Nu VVD stemmen is belangrijker dan ooit w HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE PvdA voorstander volksverzekeringen tegen ziektekosten ELEKTRO LIEVENSE Politie: „meer op straat" Polen Flitsen uit het buitenland Niet helemaal paradijs Wat biedt de BEELDBUIS? Kijkcijfers V Werkgevers middenstand tegen latere winkelsluiting ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 maart 1982 Nr. 23084 9 DEN HAAG, 16-3. Wim Meijer, fraktievoorzitter van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer, heeft zich voorstander getoond van een volksverzekering te gen ziektekosten. Hij noemde de PvdA-ombuigingsvoorstellen - fundamente ler en meer toereikend - dan de voorstellen van minister Van der Stee (finan- Zaterdag 20 maart, 22.55 uur Ned. 1: ,,Swingin Rosey". Het optreden van Rosemary Clooney op het North Sea Jazz Festival 1981, met naast haar Cal Collins. ciën). Die z.i. eenzijdige voorstellen hou den een politiek „van het paard ach ter de wagen spannen" in, aldus Mei jer. Hij becijferde, dat de gevolgen van de voorstellen van de minister zeer ingrijpend zullen zijn en dat als gevolg van die voorstellen bepaalde groeperingen uitkeringstrekkers ,,een enorm verlies aan koopkracht" zullen ondergaan. De PvdA-voorman benadrukte, dat de last van matigen en bezuinigen eerlijk, naar draagkracht moet wor den verdeeld. Met hand en tand, zo zei hij, wil de PvdA de koppeling van KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WEERT. Op een gehouden vergade ring in Weert van de FNV-bond Druk en Papier heeft de overgrote meer derheid van de leden werkzaam in de produktieafdeling van Smeets Druk kerijen aldaar, besloten de staking voort te zetten. MAASTRICHT/HEERLEN. De Zuidlimburgse editeis van het dag blad ,,De Limburger" zullen als ge volg van de staking in de drukkerij in Maastricht ook donderdag niet uit komen. AMSTERDAM. De Westland- Utrecht hypotheekbank heeft vorig jaar, na verrekening van de vennoot schapsbelasting van 80 miljoen gul den, een verlies geleden van 122,7 miljoen gulden. BEST. Ten gevolge van een reorga nisatie bij de machinefabriek PMB in Best gaan zeventig van de 230 ar beidsplaatsen verloren. 59 werkne mers zullen moeten worden ontsla gen. DEN HAAG. Er is geen geld van de rijksoverheid te verwachten, maar er dient een nationaal geluidsarchief te komen. Dit is in Den Haag duidelijk geworden. Direkteur-generaal mr. R. Hotke van c.r.m. had er het rapport gekregen, waarin het komité Natio naal Geluidsarchief de oprichting van dit instituut bepleit. ROTTERDAM. De gemeente Rot terdam is somber over de mogelijk heden om de woonlasten voor haar bewoners zoveel mogelijk te kunnen beperken. GRONINGEN. Volgens Wim Mei jer, voorzitter van de P.v.d.A.-frak- tie in de Tweede Kamer verdient een brede overeenkomst over inkomens- en werkgelegenheidsontwikkeling, die gedragen wordt door regering, werknemers en werkgevers, serieuze inspanning. RIJSWIJK. Er komt per 1 april toch een uitbreiding van de televisie zendtijd op de vrijdag- en zaterdaga vond. Het gaat om in totaal vier uur, waarvoor tot nu toe nog geen finan ciering was gevonden. UTRECHT. Het Nationaal Orgaan Gehandikaptenraad (NOG) vindt dat rolstoelen betaald moeten worden via de Algemene Arbeidsonge schiktsheids Wet (AAW). DEN HAAG. VVD-fraktieleider Hans Wiegel wil dat het kabinet de voorjaarsnota nog voor 1 april bij de Tweede kamer indient. AMSTERDAM. In de nacht van woensdag op donderdag is in Amsterdam dé illegale televisiezen der de Vrije Keijser opgerold. Dit ge beurde door de centrale recherche van de politie in samenwerking met de bijzondere opsporingsdienst van de PTT. LELYSTAD, 16-3. De politie moet weer meer toekomen aan haar'eigen- lijk werk: minder achter het bureau, meer de straat of>. Er moet geen heil worden gezocht in de voortdurende groei van de sterkte of vervolmaking van het materieel. Voor verbetering van kwaliteit is het nodig voortdu rend te bezinnen op ontwikkelingen in de interne organisatie en bezin ning op bevoegdheden en verant woordelijkheid van mijn ministerie". Dit zei minister Van Thijn van binnenlandse zaken bij het slaan van de eerste paal voor het po litiebureau in Lelystad. sociale minima aan het besteedbare minimumloon overeind houden bij een keuze tussen verdere ombuigin gen en ontkoppelen of een verhoging van premies zal aan het laatste z.i. niet te ontkomen zijn. DEN HAAG, 16-3. Meer dan drie maanden na de afkondigigen van de staat van beleg is de toestand in Po len gestabiliseerd. Dat komt onder meer door de onderdrukking: door de internering van wie de Poolse leiders als onruststokers beschouwen, door de onwettigverklaring van de „vrije" vakbond Solidariteit en door allerlei beperkenae bepalingen voor de „gewone" Poolse burger. Anders dan vlak na het uitroepen van de noodtoestand komen er uit Polen vrijwel geen berichten meer over verzetakties. Het kan zijn dat die be richten niet kunnen uitlekken, maar al eerder is het onmogelijk gebleken het land volledig hermetisch af te sluiten. LONDEN. De deze week in Groot- Brittannië opgelaaide diskussie over de wederinvoering van de doodstraf heeft geleid tot tweespalt in'de rege rende conservatieve partij SOEIA. Bij een ongeluk op een spoorbaan nabij Kasanlik in midden- Bulgarije zijn 13 mensen om het le ven gekomen en zeven ernstig ge wond. De werkgevers hebben dit donder dag aan de vaste kamerkommissie voor het midden- en kleinbedrijf ge schreven. Zij verwachten dat staats- DEN HAAG. De mobiele eenheden van de gemeentepolitie krijgen er nog dit jaar 20 groepsvoertuigen en 5 commandowagens bij. ROTTERDAM. Uit de herenmode zaak „Exotique" aan het Slinge in Rotterdam is een grote partij heren- kleidng gestolen ter waarde van 100.000 gulden. DEN HAAG. Staatssekretaris Da- les van sociale zaken verwacht dat de „inventarisatienota" met alternatie ven om het kinderbijslagstelsel te wijzigen 1 april het stadium van de ambtelijke voorbereiding zal zijn ge passeerd. DEN HAAG. De kommissarissen van de koningin in ons land en de prokureurs-generaal bespreken maandag een rapport over het optre den in de toekomst van de mobiele eenheid en de leiding daarover. DEN HAAG. Er zullen geen ontsla gen vallen als 1 augustus '85 de kleu terscholen en lagere scholen opgaan in de basisschool. Wie de dag ervoor een baan heeft, verliest hem het eerste jaar zeker niet. DEN HAAG. De totaalweigeraar Joost Duynhof hoeft geen gevange nisstraf te ondergaan, maar mag in plaats daarvan sociale dienstplicht vervullen. Dit is een gevolg van een woensdag in (niet openbare) raadka mer genomen beslissing van het Hoog Militarie Gerechtshof in Den Haag. ALMERE. De bouw en renovatie van huurwoningen loopt dit jaar ern stig gevaar. Steeds meer korporaties ondervinden grote moeilijkheden met het verkrijgen van leningen waarmee de nieuwebouw en opknap- werkzaamheden moeten worden ge financierd. DEN HAAG. De regering heeft besloten tot vestiging van zogeheten opium-posten in Peru (Lima), in Tur kije (Ankara) en op de Nederlandse Antillen (Curagao). PARIJS. De Franse douane heeft in het afgelopen anderhalf jaar meer dan tien belangrijke kunstwerken in beslag genomen, die men zonder uit voervergunning naar het buitenland wilde brengen. URBINO. Onbekenden hebben in de Dom van Urbino, in Midden- Italië, een van de bekendste schilde rijen van de Italiaanse meester Fede- rigo Baroccio uit de 16de eeuw stuk gesneden. DALLAS. De Amerikaanse onder neming Texas Instruments, een fa brikant van rekenmachines en ande re elektronische apparatuur, zal over de hele wereld 2700 mensen ontslaan, drie procent van het totale aantal personeelsleden. TOKIO. Burgers van de Japanse industriestad Kawasaki hebben don derdag 12 grote bedrijven en de rege ring in Tokio aangeklaagd wegens systematische milieuvervuiling. Ter kompensatie van volgens hen gele den schade aan de gezondheid eisen de aanklagers een schadevergoeding van 25 miljoen gulden. TEL AVIV. Israël heeft gedreigd de onderhandelingen over de kwestie van de Palestijnse autonomie met Egypte en de Verenigde Staten op te geven als deze gesprekken niet ook in Jeruzalem worden gehouden. SAN SALVADOR. De christende mocratische partij van El Salvador heeft de huidige leider van de Junta in het land, Jose Napoleon Duarte, aangewezen als haar kandidaat voor het presidentschap. TEHERAN. De Iraanse strijd krachten hebben een nieuw offensief ontketend in Choezestan in het zuid westen van Iran. Het Iraanse persbu reau Irna zei dat er 250 Iraakse mili tairen zijn gewond of gedood. BRUSSEL. De Nucleaire Plan- groep (NPG) van de NAVO zal 23 en 24 maart in Colorado Springs in de Verenigde Staten bijeenkomen, zo is donderdag in Navo-kringen in Brus sel vernomen. MANAGUA. Nicaragua heeft de beschuldiging aan het adres van El Salvador geuit dat een van zijn pa trouilles in Nicaraguaans wateren in een baai van de Stille Oceaan het vuur heeft geopend op een Nicaragu aans schip. sekretaris Van Zeil van ekonomische zaken binnenkort plannen voor lan gere openingstijden van winkels in de Tweede Kamer bekend zal maken. Genoeg tijd Het NCOV vindt dat de konsument genoeg tijd heeft om zijn inkopen te doen. De werkgevers noemen toene ming van deeltijdwerk, grotere toe passing van variabele werktijden en koopavonden als argumenten voor hun standpunt. Het ondernemersverbond schrijft de kamer dat latere sluitingstijden de middenstander extra personeels kosten en energielasten bezorgen. Bovendien heeft de sociaale-ekono- mische raad zes jaar geleden gezegd dat de winkelsluitinswet de onderne mer redelijke werktijden moet ga randeren, aldus het NCOV. MOSKOU, 16-3. In de jongste reeks van onthullingen over ambtelijk kor- ruptie in de Sow jet-Unie is dezer da gen een ambitieuze bende aan de schandpaal genageld die gestolen ta pijten in een warenhuis te koop aan bood en zo 350.000 gulden verdien de". Aan een bericht van het daglbad Sowjet-VJitrusland dat tien bendele den gevangenisstraffen van 6 tot 15 jaar hadden gekregen, werd toege voegd dat het de morele plicht van el ke burgers was diefstal van staatsei gendom aan te geven als een zaak van het geweten. Andere provinciale bladen die op dezelfde dag als de jongste editie van Sowjet-VJitrusland in Minsk, Mos kou bereikten, stonden vol berichten over nog meer misdaden die varieer den van het aannemen van steekpen ningen tot het verhandelen van zeld zame produkten als geïmporteerde medicijnen tegen woekerprijzen. In de berichten werd opgeroepen tot krachtdadiger optreden tegen zwendel met staatseigendom, en het daarbij toepassen van moderner bestrijdingsmiddelen. In de Sowjet-Unie is bestrijding van ambetelijke korruptie laatste lijk zulk een belangrijk thema van openbare diskussie geworden, dat di plomatieke waarnemers het niet zou verbazen als het een faktor in de strijd om de troon in het Kremlin zou worden. „Wie president Brezjnjev wil op volgen zal willen laten zien dat hij een aktieve rol heeft gespeeld bij de bestrijding van korruptie". ver klaarde onlangs een hooggeplaatste diplomaat in Moskou. „Het uitscha kelen van verkwisting veroorzaakt door diefstal van staatseigendom is belangrijker geworden doordat de Sowjet-Unie met zoveel ekonomi sche problemen te kampen heeft". BRUSSEL. De Europese Commis sie heeft de Belgische regering toestemming gegeven voor een twee de tranche investeringssteun voot de herstructuering van het staalbedrijf Cockerill-Sambre. Het totaalbedrag van deze tweede geldinjektie zal ruim drie miljard gulden bedragen. ZATERDAG 20 MAART NED. 1.: Studio Vrij brengt weer allerlei nieuws voor vrije tijdsbeste ding. Het middagprogramma wordt afgesloten met het spel Klassewerk. De Avro bepaald het beeld van vana vond en vangt aan met de Wie kent kwis. Dan de laatste aflevering van de Amerikaanse serie How the west was won. Zeb komt zijn neven Luke en Josh, die in moeilijkheden verke ren te hulp en Peasly neemt met het goud de kuierlatten. Swinging Rosey is de titel van een registratie van een koncert in het kader van het North sea Jazz festival met als gaste Rose mary Clooney. In Avro's sportpano- rame wordt een verslag gegeven van de halve finales van het ABN wereld tennistoernooi gehouden in het Ahoy sportpaleis te Rotterdam. NED. 2. De Lieverdjes van Grange Hill krijgen te maken met een nieu we klasseleraar. Uit de liederenbun del van ds. Haspel wordt geput in het programma Op verzoek. In Ten oosten van Eden krijgt Charles de schrik van zijn leven te verwerken als hij bemerkt dat Cathy dezelfde dag dat hij voor haar charmes bezwe ken was, met Adam in de huwelijks boot gestapt was. In Showroom tre den weer een aantal opmerkelijke personen voor het voetlicht. In Tot besluit wordt de tweede aflevering uitgezonden over het thema Leven is lijden door ds. Bosman uit Laren. ZATERDAG 20 MAART NED. 1. 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws, voor doven; 15.00 Nieuws; 15.32 Stu dio Vrij16.10 Klassewerk; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 WiekentkwiS; 20.10 How the West was won; 21.37 Journaal; 21.55 Sportpanorama; 22.55 Swingin Rosey; 23.25 Tennis; 00.20 Nieuws; 00.25 Nieuws voor do ven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toerist. Tips; 18.59 De Lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Op verzoek20.00 Journaal; 20.27 Ten osten van Eden; 21.20 Showroom; 22.20 Hier en nu; 23.00 Studio sport; 23.25 Tot besluit; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven. TEL AVIV. Israël heeft de gemeen teraad van de plaats El Bireh op de bezette westelijke Jordaanoever ont bonden en het bestuur laten overne men door legerofficieren. WASHINGTON. Ruim 80 leden van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden hebben een beroep op president Fidel Castro gedaan, de zieke dichter Armando Valladares vrij te laten die sinds december 1960 op Cuba gevangen zit wegens zijn op positie tegen het bewind van Castro. BERN. Het Zwitserse Lagerhuis heeft donderdag een milieuwet aan genomen die nationale ecologische organisaties het recht geeft in beroep te gaan tegen ieder besluit vervuilen de installaties te bouwen. HILVERSUM, 16-3. De AVRO heeft met een gemiddelde van 3,8 miljoen kijkers op Nederland 1 en 2 in het vierde kwartaal van 1981 een rekordkijkdichtheid geboekt. Dat aantal was meer dan het dubbele van het aantal gemiddelde kijkers (1,8 miljoen) naar de beide zenders in dat kwartaal en dat is volgens de jaar ge middelde 3,1 miljoen kijkers, de VA RA 1,8 miljoen, de KRO 1,7 miljoen en de NCRV 1,6 miljoen. Van de C- omroepen had Veronica gemiddeld 2,6 miljoen kijkers, de VPRO 690.000 en de Evangelische Omroep 230.000, ongeveer net zo veel als het ledental van deze omroep. De NOS tenslotte had gemiddeld 1,2 miljoen kijkers. De gemiddelde waarderingscijfers waren: 7 voor AVRO, NCRV, TROS, VARA, Veronica en NOS, 6,9 voor de KRO en 6,5 voor de VPRO. 8 Thuis had ze er nooit over gespro ken. Ouders begrijpen zoiets toch niet Die behoren nog tot de generatie, wel ke een gedwongen huwelijk ongetwij feld afkeurde. Het had geen enkele zin om het te vertellen, want dan zou er wellicht gezegd worden: „Nou? Is ze er nu klaar mee? Kijk jij maar uit, dat het jou met overkomt". En zo voort Tonia was nu toch getrouwd? En maakt dat nu zoveel verschil, of je eerste kind zes of twaalf maanden na je huwelijksda tum wordt geboren? Kun je als buiten staander zien, dat het een ander kind is? Ga nou! Jopie, haar nichtje uit Hoogezand, was ook precies zes maanden na het huwelijk van tante Dien en oom Joop geboren. Toen ze verleden jaar twaalf en een half jaar getrouwd waren, was Jopie luist twee dagen tevoren twaalf jaar geworden en op de bruiloft kwam het zelfs ter sprake. Ze herinnerde zich nog, dat tante Dien, een blozende dik kerd, aan tafel gezegd had: „Ja, onze Jopie is eergisteren twaalf jaar gewor den. Niet Joop? Ja, we hadden een beetje haast; dat komt in de beste fa milies voor". En ze had heel ongege neerd gelachen, daarbij minstens zo hard gesteund door de lange oom Joop. De volgende dag, na hun thuiskomst, hadden paps en ma er schande van ge sproken. „Dat het een gedwongen hu welijk was, alia, dat is al zo lang gele den, daar praat je vanzelfsprekend niet meer over. Maar daarom hoef je het op je koperen bruiloft niet nog eens aan de grote klok te hangen. Ik zou er liever ZONDAG 21 MAART NED. 1. In Love Boat worstelt een balletdanser met de doot. Men vraagt zich af of*zijn vroegere danspartner hier iets mee te maken heeft. Ger Verrips tekende het toneelstuk Bui gen of barsten. In dit spel draaite het om drie generaties die allen op eigen manier de Tweede Wereldoorlog heb ben verwerkt. Allereerst oma, wier man gefusilleerd is en nu voor het eerst alleen naar het graf van haar man gaat op de herdenkingsdag. Dan is er tweestrijd tussen de jonge men sen, Evelien en Philip, waarvan zij wel en hij niet een kind wil hebben. Verder duikt er nog een voormalige SS'er op, die te maken heeft met het oorlogsverleden van de familie. Kon- sekwenties van de demokratiserings- beweging in de jaren '60-'70 worden bediskussieerd in de aflevering Hoe zit het nu met Nederland, uit de reeks Het gesprek. Dan de Onvoor stelbare wereld van Roal Dahl. Hier in floreert de antiekhandel van Cyril Boggis uitstekend daar hij als geeste lijke vermond heel wat waardevolle spullen voor een klein prijsje bij boe ren afhandig weet te maken. De oude boer Rummins echter loopt niet zo gemakkelijk in de val. Hoe het thuis front in het stadje Madison tijdens de oorlog in Vietnam reilde en zeilde wordt getoond in De onderste steen. NED. 2. In de middaguren een re portage van de finalepartij van het ABN wereldtennistoernooi. De VPRO start het programma met een aflevering van de De lachende scheerkwast. In de Amerikaanse do- kumentaire El Salvador een nieuw Vietnam wordt een vergelijking ge trokken tussen de interventie van Amerika destijds in Vietnam en mo menteel in El Salvador. Tot slot het aktualiteitenprogramm BGTV. ZONDAG 21 MAART NED. 1. 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Teleac; 15.45 Teleac; 17.00 Een Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. over gezwegen hebben. Het is nu niet bepaald iets om trots op te zijn, maar Dien maakt er nog grapjes over. Nu ja, ze is altijd min of meer een losbol geweest en ze zal het wel altijd blijven. Wat dat betreft, hebben Dien en Joop elkaar wel gevondea Die was voor zijn huwelijk ook al zo'n bohemiea" Daar had ze diep over nagedacht Per slot van rekening wist de hele familie, dat tante Dien indertijd moest trou wen, zoals dat heette. Dus wat gaf het eigenlijk, dat tante Dien het vertelde? Van Jopie's veijaardag? Twaalf jaar en zes maanden is toch twaalf en een half? Dat kan een kind in de tweede klas van de lagere school je vertellen. Wat is nou erger, als je er zelf de gek mee steekt - iedereen weet het immers - of datje het stilzwijgt, opzettelijk verheimelijkt? Dan vind ik dit laatste maar onnatuur lijk. En wie tante Dien of oom Joop er lelijk om aankijkt, had beter weg kun nen blijven van de bruiloft Ze had als meisje van zestien, zeven tien jaar al begrepen, dat het huwelijk van tantie Dien en oom Joop ideaal genoemd kon worden. Oom Joop ver diende goed zijn brood, had een admi nistratiekantoortje met een man of zes personeel, een slee van een Chevrolet en kwam te pas en te onpas met Jopie en de beide neven naar het dorp gere den om een uurtje bij de familie door te brengen. Altijd vol grappen en hartelijk en als ze weggereden waren, nage wuifd door paps en ma en zijzelf en de jongens, dan wist ze het dat is een prettig gezin waar ze ongetwijfeld ge land voor bevrijde slaven; 17.30 Wil de ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Casper het spookje; 19.15 Love Boat 20.00 Buigen of barsten; 21.05 Het gesprek; 22.00 De onvoorstelbare we reld van Roald Dahl; 22.25 De on derste steen; 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven. NED. 2: 12.00 Het Capitool; 12.34 25 jaar Europese Gemeenschap; 14.34 Open schooltijd; 15.30 Nieuws; 15.35 Tennis; 17.05 Studio sport; 17.35 Sperkershoek; 17.50 Oogst in beeld; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. bedenktijd; 20.45 De lachende scheerkwast; 21.20 El Salvador, een nieuw Vietnam; 22.15 BGTV; 22.45 Nieuws. MAANDAG 22 MAART NED. 1. Populair wetenschappelij ke vragen van kijkers worden wer beantwoord in het programma Daar vraag je me wat. Kontakt met de aar de is de titel van de aflevering van vanavond van Galactica. In dit deel zijn Apollo, Starbuck en Cassiopea aangekomen op het hemellichaam Paradeen. De zes ex-aardbewoners leven daar, maar weten verder niets van dit hemellichaam af. Johnny Kraaykamp is te gast bij Henk El- sink. Bob Bouma presenteert weer zoals gewoonlijk de filmkwis Voor een briefkaart op de eerste rang. Dan volgt nog een samenvatting van de Bisschopswijding van Mgr. Bar als hulpbisschop van Rotterdam door bisschop Simonis, emeritus bisschop Jansen en bisschop Zwartkruis. NED. 2. Test en toets is de titel van JJ en Bom .v/h de kindervriend. Dan de vierde aflevering van Eindelijk van school. De eerste werkdag van Kikkey in de rubberfabriek is zo zwaar geweest, dat hij besluit thuis te blijven en daardoor mist hij een gevecht dat zijn vrienden hadden met de politie. In de vereenigde Staat kijken Richard en Libby na een ruzie eens om naar de beginjaren van hun huwelijk. Toen leefden zij nog niet als kat en hond, Sonja op maandag besluit het VARA-programma. MAANDAG 22 MAART NED. 1. 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Vaarbewijs; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie19.10 Daar vraag je me wat; 19.50 Galactica; 20.40 De Henk El- sink Show; 21.37 Journaal; 21.55 Voor een briefkaart o. d. eerste rang; 22.40 Wijding hulpbisschop P Bar; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor do ven. NED. 2. 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Jan J. de Blom; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Eindelijk van school; 21.35 Koning klant; 22.00 De Vereenigde Staat; 22.25 Pisa; 22.35 Sonja op maandag; 23.40 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK makkelijk leven en allemaal veel van elkaar houden. Dan ben je toch geluk kig? Of niet soms? Over al deze dingen sprak ze met Flip. Doorgaans luisterde hij, als ze haar confidenties deed over de familie, gaf op brommerige toon één- of meer lettergrepige antwoorden, maar sprak zelf er geen oordeel over uit „Als het leuke mensen zijn, is dat fijn", was doorgaans zijn enige kommentaar. Een weekeind waren ze in Hooge zand. Flip was toen twintig en nog in dienst Bij uitzondering mocht hij de wagen van zijn vader gebruiken en samen reden ze zaterdagsmorgens de lange rit naar het noorden, onderweg ergens koffiedrinkend om tegen etens tijd in het leuke huisje nabij de spoor- baan te arriveren. Met een soort indian enge huil wer^ den ze begroet en uitbundig door ieder een gekust en omhelsd. Hannie merkte terstond, dat Flip het maar zo zo vond, doch hij bezat al jong diplomatieke gaven, dus liet zich deze onstuimige verwelkoming genadig over zich heen gaan. Het werd een uitermate gezellig en druk weekeind. Van uitslapen zondag morgen kwam niets terecht, omdat de drie levendige kinderen al voor dag en dauw op waren en waarschijnlijk be neden de woning afbraken. Althans, in de oren van Hannie leek het er op. Maar dat was zo de gewoonte in huize Menama te Hoogezand. (wordt vervolgd) Advertentie Ruzie en onderling wantrouwen hebben van het huidige kabinet een besluiteloze club gemaakt. Laat merken dat u van de politiek een duideli|ker beleid verwacht in het belang van ons land. Stem nu WD. Al is het voor de eerste keer in uw leven. Word lid en bel vandaag 070G14121 of schri|f naar de WD, Antwoordnummer 1877. 2500 WB Den Haag. RIJSWIJK, 18-3. Het Nederlandse Christelijk Ondernemers Verbond (NCOV) wil dat de winkels in de toekomst niet langer open blijven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9