Fijne ouderavond bracht oude De Jongesehool weer in beeld C.J.V. „De Schakel" vierde bruiloft van Kaatje en Jo Verkiezingsbijeenkomst D '66 afd. Schouwen-Duiveland Een waar verhaal STREEKNIEUWS Jaarfeest te Renesse Plattelandsvrouwenbond te Noordwelle krijgt ledenblad ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 22 maart 1982 Nr. 23085 3 ZIERIKZEE, 19-3. Op de in het UVV-gebouw te Zierikzec gehouden verkie zingsbijeenkomst van D'66, afdeling Schouwen-Duiveland hebben achtereen volgens het woord gevoerd Piet Scheele, voorzitter van het regio-bestuur en Jopie Boogerd-Quaak. lijsttrekker van D'66 voor Zeeland bij de komende sta tenverkiezingen. De voorzitter pleitte nadrukkelijk voor milieu- en landschapsbehoud en bracht naar voren, dat langzamer hand ook andere partijen de ideeën van D'66 op dit gebied beginnen over te nemen, zij het dan aarzelend. Maar beide sprekers lieten duidelijk we ten. dat D'66 wel eens af wil van die zogenaamde aangeversrol en zelf bestuurlijke verantwoordelijkheid wenst te dragen. Demokratisering „Willen we kwaliteit kunnen leve ren dan moeten er meer vetcgen- woordigers van D'66 (vier, vijf of zes) in de Staten", aldus Jopie Boogerd, die aan het slot van haar betoog nog krachtig pleitte voor demokratise ring van ziekenhuisbestiu-en en wa terschapsbesturen. Beide sprekers waren het er over eens. dat het „gezicht" van D'66 veel duidelijker zal worden, in het bijzon der op Schouwen-Duiveland. indien ook daar bij de gemeenteraadsver kiezingen op 2 juni a s. in Wester- schouwen en Zierikzee eigen mensen in de raad zullen worden gekozen. De belangstelling voor deze D'66- bijeenkomst te Zierikzee had groter gekund. De Belg L. V. uit Brugge, rijdende over de Weelweg, verleende bij de kruising met de Elkerzeese weg geen voorrang aan de voor hem van rechts komende P. d. G. uit Dreischor. De wagen van V. kwam in de sloot te recht. Beide ernstig beschadigde wa gens werden geborgen door de takel- bedrijven Ista en De Jonge. DUIVELAND Vuurwapens De Rijkspolitie heeft in samenwer king met de Veldpolitie bij J. V. in Duiveland 2 flobertgeweren en 700 stuks munitie in beslag genomen. V. kreeg een proces verbaal wegens overtreding van de Vuurwapenwet. Kandidatenlijst P.v.d.A. In de te Ouwerkerk gehouden ver gadering van de afdeling Duiveland van de Partij van de Arbeid hebben de leden de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezin gen bepaald. Overeenkomstig het voorstel van de daartoe benoemde onafhankelijke kommissie en de uit- ZIERIKZEE. Scène uit het toneelstuk Morgen op tijd, of anders ZIERIKZEE, 19-3. Er ging een golfje nostalgie door de zaal vrijdagavond in het Hervormd Verenigingsgebouw. De voormalige Johan Louis de Jongesehool in het Vrije als achtergrond voor het jeugdtoneelstuk: „Morgen op tijd of anders Talrijke ouders zullen teruggedacht hebben aan hun eigen schooltijd bij het zien van hun „ei gen" oude school. De opvoering van dit toneelstuk door leerlingen van de vijfde klas vormde dan ook het hoogtepunt van de jaarlijkse ouderavond van de J. L. de Jongesehool. „Morgen op tijd an ders was overigens niet zomaar een toneelstukje, het was een waar gebeurd verhaal, ter opvoering be werkt door mej. C. J. Balk. De vijfde klassers bleken over on miskenbare akteertaleten te beschik ken en verder hadden onderwijsteam en ouderkommissie zich ingespannen voor een tot in de puntjes verzorgd dekor. Al met al werd het derhalve een voorstelling die klonk als een klok. Altijd te laat Het draaide allemaal om een on derwijzer (meester Veelrust) die elke ochtend minstens een half uur te laat op school kwam, ongewassen, onge kamd nog knauwend op zijn boter hammen. Talrijke waarschuwingen van het schoolbestuur mochten niet baten en tenslotte kwam de meerder heid van dit bestuur tot de beslis sing, dat de inspekteur maar aange schreven diende te worden over deze situatie. Meester Veelrust kreeg ech ter nog één kans. De brief werd nog niet gepost, maar zou verstuurd wor den zodra de meester weer te laat op school kwam. „Nou stuur die brief dan maar weg", verzuchtte meester Veelrust, want hij wist zelf wel dat zelfs vijf wekkers niet in staat waren hem op tijd te doen ontwaken. Zijn pittige vrouwtje (vertederend goed gespeeld) wist ook geen oplos sing. De leerlingen wilden hun meester echter niet kwijt en zij wisten wel de juiste oplossing voor het verslaapprobleem. Voortaan zou den zij hun meester elke ochtend ko men wekken. De tonelisten moechten een gul ap plaus van het publiek in ontvangst nemen. Het was voor de vijfde klas sers van de J. L. de Jongesehool best een spannende avond, want zij ston den er alleen voor deze ouderavond te verzorgen. Voorgaande jaren na men ook de kleuters van de Malta rakkers weieens een programma punt voor hun rekening, maar dat is wegens het dalend aantal kleuter leerlingen niet meer mogelijk. Ds. B. Oosterbroek noemde in zijn openingswoord de school „een we reldje apart"; een wereld waar de kinderen kunnen leren en spelen en waar ook het woord van God klinkt. Na samenzang was het de beurt aan het meisjeskoor met zang en begelei ding op. .de blokfluit. De meisjes brachten ondermeer „Een lied over het Koninkrijk Gods", de canon „Ontwaakt" en een vrolijk Spaans liedje ten gehore. Veel werk was besteed aan het pro gramma-onderdeel: „Liedjes uit de oude doos". Kleding en dekor bleken steeds prima bij het oude wijsje te passen. Dat de dekorwisselingen nogal wat tijd in beslag namen, werd door het publiek dan ook voor lief ge nomen. Vervolgens vertelden een boer, een brandweerman, een sportvrouw, een verpleegster, een werkster, een mon teur en een bakker was zo mooi was aan hun beroep. Vol inzet werden als afsluiting voor de pauze enkele gym nastiekoefeningen op de mat gede monstreerd door de meisjesleerlin gen van de vijfde klas. Symposium Welzijnsbeleid De Commissie Universitaire Con- tacten van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zal in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam op woensdag 12 mei a.s. een symposium organise ren, gewijd aan de decentralisatie van het welzijnsbeleid. Op dit sym posium zal onder meer de minister van Cultuur,Recreatie en Maat schappelijk Werk, de heer A. van der Louw, het woord voeren. Voorts zullen onder meer ter spra ke komen de resultaten van een en quête over de praktijk van de decen tralisatie van het welzijnsbeleid, ge houden onder Zeeuwse bestuurders, ambtenaren en personen uit het par- tikulier initiatief. Het symposium zal te ongeveer 10.15 uur aanvangen en te ongeveer 16.30 uur worden beëindigd. Het wordt gehouden in „Britannia" te Vlissingen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na de pauze dus de reeds vermelde opvoering van het toneelstuk, dat het eigenlijk best verdiend nog enke le malen voor het voetlicht te worden gebracht. De sluiting van deze ouder avond werd verricht door de heer A. J. de Ruiter, voorzitter van de ouder kommissie. ZIERIKZEE Schade lichtmast Een zware vrachtauto reed op de rotonde, op weg naar de Oosterschel- dewerken tegen een lichtmast die zwaar werd beschadigd. Ook de bui tenspiegel van de wagen, bestuurd door D. R. uit Genemuiden, werd vernield. BURGH „De Koppeling" ter ziele De motorklub „De Koppeling" houdt op te bestaan. Op vrijdag 16 april zal in hotel Bom een vergade ring worden gehouden met als enig agendapunt een bestuursvoorstel om „De Koppeling" te ontbinden, we gens te weinig animo op Schouwen- Duiveland. HAAMSTEDE Dood schaap op strand Zaterdag, omstreeks 17.30 uur werd op het strand bij de Meeuwen duinen een dood schaap aangetrof fen. Gemeentewerken heeft het cada ver afgevoerd. Hoe het dier daar ge komen is, blijft voorlopig een raad sel. Duinbrandje In de Zeepeduinen, achter het Duinweegje, brandde een terrein van 110 m2 af. Kinderen zouden de brand hebben veroorzaakt. Wandelaars hebben het vuur gesignaleerd en blusten de brand nog voordat de brandweer ter plaatse was. SCHARENDIJKE Diefstal uit vissersboot De heer J. a. uit Gilze Rijen deed aangfite van diefstal uit een in een botenstalling te Scharendijke staan de visboot. Vermist worden 2 klap- ankers, 100 meter touw en wat klei nere spullen. ELKERZEE Aanrijding slag van een ingestelde enquete on der de leden is de lijst als volgt sa mengesteld: 1. Mevrouw A. C. Hoo- gendoorn-Herfkens; 2. C. J. Hille- brand; 3. A. L. Bakker; 4. A. J. C. Me- lieste; 5. A. J. Bom; 6. mevrouw E. Bolkenbaas-Geleijnse; 7. mevrouw A. J. Harinck-Sies; 8. P. T. Bolken baas; 9. J. J. Smits. Besloten werd voorts, dat de afde ling op 22 april a.s. bijeenkomst om het verkiezingsprogramma vast te stellen. Direkt na de gemeenteraads verkiezingen wisselen de leden van gedachte over de vorming van het nieuwe kollege van b. en w. BRUINISSE Bazar vogelvereniging „De Nachtegaal" Vogelvereniging „De Nachtegaal" organiseerde vrijdagavond en zater dag een zeer suksesvolle bazar in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw te Bruinisse. Vooral het rad van avontuur, voor treffelijk aangezwengeld door de heer J. v. d. Ouden, stond in de be langstelling. Prachtige prijzen, o.a. een tuinstoelset, elektrische treinen, mooie poppen, etc. waren hiermee te winnen. Het werd een sukses voor de vereniging die met de opbrengst de noodzakelijke aankopen kan ver richten om aan de eisen van de Bond te kunnen voldoen. Ingebroken Zaterdag werd 's ochtends ingebro ken in de woning van de familie De Jonge aan de Langeweg. Tijdens afwezigheid van de bewo ners konden de daders met een loper of valse sleutel de woning binnen ko men. Geld en sieraden worden ver mist. De recherche heeft de zaak in onderzoek. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EINDHOVEN. De agglomeratie Eindhoven moet niet opgaan in een aparte nieuwe provincie met de ge westen Kempenland en Helmond. Dat is de mening van de meerderheid (61 procent) van de bevolking van de agglomeratie Eindhoven. ROTTERDAM. Twee politiemen sen te paard hebben uit een de monstratie, die door de Rotterdamse binnenstad voerde, een spandoek verwijderd met de tekst „weg met fa scistische politie". ROTTERDAM. Uit een woning aan de Robert Kochplaats in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een postzegelverzameling ter waarde van 150.000 gulden gestolen. De in brekers forceerden de huisdeur, al dus de politie. AMERSFOORT. In het kader van de besrpekingen rond de Voorjaars nota zal het kabinet volgens D'66- fraktie-voorzitter Brinkhorst wel licht moeten besluiten tot een inko mensmaatregel RENESSE, 20-3. Zaterdagavond werd in het dorpshuis te Renesse het jaarfeest gehouden van C.J.V. De Scha kel. Thema van dit feest was: „De Bruiloft". Vandaar dat alle bezoekers bij het binnenkomen een crêpepapie- renbloem kregen opgespeld. De belangstelling voor dit jaarfeest was groot, zodat de zaal van het dorpshuis stampvol was. De avond werd geopend door de heer I. Lemsom. Hij verwelkomde de vele aanwezigen, in het bijzonder wethouder P. M. v. d. Aarsen, verte genwoordigers van Kerk- en Jeugd raad, de heer Meerdinck van C.J.V. Zeeland, vertegenwoordigers van zusterverenigingen en oud-leidster Ina van Doorn en haar echtgenoot, die zojuist waren teruggekeerd van een wereldreis. Verder vertelde hij wat over de gang van zaken in de ver eniging en over de hoogtepunten in het afgelopen verenigingsjaar. Daarna ging het feest echt van start. Een heus boerenbruiloft werd gevierd, de bruiloft van „Kaatje en Jo". Een feest kompleet met een echt (gelegenheids) bruidspaar, dat door artistieke „familieleden" een pro gramma kreeg voorgeschoteld van sketches en voordrachten. In plaats van pauze was er een schakelprogramma, waarbij de zaal in tweeën gesplitst afwisselend werd geamuseerd met het rad van avon tuur in de grote zaal, en een miniba- zar in de bovenzaal van het dorps huis. Een gebeuren dat hielp de kosten van deze gratis toegankelijke avond te dekken. Daarna werd het programma ver volgd met een diaserie op het thema „In en om de kerk van Renesse, daar wonen wij". Hierin werden beelden getoond van Renesse en van het C.J.V.-werk aldaar. Door middel van een rollenspel en een bewegingsspel werd daarna het Bijbelse bruilofts feest uitgebeeld. C.J.V.'ers zongen daartussendoor een drietal liederen. Alles bij elkaar een zeer geslaagd jaarfeest. Alleen was het jammer dat achter in de zaal alles niet altijd even goed verstaanbaar was, waardoor het programma niet steeds volledig te volgen was. Aan het slot van de avond werd een kort woord gesproken door de heer L. M. Braber. Namens kerkeraad en jeugdraad dankte hij de C.J.V.'ers en hun leiding voor de fijne avond. Een avond waaruit volgens hem gebleken was dat de C.J.V. een onmisbare „schakel" is geworden in het dorp Renesse. Grote dansende baby's, 't kon allemaal op de bruiloft van Kaatje en Jo, tijdens het C.J.V. jaarfeest in Renesse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ELLEMEET, 18-3. Donderdaga vond werd in het „Durpsuus" te Elle-. meet een bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Noordwelle en omstreken. De goed bezochte avond werd geopend door de presi dent, mevr. R. Gilijamse-Meijers, die de aanwezigen verwelkomde, in het bijzonder de preker van deze avond, de heer Hertgers. ETTEN-LEUR. De gemeentepolitie van Etten-Leur heeft zaterdagmid dag bij toeval een waardevolle kol- lektie schilderijen teruggevonden, die in de nacht van 24 op 25 februari waren gestolen uit de Abdij van Ton- gerlo. GEERTRUIDENBERG. De 29- jarige eigenaar R. J. S. van een mu ziekhandel in Geertruidenberg heeft tegenover de politie toegegeven dat hij zijn zaak en woonhuis afgelopen maandag in brand heeft laten steken om de verzekeringspenningen te kunnen innen. AMSTERDAM. De internationale tentoonstelling voor waterrekreatie en kampeersport in de Amsterdamse RAI, de HISWA '82, heeft dit jaar 192.845 bezoekers getrokken, ruim 22 procent meer dan in 1981. UTRECHT. De provincie Utrecht mag van de rechter volgende week in Nieuwegein beginnen met het testen van een installatie voor het verbran den van verontreinigde grond. Om wonenden hadden via een kort ge ding geprobeerd een stokje voor de test te steken. ROOSENDAAL. De regering dient zo spoedig mogelijk aktie te onderne men om een einde te maken aan de moeilijke financiële problemen waarin enkele duizenden Nederlan ders die in België werken terecht zijn gekomen door de revaluatie van de gulden en de devaluatie van de Belgi sche frank. UTRECHT. In de papierverede- lingssektor (vijf ondernemingen met ongeveer duizend werknemers) is een akkoord bereikt over een nieuwe c.a.o., zo heeft een woordvoerder van de Druk en Papier, de Grafischa Bond ,van de FNV, meegedeeld. EINDHOVEN. De Eindhovense kantonrechter mr. J. Saelman heeft het ontslag van twee werknemers van V en D in Eindhoven nietig ver klaard. Hij veroordeelde het bedrijf tot het doorbetalen van het salaris vanaf april vorig jaar. UTRECHT. Bij geen van de zes zui gelingen die in Hardenberg en omge ving zijn overleden bestaat verband tussen hun dood en inenting met het kinkhoestvaccin dat onderdeel uit maakt van de vaccinatie met een ,,'cockVdil" tegen difterie, kinkhoest, tetanus' ehjjcx^o. Zij deelde verder mede dat er een nieuw ledenblad gaat uitkomen. Het eerste nummer verschijnt in april. De presidente sprak de hoop uit dat het nieuwe blad goed gelezen zal worden. Zij merkte ook nog op dat men in juni een puzzelfietstocht hoopt te organiseren. In het najaar zal er in Renesse een naaikurus worden georganiseerd, zo wel voro beginners als voor gevor derden. Inleiding De heer Hertgers hield na een kof fiepauze een praatje op het thema: Hoe houden we onze planten in en om het huis gezond. IN zijn praatje besteedde de heer Hertgers aandacht aan verschillende planten en verschillende soorten pa rasieten die hen bedreigen. Ook ver telde hij hoe deze met sukses bestre den kunnen worden. Hoewel ook de binnenpianten aan de orde kwamen, werd toch de meeste aandacht bésteed aan de planten in de tuin. Na een tweede pauze, waarin de spreker de dames ook individueel ad vies gaf, vertoonde hij dia's over tui nen. Aan het slot van de avond dankt de presidente de spreker voor de leerza me avond en bood hem een attentie aan. Dinsdag 23 maart brengt de af deling Noordwelle e.o. met be langstellenden een bezoek aan de or- chideeënkwekerij van de heer Klom- pe te Dreischor. Advertentie «Holty* njode Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110-2816 Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3