Ambassadeur belooft onderzoek naar dood IKON-journalisten Opnieuw gevoelige klap voor S.P.D. Kritiek op werkwijze Gemeenten treden op als bouw- beunhazen Iraans offensief Executie Rambocus ernstig opnemen Verkiezingen in Nedersaksen: De Limburger weer verschenen Aktie bij Amrobank Van Agt weer thuis Brand in belastingkantoor Apeldoorn AGENDA (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 SAN SALVADOR/DEN HAAG, 21-3. De Nederlandse ambassadeur in Mexico, baron Speyart van Woerden is begonnen met zijn onderzoek naar de omstandigheden waaronder vier Nederlandse journalisten afgelopen woensdag in El Salvador de dood vonden. Hij heeft met president Duarte van El Salvador gesproken over de toe dracht van het gebeurde en een onderhoud gehad met de Amerikaanse ambassadeur in San Salvador. Afgelopen weekeinde is hij naar de plaats des onheils gegaan, ongeveer 60 kilometer ten noorden van de Sal- vadoriaanse hoofdstad. Op de werk wijze van de ambassadeur is kritiek gekomen van de vrienden en na bestaanden van de vier omgekomen journalisten. Zij hebben zich verbol gen getoond dat de ambassadeur blij kens berichten nauw samenwerkt met de Salvadoriaanse autoriteiten. Bouwwerkgevers BAARN, 22-3. In kringen van bouwwerkgevers is grote onrust ont staan over de ontwikkeling dat som mige gemeenten zelf als aannemer optreden en werkloze bouwvakkers aantrekken om hun projekten uit te voeren. Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NOVB) in Baarn bevestigde dat de gemeenten Wijchen, Beuningen en Hardinxveld-Giessendam op het ogenblik zelfstandig bezig zijn met het in uitvoering nemen van bouw plannen. Volgens het NVOB is de gemeente Hardinxveld-Giessendam van plan om voor 850.000 gulden een brand weergarage annex gemeentelijke werkplaats te laten bouwen en daar voor werkloze bouwvakkers aan te trekken, voor wie de gemeente subsi die ontvangt. Zinvol aanvullend werk De bouwvakkers behouden hun uitkering. De subsidie vertstrekt het rijk op,grond van een drie jaar gele den gemaakte regeling, die het moge lijk maakt dat werklozen „zinvol aanvullend werk" verrichten tenein de hen weer in het arbeidsproces op te nemen. In de gemeente Wijchen gaat het om het verbouwen van een klubhuis, terwijl de gemeente Beuningen voor 350.000 gulden een renovatieprojekt door werklozen wil laten opknap pen, aldus het NVOB. De angst van de bouwondernemers is dat deze vorm van - oneerlijke - konkurrentie wel eens desastreuse gevolgen voor de bouwbedrijven kan hebben. De gevolgen zullen voelbaar worden op de arbeidsmarkt en op nieuw worden bestreden met „aan vullend zinvol werk", meent het NVOB. De konsekwenties is dat aanne mers met lede ogen moeten toezien hoe hun personeel - noodgedwongen ontslagen - werk vindt op objekten die zij zelf nodig hebben voor het voortbestaan van hun ondernemin gen, aldus de Baamse organisatie. TEHERAN, 22-3. Iraanse strijd krachten zijn maandagochtend vroeg in de oorlog met Irak een groot offen sief begonnen op een van fronten in het zuidwesten van Iran. Dat heeft Radio Teheran gemeld met verwij zing naar een legercommunicué. De operatie is „overwinning" gedoopt en vormt het vervolg op het offensief „Fathimah, de dochter van de pro feet" van 17 maart. Rookverbod genegeerd PEKING. 21-3. Op de burge- meester van Peking, Jiao Ry- oyu, is kritiek geleverd we gens een trekje aan een sigaret in de grote hal van het volk on danks het opschrift: verboden te roken. Dit is officieel meege deeld. De kritiek is terecht, zei de burgemeester aan de officiële nieuwsdienst. Ik moet mijzelf korrigeren. Het is voor een lei der geen geringe zaak als hij geen goed voorbeeld geeft. De burgemeester en enkele andere funktionarissen had den hun overtreding begaan tijdens een gemeenteraadskon- gres. Vvwwvvwwwwvwwwvwv Ook de voorzitter van de vaste Tweede Kamerkommissie voor bui tenlandse zaken, Scholten, heeft vraagtekens gezet bij de werkwijze van Speyart van Woerden. Hij zei zondag voor IKON-radio er de voor keur aan te geven om de ambassa deur een zo onafhankelijk mogelijk onderzoek te laten instellen, geheel los van de autoriteiten van El Salva dor. Amerikaans onderzoek Ook de Amerikaanse ambassade in San Salvador onderzoekt de dood van Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemse. Dit on derzoek heeft, naar vrijdag in Was hington bekend werd gemaakt, geen bewijzen opgeleverd dat de lezing van de Salvadoriaanse autoriteiten niet klopt. Volgens die lezing zijn de vier gedood door het leger tijdens een 40 minuten durende schietpartij tus sen het leger en een groep gueril- lastrijders met wie de IKON- journalisten meereisden. Een verklaring die volgens IKON- journalist Hans van Gerven iedere Van der Stoel: HILVERSUM, 22-3. Minister Van der Stoel heeft zondagavond voor de NO S-tëlevisie gezegd dat een eventu ele terdoodveroordeling van Suren- dre Rambocus, de medesamenzweer der van de geëxecuteerde Wilfred Hawker, in Nederland heel ernstig zal worden genomen. Dit zou een verder verontrustend element toevoegen aan de situatie die we toch al als verontrustend be schouwen, aldus de bewindsman. Er wordt echter nog niet gedacht aan het nu besluiten tot stopzetting van de ontwikkelingssamenwerking. Van der Stoel zei dit in een program ma waarin Suriname's „sterke man" Desi Bouterse werd geïnterviewd. In het interview heeft Bouterse zich overigens niet uitgelaten over de zit tingsdatum van de krijgsraad-te-vel de, waarvoor Rambocus zich moet verantwoorden. grond mist. Hij identificeerde don derdag de lijken van zijn kollega's em keerde zondag terug uit El Salva dor. Bij aankomst op Schiphol zei hij dat, na gesprekken met boeren uit de omgeving waar de vier werden ge dood, voor hem vaststaat dat er geen vuurgevecht van 40 minuten is ge weest. Er zijn die woensdagmiddag tussen vijf uur en tien over vijf salvo's gehoord, aldus Van Gerven. De nabestaanden en naaste vrien den van de vier omgekomen IKON- mede werkers hebben gezamenlijk een beroep op minister Van der Stoel van buitenlandse zaken gedaan om zich in te zetten voor „officiële er kenning en daadwerkelijke on dersteuning" van het verzet in El Salvador. De minister, die zondag morgen aanwezig was bij de rouw dienst voor het viertal in de Amster damse Mozes en Aaronkerk heeft daar een petitie van die strekking in ontvangst genomen. Flitsen uit het buitenland CAIRO. President Hosni Mubarak heeft de vijf doodstraffen bevestig die twee weken tevoren door het mi litaire hooggerechtshof in Cairo wa ren uitgesproken wegens moord op diens voorganger, Anwar Sadat. Naar het ministerie van defensie ver der meedeelde zijn ook de overige uitspraken bekrachtigd. WONDER LAKE, Illinois. Een vliegtuig van de Amerikaanse lucht macht met 20 personen aan boord is ontploft en ongeveer 75 kilometer ten noorden van de stad Chicago neergestort. De autoriteiten zeiden dat er geen overlevenden zijn. Vier entwintig inzittenden kwamen om het leven. ROME. De Italiaanse stadsguerril- labeweging Rode Brigades heeft in een dokument de „strategische terugtrekking" van de organisatie aangekondigd. Het dokument werd door het Italiaanse persbureau Ansa ontvangen. STOCKHOLM. Zweden heeft 24 Chilenen, waaronder gezinnen met kleine kinderen, naar Chili terug gestuurd omdat het geen echte poli tieke vluchtelingen zouden zijn. LONDEN. Schotse extremisten hebben aan de vestigingen van de Britse sociaal-demokratische partij (SDP) in Glasgow en Edinburgh bom brieven gezonden, die evenwel tijdig onschadelijk konden worden ge maakt. SAPPORO. Een zware aardbeving heeft het Noordjapanse eiland Hok kaido getroffen. Het meteorologisch centrum van Sapporo deelde mee dat de schok een kracht had van zes gra den op de Japanse schaal, die er ze ven telt. De bevolking is gewaarschuwd voor een mogelijke vloedgolf vanuit de Stille Oceaan. Alle verbindingen met de stad Urakawa op de Oostkust van het eiland zijn verbroken. HANNOVER, 22-3. De socialistische SPD van bonds kanselier Helmut Schmidt heeft zondag bij deelstaats verkiezingen in Nedersaksen een gevoelige nederlaag ge leden. De christendemokratische CDU slaagde er volgens computervoorspellingen in een absolute meedereheid te behalen en de SPD zelf ging met 6,1 procent fors achteruit naar 36,1 procent, het slechtste resultaat in Nedersaksen sinds 1955. Twee weken geleden verloor de SPD bij gemeenteraadsverkiezingen in Sleeswijk-Holstein ook al meer dan 6 procent: van 42,2 naar ongver 36 pro cent. WARSCHAU. In aanwezigheid van duizenden mensen is zondag in Gdansk het zeven kind van de Poolse vakbondsleider Lech Walesa en diens vrouw Danuta gedoopt. Maar Walesa zelf ontbrak op de doopplechtigheid. Dertig duizend mensen woonden de doopplechtigheid hij. Grote winnaar van de verkiezingen in Nedersaksen was deelstaatpre mier Ernst Albrecht die met een winst van bijna twee procent (van 48,7 naar 50,8, aldus de computer voorspellingen), het beste resultaat boekt dat de CDU ooit in Nedersakse behaalde. Landelijk belang Albrecht zei zondat in een vraag gesprek met het konservatieve blad „Welt am Sontag" dat hij een kans zag om de liberale FDP los te weken van de SPD voor de algemene verkie zingen van 1984. Dat gaf het landelij ke belang aan van de verkiezingen van zondag. De FDP slaagde er overigens dit keer wel in de kiesdrempel van vijf procent te halen met, volgens de com puter, 6,9 procent van de stemmen. Ook de milieupartij de „Gruenc" boekte sukses door de vijfprocents- horde te nemen met 6,7 procent. Ondanks het verkiezingssukses krijgen de christen-demokraten min der zetels in her parlement in Hanno ver. Reden hiervoor is dat in tegen stelling tot in 1978 toen er maar twee partijen in het parlement zaten, nu vier partijen komen in Hannover. Partijleider? Het sukses geeft Albrecht naar CDU-bronnen zeggen, ook meer kans in de strijd om het landelijke partij- leiderschap. Albrecht wordt als een „Het Beterschap I UTRECHT, 20-3. „Het beter- schap", een organisatie van verpleegkundigen en verzor- j genden is aan de hand van i voorlopige berekeningen tot 1 de konklusie gekomen dat bij ongewijzigd beleid in de jaren i 1982 tot en met 1985 per jaar 1 gemiddeld 5.000 pas gediplo- meerden geen werk meer zul- i len kunnen krijgen in de ge- 1 zondheidszorg. „Het toelaten van een derge lijke ontwikkeling is absurd, aldus Het Beterschap, dat op 12 mei een landelijke aktiedag houdt onder het motto: „Wie is er nu echt ziek: teveel werk, toch minder mensen en dus minder zorg. MAASTRICHT, 22-3. Na vier dagen staken door de grafici die zijn aan gesloten bij Druk en papier is het provinciaal dagblad De Limburger vandaag weer in beperkte omvang verschenen. De krant werd door werkwillige grafici gemaakt, terwijl de stakers postten. De stakende grafici vergade ren later op de dag over het beëindi- gen van de aktie die dinsdag 16 maart begon. De direktie van De Limburger heeft de abonnees meege deeld dat over de dagen waarop de krant niet verschenen is, geen abon nementsgeld hoeft te worden be taald. van de belangrijkste kandidaten ge zien voor het bondskanslierschap, in het geval de CDU de algemene ver kiezingen in 1984 wint. Omdat de CDU de meerderheid haalde hoeft ze niet de FDP over ha len een coalitie met haar te vormen. De campagne van de liberalen in Ne dersaksen was een conservatieve, zo dat waarnemers een coalitie tussen FDP en CDU niet uitsloten als de CDU die meederheid niet zou hebben gehaald. Een FDP-CDU coalitie zou de span ning in de SPD-FDP coalitie in Bonn hebben vergroot. Bezuinigingen Moeilijkheden over het banenplan en bezuinigingen leidden al tot span ningen tussen de twee coalitie partners. Overigens heeft Albrecht gezegd dat hij samen met andere CDU-premiers zal proberen het ba nenplan van de regeirng dat 12,5 mil jard Makrt (bijna 14 miljard gulden) kost te dwarsbomen in de Bundesrat, de Westduitse eerste kamer die door vertegenwoordigingen van de deelstaten wordt gevormd en waar de CDU een meerderheid heeft. De SPD verloor ook in tussentijdse verkiezingen voor negen zetels in Saarland. In twee distrikten ging ze meer dan tien procent achteruit. Eve nals in Nedersaksen ging het verlies volgens opiniepeilders voornamelijk naar dc FDP en de Groenen. UTRECHT, 22-3. Personeelsleden van het distributiecentrum van de Amrobank in Weesp zijn maandag ochtend in staking gegaan. Aanlei ding is het afbreken door de Dienstenbonden FNV en CNV van de onderhandelingen met de werkge vers in het bankbedrijf over een nieuwe cao. De Vereniging van Ka derpersoneel (VLBV) en de Unie BLHP staan niet achter de aktie. MOSKOU. De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Gro- myko, heeft de Verenigde Staten en hun Westeuropese bondgenoten op het hart gedrukt de jongste voorstel len van president Brezjnjev voor be perking van kernraketten in Europa niet te gauw af te wijzen. NEW DELHI. Ongeveer 200.000 anti-Amerikaanse betogers hebben zich volgens radio Kaboel verzameld voor de Amerikaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad „Afghani stan dag propaganda" van „cowboy" president Reagan veroordeeld. TEL AVIV. Bij een botsing tussen Israëlische militarien en stenen gooi ende jongelui in El-Bireh op de westelijke Jordaan-oever is een 17- jarige Arabische jongen door een schot omgekomen. Een Israëlische militair en twee Arabische vrouwen liepen verwondingen op. WASHINGTON. In verscheidene plaatsen in de Verenigde Staten zijn zondag in het kader van de „dag voor Afghanistan" demonstraties gehou den. President Reagan had deze zon dag uitgeroepen tot „dag voor Afgha nistan" om te protesteren tegen de Russische interventie in dit land. WARSCHAU. Een groep journa listen in Polen heeft een voorlopige journalistenvereniging opgericht on der de naam „Vereniging van journa listen van de volksrepubliek Polen". Dit heeft het officiële Poolse persbu reau PAP bekendgemaakt. DÜSSELDORF. Vroegere sociaal- demokraten en niet-georganiseerde linksen hebben in Recklinghausen (Noordrijn-Westfalen) besloten een nieuwe partij op te richten die „links van de SPD" van bondskanselier Schmidt staat. De partij gaat „demo- kratische socialisten" heten. JOHANNESBURG. Dr. Andries Treurnicht, die eerder deze maand door premier Botha van zijn mi nisterspost werd ontheven, heeft in Zuid-Afrika een nieuwe politieke partij opgericht „De conservatieve partij van Zuid-Afrika". PARIJS. Vijf mannen hebben bij een overval op een bank in de Parijse voorstad Celle-Saint-Cloud ongeveer 130 safeloketten leeggeroofd. Hoe groot de buit was, is nog niet bekend. POTENZA. Een korte aardschok heeft in het zuiden van Italië aan zienlijke schade aangericht. Enkele mensen liepen lichte verwondingen op, terwijl in de plaats Maratea enke le bejaarden met een hartaanval zijn opgenomen in een ziekenhuis. VOLKEL, 21-3. Minister-president Van Agt en de staatssekretarissen ing. W. Dik (ekonomische zaken) en mr. H. van de Broek (buitenlandse zaken) zijn weer terug in Nederland. Het gezelschap landde zondagavond omstreeks 19.00 uur op de militaire vliegbasis Volkel in Noord-Brabant na hun reis naar Thailand en Malei- Van Agt onderlijnde nog eens het grote belang van de reis. „Het is on mogelijk om een notitieboekje mee te sjouwen om ter plekke orders te noteren. Zo werken die zaken niet. Dit zijn goodwillreizen zoals andere landen die veel meer maken. Wij zijn van plan ook meer van dit soort rei zen te gaan maken", aldus Van Agt. HIROSHIMA. In Hiroshima heb ben ongeveer 100.000 mensen be toogd tegen kernwapens. De de monstranten droegen spandoeken met zich mee met teksten als „geen kernoorlog". De organisatoren van de betoging deden een beroep op de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en andere nucleaire mogendheden er naar toe te werken dat de produktie en het in bezit hebben van kernwa pens op de hele wereld verboden worden. MÜNCHEN. Het hoofd van de Bei erse veiligheidsdienst, Hans Lange- mann, is vrijgelaten nadat hij was gearresteerd na beweringen dat hij geheimen van de dienst aan de pers had doorgespeeld. WARSCHAU. Een groep van 38 geïnterneerde leden van de vakbo- and Solidariteit in Gorzow-Wiel- kopolski (250 kilometer ten zuid westen van Warschau) is aan een hon gerstaking begonnen ter gelegenheid van vrouwendag. APELDOORN, 22-3. Een brand in het rijksbelastingkantoor aan de Kennedylaan in Apeldoorn heeft vol gens de gemeentepolitie voor circa 250.000 gulden schade veroorzaakt. De brand ontstond zondagmorgen op het dak, vermoedelijk, door overver hitting van een motor die gebruikt wordt bij de aanleg van een ventila tiesysteem. De motor en een koelto ren liepen ernstige schade op. De ge bouwen bleven vrijwel onbescha digd. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Maandag 22 maart Zierikzee Pr. Julianaschool. Schrijfavond Am nesty International. 19.00 uur. Stadhuis. Kommissie Publieke Wer ken. 19.30 uur. Poststraat 25. Lezing Joke Enserink, voetreflexologie", 20.00 uur. „Huis van Nassau". Verkiezingsbij eenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. „De Zeeuwsche Herberghe". Verga dering V.V.V. 20.00 uur. Geref. Kerk. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. Kerk. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur- sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Gekroonde Suikerbiet, thema-avond vrouwencafé, 20.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afd. Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Dorpshuis. Dia-avond Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Woensdag 24 maart Zierikzee Theo Thijssenschool, Speeltuinver eniging „Malta". 19.30 uur. Nieuwerkerk Geref. Kerk. ledenvergadering, 19.45 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij- den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis, ledenvergadering School met de Bijbel, 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag 27. maart Zierikzee Bovenzaal Geref. Kerk, expositie lego-modellen, 13.00-17.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw; C.P.B.-af deling, 19.45 uur. Woensdag 31 maart Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks groep Schouwen-Duiveland, 20.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Vrijdag 16 april Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2