DEURLOO VOOR KAMERBREED: HEEFT UW BANKUWELEENS GEWAARSCHUWD VOOR EEN KREDIET? NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE f 209,- T A PIJ TEN GORDIJNEN V1TR AGE'S GEEF UW ADVERTENTIE! TIJDIG OP herscho projektonderhoud Gemeente Middenschouwen Mooie nachtponnen J. v. d. Bos SUCCESJES kajuitbed intermeubel deurloo GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET Adverteren doet verkopen! ftri f%ï PERSOONLIJKE LENmuu TOT GOEIE BANK 8 Flitsen uit het buitenland PRAIJS. Franse geleerden hebben president Francois Mitterrand ge waarschuwd dat de voorgestelde ver koop aan Irak van kernbrandstof van laag gehalte voor gebruik in een nieuwe, door Frankrijk gebouwde reaktor tot ontwikkeling van een kernwapen kan leiden. BRUSSEL. De Belgen zijn teleur gesteld in het kabinet Martens, De rooms-blauwe coalitie, die sinds de cember van het vorige jaar regeert. MADRID. Hoewel de Spaanse re gering zich nog scherp keerde tegen het misbruik van de naam van de ko ning, hebben de verdachten die te recht staan in verband met de mislukte staatsgreep van 1981 zich opnieuw beroepen op koning Juan Carlos. WASHINGTON. De speciale Ame rikaanse gezant voor het Midden- Oosten Philip Habib heeft in Israël te horen gekregen dat dat land geen Palestijnse stellingen zal aanvallen. MÜNCHEN. Het hoofd van de Bei erse Veiligheidsdienst, Hans Lange- mann, is gearresteerd na beweringen dat hij geheimen van de veiligheids dienst aan de pers zou hebben door gespeeld. HONGKONG. De communistische partij van China heeft CPN- voorzitter Henk Hoekstra uitgeno digd voor een bezoek aan China, zo meldt het officiële persbureau Nieuw China. BEZIERS. Wijnverbouwers heb ben in de nacht de wijninhoud van ze ven tankwagons, bijna 2.000 hectoli ter, weg laten lopen op het spoor wegknooppunt van Beziers. Het is niet bekend waar de wijn vandaan kwam. NEW YORK. Het aantal Amerika nen dat het eens is met het optreden van president Ronald Reagan in het Witte Huis is afgenomen tot 43 pro cent. MANAGUA. Nicaragua heeft een omvangrijk burgerbeschermingspro gramma ontvouwd dat de bouw van schuilkelders tegen luchtaanvallen vanaf het buitenland omvat. BANGKOK. Door de ontploffing van' een bom in het gebouw van het provinciaal bestuur van Surat Thani in het zuiden van Thailand zijn vrij dag acht personen om het leven geko men en meer dan vijftig gewond. TORONTO. Bij een schietpartij in een rechtszaal in de Canadese stad Toronto zijn twee personen om het le ven gekomen. Een man schoot vanuit het publieke gedeel te van de zaal een advocaat en een tweede persoon dood. Er werd nog een advocaat ge wond. TOKIO. Bij een brand op een India se tanker, die voor reparatie in een Japanse haven ligt, zijn tien Japan ners om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt. OXFORD. De Duitse bondskanse lier Schmidt en de Britse premier Thatcher zijn het eens over de oplos sing van de grote ekonomische en strategische problemen van het mo ment, maar ze zijn er vrijdag niet in geslaagd het vooruitzicht van een krisis binnen de Europese Gemeen schap (E.G.) tot een onmogelijkheid te maken. BANGKOK. Minister-president Van Agt heeft vrijdag, de laatste dag van zijn bezoek aan Thailand, een be zoek gebracht aan de erevelden in Kanchanaburi en Chungkai, waar Nederlanders begraven liggen die tij dens de Tweede Wereldoorlog aan de Birmaspoorweg hebben gewerkt. MOSKOU. De Russische maar schalk Vasili Chuikov, de „redder van Stalingrad", is op 82-jarige leef tijd overleden. Dat hebben familiele den van hem vrijdag bekend ge maakt. Chuikov, die vóór de revolu tie piccolo in een hotel was, ging in 1918 in het rode leger dienen. Besmetting in Tibet PEKING. 20-3. In Tibet wor den steeds meer leden van de Chinese communistische partij door ..het bijgeloof en de reli gie van de autochtone bevol king". De pers in Peking onthulde in lange artikelen dat ,,op het dak van de wereld" partijle den deelnemen aan gods- dienstoefenigen. Daarmee gaan ze tegen de partijdiscipli ne in. Volgens de kranten heeft dit geleid tot produktieverminde- ring en strafbare feiten, zoals geweldpleging en mishande lingen. Het volksdagblad van Peking, het partijblad, wees er met nadruk op dat partijleden overtuigende Marxisten en \Atheisten zijn en geen gods dienstoefeningen bijwonen. De door de regering van Chi na gewaarborgde godsdienst vrijheid houdt niet in. aldus de berichten, dat leden van de partij zich openlijk voor een godsdienst mogen uitspreken of bijgelovig mogen zijn. Koopt bij onze adverteerders! ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: voor MAANDAGCOURANT —VRIJDAG 13.00 uur voor DINSDAGCOURANT —MAANDAG 11.30 uur] voor DONDERDAGCOURANT— WOENSDAG 11.30uur< voor VRIJDAGCOURANT —DONDERDAG 11.30uuri Herscho heeft reeds jaren ervaring met het schoonmaakonderhoud van verschillende objekten: kantoren, bedrijfsruimten, bungalowparken, toiletgebouwen en dergelijke. Om dit onderhoud zo efficiënt, mogelijk te laten verlopen, beschikt Herscho over uiterst modern schoonmaak ;£-6 Materiaal, -machines en apparaten. Ook voor meer specifieke werkzaamheden, gevelreiniging, tapijtreiniging, vloerkonservering enz., maakt Herscho gebruik van bijvoorbeeld: stofzuigers, schrobmachines, waterzuigers, werkwagens, tapijtreinigingsmachines of warmwater- hogedrukreinigers. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers met een ruime ervaring op dit gebied en verzorgen tevens de sanitaire voorzieningen. Dat wil zeggen, het bijvullen van toiletpapier of het verzorgen van de handdoek en zeepautomaten. Opdrachten worden uitgevoerd voor partikulieren, beheerders, bedrijven, rijk, aannemers enz. dus Bel eerst even Herscho Oosterland: 01114-2827- 1857 Wilgenstraat 8 - 4307 DA Oosterland BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Middenschouwen de len mee, dat zij voornemens zijn na een verkregen ver klaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van Zeeland, een bouwvergunning te verlenen voor het ver groten van het gebouw De Putmeet, door daaraan een politiepost te bouwen. In het vigerende bestemmingsplan is geen mogelijkheid voor die uitbreiding opgenomen. De gemeenteraad heeft echter bij besluit van 25 juni 1981 verklaard dat een wijziging van het bestem mingsplan wordt voorbereid. Dat in voorbereiding zijnde bestemmingsplan biedt wel uitbreidingsmogelijkheden voor het onderhavige plan. Vooruitlopend op de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan kan een bouwvergunning worden verleend als het college van gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar afgeeft. Voor dat een dergelijke verklaring wordt aangevraagd ligt het bouwplan met ingang van 30 maart 1982 gedu rende veertien dagen ter inzage. Tijdens die periode is het voor belanghebbenden moge lijk bezwaren in te dienen bij burgemeester en wethou ders. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 12 maart 1982 Korte mouw BH's - corsetten onderjurken enz. Molenstraat 10 - Bruinisse Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN met schuifdeuren 90/200 cm normaal f 345,— zolang de voorraad strekt Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend dat met ingang van 22 maart 1982 tot en met 5 april 1982 ter gemeentesecretarie te Nieuwerkerk, op werk dagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede gedurende die periode op de maandagavonden van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage liggen de ontwerp-beschikkingen op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1. de heer M. P. Capelle, Kerkstraat 4, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bouwbedrijf/timmerwerkplaats op het adres Kerkstraat 4 te Oosterland, kadastraal be kend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 244; 2. de heer J. Dooge, Ringweg 4, Oosterland voor het uit breiden van een varkensfokkerij/mesterij op het adres Ringweg 4 te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie H, nr. 481; 3. de heer L. van der Wielen, Sluisweg la, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een varkensmesterij op het adres Nieuweweg te Nieuwerkerk, kadastraal bekend ge meente Duiveland, sectie F, nr. 112; 4. de heer J. Capelle, Galgeweg 5, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf annex var kensmesterij op het adres Galgeweg 5 te Nieuwer kerk kadastraal bekend gemeente Duiveland, sec tie G, nr. 46. De ontwerp-beschikkingen strekken tot het verlenen van vergunningen onder het stellen van voorwaarden waardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkin gen kunnen gedurende de boven genoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers, de betrokken adviseurs en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvragen bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 5 april 1982. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. De persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 18 maart 1982 De Bondsspaarbank is u graag van dienst met geld. Elk gewenst krediet kunnen wc in principe binnen de kortste keren voor u rond hebben. Toch zijn wc niet zo makke lijk met financieren als sommige anderen op dit gebied. Zo zouden we bijvoor beeld eerst graag met u overleggen of u na uw krediet ook geholpen bent met de manier van terugbetalen. Misschien vinden we trou wens wel een andere financicringsmo- gcli jkheid of is het soms beter te denken aan sparen in plaats van te lenen of is een specifieke spaarvorm interessanter voor u. Zo zijn er heel wat idcccn waarmee u goed geholpen zou kunnen worden. Om dat uit te vinden, nemen wc graag even de tijd, in uw eigen be lang. Wc zijn immers niet zomaar een bank. Havenpark 16. Iclcloon u»l 110) 4051

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8