te lang op wach ten. Oorzaak was het waterspel, dat dan wellicht niet in het water was ge vallen, maar toch de zaak onnodig had vertraagd: er was niet gerepe teerd, zodat het ,,wat uit de hand liep". Geen reakties! Voor wat betreft de plannen voor 1982 kreeg de heer H. Lindhout het woord. Deze zei de plannen al voor tijdig te hebben gepubliceerd, met de bedoeling reakties te krijgen van (sport)verenigingen, die bij ,,de da gen" worden betrokken. ,,Ik kan u nu zeggen, dat deze publikatie geen enkele zin heeft gehad: er kwamen nul reakties binnen". Een feit, dat de heer Lindhout wel een beetje stak. ,,Bij feestavonden van de vereni gingen weten ze wel dc Zierikzeese ondernemers te vinden om iets be schikbaar te stellen. Nu er een moge lijkheid wordt geschapen iets te ver dienen voor dc klubkas geeft men niet thuis. De handen uit de mouwen steken schijnt hier een moeilijke zaak te zijn". Het programma is zo goed als rond. De markt krijgt een eigen „gezicht". Vervolg pag. 4 Advertentie erpr (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De door de voorzitter al genoemde Restaurant Renesse voor reservering, lel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Drie ezels vormen samen nog geen verstandig mens.. Grillparzer Verwachting tot woensdagavond: Perioden met zon Droog en perioden met zon; mini mumtemperatuur omstreeks 3, mid- dagtemperatuur van 10 graden op de Wadden tot 14 graden in het binnen land; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 27 maart: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: west 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: west 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 10%>. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 24 maart Zon op 6.35, onder 18.59 Maan op 6.44, onder 17.45 25 maart Zon op 6.33, onder 19.01 Maan op 7.05, onder 19.03 Nieuwe Maan: 25 maart (11.17) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 24 maart 2.19 15.21 8.35 20.45 25 maart 2.42 16.01 9.11 21.14 Springtij: 27 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-3. Het K.N.M.l. deelt mede: Het wordt voorjaarsweer. De bewolking, die dinsdagochtend nog boven het hele land aanwezig was, zal verdwijnen. Dit proces verloopt echter uiterst langzaam. Dinsdag is het aantal opklaringen nog gering. Woensdag kunnen perioden met zon worden verwacht. Met de komst van de zon gaat de temperatuur flink omhoog. De ko mende dagen kan deze 's middags tot vijftien graden oplopen. Het centrum van een omvangrijk hogedrukgebied lag dinsdagochtend boven Wales. Het komt nog wat dich terbij ons land te liggen. Kommissie P.W. over toekomstige bestemming grond

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1