VMZ: kercentrale Borssele moet snel noodregelzaal krijgen Jimmy Joy HAGE's ERIC DE NOORMAN Kunst en kuituur leggen loodje Van Agt groots ontvangen in Thailand Twee doden in het verkeer SUCCESJES kindershoenen schoenhandel Klok reparatie! TROMP 7 Sc.houwen-Duivelandse Sportspiegel Weinig perspektief voor uitspelend Bruse Boys bij RVVH MEVO ontmoet Smerdiek en kan bewijzen dat zege op Yerseke geen toe valstreffer was Na drie uitzeges moet SKNWK zich op eigen veld ook maar eens laten zien ZSC en WIK spelen tegen het degrada tiespook en tegen elkaar Duiveland bij winst op SVD terug in bo venste helft van ranglijst Duel van de waarheid voor DFS in derby tegen Brouwershaven Zierikzee moet zondag 6-0 zege bevestigen met goed resultaat in Steen Renesse kan zegereeks bij Volharding voortzetten Lastige uitwedstrijd voor Dreischor Mogelijke zege voor opnieuw thuis spelend Ouwerkerk tegen Heinkenszand Zon- nemaire moet puntje meepikken uit ontmoeting met Cortgene. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Bruse Boys mag aanstaande zater dag in de tweede klas van de KNVB- zaterdagkompetitie de wei in tegen de topper RVVH. In Ridderkerk krijgt de formatie van trainer Maar ten van Pelt het zonder enige twijfel bijzonder moeilijk, zeker nu spelma ker Tonny van de Berge er niet bij is. Zelfs wanneer Van de Berge niet schittert zoals hij dit vaak pleegt te doen, bindt hij twee verdedigers van de tegenstanders aan zich, waardoor andere spelers weer wat meer speel ruimte krijgen. Bovendien draait normaliter ook neef Jacob van de Berge een stuk minder als Tonny van de Berge er niet bij is. Al met al is de verwachtig zeker niet te hoog gespannen waar het de afloop van dit duel betreft. Een geluk hebben de Boys mogelijk nog: RVVH is de laatste weken allerminst in een flon kerende vorm en misschien dat de Duivelandse ploeg daar min of meer van kan profiteren. Voorlopig hou den we het in het gunstigste geval evenwel op een puntendeling. In de vierde klas zorgde Mevo het afgelopen weekeinde voor een sur prise van de eerste orde door Yerseke op eigen bodem een niet mis te ver stane 3-1 nederlaag toe te brengen. Smerdiek daarentegen verloor al bij na even verrassend in Willemstad van Kogelvangers. Na halverwege nog met 0-1 te hebben voorgestaan ging het in de tweede 45 minuten he lemaal fout en kon de thuisploeg met drie treffers de Thoolse ploeg verras sen. Smerdiek had bij winst op een punt van leider Yerseke kunnen ko men en vanzelfsprekend betekende de 3-1 nederlaag een grote teleurstel ling voor de Sint-Maartensdijkse aanhang. Wanneer men de titel- aspiraties wil blijven handhaven dan zal er zaterdag in ierikzee gewonnen moeten worden, maar dat geldt na tuurlijk ook voor Mevo, al moet het wel zeer raar gaan wil Mevo zich nog in de strijd om de bovenste plaats gaan mengen. De formatie van trai ner Toon van Tiggelhoven kan zich zaterdag bewijzen. Smerdiek is in de breedte waarschijnlijk niet minder sterk als Yerseke en at moet voor de oranje brigade een reden meer zijn om zich ook voor het eigen publiek van de goede zijde te laten zien. SKNWK krijgt zaterdagmiddag be zoek van PTT Breda, een ploeg die vele weken het veld aanvoerde in de vierde klas, maar na de win terstop bakken de Brabanders er niet zo erg veel meer van. Afgelopen wee keinde moest men er nog met 4-1 aan geloven in Roosendaal bij BWR. SKNWK zag zijn wedstrijd bij Apol- lo'69 afgelast en dat betekende een lelijke streep door de rekening, want vrijwel zeker had daar de vierde uit zege in suksessie gelegen en was de Nieuwerkerkse ploeg naar de top van de klassering geklommen. Nu is het mogelijk het ritme enigszins ont regeld en krijgt het eigen publiek weer een wat minder draaiend SKNWK te zien. Toch moet de ploeg van trainer Ed van Dalen kunnen profiteren van de levensgrote inzin king van de Bredanaars en gewoon de beide punten op sportpark Het Springer houden. AFDELING ZEELAND Zowel in de eerste als in de tweede klas van de afdeling Zeeland van het zaterdagvoetbal staat zaterdag een eilandelijk treffen op het program ma. In de eerste klas ontvangt het Scharendijkse ZSC buur WIK voor een duel dat waarschijnlijk van de eerste tot de laatste minuut bol zal staan van de spanning. WIK is de laatste weken duidelijk in een winning-mood verzeild geraakt en Henk Sprong en zijn mannen pakten in de laatste drie wedstrijden maar even vijf punten, hetgeen er meer waren dan in alle wedstrijden er voor. Bij winst van de Kerkwerfse formatie in Scharendijke gaat de ploeg vrijwel zeker Rillandia voor bij, dat weVniet tot sukses zal weten te komen bij GPC. Het lijkt evenwel vrijwel zeker - en zo hoort het ook - dat hekkesluiter ZSC zijn huid zeer duur zal verkopen. Afgelopen zater dag speèlde de ploeg weer zeer rede lijk. maar in de slotfase werd een lonkende zege alsnog uit handen ge geven, sterker nog, zelfs de halve bu,it kon niet worden vastgehouden. Dit treffeb vraagt eigenlijk om een puntenverdeling. Ook in de eerste klas speelt Duive land op eigen terrein. Het Drieweeg- se SVD komt op bezoek en dat bete kent, dat er twee nagenoeg gelij kwaardige ploegen op het veld zullen staan. Toch verdient Duiveland het voordeel van de twijfel, zeker nu Wim Bolle weer in de ploeg is terug gekeerd. Ook in de tweede klas een topper van allure, althans in Schouwen- Duivelands gezichtsveld.'Het Burgh- se DFS krijgt naaste buur Brouwers haven op bezoek. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wil DFS zijn promotie-aspiraties hand haven, dan moet er gewonnen ufbr- den. Zo sirppel ligt dat. Voor Brou wershaven' lijken de kansen verke ken, omdat ook Wissenkerke nog een belangrijke rol speelt en het ligt niet voor de hand dat zowel DFS als Wis senkerke zullen afvallen. Aanval lend zullen de ploegen van beide trai ners Kees Rijnberg en Kees Berre- voets weinig voor elkaar onderdoen, maar in verdedigend opzicht lijken de mannen van Berrevoets toch iets meer in hun mars te hebben, al is het misschien niet helemaal relevant om de thuiswedstrijd van DFS afgelo pen zaterdag daarvoor als maatstaf te nemen. Borssele kwam zo weinig in de aanval, dat de DFS-verdedigers telkens schrokken als het wel ge- VL1SSINGEN, 18-3. De kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk voor zien worden van een aparte regelzaal van waaruit de kerncentrale kan wor den stopgezet bij calamiteiten. Dat zegt de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) in een openbrief aan de minister van ëkonomische zaken, de raad van state, de vaste kommissie voor kernenergie van de Tweede Kamer, de raad van bestuur van de NV PZEM, het kollege van gedeputeerde staten van Zee land en de leden van provinciale staten en de stuurgroep maatschappelijke diskussie energiebeleid. beurde. Een puntenverdeling lijkt ook hier de gulden middenweg, al is het niet voldoende voor de thuisploeg om lekker bij te blijven. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Na de 6-0 overwinning tegen Ter- neuzen leefde er in Zierikzee-kringen een stemming alsof men zo ongeveer het kampioenschap had behaald in de derde klas van het zondagse KNVB-gebeuren. Niets is evenwel minder waar. Ten eerste is het aantal winstpunten ten opzichte van de voorlaatste plaats nog lang niet zo erg veel hoger en ten tweede was het vertoonde spel tegen Terneuzen nou ook weer niet wereldschokkend. Ak koord, de blijdschap was met het oog op de daarvoor drie geleden nederla gen begrijpelijk, maar belangrijk is het ongetwijfeld dat de ploeg met beide benen op de grond blijft staan, andrs zou het aanstaande zondag in Steen best weer eens totaal verkeerd kunnen aflopen. De Zeeuwsvlamin gen hebben de afgelopen week laten zien dat men genegen is om tot de laatste minuut te blijven knokken. Een volledig in veilige haven lijkend Steenbergen moet alsnog een punt in Steen achterlaten. Ongetwijfeld heeft Steen ook wel iets meer routine in huis dan dat de formatie van trai ner Ad Versluys afgelopen zondag demonstreerde. Het mag overigens ook wel eens gesteld worden, dat Terneuzen Zierikzee natuurlijk vol ledig in de kaart speelde door vanaf de eerste minuut voor honderd pro cent aanvallend voetbal te spelen, iets wat vandaag de dag in het voet bal een verademing betekent naast het vele anti-voetbal wat diverse ploegen menen te moeten spelen. Bas de Zeeuw zal komende zondag vast en zeker al blij zijn met een punten verdeling voor zijn ploeg. AFDELING ZEELAND Renesse lijkt in de eerste klas van het zondagse afdelingsvoetbal weer helemaal op de weg terug. Aanstaan de zondag moet men evenwel bewij zen, dat men ook buitenshuis het spel kan maken. Bij Volharding moeten de mannen van trainer Kees van Dij- ke normaal gesproken minimaal een puntje kunnen wegkapen, maar ook Renesse is zo'n ploeg waarbij je het maar nooit weet. De welwillendheid van de vaste basis-elf om zich voor de volle honderd procent voor de ploeg te geven laat bij de Westhoekers he laas wel eens wat te wensen over, hetgeen voor een niet onbelangrijk deel schuld is aan de voortdurende knokkerij tegen de degradatieposi ties. In de tweede klas kreeg Dreischor er het afgelopen weekeinde ongena dig van langs. De formatie van trai ner Kees Kommer moet zich zondag enigszins kunnen herstellen, maar het staat te bezien of de uitwedstrijd tegen Lewedorpse Boys zich daar wel zo voor leent. Optimistisch als we zijn rekenen we toch minimaal op een puntenverdeling. Ouwerkerk is de laatste weken in de winning-mood. Twee keer op rij werd een aanmerkelijk hoger ge plaatst tegenstander fiks afgestraft. Het is met het oog op de ontmoeting van aanstaande zondag dan ook een logische redenering de Ouwerker- kers een zege toe te denken tegen Heinkenszand. Zonnemaire speelde afgelopen zon dag gelijk tegen Robur, waardoor de beide laagstgeklasseerden ieder een punt pakten.Omdat echter ook de dichtsbijzijnde ploegen met een of twee punten uit de strijd kwamen le verde het resultaat vooralsnog niet meer lucht op. Zondagmiddag mag men het nu in Zonnemaire opnemen tegen Cortgene, zo op het oog geen ge makkelijke tegenstander, maar een puntje moet er voor de thuisploeg toch in kunnen zitten. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Staatssekretaris Lambers-Hacquebard van milieuhy giëne vindt dat ,,de rand van de ge loofwaardigheid" is bereikt door „te suggereren dat ik wel eens onjuiste gegevens zou kunnen verschaffen". GELDROP. Philips gloeilampenfa brieken en Control Data Corporation in Minneapolis in de Verenigde Sta ten gaan samenwerken bij het ont wikkelen van digitale optische recor ders en de daarbij behorende beeld plaat. DEN HAAG. Minister Van der Louw van crm komt op zijn vroegst begin volgend jaar met zijn media nota. Wel zal de minister de Tweede Kamer nog voor de zomer een notitie sturen over de ontwikkeling van de lokale en regionale omroep en het ge bruik van de kabel voor zover dat met deze omroepen heeft te maken. GOES, 18-3. „De sector kunst en cultuur van het ministerie van CRM zal het grootste slachtoffer worden van de komende bezuinigingen." Dit heeft minister Van der Louw van CRM donderdag in Goes gezegd tij dens zyn werkbezoek aan het proef project „specifiek welziin de de Beve lenden". De minister ging daarbij in op vragen over dreigende bezuinigin gen in de Welzijnssector. De Kroon heeft al in september 1979 ge-eist, dat een dergelijke voor ziening zal worden aangebracht. Maar nu, 2,5 jaar later, is dat nog steeds niet gebeurd, zegt de VMZ in een open brief. Er is tussen de PZEM en de kernfysische dienst wel overleg gaande over de bouw van een reserve suppletiegebouw, zegt de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland. Er is zelfs al een bouwvergunning door de ge meente Borssele verleend en er is een bouwkrediet beschikbaar van tien miljoen gulden. Toch zal realisering BANGKOK, 18-3. Minister-presi- den Dries van Agt is in Thailand ontvangen op een wijze waardoor een vorst zich niet zou hoeven te schamen. Bij de afwerking van het driedaagse programma zorgde het militaire bewind voor een strakke dienstregeling. De stoet met de nederlandse bezoekers scheurde met honderdkilometer per uur door de ruime straten van de Thai- landse hoofdstad en de gastheren zagen er niet tegenop, duizenden militiaren in te schakelen om elk zijstraatje herme tisch af te grendelen. Donderdag ging men naar het vluig- veld van Bangkok, waar een vliegtuig van de luchtmacht klaar stond om Van Agt eerst naar het Noordoosten aan de grens van Cambodja de vluchtelingen kampen te laten zien en hem vervol gens naar de grens met Laos te bren gen, waar het kamp Khao I Dang ge vestigd is, Het laatste suk naar de grens met Combodja maakte het derlandse gezelschap met vier heli kopters van de Thailandse luchtmacht Voor het gemak was de weg naar het vliegveld, ongeveer twintig kilometer, vrijgemaakt van alle verkeer en om de tweehonderd meter stond een militair. APELDOORN, 28-3. De 15-jarige bromfietser A. Lindeman en zijn 12- jarige duopassagier J. A. Hartog, bei den uit Apeldoorn, zijn donderdaga vond om het leven gekomen door een verkeersongeval in hun woonplaats. De bromfietsbestuur gaf geen voor rang aan een personenauto, aldus de politie. Bij de botsing belandde de duopas sagier op het wegdek en de brom fietsbestuurder in het Apeldoorns Kanaal. Toen omstanders het ver keer ter plekke regelden, negeerde een 57-jarige automobilist D. H. uit Apeldoorn, het stopteken en over reed de duopassagier. Bitter smartegeld LONDEN, 16-3. Slachtoffers van verkrachting kunnen in Engeland voortaan een smar tegeld krijgen van 2.250 pond (ongeveer 11.000 gulden). Dit bedrag staat in een nieuwe richtlijn die de autoriteiten hebben opgesteld. Loopt een vrouw, wanneer ze wordt verkracht, ernstige verwondingen in het gezicht op, dan kan ze 6.500 pond (on geveer 32.000 gulden) krijgen. De Engelse belangengroep Vrouwen tegen verkrachting" vinden de be dragen maar laag. ,,Geen geld kan goedmaken wat een vrouw bij verkrachting wordt aangedaan", zo meent deze groep. van dit projekt, zo blijkt uit medede lingen van de NV PZEM niet eerder dan in de loop van 1984 zijn beslag vinden, omdat de werkelijke bouw kosten van de noodregelzaal 72,4 mil joen bedragen. Negen jaar De kerncentrale Borssele draait nu al negen jaar zonder de gewenste aanvullende veiligheidsvoorziening. De VMZ vindt, dat het hoog tijd wordt dat de PZEM de voorgeschre ven veiligheidsvoorzieningen aan brengt zoals de Kroon dat eist. De kerncentrale Borssele kan op dit moment overigens bij een eventu ele calamiteit wel van buiten de bestaande regelzaal worden afgere geld. Maar die voorzieningen bevin den zich niet in het gebouw van de kerncentrale zelf. De noodmaatregel komt los van de centrale te staan. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag - bij de stem mingen over de begroting van ekono- mische zaken voor dit jaar - een motie-Bakker (CPN) verworpen, waarin de regering werd gevraagd de gehele of bijna de gehele opbrengs van het aardgas ten goede te laten komen aan de staat. Leed in kampen BANGKOK, 18-3. Minister-presi dent Van Agt heeft donderdag met ei gen ogen kunnen zien onder welke barre, onmenselijke toestanden de vluchtelingen uit Cambodja, Laos en Vietnam moeten leven inde kampen in het verlaten gebied aan de grens tussen Thailand en Cambodja. Van Agt maakte de reis naar deze onherbergzame streek in het noor doosten van Thailand per vliegtuig en legde het laatste stuk af met een helikopter van de Thailandse lucht macht In het vluchtelingenkamp in Nong Samet, op twee kilometer van de grens met Cambodja, was op het mo ment van zijn aankomst de voedse- luitreiking aan de ongeveer 40.000 Cambodjanen in volle gang. Eens per week reiken vertegen woordigers van Unicef (het VN- kinderfonds) in het kamp voedsel uit: ruim zeven kilo rijst, vier blikjes vis en wat olie voor twee personen. Unicef verzorgt zeven kampen in het grensgebied en doet dat met 700 me dewerkers. Te koop: Infraroodstralers voor keu ken en biggenopfok, 250 watt. Prijs 25,—, 5000 branduren. Radio v. d. Berge, tel. 2962, Zierikzee. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Eerste soort Dahliaknollen, bolbegonia's, fresia, gladio len, anemonen, lelietjes der dalen, montbretia enz. enz. enz. Bloemen- en tuincen trum C. W. Jonker, Hoge- zoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Binnen een dag of 10: 300 m2 zo goed als nieuwe dak- en zolderplanken. Saman, St. Domusstr. 88, tel. 2004, Zie rikzee. Een autogeen lasapparaat met kleine flesjes, incl. kar. Vaste prijs 450,—. Jan de Jonge, St. Jacobstr. 17, tel. 2115, Zierikzee. Volglas aquarium, 120x40x40 geheel kompleet, pr. 175,—; wasmachine met centrifuge 35,—; radiator 50x45 cv buizen 35,—; ruit dubbel- beglazing Polyglas, afm. 71,/2x1281/2 ƒ45,-. Irenestr. 49, Haamstede, tel. 01115- 2104. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,50. Afgehaald contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Stereo pick-up; elektr. zaag- tafel; paardengareel; Tefal mini-wash. Tel. 01115-2459. Te koop: slaapkamer, best. uit: bed 140 x 200, incl. nieu we matras, linnenkast (3- deurs), 3 nachtkastjes, toilet tafel met spiegel. Kleuren: crème donkerbruin. Tel?. 01110-4613. Draagbare t.v. Saba zw.wit radio Blaupunkt. Samen voor 400,-. Br. onder nr. 4667 buro van dit blad. Kinderfiets, rood, 4 tot 8 jaar 60,-. Francke, den Domp 12, Ouwerkerk, tel. 01114-2507. Rozenstruiken, heesters en coniferen, zwarte-, witte-, rode- en kruisbessen, bra men, hazelaar en nog veel meer. Ook in kadoverpak- king. Bloemen- en tuincen trum C. W. Jonker, Hoge- zoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Fort Dunlop-tennisballen, clubprijs 22,75 per 6 stuks, Zentrasport, Schuithaven 2- 4, Zierikzee. Datsun 160 B de Luxe, 1977. Morris Marina 1972. Tel. 01117-2048. Uit voorraad leverbaar: krop sla-, bloemkool-, spitskool-, krotenplanten enz. enz., alles in perspot. Tuincentrum „Sluijs", Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf J. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. Kunstmest, gedr. koemest, ook in korrel, potgrond, beendermeel, compost, turf, grote sortering gewasbe schermingsmiddelen, enz. Tuincentrum „Sluys", Hoge zoom 44, Haamstede. Vele soorten gloei- en T.L.- lampen, ook energiezuinige! Voor elk vertrek de juiste lamp. Hubo-Renesse. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. 1 race-sportfiets Motobecane, 10 versn., z.g.a.n. Pr.n.o.t.k. Scheepstimmerdijk 28, Zie rikzee, tel. 01110-4223. '91 Boot trailer, 6 m motor, 5 pk. Tel. 01114-2716. Compleet 27 MC art. anten nes enz. Als nieuw. Tel. 01116-1435. Bij iedere Levisbroek een gratis aparte schoudertas, bij Deurloo kleding. Mol 5-7, Zie rikzee. Elke dag volop tweedehands balken en planken. Ook nog mooie huis-buitendeuren. Sa- man, St. Domusstr. 88, Zie rikzee, tel. 01110-2004. Bloeienmde orchideeplantjes 9,75. Voorts alle mogelij ke soorten bloeiende en groe ne kamerplanten. Bloemen en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Chateaux het kasteeltje op wielen. Nog enkele modellen tot 10% korting. De Smok- kelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht, nog enkele model len tot 10% korting. Bürstner importeur De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca ravanner. Nog enkele model len tot 10% korting. Hobby importeur ,,de Smokkel hoek". Adria de meest verkochte. Nu, zolang voorradig 380 Q.S.L. 5595,-. De Smokkel hoek. Naar de voet gemeten en gevormd Solide fabrieksgarantie Prijs f 59,90 en f 69,90 Nieuwerkerk - Telefoon 1416 GRATIS advies, en thuis bezorgen ^uu'e/teui-c^fet/r^U Dam 10. Zierikzee Tel 01110-2443 in de straat v. d. apotheek Voor reparatie, onderhouds beurten, accessoires, enz. De Smokkelhoek. Nieuwe stacaravans, keus uit 15 stuks, o.a. Sun Seeker, Tudor, enz. De Smokkel hoek. Gebruikte toer- en stacara vans, ±40 stuks. De Smok kelhoek, Biezelingen, 01102- 1623. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos- kerke en Noordwelle voor het opmeten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring ,,De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Groentezaden, pootaardap- pelen. Depot v. d. Vrede-Za den, A. Neerhout, Oudeweg, Zierikzee. Terrastegels, betontegels, bielzen, sierblokken, stenen, zand enz. enz., alles voor de tuin bij Bouwmarkt Zierik zee, tel. 01110-2033. Groente-, bloemen- en krui- denzaden, potaarde, koe mest, tuinturf en kompost. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker." Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. 400 platte-, diepe- en boter hamborden; 70 soepkoppen met schotel; 77 drievaks-bor- den (rond en vierkant); 80 koffiekoppen met schotel. Alles hotelporcelein. 18 do- seersuikerpotten; 60 roest vrijstalen asbakken; 24 gla zen asbakken; 100 compote schaaltjes (rond en vierkant); 100 sorbetglazen; 36 banaan- royal schalen; 60 tafelkleden (effen rood en groen-wit ge ruit). Alleen op zaterdag 20 maart 's morgens tussen 10 en 12 uur. Restaurant „Rietnis- se", Oude Moolweg 11, Re nesse, tel. 01116-1215. Heesters, coniferen, dennen, bosplantsoen, rododendrons, fruitbomen, bessen, frambo zen, enz., enz., grote sorte ring, laag in prijs. Tuincen trum „Sluys", Hogezoom 44, Haamstede. Pracht bloeiende vioolplan- ten, tuin primula's in alle kleuren, vergeet mij nietjes, duizendschoon. Bloemen- en tuncentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. 2 C.V. 4, b.j. 1978, km-stand 38.500. Tel. 01113-2395 na 18.00 uur. 4 pers. tourcaravan met voor tent en volledige inventaris. Tel. 01117-1438. Oude sleekachel. Bellen na 18.00 uur: 01110-3935. Wigberths wraak 43. Artor en Eric kijken elkaar een ogenblik aan en in de ogen van de Britse strijder ziet de Noorman de onrust, die ook van hem bezit ge nomen heeft. Snel begeven zij zich naar de plek, waar men de ongelukkige boodschapper heeft neerge legd. „Ge hebt een bericht van de vorst", vraagt Artor zacht, terwijl hij zich voorover buigt. „Wat is het?" De koning in groot gevaar h. h. h. haast u naar 's Mans stem sterft weg en Eric meent al dat de geest gegeven heeft, als de on gelukkige met zijn laatste krachten vervolgt: „Cromleghheide h. haast u, land en vorst in groot gevaar." Artor fronst de wenkbrau wen. „Wat is er dan precies aan de hand? Spreek vriend!" Maar de boodschapper zal nooit meer spreken. „Ik geloof, dat u gelijk hebt heer Norenko ning." roept Artor uit, „mijn verspieders hou den de Pictenlegers in het oog, ze zijn zeker nog twee dagreizen van de Cromleghheide ver wijderd. Er klopt iets niet. Deze ongelukkige lijkt bovendien weinig op een boodschapper des konings!" „Hft is Wigberth", zegt de Noorman grim mig, „die zit hier achter. Geef mij wapen en paard, mogelijk komt een snelle rijder nog op tijd om Vortigern te waarschuwen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7