„ATLETIEK JS KARAKTEBVORMEND" Topper voor meisjes Mevo '80 Giuseppe Saronni wint etappe Tirreno-Adriatico De heer L. J. Korstanje: Na 27 jaar neemt hij afscheid als voorzitter Volleybal AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA Mavo en Middenschool 6 SCHUDDEBEURS, 19-3. Mede-oprichter van de atle tiekvereniging Delta Sport, ere-lid en voorzitter, de heer L. J. Korstanje neemt vanavond 19 maart afscheid van zijn leidersfunktie. Vanaf september 1955 heeft hij de voorzittershamer gehanteerd, die hij vanavond in de Zeeuwsche Herberghe waarschijnlijk aan Wim Schot zal overdragen. De scheidende voorzitter is in hart en nieren een sportman. In zijn jeugd heeft hij de hockeysport beoefend en in bescheiden mate aan atletiek gedaan. Naar deze twee takken van sport ging zyn voorkeur uit, ondanks dat hij het grootste deel van zijn leven beroepshalve een all-round funktie had. In 1945 solliciteerde de heer Koi> stanje naar een vakature op de RHBS te Zierikzee als leraar lichamelijke oefening, waarbij hij tot zijn pensione ring werkzaam is geweest Helaas voor hem heeft hij de komst van de nieuwe school in Poortambacht niet meer als leerkracht mee mogen ma ken. Veelzijdig L. Korstanje is door zijn jarenlange verbondenheid aan de middelbare school en zijn bemoeienissen met ver schillende verenigingen een bekend persoon geworden op Schouwen-Dui- veland. In zijn woning aan de Kloos- terweg te Schuddebeurs vertelt hij uitvoering en met liefde over zijn le vens werk: de sport Samen met wijlen ir. J. M. Knaap richtte hij in 1955 de atletiekvereni ging Delta Sport op. Vanwege zijn werkzaamheden als gymnastiekle raar nam hy bewust een bestuurlijke funktie aan. „Als sportleraar ben je zo veelzijdig, dat ik me heel moeilijk in een bepaald onderdeel van de sport kan vastbijten. Daarom heb ik voor het bestuurlijke vlak gekozen," aldus de heer Korstanje. Zevenentwintig jaar een vereniging leiden is geen makkelijke taak, zeker niet als die vereniging zich in die peri ode opwerkt naar een hoog niveau. Delta Sport is heel eenvoudig begon nen, tussen de voetbalvelden op verbetering ingekomen," vertelt de scheidende voorzitter. Crossen Halverwege de zestiger jaren kwa men de crossen in opmars. Om assis tentie te verlenen trok het bestuur een aantal mannelijke senioren aan. De vonk sprong over en deze mensen ga ven zich op als lid van Delta Sport In de loop der jaren is de Deltacross uitgegroeid tot een groots gebeuren, waarbij de Delta Sporters de naam hoog houden. De Zierikzeese vereni gingkan bij de crossen overeen van de mooiste akkommodaties van Zeeland beschikken: de Domeinen in Wester- schouwen. Wat de akkommodatie op sport park Bannink betreft staat het er wat sportpark Bannink. De enige senioren die de klub rijk was, betroffen de be stuursleden. voor de rest waren het junioren, hoofdzakelijk meisjes. „Aan de opbouw van A-jeugd en seniorle den kwamen we in die beginjaren he lemaal niet toe. Als de leden hun schooltijd afsloten, vertrokken ze van Schouwen-Duiveland. De senioren- groep was dan ook het zwakste punt in die tijd. Vijftien jaar geleden is daar minder gunstig voor. De hoogspring- bak en de verspringbak zijn heel goed, maar de 400m baan is en blyft een treurige zaak. „Door de bezwaar schriften van enkele omwonenden van het nieuwe toekomstige voetbal- komplex tussen de Lange Blokweg en de Oudeweg heeft de uitbreiding van het buitenakkommodatiebe- stand in Zierikzee enorme vertraging opgelopen. Hoewel je op Bannink altijd reke ning met andere verenigingen moet houden, moet je als klub blijven strij den en kontakten met de gemeente blijven onderhouden," vertelt de heer Korstanje. Talent Ondanks de matige akkommodatie heeft Delta Sport niet te klagen over de aanwezigheid van talentvolle atleten en atletes. Zowel bij de prille jeugd als bij de wat oudere jeugd vallen heel goede prestaties uit de bus, die Delta Sport in de afgelopen jaren een goede naam hebben bezorgd. Een andere oorzaak hiervan is de vriendelijkheid waarmee de tegenstanders altijd in Zierikzee en in Westerschouwen wor den ontvangen. „Zelfs ben ik prestatiegericht inge steld en daarom doet het mij extra goed te zien dat er zoveel goede pres taties worden geleverd door de Delta Sporters. Het is natuurlyk droevig als een talentvolle atleet of atlete Delta Sport verlaat, maar daar ben ik vanuit school al aan gewend. Het ene jaar had je een erg goede groep leerlingen en het volgende jaar moest je helemaal opnieuw beginnen. Dat gaf niets de nieuwe aanwas kwam toch wel," herinnert de ex-leraar zich. Karakter De heer Korstanje typeert de atle- tieksport als een karaktervormende sport Dat is ook hetgene dat hem het meest heeft aangetrokken in de atle tiek. Als individu moet je leren tegen slagen te inkasseren. Je kan je niet achtereen ander verschuilen, zoals bij teamsporten soms wel het geval is. „Hoe hoger het niveau wordt van de atleet, des te groter wordt de konkur- rentie. Als je dan door kunt blijven gaan, sta je sterk in je schoenen en daar heb ik bewondering voor." Bij Delta Sport is de laatste jaren de mentale begeleiding en de trai ning veel verbeterd. De evenwichtige opbouw is een stuk vooruitgegaan. Het jeeft jaren geduurd, maar nu zyn we eindelijk een volwassen ver eniging en ik hoop dat ik als jurylid mij steentje mag blijven bijdragen," besluit de heer L. J. Korstanje. Een man waar Delta Sport veel aan te danken heeft De scheidende voorzitter, de heer L. J. Korstanje (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 18-3. Komend weekeinde staan er weer verschillende belang rijke wedstrijden voor MEVO'80-teams op het programma. Het meisjes- jeugdteam van MEVO'80, dit seizoen toch tamelijk suksesvol, staat voor een zeer belangrijke opgave. Zaterdagmorgen treedt het Zierikzeese team te 10.00 uur in Oud-Beijerland aan tegen koploper Data C/D. MEVO'80 is in de tweede klas D der A-jeugd als tweede geklasseerd met een verschil van twee wedstrijdpunten op het Oud-Beijerlandse team. Bij winst weet MEVO'80 zich naast Data C/D te rangschikken. Het moet evenwel worden betwijfeld of het Zierikzeese jeugdteam zoveel klasse en vooral mentaliteit in huis heeft. Het eerste damesteam., van MEVO'80 speelt eveneens een uit wedstrijd en evenals de meisjes van MEVO'80 in Oud-Beijerland. Zater dagmiddag treedt het team om 15.45 uur aan tegen het sterke Data C/D-II, waarvan in de thuiswedstrijd werd verloren. In deze wedstrijd kan het Zierikzeese damesteam bewijzen de laatste weken duidelijk op de goede weg te zijn. Het vierde damesteam speelt zater dagavond te 18.30 uur tegen het Spij- Huishoudelijke kompetitie TOG Bruinisse In de huishoudelijke kompetitie van schaakvereniging TOG uit Brui nisse, moest J. Reurich zijn meerdere erkennen in Hagens, terwijl A. Kik van D. van Wolferen won, die hier door voorlopig zijn opmars op de ranglijst gestopt zag. K. v. d. Bos speelde A. J. v. d. Berge van het bord. A. Knop (debutant) won van E. Wiebrens; L. Kostense pakje J. Klink in. I. Boeye won van debutant Van Klinken, terwijl Ad. v. d. Berge eve neens winst boekte op W. Hoek en daardoor de rode lantaarn overgaf. Uitslagen: J. C. Hagens-J. Reurich 1-0; D. v. wolferen-A. Klink 0-1; K. v. d. Bos-A. J. v. d. Berge 1-0; A. Knop- E. Wiebrens 1-0; J. Klink-L. Kostense 0-1; I. Boeye-A. v. Klinken 1-0; W. Hoek-Ad. v. d. Berge 0-1. Handbalwedstrijden op video ZIERIKZEE, 18-3. De leden van de handbalvereniging Delta Sport kun nen op zaterdag 27 maart in de bo venzaal van eethuis Marktzicht te Zierikzee enkele wedstrijden op video-band bekijken. Het betreft uit zendingen van het wereldkampioen schap voor landenteams, enkele we ken geleden in West-Duitsland ge houden. De leden kunnen de finale tussen Rusland en Joegoslavië zien en de wedstrijden Rusland-DDR en BRD-DDR. Programma hockey Zaterdag 20 maart: Jongens A: Etten-Leur-HSD, 14.45 uur, vertrek 13.00 uur vanaf het klubhuis; Jon gens B: vrij; Jongens C: Zevenbergen-HSD, 11.30 uur, ver trek 10.15 uur vanaf het klubgebouw; Jongens D: HSD-Teteringen, 10.Oo uur; Jongens ED: HSD-Goes, 13.00 uur. Meisjes A: Hercules-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubhuis; Meisjes B: HSD-Den Dunc 14.30 uur; Meisjes C: HSD-Push 2, 11.30 uur; Meisjes C2: HSD-Prinsen- beek 2, 11.30 uur; Meisjes ED: Olympia-HSD. 11.00 uur, vertrek 9.00 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 21 maart: Dames: vrij; Her en: vrij; Heren 2: Zwart Wit 7-HSD, 13.00 uur. vertrek 11.30 uur vanaf het klubhuis; Heren 3: HSD-Zwart Wit 10, 12.30 uur. kenisser Spivo-UI. Tegen dit als tweede geklasseerde' team zal het vierde damesteam van MEVO'80 naar alle waarschijnlijkheid niets in de melk te brokkelen hebben. Twee herenteams spelen een uit wedstrijd. Het tweede herenteam speelt in Rozenburg om 20.00 uur te gen het op gelijke hoogte geklasseer de Vovero II, terwijl het de laatste weken sterk verrassende derde her enteam op bezoek gaat bij het Put- tershoekse DDL. Wellicht heeft dit MEVO'80 nog meer plezierige verras singen in huis. De wedstrijd begint te 16.25 uur. Het eerste herenteam speelt te 16.45 uur in Onderdak tegen Rowido III uit 's Gravendeel. Tegen dit team werd de uitwedstrijd moeizaam met 0-3 gewonnen, zodat het MEVO'80- team a.s. zaterdag wederom op een flinke tegenstand beducht dient te zijn. Het vierde herenteam krijgt het zwakke Spivo V op bezoek en moet in staat worden geacht deze wedstrijd in winst om te zetten. Eveneens zijn er winstkansen voor het enige thuis spelende damesteam van MEVO'80. Te 16.45 uur ontmoet het derde damesteam het duidelijk lager geklasseerde V/Quick IV uit Strijen. Standen t/m 15 maart 1982: Heren 3D: 1. MEVO'80 I, 17-32; 2. Intermezzo III 17-29; 3. TOP 17-27; 4. Data C/D III 17-21; 5. Spivo IV 17-21; 6. Kwiek 17-18; 7. DDL 17-16; 8. Rowi do III 17-14; 9. MEVO'80 III 17-12; 10. Volley/vdB II 17-9; 11. Kangoeroes III 17-5; 12. Ibis IV 17-0. Heren 3 F: 1. Data C/D II 16-32; 2. Spirit IV 15-25; 3. Kangoeroes II 16- 22; 4. Vovero II 15-16; 5. MEVO'80 II 15-15; 6. Setpoint 14-14; 7. Spivo III 15-14; 8. Ibis III 15-13; 9. TOP II 15-10; 10. SVH II 16-4; 11. YUM III 16-3. Kompetitie damklub Zierikzee ZIERIKZEE, 18-3. Voor de onder- linge kompetitie van de damvereni ging Zierikzee werden zes partijen gespeeld. A. Saman verstevigde zijn koppositie door J. L. Smalheer in het eindspel op positie te verslaan. J. de Wild en C. L. Boot speelden remise in een spektakulaire partij, waarbij beinde ietwat dubieuze zet ten neit schuwden. Onderaan de ranglijst was er de partij C. Monteba te D. de Waard, waarbij De Waard in een opsluitingspartij er voordelig uitkwam en het afspel won. De uitslagen: C. M. v. d. Velde-J. de Wild 0-2; C. L. Boot-A. J. Flikweert 2- 0; C. M. v. d. Velde-C. v. d. Wielen 0-2; A. Saman-J. L. Smalheer 2-0; C. L. Boot-J. de Wild 1-1; C. Monteban-D. de Waard 0-2. De ranglijst: 1. A. Saman 14-24; 2. C. L. Boot 14-19; 3. M. de Wild 13-18; 4. J. de Wild 15-18; 5. J. L. Smalheer 12-16; 6. C. v. d. Wielen 15-16; 7. A. J. Flikweert 15-12; 8. J. Honig 12-11; 9. M. v. d. Wielen 12-11; 10. C. M. v. d. Velde 14-8; C. Monteban 11-3; 12. D. de Waard 11-2. Heren 4E: 1. VC Goeree II 16-28; 2. Sparta III 15-26; 3. TOP III 15-22; 4. Ibis VI 16-19; 5. V/Quick V 14-17; 6. Intermezzo V 16-16; 7. MEVO'80 IV 16-15; 8. Kwiek II 15-14; 9. Kangoe roes V 15-6; 10. Geervliet III 17-3; 11. Spivo V 15-2. Dames 2c: 1. Kwiek 17-31; 2. Ibis 17- 28; 3. Data C/D II 17-27; 4. MEVO'80 17-22; 5. TOP II 18-18; 6. Bernisse 17- 17; 7. Yum II 17-16; 8. VC Goeree 17- 14; 9. V/Quick 17-12; 10. Vovero II18- 13; 11. Kangoeroes III 17-5; 12. Volley/v d B II 17-1. Dames 4G: 1. V/Quick III 16-31; 2. Spivo III 15-26; 3. VC Goeree II 17-22; 4. Ibis III 16-17; 5. Intermezzo III 17- 14; 6. MEVO'80 IV 15-13; 7. Kwiek II 18-5; 8. Apollo III 16-0. Vovero IV 16-2; 11. Sparta H II 14-1. Dames 4F: 1. SVH II 13-24; 2. ME-' VOW III 13-19; 3. Data C/D V 12-18; 4. Apollo II11-16; 5. Intermezzo IV12- 12; 6. Spivo IV 14-10; 7. V/Quick IV 12-7; 8. Rowido III 12-5; 9. V/v.d. Berg IV 13-1. Dames 4G: 1. V/Quick III 16-31; 2. Spivo III 15-26; 3. VC Goeee II 17-22; 4. Ibis III 16-17; 5. Intermezzo III 17- 14; 6. MEVO'80 IV 15-13; 7. Kwiek II 18-5; 8. Apollo III 16-0. Meisjes A 2d: 1. Data C/D 15-27; 2. MEVO'80 15-25; 3. TOP 16-24; 4. Sparta/H 15-23; 5. V/Quick 16-18; 6. Spivo II15-12; 7. Ibis II16-12; 8. Vove ro II 15-9; 9. Apollo 14-6; 10. Spivo III 16-6; 11. Vovero III 15-2. KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse A: SHO-SSC; Good Luck- Altena; AZVV-Arnemuiden; Rode Boys-Oranje Wit; WHS-Piershil; RVVH-Bruse Boys. 3e klasse B: Meeuwen-Dinteloord; Tern. Boys-Krabbendijke; Kapelle- Zaamslag; Serooskerke-Kloetinge; Hoek-Thol. Boys. 4e klasse A: MEVO-Smerdiek, 14.30 uur; SKNWK-PTT Breda, 14.30 uur; Nieuwland-Wemeldinge; Apollo-Wolfaartsdijk; Yerseke- BWR; Kogelvangers-Nieuwdorp. AFDELING ZEELAND le klasse: ZSC-WIK, 14.30 uur; Heinkensz.-Kruiningen; 's H- Arendskerke-Colpl. Boys; GPC- Rillandia; Duiveland-SVD, 14.30 uur; VCK-Veere. Reserve le klasse: Meeuwen III- Yerseke III; Bruse Boys II-GPC II, 14.30 uur; Kapelle II-Nieuwland II; Krabbend. II-SKNWK II; WIK II- Arnemuiden III, 14.30 uur; Veere II- Hoek II. 2e klasse: Racing White-Kats; SSV- Dauwendaele; Borssele- Hoedekensk.; Middelburg-Wissen- kerke; DFS-Brouwershaven, 14.30 uur; Reserve 2e klasse: MEVO II-DFS II; Tern. Boys III-Apollo II; AZVV III-Zaamslag III; Nieuwland III- Kapelle III; Heinkensz. II- Serooskerke III; VCK II-Colpl. Boys II. 3e klasse A: SKNWK III-Duiveland II, 14.30 uur; Wolfaartsd. II-Apollo IV; Wissenkerke II-WIK III; DFS III- ZSC II, 14.30 uur; Colpl. Boys III- Bevelanders II. 4e klasse I: Duiveland III-SKNWK IV, 14.30 uur; Bruse Boys III-Br. Ha ven II, 14.00 uur; Bruse Boys IV-WIK IV, 12.45 uur. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Arnemuiden AI-RSC AI; Kloetinge Al-Zierikzee AI; Goes AI-Terneuzen AI; Robur AI-Vlissingen AI; Steen Al-Middelburg AI. GROEP All: MEVO AI-DFS AI, 12.45 uur; Yerseke AI-ZSC AI. Knetemann tweede Gerrie Knetemann heeft in de etappe wedstrijd Tirreno-Adriatico op de eindstreep nog de overwinning af moeten staan aan de Italiaan Giuseppe Saronni, die dankzij de bonificaties Knetemann nog van de eerste plaats kon verdringen. De vijfde en laatste etappe werd gewonnen door de We^t-Duitser Gregor Braun, die er kort voor de 211 km lange etappe in was geslaagd uit het peleton te ontsnappen. Hij ging met 7 seconden voorsprong op de Zweed Alf Saegersall door de finish. De sprint van het peleton, dat met 15 seconden achterstand volgde, werd gewonnen door Saronni wat hem nog de nodige bonificatie seconden ople verde waarmee hij Knetemann met 7 seconden voorsprong van de eerste plaats kon verdringen. Voor Saronni betekende dit reeds zijn twaalfde overwinning in het nog prille seizoen. Knetemann eindigde op de 2e plaats met 7 seconden achterstand; 3e Greg Lemond (V.S.) op 27 sec.; 4. Francesco Mozer (Ita) op 29 sec.; 5. Gregor Braun (W.DL.) op 1.02; 6. Daniël Willems (Bel) op 1.21; 7. Theo de Rooy (Ned) op 1.22. De etappe wedstrijd Parijs-Nice is een overwinning geworden voorde Ier Sean Kelly, die maar liefst vier etappes wist te winnen. Donderdag won hij 's morgens de korte etappe over 60 km, in de massa sprint voor Adrie van der Poel, waarna hij zich 's middags ook de sterke toon de inde klimtijdrit over 10.7 km. In het op 1.23; 5. Claude Criquiellion (Bel) op eindklassement endigde Kelly op de 2.05; 6. Stephan Roche (Ier) op 2.15; 7. eerste plaats met een voorsprong van Hennie Kuiper (Ned) op 2.49; 8. Alber- 40 seconden op de Fransman Duclos- to Fernandez (Sp) op 2.50; 9. Michel lassalle; 3. Jean-Luc van den Broucke Laurent (Fra) op 3.21; 10. Serge Beu- (Bel) op 1.12; 4. Bert Oosterbosch (Ned) cherie (Fra) op 4.34. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Aardenburg BI-HVV'24 BI; Ter- neuzen BI-Goes BI; Zierikzee BI- Tern. Boys BI, 14.30 uur; RCS BI- Axel BI; Hontenisse BI-Middelburg BI. Groep Bil: DFS BI-Bruse Boys BI, 12.45 uur; Dreischor BI-Duiveland BI, 12.45 uur; WIK BI-SSV BI, 11.00 uur. Groep BUI: Kapelle BII-SKNWK BI; Ouwerkerk BI-Br'haven BI, 11.00 uur; ZSC Bl-Zierikzee Bil, 12.45 uur; MEVO BI-Zonnemaire BI, 12.45 uur. Groep Cl: Br'haven CI-Bruse Boys Cl, 11.00 uur; Dreischor CI-WIK Cl, 10.00 uur; Duiveland CI-DFS Cl, 10.00 uur; SKNWK CI-Renesse Cl, 11.00 uur. Groep CII: Zierikzee CII-Kloetinge CII, 11.00 uur. Groep CIII: Kloetinge Cl-Zierikzee CI.i PUPILLEN Groep Dl: ZSC DII-SKNWK DII, 11.00 uur; Renesse Dl-Zierikzee DIII, 11.00 uur; DFS DlII-Zonnemaire Dl, 10.00 uur; DFS DII-SKNWK DIII, 10.00 uur; Bruse Boys DII-Dreischor DII, 10.00 uur. Groep DII: MEVO DI-Bruse Boys Dl, 10.00 uur; Br'haven DI-ZSC Dl, 10.00 uur; Duiveland DI-DFS Dl, 10.00 uur; WIK DI-Dreischor Dl 10.00 uur; SKNWK Dl-Ouwerkerk Dl, 10.00 uur. Groep DVI: Zierikzee DII-Kapelle Dl, 10.00 uur; Zierikzee DI-Colpl. Boys Dl, 10.00 uur. Groep EI: MEVO EI-Cortgene EI, 11.00 uur; Br'haven El-Zierikzee EI, 11.00 uur; Duiveland EI-DFS EI, 11.00 uur; Bruse Boys EI-Colpl. Boys EI, 11.00 uur. KNVB ZONDAGVOETBAL 2e klasse B: Internos-Middelburg; DOSKO-Berkdijk; Madese Boys- Veerse Boys; Virtus-Halsteren; Vlissingen-Alliance; NOAD-VOAB. 3e klasse D: Breskens-Zeel. Sport; Steenbergen-Goes; Sluiskil- Terneuzen; Steen-Zierikzee; Jong Ambon-BSC; DIVO-RCS. 4e klasse H: Vogelwaarde-RIA W.; Patrijzen-HVV'24; Axel-Clinge; Noormannen-Aardenburg; Biervliet- Hontenisse; IJzendijke-Koewacht. AFDELING ZEELAND le klasse: Philippine-Corn Boys; Hoofdplaat-Oostburg; Graauw- Lewed. Boys; Hulsterloo-Domburg; Zeelandia-SDO; Volharding- Renesse. Reserve le klasse: Jong Ambon II- RCS III; Robur II-Biervliet II; Zee- landia II-Terneuzen III; Philippine II-Noormannen II; Hontenisse II- Zierikzee II; Patrijzen II-Breskens II. 2e klasse B: Lewed. Boys II-Drei- schor; Hansw. Boys II-Goes III; Cort- gene-Zeel. Sport III; Middelburg V- Walcheren II; Ouwerkerk-Heinkens- zand, 14.30 uur; Kw'damme-Robur. 3e klasse D: Heinkenszand 11-Vlis- singen V; Zierikzee Ill-Jong Ambon IV, 12.30 uur; Zonnemaire-Cortgene II, 14.30 uur; Kw'damme II-Robur III; RCS V-Walcheren III. 4e klasse E: Walcheren V-Dreischor II; Zierikzee IV-Renesse II, 12.30 uur; Patrijzen IV-Goes IV; Hansw. Boys IV-Heinkenszand III. 4e klasse F: Goes V-Hansw. Boys III; Volharding Il-Zierikzee V; Drei schor Ill-Patrijzen III, 14.30 uur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WEERT. De ruim 450 stakers van de produktieafdeling van Smeets Drukkerijen in Weert beslissen in de loop van vrijdag of zij komende maandag weer aan het werk zullen gaan, zo is donderdag door de FNV- bond Druk en Papier bekendge maakt. Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 DEN HAAG. Het Nederlandse kon- tingent van de vredesmacht voor de Sinaï zal zondagmorgen vroeg op de geplande sterkte van 105 man zijn. ROTTERDAM. Bram Peper (40) is donderdagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. Hij volgt André van der Louw op, die nu minister van c.r.m. is. 1 DEN HAAG. „De uitspraak van het hoog mil?itair gerechtshof aan- gaande de vervangende dienstplicht van de totaalweigeraar Joost Duin hof betekent voor een bepaalde groep totaalweigeraars een door braak. ENSCHEDE. De Technische Hoge school Twente, in Enschede minister van Kemenade van onderwijs voor de komende vijfjaar vijf miljoen gul den om nieuwe studierichtingen te ontwikkelingen. AMSTERDAM. De-fetzaal van het Centraal Station in Amsterdam zal, althans gedeeltelijk, als restaurant blijven voortbestaan. Dat heeft de NS-direktie beloofd aan het komité ,-,Redt de stationsrestauratie", dat al geruime tijd aktie voert tegen de aangekondigde sluiting. DEN HAAG. Minister Van der Louw van kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk heeft de staatsprijs voor letterkunde 1981, de P. C. Hooftprijs, toegekend aan prof. dr. Karei van het Reve. Hij krijgt de prijs, die een bedrag omvat van 10.000 gulden en op 19 mei in het Mui- derslot wordt uitgereikt, voor zijn geheel essayistische oeuvre. HELMOND. Gedurende de eerste negen weken van dit jaar heeft Vol- vocar BV ruim 2500 auto's meer ver kocht dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Dat is een toename van twintig procent in een niet toenemen de markt. ARNHEM, 18-3. Tot de midden school algeheel wordt ingevoerd -er gens tussen 1990 en 1995" zijn er MAVO-diploma's te halen. Dat ge beurt via de bestaande en al vast omgebouwde MAVO-scholen. De laatste zal dan een middenschool en een tweejarige cursus algemeen voortgezet onderwijs (AVO) omvat ten. Is de middenschool er eenmaal voor Iedereen dan zijn er geen AVO- bovenscholen meer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6