Ere-lid J. J. van den Ende gehuldigd op jubileumdag op Konklusies na inspraak drie Struktuurschema's Na 37 jaar voorzitter af Schaakvereniging Zierikzee bestaat zeventig jaar CDA Wester schouwen hield algemene ledenvergadering INGEZONDEN STUKKEN Amerikaan vermoord in Guatamala Schooljeugdteam Haamstede haalt succes weg te Terneuzen Reakties op „Groene Nota's 4 Het jongste lid van Zierikzee biedt de heer Van den Ende het boek met de vijftig eindspelstudies aan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 20-3. Bij de viering van het 70-jarig bestaan van de schaakvereniging Zierikzee, zaterdag 20 maart, werd afscheid genomen van de heer J. J. van den Ende, die 37 jaar lang de voorzittersfunktie heeft ver vuld. Tijdens de buitengewone ledenvergadering werd unaniem besloten de scheidende voorzitter te benoemen als eerste ere-lid van de schaakvereniging. Kandidatenlijst WESTERSCHOUWEN, 19-3. Voor een goed gevulde zaal hield de CDA afd. Westerschouwen een algemene ledevergadering die in het teken stond van de komende gemeenteraadsverkiezingen. De voorzitter de heer S. Silvis opende de vergadering met gebed en memoreerde in zijn openingswoord dat velen af haken van de christelijke politiek. Hij deed een oproep aan allen om toch be zig te blijven met de Bijbel als richtsnoer. Sekretaris, de heer H. Uil, uit wiens koker dit voorstel afkomstig is, overhandigde hem de oorkonde, behorende bij het ere-lidmaatschap, dat de heer Van den Ende wegens zijn uitzonderlijke verdiensten werd ver leend. De nieuwe vobrzitter, de heer J. J. Hoogstrate noemde het schaken een edele sport vol schoonheid. Ieder een die de schoonheid ervan ziet, wordt door het schaken gegrepen", zei hij. Hij vond het jammer dat tij dens de laatst gehouden vergadering van de Zierikzeese sportraad beslo ten was niet meer subsidie aan de jeugdleden van de vereniging te ver strekken dan tot nu toe het geval was. ,,Onze jeugdleden worden een beetje ondergewaardeerd t<m opzich te van andere sporten." De heer Hoogstrate was van mening dat er een parallel bestaat tussen de heer Van den Ende en de schaakvereni ging: beide zijn klein van stuk, maar groot van daden. Karrière In een korte opsomming memo reerde hij de suksessen, die de heer Van den Ende in de loop der jaren heeft behaald op verschillende vlak ken. Een hoogtepunt was het Neder lands kampioenschap in 1967, gehou den in de kantine van toen nog Smit en Bolnes, onder organisatie van de Zierikzeese vereniging. De scheiden de voorzitter had vooral een groot aandeel in de voorbereidende werk zaamheden. Op 21-jarige leeftijd won J. J. van den Ende de eerste prijs in een studie-toernooi van de Nederlandse schaakbond. Daarnaast vergaarde hij vele andere eerste en tweede prij zen, ook op internationaal niveau. Hij maakte vierhonderd eindspellen, werd zes keer kampioen van Zeeland en vervulde 37 jaar lang het voorzit terschap. De 7-jarige Jeroen Klumper, het jongste lid van de vereniging, over handigde de heer Van den Ende het De wedstrijden werden gehouden in het Zeldenrustcollege in Terneu- zen. Er namen 16 scholen uit Zeeland deel, onderverdeeld in 4 poules. In de poule waarin Haamstede uitkwam eindigde het vijftal op de 2e plaats die recht gaf te spelen in de poule om de plaatsen 5 t/m B. Na een felle strijd werd uiteindelijk beslag ge legd op de 7e plaats wat een prachtig resultaat kan worden genoemd. De leden van de andere teams zijn n.l. al len lid van een schaakklub, dit in te genstelling tot de jongens uit eerste exemplaar van een boek, bestaande uit vijftig van zijn beste eindspellen. Aan dit boek zijn veel voorbereidende werkzaamheden ver richt door de heer H. Uil en de heer J. van Loon. Bijdrage De burgemeester, de heer Th. H. de Meester zei onder de indruk te zijn van hetgeen de kleine schaakvereni ging in al die jaren heeft gepresteerd. ,,Het binnenhalen van het Neder lands kampioenschap is zeker alleen maar mogelijk geweest door het werk van Van den Ende en ook door de vereniging zelf. U heeft als vereni ging een grote maatschappelijke bij drage geleverd in de afgelopen zeven tig jaar. Door middel van deze sport hebben vele mensen de geest ver diept", aldus de burgemeester. Het viel hem op dat „Zierikzee" overwegend mannelijke leden telt. Hij schertste dat je het in deze tijd van emancipatie niet meer kan ver kopen dat een denksport alleen voor mannen zou zijn. Hij bood de vereniging een ets van de Zierikzeese kunstenaar Peter Jan sen aan. Het geeft de St. Lie- vensmonstertoren weer met op de voorgrond een soort paard in de vorm van een schaakstuk. Centraal De heer Den Vlieger, de voorzitter van de Zeeuwse schaakbond vertelde dat de naam J. J. van den Ende in de Zeeuwse schaakhistorie steeds weer opduikt. Zowel bij de alliances, als bij de eindspellen, als bij de arbitrage, als bij de voorzittersfunkties. De heer Van den Ende is namelijk ook 24 jaar voorzitter van de Zeeuwse schaak bond geweest. ,,U bent in al die jaren een centrale en dominerende per soonlijkheid geweest". Haamstede die slechts wat schaakles kregen van hun schoolhoofd, de heer S. Karstens. Na een dag vol spanning werd de terugreis aanvaard met de gewonnen medaille en een vaantje voor de prij- zenkast van de school. Winnaar werd de O.B.S. Voorhoute uit Kruiningen die Zeeland zal vertegenwoordigen op de a.s. Nederlandse kampioen schappen. De organisatie was in han den van de schaakvereniging Terneu- zen. De heer Van Spinhoven, redakteur van „Schakend Nederland" schreef het voorwoord in het boek met de beste vijftig eindspelstudies. Hij ver telde dat het eindspel een gemaakte stelling is, waarin wit remise moet maken of moet winnen, terwijl zijn stelling zwakker is dan zwart. Op een groot schaakbord demonstreerde hij een van de in de prijzen gevallen eindspellen van de scheidende voor zitter. De voorzitter van schaak vereniging TOG, de heer J. Reurich uit Bruinisse, maakte gewag van de prettige samenwerking tussen de dertig jaar bestaande vereniging TOG en „Zierikzee". Bevoorrecht Als laatste voerde Van den Ende zelf het woord. „Zolang voorzitter zijn is gewoon een kwestie van jaren. Gezondheid heb je zelf niet in de hand, ik ben bevoorrecht", zei hij. Hij komplimenteerde zijn bestuursleden van de afgelopen 37 jaar. „Door hun medewerking en ak- tiviteiten heb ik het zolang vol kun nen houden en daarom heeft de schaakvereniging Zierikzee zo goed gemarcheerd," aldus de heer J. J. van den Ende. Veronica wordt B-omroep HILVERSUM, 21-3. De huidige C- omroep Veronica krijgt met ingang van 1 oktober de B-status. Dat bete kent dat Veronica er per week vier uur televisiezendtijd bij krijgt. Dit heeft minister Van der Louw (c.r.m.) gezegd in het VARA-radioprogram- ma „De Rooie Haan". De omroep- raad heeft het ledental van Veronica gekontroleerd en gekonstateerd dat deze omroepvereniging voldoet aan de maatstaven die voor een B- omroep gelden. Van der Louw verwacht niet dat de uitbreiding van de televisiezendtijd van Veronica ten koste van de andere omroepen zal gaan, omdat er immers een uitbreiding van de televisiezend tijd gepland is. De herschikking van de radiozendtijd zal wel ten koste van de anderen moeten gaan. Een spijtige vergissing Het C.D.A.-Zeeland heeft een ver kiezingskrant doen samenstellen, in verband met woensdag 24 maart. Ter opfleuring van de tekst is gebruik ge maakt van enkele foto's, waarop da mes in Zeeuwse klederdracht, uite raard om een aksentje te leggen op de couleure locale en het provinciaal ka rakter van de komende verkiezingen te onderstrepen. Nu heeft zich het spijtige feit voor gedaan, dat één der dames in kleder dracht de echtgenote betreft van bur gemeester C. Slabbekoorn van Brou wershaven. Mevr. Slabbekoorn wil de in het geheel niet dat haar konter feitsel in deze kontext werd ge bruikt, maar de redaktie van de ver kiezingskrant was ook niet op de hoogte van personen en hoedanig heid van de dames in klederdracht. Zij had alleen een Goese fotograaf ge vraagd om een tweetal foto's van da mes in dracht. Die foto's werden ge leverd en gebruikt, waarna de pijn lijke coïncidentie aan het licht kwam. Het C.D.A. wil mevr. Slabbekoorn voor deze ongelukkige gang van za ken zijn exkuses aanbieden, evenals het lezerspubliek van de betreffende verkiezingskrant. Op een bepaalde manier is gezondigd tegen de etiket- te. maar in onwetendheid. Het C.D.A.-Zeeland hoopt van har te dat deze exkuses door betrokke nen zullen worden aanvaard. Namens het C.D.A.-Zeeland M. JUURSEMA Vlissingen JERUZALEM. De burgemeester van Ramallah, Karim Chalaf, heeft meegedeeld dat hij met zijn gemeen tebestuur is afgetreden, omdat de Is raëliërs het met hem en de gemeente raad onmogelijk maakten normaal te werken. GUATEMALA-STAD, 22-3. Linkse guerrillastrijders hebben een Ameri kaans uit zijn boerderij in Noord- Guatemala gesleept en vervolgens doodgeschoten. De Amerikaanse am bassade in Guatemalastad zei dat het de tweede Amerikaan in vijf weken was die dit jaar werd vermoord. De Amerikaan was de 63-jarige J. Pitts Jarvis, die acht jaar geleden in Guatemala was komen wonen. Hij werd om het leven gebracht door ge wapende mannen die leden bleken te zijn van het „guerrillaleger van de armen". Zij rieden zijn vrouw aan te vluchten, wat ze deed. Nadat ze om geld gevraagd hadden brachten ze hem ter dood. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 22-3. Aanvoer totaal 1197, waarvan: slachtrunderen 915, schapen en lammeren 282. Prijzen per kg: Stieren le 8,60 - 9,05, 2e 8,00 - 8,60; vaarzen le 8,10 -.ƒ 9,00, 2e 7,50 - 8,05; koeien le 8,05 - 9,00, 2e 7,65 - 8,00, 3e Ongeveer tweehonderd Zeeuwen hebben in gesprekgroepen een reak- tie gegeven op de schema's. Op Schouwen-Duiveland werden reak- ties verzameld in twee inspraakgroe- pen, te weten in Westerschouwen en Zierikzee. De inspraakgroep in Westerschou wen kwam na deze inspraakronden tot een bundeling van enkele konklu- sies op de drie „groene" nota's: Landinrichting De noodzaak tot landinrichting op de Kop van Schouwen is in het struk- tuurschema niet duidelijk onder bouwd; „disharmonie tussen de kwa liteit van het landschap en de funk- ties die het gebied moet vervullen" is een vage en abstrakte omschrijving. Het waarom en hoe van dit mogelij ke projekt is onbekend. Meer duide lijkheid hieromtrent in het struk- tuurschema is dringend gewenst. Het grootste deel van de groep wijst vanwege deze onduidelijkheid de mogelijkheid van landinrichting in de Kop van Schouwen af. Ook landschappelijk gezien be hoeft de streek voor hen geen verbe tering. Het kleinste deel van de groep staat niet geheel afwijzend te genover de mogelijkheid van landin richting: er kan landschappelijk ge zien wel het een en ander worden ver beterd. Na dit openingswoord gaf de sekre taris de heer W. D. Scheele een over zicht van de aktiviteiten in het afge lopen jaar en besloot zijn overzicht met een dankwoord aan de CDA- fraktie en al diegenen die zich het af gelopen jaar, op welke wijze dan ook, hebben ingezet om het CDA in Westerschouwen meer gestalte te ge ven. Hierna gaf de penningmeester, de heer Lagendijk een overzicht van de financiële positie van de afdeling. Kandidatenlijst Na dit huishoudelijke gedeelte gaf de voorzitter een toelichting op de totstandkoming van de advieskandi datenlijst en gaf een uiteenzetting 7,25 - 7,60; worstkoeien 6,20 -ƒ 7,30; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 215 - 275; lammeren 235 - 325. Overzicht: slachtrunderen: handel vlot, en prijzen stabiel, stieren iets lager; schapen en lammeren: handel vlot, en prijzen iets lager. Voorwaarde is echter wel dat er voldoende schadeloosstelling van (rekreatie)bedrijven mogelijk is en er voldoende inspraakmogelijkhe den zijn, zoals b.v. de herverkaveling van Schouwen-Duiveland. Openluchtrekreatie Er is in de Westhoek geen ruimte meer in de bestemmingsplannen vo- ro uitbreiding van de verblijfsre- kreatie. Deze is er nog wel in het ach terland, maar dan alleen voor zomer woningen. Gezien het in het struktuurschema voorgestane konsoliderende beleid in de kustgebieden zou dus geen uit breiding van de verblijfsrekreatie in de Westhoek mogelijk zijn. Een dergelijk abrupt stopzetten van de rekreatieve ontwikkeling - door enkele deelnemers van de groep bepleit - is voor het merendeel van de groep onaanvaardbaar. Men staat een geleidelijke afron ding van de rekreatieve groei in de Westhoek voor; deze groei kan in de orde van grootte liggen van twintig procent voor de komende tien jaar. Zonder natuur en landschap aan te tasten kan deze uitbreiding worden gerealiseerd in de Westhoek, b.v. aan de rand van het gebied op de grens met de polder. hoe de stemmingsprocedure geregeld is. 1. L. Tieleman, 2. P. M. v. d. Aar- sen, 3. A. J. Padmos, 4. J. W. Geleijn- se, 5. M. S. Ebbink, 6. W. D. Scheele, 7. L. M. Braber, 8. M. den Hamer, 9. A. C. Landman, 10. P. L. van Wave- ren, 11. J. K. Krijger, 12. C. J. Sim mers, 13. mevr. T. C. Gakeer, 14. J. M. Lagendijk, 15. J. C. D. Stigter, 16. mevr. A. M. Th. Verseput-Sitters. Na de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst volgde een bespreking van het koncept gemeen teprogramma 1982-1986. Aangezien er uit de gehouden en- qêute onder de verenigingen in de ge meente heel wat reakties, opmerkin gen, suggesties en wensen binnen ge komen zijn, zal de programmakom missie deze eerst bestuderen en eve- tueel verwerken in een bijgesteld konceptprogramma, welke op een aparte vergadering dan definitief zal worden vastgesteld. Na bespreking van diverse propa ganda aktiviteiten en de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering met dankgebed. Bezwaren tegen het uitbreiden van de verblijfsrekreatie in het achter land zij: - het is ekonomische niet haalbaar vanwege de over het gehele seizoen genomen te lage bezettings graad, - het geeft een extra belasting op de wegen, - er zijn dan extra par keerterreinen nodig dicht bij het strand, het geeft aantasting van het open landschap. Vandaar dat wordt gekozen voor een geleidelijke af bouw van de groei in het kustgebied. Met de invoering van de Kampeer- wet mag de mogelijkheid van het kamperen bij fruitteeltbedrijven (5 plaatsen per ha. met een maximum van 25) niet verdwijnen.. i'v h' Nieuwe dagrekreatie voorzienin gen zijn gewenst; als deze worden op gezet als slechtweervoorzieningen wordt seizoensverlenging een meer reëel gegeven. De lokatie van deze voorzieningen ziet men het lifets aan de randen van het gebied of op de dammen. Natuur en landschapsbehoud De schade aan de natuur en het landschap begint bij het wildkampe- ren. Goed en doelmatig toezicht is een eerste vereiste. Het rekreatief medegebruikt van natuurterreinen moet worden bevor derd. Dit kan door een betere voor lichting en door ontsluiting van de terreinen, b.v. door het op „gepaste" wijze aanleggen van voet- en fietspa den. Onderhoud van natuurterreinen kan het best en het goedkoopst door de landbouw worden uitgevoerd. Al dus de konklusies van de inspraak- groep te Westerschouwen. BRUINISSE. De leden van het winnende team van Schaakvereniging T.O.G. uit Bruinisse die kampioen werden in de Klasse II Noord van de K.N.S.B., afd. Zeeland: Chr. v. d. Berge, J. de Korte. J. de Jonge. R. Bal. K. Klink. A. v. Mau- rik. M. Houkamp en J. u. d. Bos. Niet op deze foto staan: A. Douw en M. v. Driel, die ook tot het team behoren Achter het schaakbord zit de voorzitter, J. Reurich die vooral de laatste wedstrijden van het team op de voet volgde en hen kampioen zag morden door de afgetekende winst op Goes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schaken TERNEUZEN, 20-3. Zaterdag nam het schaakteam van de C.N.S. „Onder de Wieken" deel aan de Zeeuwse kampioenschappen voor basisschoolteams. Het bestond uit Jean-Pierre en Daniël Viergever, Simon Schaap, Theo v. Putten en Martin Oosse. ZIERIKZEE, 22-3. Het afgelopen najaar heeft het pro vinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland de inspraak procedure rond de drie „groene" struktuurschema's ver zorgd. In deze struktuurschema's heeft de regering haar beleidsvoornemens op het gebied van de landinrichting, openluchtrekreatie en natuur- en landschapsbehoud uit eengezet. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4