Hoe staat het met uw werkgelegenheid anno1982 Stichting Samenlevingsopbouw wil naar regio-overlegplatform \v Kontaktbijeenkomst op 24 maart CAO voor grafici Het aantal ziekenhuisbedden Afloop tbc Gehandicapten in de bedrijven De voorjaarsnota Overschot op betalingsbalans Aftrekbaarheid hypotheekrente Rijk gaat vlees keuren Het Afghaanse probleem Bevelhebber zee strijdkrachten omgekomen Man verdronken in auto Twee doden door aanrijding Honden mishandeld Enorme juwelenroof Gestemd wordt er zeker ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 22 maart 1982 Nr. 23085 7 SCHOUWEN-DUIVELAND, 20-3. Op woensdag 24 maart wordt in de Prinses Julianaschool te Zierikzee een kontaktbijeenkomst georganiseerd door de Stichting Sa menlevingsopbouw. Achtergrond van deze bijeenkomst is een in februari gevoerd oriënterend gesprek tussen een aantal vertegenwoordigers, die op Schouwen-Duiveland aktief zijn op het gebied van de volwassenenedukatie, met name middels een kursusaanbod. De aanleiding daartoe was de wens die binnen de Stichting Samenle vingsopbouw was geuit om eens te. onderzoeken hoe de situatie op edu- katief gebied was in deze regio. De indruk was gewekt, mede door wat gemeenten signaleerden tijdens het opstellen van de welzijnsplannen, Verkeerd nummer MILAAN, 20-3. De monniken van de Abdij van Chiaravalle bij Milaan meenden aanvake- lijk te maken te hebben met een misplaatse grap: zij wer den bij herhaling opgebeld door heren op leeftijd die zich wilden laten verwennen door dames. In het kader van een proces in Milaan wegens illegale bor- deelhouderij is het mysterie nu opgeklaard. Het nieuwe tele- fooonnummer van de paters bleek voorheen te hebben toe behoord aan een .massage instituut", dat in krantenad vertenties zijn diensten aan bood. DEN HAAG. Het - nu nog - Neder- lands-Antilliaanse eiland Aruba opent deze week aan de het Lange Voorhout in Den Haag een promotie kantoor. DEN HAAG. Minister Van der Stee van financiën heeft een financie ringstekort ter grootte van 3,6 mil jard gulden gesloten met de Neder- landsche Bank. AMSTERDAM, 20-3. Bonden en werkgevers hebben overeenstem ming bereikt over de nieuwe grafi sche CAO voor 1982. Het belangrijkste struikelblok, de volledige doorbetaling van het ziek- tegeld, is uit de weg geruimd. Over eengekomen is, dat extra kosten van de premieheffing over het ziektegeld dit jaar uit de reserves van de ziekte- kassen zullen worden betaald, ter wijl eventuele extra kosten voor 1983 voor rekening van de werknemers zullen komen. Daarnaast bevat de CAO een verla ging van de leeftijd voor vervroegd uittreden (VUT) van 62 naar 61 jaar, handhaving van de prijskompensatie met een minimum van 290 gulden per procent prijsstijging en afronding van de studie naar arbeidstijdver korting in 1982. EINDHOVEN. 20-3. Nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer komt minister Gardeniers van volks gezondheid en milieuhygiëne met konkrete voorstellen voor de toepas sing van de 3,7 promille-norm voor ziekenhuizen. Per regio zal worden aangegeven hoeveel bedden er te veel zijn welke ziekenhuizen of delen van ziekenhuizen gesloten moeten wor den. De minister zei dit in Eindhoven bij de viering van het 50-jarig bestaan van het Sint Josephzieken- huis. Ze komt hiermee tegemoet aan een eerder gedane toezegging aan de Tweede Kamer. ROTTERDAM, 20-3. Tuberculose zal over vijftig jaar in Nederland niet meer voorkomen. De ruim drie mil joen wat oudere mensen, die vroeger geïnfecteerd zijn geweest en nog bac teriën met zich dragen, zullen er dan niet meer zijn. Het is deze groep men sen, die het merendeel uitmaakt van het relatief geringe aantal TBC- gevallen dat elk jaar wordt aange troffen. dat er weinig overleg, en een gebrek aan coördinatie was tussen de ver schillende organisaties onderling. Overlegplatform Besloten is om te proberen een overlegplatform in het leven te roe pen, die als coördinatiepunt kan gaan werken ten behoeve van het edukatieve gebeuren op Schouwen- Duiveland. Het voorstel is om dat te doen onder de naam: Werkgroep Volwassenenedukatie Schouwen- Duiveland". Een werkgroep, waarin zitting hebben: - Vertegenwoordigers van verenigin gen en organisaties op Schouwen- Duiveland, die de kursussen organi seren; - Vertegenwoordigers van scholen, en vormingsinstituten die aktiviteiten op het gebied van volwassenenedu katie organiseren; - De opbouwwerker; - Andere adviseurs (bij. provinciaal konsulent). Doel/taken De werkgroep kan zich het volgen de als doel/taken stellen: Een overlegplatform zijn voor in stellingen die aktief zijn op het ge bied van de edukatie aan volwasse nen; Door middel van inventariserende aktiviteiten proberen zicht te krij gen, en te houden, op het bestaande aanbod; Onderzoeken van behoeften, het signaleren van „witte vlekken", en bevorderen van initiatieven die daarin willen voorzien; Het verbeteren en bevorderen van samenwerking en onderlinge afstem ming in het aanbod. Met respekt voor de eigen identiteit, werkwijze en au tonomie van organisaties. Te komen tot een andere manier van gezamenlijke presentatie van het totale aanbod van edukatieve ak tiviteiten op Schouwen-Duiveland. Probern duidelijk informatie te ver schaffen aan een breed publiek. Dit betekent niet dat bestaande publici- teitsvormen moeten verdwijnen. In tegendeel, dit is een extra voorzie ning. DEN HAAG, 20-3. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsont werp van minister Den Uyl en staats- sekretaris Dales van sociale zaken en werkgelegenheid om bedrijven te verplichten geleidelijk minstens vijf procent van hun personeel te recrute- ren uit gehandicapten. Het wetsontwerp draagt er tevens toe bij dat ontslag van gehandicap ten wordt tegengegaan, aldus waar nemend premier Den Uyl, vrijdag op de perskonferentie na afloop van de ministerraad. DEN HAAG, 20-3. In de komende voorjaarsnota zullen geen maatrege len zijn opgenomen die raken aan de grondslagen van ons stelsel van soci al e zekerheid. Wel is het mogelijk dat er incidentele maatregelen betreffen de de sociale zekerheid in zijn opge nomen. Dit heeft vice-premier Den Uyl meegedeeld na afloop van het kabinetsberaad. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. In de eerste onderhan delingsronde over de nieuwe CAO bij Unilever hebben de bonden en de di- rektie overeenstemming bereikt over volledige doorbetaling van het volledige ziektegeld. UTRECHT. De politie heeft bij een ruim twee uur durende verlichtings- kontrole op en rond het verkeersk nooppunt Oudenrijn 101 wagens (vooral personenauto's) van de weg gehaald. Naast deze vrij praktische doelen, zijn er nog wel meer taken te noemen die vanuit zo'n overleg gestalte kun nen krijgen. Te denken valt aan een Adviesfunktie m.b.t. het edukatieve beleid van de gemeenten op Schou wen-Duiveland. De werkgroep kan een gesprekspartner zijn van ge meenten. Vanuit de werkgroep kunnen ook initiatieven ontstaan die kunnen lei den tot kwaliteitsverbetering van het edukatieve werk. DEN HAAG, 20-3. Het overschot op de lopende rekening van de Neder landse betalingsbalans bedroeg vo rig jaar 8,6 miljard gulden. Het jaar daarvoor liet nog een tekort zien van 4,5 miljard. Dat heeft het ministerie van financiën vrijdag meegedeeld. Het gaat op de lopende rekening om de goederenbalans, die de forse om slag vrijwel geheel voor rekening nam, en de balans van het zogenoem de „onzichtbare verkeer", de diensten en de kapitaalopbrengsten. Kapitaaltransakties maken geen deel uit van de lopende rekening. Ne derland investeerde in 1981. voor 8,1 miljard in het buitenland, 2,2 miljard meer dan in 1980. De buitenlandse in vesteringen in Nederland bedroegen 3,2 miljard, net zoveel als in 1980. DEN HAAG. Deze week is de oprichtingsakte verleden van een stichting, die onderzoek wil bevorde ren naar de gezondheidsrelatie tus sen moeder en kind in ontwikke lingslanden. PAASLOO. Ongeveer tachtig beel dende kunstenaars en leden van ver schillende groeperingen hebben donderdagavond getracht met een schuimrubber „stormram" symbo lisch toegang te krijgen tot de rijks- bergplaats voor kunst, een zoge naamde kunstbunker, in Paasloo bij Steenwijk. VALKENSWAARD. Een felle uit slaande brand heeft donderdag twee hallen van de lakspuiterij Diana in Valkenswaard geheel verwoest. De schade bedraagt volgens een eerste schatting zeker een miljoen gulden. NIEUWEGEIN. De georganiseerde sport zal zich moeten voorbereiden op een beperking van de geldstroom van de overheden. Die konlusie moest worden getrokken na de bij eenkomst van het nationaal sport overleg, donderdag in Nieuwegein. DORDRECHT. Omdat aan alle voorwaarden die de gemeenteraad van Dordrecht gesteld kan worden voldaan stellen B en W van die ge meente voor nu definitief te beslui ten tot de bouw van een 600 MW met kolen gestookte elektriciteitscentra le. UDEN (N.BR.). De gemeentepolitie van Uden heeft 21 inwoners uit die gemeente aangehouden bij de oplos sing van 28 inbraken die dit jaar wer den gepleegd. De bende, bestaande uit jongeluis van 16 tot 25 jaar, had een kern van vier man van 18 en ne gentien jaar. DEN HAAG, 20-3. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van bewindslieden van financiën om het wetsontwerp van het vorige kabinet tot beperking van de aftrekbaarheid van hypotheekrente te wijzigen. Met ingang van 1 januari 1983 wordt hypotheekrente van de eigen woning (uitsluitend de eerste wo ning) volledig aftrekbaar tot een hy potheekbedrag van maximaal 430.000 gulden. Dat bedrag kan met ingang van 1 janurai 1984 worden verhoogd, omdat het „geïndexeerd" is. DEN HAAG, 20-3. Ambtenaren van de ministeries van landbouw en van volksgezondheid zijn op het ogenblik bezig met de voorbereidingen voor de oprichting van een rijksdienst voor de keuring van vlees en vee. Zo'n rijksdienst kan goedkoper wer ken dan de huidige keuringsappara ten die onder de verantwoordelijk heid van gemeentebesturen vallen. Dit hebben de ministers De Koning (landbouw) en Gardeniers-Berendsen (volksgzondheid) vrijdag geant woord op vragen uit de Tweede Ka mer hierover. DEN HAAG. 20-3. De Nederiandser regering heeft een klemmend beroep gedaan op de Sowjet-Unie om mee te werken aan de totstandkoming van een politieke oplossing van het Af ghaanse probleem, opdat een einde komt aan de situatie die voor de be trokkenen r^eds zoveel leed heeft veroorzaakt, en die een belasting vormt voor de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en het overgrote deel van de wereldgemeenschap. DEN HAAG. Het belangrijkste in het afgelopen zittingsjaar van de mensenrechtenkommissie van de Verenigde Naties is bereikt, is het onderzoek dat zal worden verricht naar de mensenrechtensituatie in Po len. AMSTERDAM. Direkteur Hans Ja cobs van Kabel Televisie Amsterdam (KIA) wil zo spoedig mogelijk pro gramma's van de Russische satelliet Horizon op de Amsterdamse kabel zetten, desnoods buiten het gemeen tebestuur om. DEN HAAG. Sportvissers blijven onder elkaar en met de beroepsbin nenvisserij van mening verschillend over het al dan niet toestaan van nachtvissen door hengelaars. LEIDSCHENDAM, 20-3. De bevel hebber der zeestrijdkrachten, vice- admiraal H. L. van Beek (52) uit Leidschendam, is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een ver keersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen. Zijn echtgenote werd door het ongeval gewond, de chauffeur van de dienstwagen waarin de bevelhebber reed liep een shock op. Geen van de inzittenden van de andere auto die bij het onge val betrokken was liep letsel op, al dus de Marechaussee. ROTTERDAM, 20-3. Brandweerlie den hebben in het Hartelkanaal uit een auto het stoffelijk overschot ge haald van de 44-jarige J. A. Jordaan uit Nieuwe-Tonge. De man was don derdagavond op weg gegaan naar Oostvoorne. Hij zou daar gaan telefo neren over een defekt op een drij ven- de kraan waarop hij in het Nieuwe Waterweggebied werkt. Zijn kollega's aan boord waren alvast naar bed gegaan maar de volgende dag merkten zij, dat hij niet was te ruggekeerd. Daarop schakelden ze de politie in. Deze vond de auto in het Hartelkanaal. DEVENTER, 20-3. Door een ver keersongeval op de weg Diepenveen- Deventer is het 17-jarige. meisjes R. T. uit Diepenveen om het leven geko-, men. In de nacht van vrijdag op za terdag overleed aan de door dit onge luk opgelopen verwondingen de 18- jarige V. B. uit Middel (gemeente Olst). Twee meisjes uit Diepenveen raakten gewond. De vier jongelui fietsten van Diepenveen naar Deven ter toen zij van achteren door de auto werden aangereden. De bestuurder van deze wagen, de 20-jarige W. M. W. uit Epse is gearresteerd. Hij zou vol gens de politie onder invloed van al- kohol zijn geweest. AMSTERDAM, 20-3. De Amster damse politie heeft in een schuurtje achter een woning aan de Dubbele Buurt vier dode en negen nauwelijks levende honden aangetroffen. In de schuur was het volgens de politie een onbeschrijfelijke bende. Er stonden emmers vol ontlasting van de dieren. Wegens dierenmishandeling is proces-verbaal opgemaakt tegen de bewoner van het huis, de 28-jarige W. F. B., de 24-jarige H. H. S., die in een caravan achter het huis woonde, is aangehouden wegens verboden vuur wapenbezit. De honden zijn naar een asiel ge bracht. De sanitaire dienst van de GG en GD heeft later de schuur ont smet. 9 En tante Dien en oom Joop deden even hard mee. „Dat houdt een mens jong," verklaarde hij, nadat hij enige tijd met zijn beide zoons door de kamer had geravot Op de terugweg in de vroege avond uren verklaarde Hannie, dat ze nog nooit zo'n leuk weekeind had beleefd. „Dat zijn nu mensen, die volop genie ten van hun leven, die voor honderd procent profiteren van alles, wat hun vreugde verschaft," verklaarde Han nie, terwijl Flip met vaardige hand de wagen door de Drentse dreven stuur de. „O ja, ik weet best, dat jij je af en toe gegeneerd voelde. Ik ken je precies, jongetje en zo te hooi en te gras voelde je je zwaar opgelatea Dat zag ik wel aan je gezicht Maar je zult toch wel met me eens zijn, dat er geluk heerst in het huisje van oom Joop en tante Dien Ze gaan hun eigen weg, gaan door het leven, zoals ze zelf willen, kennen geen zorgen, als ze ze al hebben en trekken zich voorts van niemand wat aan. Hun blijheid is natuurlijk en aanstekelijk, vandaar dat de kinderen al net zo zijn. Al die tijd, dat wij er waren, heb je geen verkeerd woord gehoord Niemand maakt ruzie, iedereen is tevreden en gelukkig. Dat is levenskunst op zich zelf." De jongen achter het stuur schudde een paar maal het hoofd. „Je zegt het allemaal zo mooi, Hannie, maar het leven bestaat niet enkel uit lol maken. Ze beseffen de ernst niet Het is erg gemakkelijk, om je overal maar met Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 23 MAART NED. I: Na de Kinderkrant van de EO komen de Waltons weer op het scherm. De crisis van de dertiger ja ren is ook voelbaar bij de familie Walton en hun voedselvoorraad slinkt dan ook snel. Vader John neemt een karweitje aan wat bij te verdienen, maar dit pakt verkeerd uit. Op weg naar het beloofde land, is de tocht van de Joden woestijn het thema. De NOS brengt ondermeer het programma Denkbeeld op het scherm, dit heeft als thema Jongeren, levensbeschouwing en toekomst. Vanavond zijn het De wijzen uit het Oosten. De religieuze jongeren zijn vaak op zoek naar mystiek, hetgeen de Oosterse goeroes in overmaat te bieden hebben. Als laatste progran- ma volgt dan nog Studio Sport extra met een samenvatting van de vriend schappelijke interland Schotland- Nederland. NED. II: Na het journaal volgt Dal las. Op het wapen waarmee JR werd neergeschoten, bevinden zich de vin gerafdrukken van Sue Ellen. Zij wordt gearresteerd en de familie Ewing laat haar zakken als een HAPERT, 21-3. Onbekenden heb ben in de nacht van zaterdag" op zon dag uit een geparkeerde auto in Ha pert voor twee miljoen gulden aan ju welen geroofd. De politie is een grootscheeps onderzoek begonnen. De auto, die volgens de politie goed beveiligd was, stond voor de woning van de eigenaar, een vertegenwoor diger. De daders braken om ongeveer vier de achterbak van de auto open. Daardoor trad een alarm in werking. Toen de wakker geworden eigenaar en enkele andere getuigen poolshoog te wilden nemen werd zij verschillen de malen met een jachtgeweer be schoten. Niemand raakte gewond. De daders zijn verdwenen in een personenauto. De beroving is uitge voerd door minstens twee man. GRONINGEN. De officier van jus titie bij de rechtbank in Groningen heeft donderdag tien jaar gevange nisstraf geëist tegen de 40-jarige L. H. uit Marum. De man wordt ervan verdacht in april vorig jaar de 34- jarige psycholoog Harry van Tilburg in zijn woning in Muntendam met een jachtgeweer te hebben gedood. een geintje van af te maken, maar daar mee los je geen problemen op." „Welke problemen?" Hannie keek hem verbaasd aab. „Die mensen heb ben helemaal geen problemen." „Nu ja, noem het voor mijn part verantwoordelijkheid. Wat moet ervan die twee jongens in de toekomst te rechtkomen? Als ze opgevoed worden met de gedachte, dat je altijd maar vrolijk kunt zijn en plezier maken. Het zal ze later nog eens rauw op hun dak komen, neem dat maar van mij aan." „Ach, eeuwige pessimistIk wil wel weten, dat ik me aan hun enthou siasme heb verwarmd. Ik vond het hardstikke leuk in Hoogezand." Hij haalde zijn schouders op. „Nu ja, het is een eind bij ons vandaan. Zo vaak zullen we er niet komen." „O nee? Nou, maar als ik er zin in heb, ga ik er weer eens een weekeind naar toe. En als dat niet naar je zin is, blijf jij maarthuis. Ik heb me tenminste kostelijk vermaakt" Zijn ernst en zijn volkomen gemis aan gevoel voor humor ergerde Hannie wel eens. Moppen vertellen deed hij nooit Dat was banaal. En als hij er noodgedwongen naar moest luisteren kwam er beleefdheidshalve een zui nige glimlach over zijn gezicht, als de spreker zweeg en alle anderen het uit gierden van het lachen. Maar in wer kelijkheid gebeurde het wel eens, dat hij de mop niet eens begreep. Een enkele keer sprong Flip wel eens uit de band. Dat was als ze samen baksteen. In plaats van Televizier komt vanavond het programma Vra- genvuur, in verband met de komende Statenverkiezingen. Aanwezig zul len zijn de heer Lubbers, de heer Mei jer, de heer Wiegel en Brinkhorst. Jaap van Meekren stelt hen de vra gen en ook het publiek kan via een speciaal nummer vragen stellen aan de politici. Mr. G. B. J. Hilterman neemt de toestand van de wereld voor zijn rekening. Het schilderij Gu ernica van Picasso wordt nader beke ken in het programma Honderd be roemde schilderijen. DINSDAG 23 MAART NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Frysk Tele- bord; 14.30 Schooltelevisie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 EO-Kinderkrant; 19.30 De Waltons; 20.20 Tijdsein; 20.50 Klankkleur; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Denk- Beeld; 23.00 Studio Sport; 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 Dallas; 21.20 Hollands Glorie; 22.10 Vragenvuur; 23.30 De toestand in de wereld; 23.35 Honderd beroemde schilderijen; 23.50 Nieuws. ROERMOND. De Stichting Maasplassen in Limburg, waarin het provinciaal bestuur sterk vertegen woordigd is, heeft op een perskonfe rentie in Horn bij Roermond plannen ontvouwd om een groot waterrekrea- tiepark annex motel aan te leggen. UTRECHT. De achterham van de dienstenbonden FNV en CNV bij Vroom en Dreesmann heeft besloten dat er akties bij het warenhuiscon cern komen, als de V en D-direktie zich niet soepeler opstelt in de CAO- onderhandelingen. HILVERSUM, 20-3. Van de mensen die gerechtigd zijn om woensdag naar de stembus te gaan om de pro vinciale staten te kiezen, zal 77 pro cent dat inderdaad gaan doen. Dit blijkt uit een verkiezingsoin- derzoek dat Bureau Lagendijk te Apeldoorn in opdracht van de AVRO heeft gehouden onder 1300 Neder iandser van 18 jaar en ouder. Van die kiezers is 64 procent zeker van zijn of haar keuze. 10 procent twijfelt nog en 26 procent heeft nog helemaal geen politieke voorkeur. Uit de Lagendijk-cijfers blijkt voorts dat het CDA winst boekt, dat de PvdA verliest en dat D'66 en de VVD vrijwel gelijk blijven. Door HENK VAN HE ES WIJK over de velden zwierven, of door het bos. Of zich volkomen onbespied wis ten van de buitenwereld. Dan gebeur de het wel eens, dat hij het meisje in zijn krachtige armen nam en haar op een vreemd hartstochtelijke wijze kuste. Tijdens zulke schaarse momen ten voelde Hannie zich warm worden van binnen wist ze: gelukkig, hij bezit tenminste toch temperament Later, als we eenmaal getrouwd zijn, gooit hij alle remmen los en dan zal ik pas ontdekken dat ik een minnaar heb, even normaal als ieder andere jonge man. Tijdens de jaren, welke ze op de MMS doorbracht en ook later, als ze een enkele keer bij oudklassegenoten op bezoek was, met een verjaardag of andere hoogtijdag, hoorde ze wel flar den van gesprekken tussen de and ere meisjesgasten. Want doorgaans wer den dan de ervaringen met „jongens" uitgewisseld. Dan begreep Hannie: er is ook nog een ander soort jongens, waarvoor je een beetje moet oppassen, die je moet afremmen omdat het an ders verkeerd gaat Dan dacht ze terug aan Tonia Elsakker, die al op 17-jarige leeftijd trouwde en met haar achttien de moeder werd. Een enkele keer zag ze Tonia nog wel eens. Was ze vroeger een slank, knap meisje, nu begon ze een mollig moeketje te worden, want na de kleine Berend waren er nog twee dichters gevolgd, zodat Tonia haar han den vol had aan drie, vrij kort na elkaar geboren kinderen (wordt vervolgd) Advertentie Als de lasten voor de bedreven niet snel lager worden, dan komen er nog meer banen op de tocht te staan. Veel te veel bedrijven zitten al in de rode cijfers, terwijl ze winst moeten maken om nieuwe investeringen te kunnen betalen. Alleen zo komt er weer werk. Stem daarom op 24 maart WD: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Word lid en bel vandaag 070 614121 of schri|f naar de WD Antwoordnummer 1877. 2500 WB Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7