Gymnastiek Delta Sport bracht prima uitvoering Stichting Interieur Dorpshuis Renesse treedt naar buiten PAAUWE Aktie tegen verplicht Engels in onderwijs DE ZIERIKZEESCHE COURANT PAAUWE B.V. Ruimteveer Columbia voor lancering Week vol aktiviteiten Duidelijke nederlaag voor links Frankrijk In overvolle Concertzaal Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 22 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23085 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uitvoering C.J. V. „De SchakeV Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 KAAP CANAVERAL (FLORIDA), 22-3. Op het Amerikaanse ruimte vaartcentrum Kaap Canaveral was maandagochtend alles gereed voor de lancering van het ruimteveer Co lumbia voor zijn derde en zwaartste proefvlucht. De weersverwachting voor de tijd van lancering, 16.00 uur (onze tijd), was goed. De twee bemanningsleden, de 46-jarig Jack Lousma, gezagvoer der, en de 45-jarige Gordon Fuller- ton, hebben de opdracht in zeven da gen tijds 115 maal rond de aarde te cirkelen, het ruimteschip aan marte lende hitte- en koude-proeven te on derwerpen en een uitgebreide serie wetenschappelijke proeven te ne men. Een der voornaamste doelen van de vlucht is ook het beproeven van de lange grijparm waarmee voorwerpen in de ruimte kunnen worden uitgezet of geborgen. De ruimtevaarders moeten volgen de week maandag landen in New Mexico op een terrein tussen twee bergketens in. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. £kAAAAAAAAAAAAA/WWWW^ De gymnastiek bevordert de vastheid van karakter, ver hoogt de moed, vermeerdert de wilskracht. Allebé RENESSE, 22-3. Sinds de Stichting- Interieur Dorps huis Renesse half januari uit de startblokken is geko men, is er door de komitéleden, die gezamenlijk de stich ting leiden, al heel wat werk verzet. Tot op heden was dat voornamelijk voorbereidend werk, maar deze week gaat men met aktiviteiten duidelijk naar buiten treden. Woensdagmiddag vijf uur zal het dagelijks bestuur van de stichting op het gemeentehuis te Haamstede het eerste exemplaar van het boek werkje, waarin wordt duidelijk ge maakt wat er gebeuren moet en hoe men dat denkt te verwezelijken, aan bieden aan de burgemeester van Westerschouwen, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. Tevens wil men haar het eerste stoelencertifi- caat en het eerste Renesse ganzen bord aanbieden. Op de donderdag 25 maart te hou den bestuursvergadering zullen de boekjes en stoelencertificaten aan de komitéleden worden uitgereikt, die dan daarmee de inwoners van Renes se langsgaan. Het boekje wordt door deze mensen aan iedereen persoon lijk aangeboden. Bij deze gelegen heid zal men tevens de inwoners vra gen of zij een stoelencertificaat wil len kopen. Symbolisch ke zomer het dorpshuis huurt zal een filmdag verzorgen ten bate van de Stichtingskas. Op Drift zal op zijn donateursuitvoering in april een ver loting houden voor het doel. En het kerkkoor zal een optreden verzor-f<, gen. Overigens zijn de eerste inkomsten al binnen. Een vokaal koncert, dat op initiatief van koordirigent Piet Struyk en burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer werd gehou den in de kerk van Renesse bracht 894,65 op. Schoolkinderen die huis- aan-huis voorgekweekte bloembol- letjes verkochten hebben 54,— af gedragen. NEW YORK. De olie-import van de Verenigde Staten is vorige maand af genomen tot het laagste niveau sinds 1972. Bij de opening hadden alle leden zich op het toneel verzameld, waarvan hier een close-up. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Choreografie De technische leiding is samen met de leden maanden geleden begonnen met de voorbereidingen voor de uit voering. De leiding van de diverse groepen heeft de choreografie zelf be dacht. De demonstraties van de se- lektiegroepen staan op het konto van Ria Massalt-Kosters. Voor de pauze kwam het jongste deel van Delta Sport aan de beurt. De allerkleinsten, de kleuters, mochten beginnen, maar niet voordat sommi gen naar mama of papa in de zaal hadden gezwaaid. DE BILT, 22-3. Het K.N.M.I. deelt mede: De bewolking boven ons land hing vandaag samen met een front, dat gisteren boven Engeland nog re gen bracht. Toen het bij ons aan kwam viel er vrijwel niets meer uit. Het verplaatst zich nu naar Duits land en wordt ingeklemd tussen een krachtig hogedrukgebied boven oost- Europa en een nieuw hogedrukge bied dat via Het Kanaal naderbij komt. Morgen zal dit bij ons zonnige peri oden brengen. De wind blijft zwak maar draait wel tijdelijk naar het westen zodat de temperatuur over dag nog niet veel hoger komt dan on geveer 10 graden. Na morgen mogen we op hogere temperaturen rekenen. DEN HAAG, 22-3. Esperantisten in ons land zijn een aktie begonnen tegen verplicht Engels in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze stellen dat de eenzij dige keuze niet geringe politieke en kulturele gevolgen zal hebben, die scha delijke zullen uitwerken. Het lijkt erop alsof onze .Atlanti sche verbondenheid" nogmaals wordt onderstreept op eenzelfde ma nier als waarop het Russisch in Oosteuropese landen verplicht wordt onderwezen. De Federantie van Esperantovere- nigingen in Nederland heeft dit aan de Tweede Kamer geschreven. Voertaal Ze stelt, dat het Engels niet overal als voertaal is geaksepteerd bij inter nationale kontakten. Waarschijnlijk hebben het Duits en het Frans in be paalde delen van ons land grote nut dan het Engels, aldus de Federatie. De eenzijdig opgelegde taal- en kul- tuurpolitieke keus moet een vrije keus worden voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. De ver schillende talen moeten daarbij als gelijkwaardige keuzemogelijkheden worden gepresenteerd, aldus de Esperantisten. LONDEN. Het Britse staatsauto- mobielkoncert BL (British Leylandj heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van 497 miljoen pond ster ling (ongeveer 2,35 miljard gulden). De selektievaders rondom de danseres Cora Hoogstrate. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SEROOSKERKE. Het dorp Serooskerke sloot de rij van Straö-vierende in de Schouwse Westhoek. Sierlijke ruiters en amazones op fraai uitgedoste paarden met de kerk van Seroos als dekor leverden zaterdagmiddag deze mooie plaat op. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het certificaat staat voor het sym bolisch kopen van een stoel. Het gan zenbord zal op diverse plaatsen te koop worden aangeboden. Omdat het bedrag dat men denkt nodig te hebben in de buurt van de 100.000,— ligt zal er natuurlijk meer nodig zijn om dat geld bijeen te brengen. Daarom zijn er verdere plannen ge maakt. Gedurende de gehele zomer zal op de siezoensweekmarkt een stand door een vereniging van Renes se worden verzorgd ten bate van de stichting. Op 29 maart zal een verga dering met alle deelnemende vereni gingen worden belegd om de ver schillende plannen te bespreken. Dan is er de Oranje kerkmis op Ko ninginnedag gevolgd door een oran- jebai. Voor het bal krijgt men belan geloos de medewerking van het kwartet Piet de Keizer. Op deze avond hoopt men tevens een flink be drag bij elkaar te laten draaien door het rad van avontuur. Men hoopt een grote loterij te organiseren waarmee men ook de zomergasten wil benade ren. Braderie Er komt een braderie, dank zij de medewerking van de Hervormde Kerk van Renesse, die dit evenement reeds had gepland, maair die vrijwil lig plaats heeft gemaakt voor de Stichting Interieur Dorpshuis. Bejaarden hebben zich bereid ver klaard vogelhuisjes te maken. Deze kunnen worden besteld bij de heer M. de Hamer. Het filmbedrijf dat el- PARIJS, 21-3. De rechtse oppositie heeft in Frankrijk een duidelijke overwinning geboekt bij de kanton nale verkiezingen die zondag zijn af gesloten met een tweede verkiezings ronde. Rond middernacht was de uitslag bekend van 1993 van de in totaal 2029 zetels waar het bij deze verkiezingen om ging. De rechtse partijen behaal den hiervan samen 1178 zetels, de linkse partijen samen 815. In dezelf de kantons behaalde rechts bij de vo rige verkiezingen in 1976 922 zetels en links 926 van de in totaal 1848 ze tels. De grote overwinnaar was de Gaul listische RPR, dié 332 zetels behaal de, een winst vergeleken bij 1976 van 141 zetels. De UDF van Giscard d'Estaing boekte een winst van 65 ze tels en ook kleinere rechtse partijen wonnen. Verliezer De grote verliezer in het linkse kamp was de communistische partij. Zij zag haar zeteltal dalen met 48 ze tels. De socialisten verloren er 7. Bij de verkiezingen ging het om de helft van de zetels in de „Coneils Ge- neraux" van de 95 departementen. Verwachting tot dinsdagavond: Zonnige perioden Droog weer, vannacht plaatselijk mist en minimumtemperatuur onge veer 2 graden; morgen perioden met zon en middagtemperatuur om streeks 10 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 26 maart: Woensdag: Zonnige perioden. Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: west 3 Donderdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: west 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 23 maart Zon op 6.37, onder 18.57 Maan op 6.20, onder 16.29 Nieuwe Maan: 25 maart (11.17) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 23 maart 1.52 14.40 7.56 20.13 Springtij: 27 maart HET WEEROVERZICHT Hoogtepunten Na de pauze een programma met meer hoogtepunten, waarin de ge toonde nummers ook wat meer tem po kenden. Uitschieters vormden the dancing nine van de jeugdraad, de lange mat van de selektie en de vrije oefening (Olympische oefenstof) van Carianne Berrevoets, die toestem ming had gekregen van het turnin- ternaat om vrijdagavond mee te doen. ZIERIKZEE, 19-3. De gymnastiekvereniging Delta Sport hield vrijdagavond in de Concertzaal te Zierikzee een grote uitvoering, waaraan alle leden hun medewer king verleenden. Voor een overvolle zaal brachten de gymnasten en gymnastes met de technische leiding een ruim twee uur durende „show", die vele elementen van de gymnastiek in zich had. Delta Sport bracht een gevarieerde uitvoering, waarin zowel de grond beginselen van de turnsport als de technische hoogstandjes waren ver werkt. Ook wat de leeftijd betreft kwamen alle kategorieën aan de beurt: van kleuters tot de senioren en alles wat daar tussen ligt. Het optreden van de rekreatieve groepen werd afgewisseld met het se- lektiewerk, waardoor het publiek een goed overzicht kreeg van de ver schillende nivo's waarop Delta Sport zich beweegt. Absolute topper was het laatste on derdeel: fantasie van de leiding met pupillen. Een droom van Ria Mas- salt, zoals haar vader Jaap Kosters aankondigde, die eindelijk uitkwam. Onder begeleiding van sfeervolle pi anomuziek brachten vier leiders met vier pupillen een balletachtig optre den, verweven met gymnastische ele menten. Tijdens de hele „show" heeft Delta Sport verdiend applaus mogen oogsten voor het vele werk, dat de uitvoering tot een sukscs maakte. Daarna volgde het nummer Nostal gie van de selektievaders, een nieuw onderdeel in de inmiddels alweer vierde uitvoering van Delta Sport. De vaders van de meisjes, die bij de selektigroep horen, toonden vrijdag avond voor een enthousiast publiek hun kunsten op het gymnastische vlak, daarin bijgestaan door Cora Hoogstrate. In de korte pauzes tussen de num mers door bespeelde Mar van der Veer de piano.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1