NOORDZEEVISSERS TERUG NAAR OUDE VISMETHODE Ruw weer belemmerde vissers op het Wad ONZE PUZZELRUBRIEK KERKDIENSTEN Lij denstij d als vastentijd VOOR ZONDAG De bietenprijzen Nieuwe tarra- berekening INGEZONDEN STUKKEN DREISCHOR. Voor de oorlog was de vlaskultuur heel belangrijk op Schouwen-Duiveland. Centrum was wel Drei- schor, waar heel wat is „afgevlast". Belangrijk was in het totale bestel de kunstmatige vlasroterij Dreischorhier op een plaat uit 1928. Door hoge olieprijs BRUINISSE/ZIERIKZEE, 18-3. De Nederlandse viskotters, die op de Noordzee en Noordelijke of zuidelijker hun visserij uitoefenen, waren tot voor kort 95% z.g. bokkenvissers. Met hun bokken, de lange gieken, sleepnet zo (elk schip afzonderlijk) twee sleepnetten, met veel ijzer, (de z.g. wekkers verzwaard met twee stalen netten over de zeebodem. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp. 11.00 uur kand. R. J. Perk, Serooskerke (W), jeugddienst, m.m.v. Youth for Christ. 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Teekens, Bruinisse. Serooskerke: 10.00 uur ds Baks, 11.30 uur zondags school. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur ds. Duk, Scha- rendijke; 19.00 uur ds. V. d. Ban, Nieuwerkerk. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner, gezinsdienst. Noord welle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur ds. Teekens, Bruinisse. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Geers, Dreischor. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Geers, Dreischor. 9.30 uur zondags school. Noordgouwe: 11.00 uur ds. H. W. Waardenburg, Rotterdam. Drei schor: 9.30 uur ds. H. W. Waarden burg, 11.00 uur zondagsschool. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwer kerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oos- terland: 10.00 en 18.30 uur ds. J. A. G. Delhaas, Wieringermeer. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur kand. J. Haeck, Hoevelaken. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. N. Buissing- Reers, Middelburg. OVERDENKING We kijken als protestanten maar vreemd aan tegen het vasten. We vin den het maar raar. Dat vond ik als kind ook. Ik vond het raar, wanneer op de vastenavond kinderen uit ons dorp geheel verkleed en geschminkt langs de deuren gingen. Je kon ze al van ver horen aankomen. Want de leider van de groep had een blik voor zijn buik hangen, waarover een var kensblaas was gespannen. En midde nin dat blik stond een stok. En als de ze op en neer werd bewogen, kwam er een dof geluid uit het blik. Zo'n muziekinstrument" noemden ze dan ook een Foeke-pot. En als de groep bij de achterdeur (zo ging dat ook bij ons) aangekomen was, werd alles uit de Foeke-pot gehaald wat erin zat en zongen de kinderen uit volle borst hun vastenavond-lied. En we deden er allemaal een cent je in. En dan gingen ze weer verder om te proberen hun spaarpotje voor na-de-vastentijd nog verder te vul len. Want als het vasten voorbij was, werd er veel en extra snoep gekocht. Ze moesten tenslotte de snoep-schade zien in te halen. Al vond je het leuk om te zien en spannend om er achter te komen welk buurmeisjes of - jongen achter de kleding schuil ging, toch bleef je het als protestants jon getje maar raar vinden. We kijken als protestanten maar vreemd aan tegen het vasten. En we zeggen of denken er vaak bij: „dat is katholiek". Dat klopt. Het is katho liek. Of beter: Rooms-Katholiek. Maar dat betekent natuurlijk niet per definitie: niet goed of niet bij bels. Rooms-Katholieken zijn geen heidenen. Ze zijn mede-christenen. Zusters en broeders in het geloof. Al leen: we zijn 't in een aantal zaken niet met hen eens. En zij niet met ons. Maar dat komt wel meer voor. Vasten in het rooms-katholiek hok je plaatsen; de deur ervan dichtgooi en en je er zo van afmaken is niet eer lijk. Je zult minimaal de moeite moeten nemen om naar de bedoeling ervan te vragen. Als kind weet je niet beter. Dan zie je alleen maar de „ra re" buitenkant. Maar als je later ero ver leest en verneemt, dat het met de voorbereiding voor Pasen te maken heeft en dat het een periode van ge- loofsinkeer en geloofsbezinning is, dan stemt dat tot nadenken. Dat ga je helemaal doen, wanneer je wat meer in de Bijbel gaat lezen en gaat ontdekken dat vasten ook een bijbels woord is. In het O.T. werd ge vast bij rouw en berouw. Natuurlijk moesten de profeten er telkens op wijzen (alles kent z'n eigen misbruik), dat vasten alleen maarzin heeft als het een zaak van het hart is. Daar heeft Jezus ook op moeten wij zen. Hij stelde indringende vragen aan mensen die de dingen voor de show deden, om er eer en applaus mee te ontvangen. Heel scherp scheidde Hij echtheid van schijn en schijnheiligheid van echte vroom heid. Zo ook t.a.v. het vasten. Wanneer je het openlijk doet, op dat mensen je vroom zullen vinden, dan is dat je beloning al. Dan moet je niet nog eens bij God aankloppen. Want er is al afgerekend, zo zei Hij eens (Mt. 6:16-18). Doe het maar voor jezelf, zei Jezus, in een waarachtig geloof. God ziet het toch wel. En zelf vastte Hij 40 dagen in de eenzaam heid van de woestijn, ver van de mensen (Mt. 4:1-11). De bijbel en het vasten, het geeft te denken. Ook wat erover in Mt. 9:14-17 staat. Vasten is natuurlijk veel meer dan onthouding van voedsel. Er is zoveel waar we aan vast zitten op zijn tijd. Onthouding ervan zou heilzaam kun nen werken. Zou de 40-dagen tijd voor ons allen niet een tijd van vasten kunnen zijn? Niet openlijk en met veel tam-tam, maar meer verborgen, in stille af spraken met jezelf. Niet als een ver dienstelijke werk voor God (dat is een protestantse vraag aan rooms- katholieke christenen). En niet om - net als bij die Foeke-pot - er daarna weer extra van te nemen. Maar als een periode van voorbereiding op het hart van het christelijk geloof, Goede Vrijdag en Pasen. Als een periode van inkeer en bezinning op het leven in al z'n verbanden. Een periode van oefening in levensstijl. In christelij ke levensstijl. In wat Jezus Christus, van ons vraagt in het dagelijkse le ven. Een vasten-periode om te probe ren wat losser te komen van al die levens-dingen, waaraan we soms zo muurvast zitten. Dat rooms-katholieke vasten is zo gek nog niet. Het heeft mij in elk ge val aan het denken gezet. En ik u misschien. J. PLANTE Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 drs. A. N. Verheul, Koudekerke; 18.30 uur dhr. J. Ver heul, Spijkenisse. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, 19.00 uur; ds. Stutvoet, Brouwershaven. Scharen dijke: 10.00 uur dr. Geelhuis, Amstel veen; 19.00 uur dhr. Pet, Helle- voetsluis. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 15.00 uur ds. Eikelboom, Haamstede. Nieuwerkerk/Oosterland: 10.00 uur dhr. A. v. d. Schee, Spijkenisse, voorb. H. A.,17.00 uur ds. A. C. Po- ley, Vrouwenpolder. Bruinisse: 10.00 uur dhr. A. G. Lergner, Rotterdam, 17.00 uur dhr. A. v. d. Schee, Spijke nisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. T. Elders- Mayer. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee:-De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Eikelboom. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Wapenveld: drs. P. H. van Harten te Soest b.w. Aangenomen naar Bellingwolde- Blijham: A. J. K. Witte, kand. te Blij- ham; naar Wijckel en Sloten J. P. Kraaijeveld, kand. te Utrecht, die bedankte voor Rijnsaterwoude. Toegelaten tot evangeliebediening: W. B. Beekman, Reigerstraat 23, 3853 AX Ermelo; J. van de Geer, De Pooll 10, 6708 DJ Almelo. Toegelaten tot evangeliebedieing en beroepbaar gesteld: A. J. Ham mer, Croesestraat 22 bis, 3522 AE Utrecht; G. P. den Hollander, Een- drachtsstraat 11, 3981 ER Bunnik. Gereformeerde Kerken Beroepen te Beetsterzwaag J. W. Kuipers te Oenkerk; te Sneek A. A. Nottelman te Vriezenveen. Aangenomen naar Groningen West: C. A. Wielemaker te Papen- d recht. Beroepbaarstelling: drs. Tj. Wever, Lindekapelstraat 16 te Hoesel (Belg.). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Vollenhove-Kadoe- len, tweede pred.plaats P. Groenen- berg te Stadskanaal. Christelijk Gereformeerde Kerken Beroepen te Broeksterwoude: P. den Hartog te Veenendaal (Pniël- kerk). Oud Gereformeerde Gemeente Bruinisse Dinsdag 23 maart leidt ds. A. v. d. Meer uit St. Philipsland een dienst voor de Oud Geref. Gemeente te Bruinisse (bidstond). Aanvang 19.30 uur. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 16-3. Aanvoer: 225 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - 4100; voljarige 2000 - 3300; 2'/2-jarige, luxe (merries) 1750 -ƒ 2650; 2'/i-jarige luxe (hengsten) 1500 -ƒ 2600; l'/i-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1800; lVt- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1750; veulens, merries 750 -ƒ 1400; veu lens. hengsten 750 -ƒ 1400; hitten 700 - 1800; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 650; Shetlandse pony's (merries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar-* den 7,45 - 8,45; oude slachtpaar- den 7,35 - 8.35. De handel was lui, duur. De Éierveilingen BARNEVELD. 16-3. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.656.380 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,10 - 11,00; 55-56 gram 13,45 - 13,40; 60-61 gram 14,15; 65-66 gram 14,40 -ƒ 15,10. Eierveiling: Aanvoer 1.982.484 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 11,50 - 11,75; 56-57 gram 13,60; 61-62 gram 14,00 - 14,30; 66-67 gram 14,50 -ƒ 14,60. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.000.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 10,80 -ƒ 13,90 per 100 stuks, kg-prijs 2,25 - 2,57; 57-61 gram 14,50 - 15,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,54 - 2,50; 64- 67 gram 15,60 - 15,80 per lOOstuks, kg-prijs 2,44 - 2,36. SCHEEPVAART Acila, 17-3 van Singapor naar Chitta- gong Aludra, 17-3 van Libreville naar Port Gentil Macoma, 18-3 van Ras Tanura naar Kharg isl. Nedlloyd Adelaide, 18-3 400 oost Caims naar Wellington Onoba, 17-3 700 west zuid west Azo- ren naar Lymebay. LAND- EN TUINBOUW Mede door de overvloedige oogst, vormt de bietenprijs voor de telers van suikerbieten dit jaar (oogst 1981) toch nog een behoorlijke positieve ontvangstpost. De A-bieten op aandeel geleverd brachten tot 35 ton 121,46 per ton op, de meeropbrengst dan 35 ton, bracht 118,32 op. Voor de B- suikerbieten waren deze prijzen 104,71 en 101,57. Het venijn zit hem als altijd in de staart, want voor de niet verwachte C-bieten ontving de boer maar 69,11 en 65,97. De prijzen voor de bieten op 3-jarig kontrakt zijn iets lager: A 118,32 en 117,80, B 101,57 en 101,05 en C 65,97 en 65,44, alles gerekend bij een gehalte van 16%. Met ingang van 1982 wordt voor de telers van suikerbieten een andere regeling ingevoerd om de tarra te be reken, die naar men hoopt er toe zal medewerkn, dat de bieten schoner bij de fabriek arriveren. De regeling is buitengewoon een voudig. Voor elke ton aangevoerde tarra zullen de telers een tientje moe ten betalen. Daardoor vervalt de oude manier van tarraberekeningen plus de oude. harde weg bijdrage. Bij een normaal tarra-percentage is de aftrek voor de leverende teler ongeveer gelijk aan de, uitkomst van de berekening, voor beide tarrakortingeiv bijna gelijk. Bij een hoger tarra percentage is de nieuwe manier voor de boer schade lijker. Maar de nieuwe manier is veel overzichtelijker. Men hoopt met de invoering van de nieuwe manier de tarra-aanvoer in de bieten fors naar omlaag te brengen. Totaalweigeraar vrij II In de Zierikzeesche Nieuwsbode van dinsdag 9 maart stond een arti kel van de Werkgroep Anti- Militarisme Schouwen-Duiveland dat de verwrongen ideologiën die in deze kringen heersen juist weergaf. Natuurlijk is het iedereen geoorloofd steunbetuigingen te zenden aan to taalweigeraars die in de gevangenis zitten. Wij leven tenslotte in een vrij land, waar ook gevangen post mogen krijgen. Dit is echter mogelijk dank zij de bescherming van het militaire apparaat. De Westelijke defensie is er niet om het kapitalisme te beschermen of ter willen van een klein groepje macht hebbers. En evenmin is er sprake van een „denkbeeldige vijand". De men sen in Vietnam die door het commu nisme zijn „bevrijd" weten nu waar zij aan toe zijn. Het grote aantal z.g. bootvluchtelingen bewijst in wat voor grote gevangenis de bevolking van Vietnam is terechtgekomen. West-Europa en andere landen worden bedreigd door de geweldige militaire macht van de Sovjet-Unie, die veel groter is dan noodzakelijk is voor de verdediging van Rusland. Het Russische militarie apparaat heeft een duidelijk agressief karak ter. Als het Westen zich daartegen niet teweer stelde zouden wij allang leven onder een communistisch dwangregime, dat ook aktiviteiten als die van de Werkgroep Anti- militarisme niet zou toelaten. DRS. W. VAN LOKKEREN Medewerker OSL-Stichtingen, Berkel en Rodenrijs BRUINISSE, 18-3. Voor de derde of vierde achtereenvolgende week is het voor de zeeuwse mosselkwekers vanwege het ruwe weer, praktisch onmogelijk op het Wad werkzaamhe den te verrichten. Zo beloopt het opnieuw bakenen van de percelen, nadat de bakens door de ijsgang zijn verdwenen uit erst moeizaam. De „bakens" zijn in dit geval de jonge boompjes of fors uitgegroeide takken, die op de schei ding van de percelen worden ge plaatst om de mosselkweker in staat te stellen, het door hem in kuituur gebrachte stukje wadbodem terug te vinden en te bevissen, nadat het eerst is bezaaid. Een suksesrijke vismethode, maar wel olieverslindend, want het trek ken van de zware netten vergde veel van de motor en de wekelijkse oliere- kenign werd wekelijks of maande lijks hoger van de elkaar opvolgende prijsstijgingen. Vooral de kotters met motoren tot 1000 pk kregen het moeilijk. Hun vangsten kunnen uiteraard niet we dijveren met de met 2.000 pk of meer uitgeruste schepen. Daarom begon men aarzelend te rug te keren tot de oude vismethoden met staande netten of het trawnet. Spanvisserij Meer animo had men echter ten slotte voor de spanvisserij. Deze be rust op het zelfde principe als de boomkorvisserijhet slepen met een net over de zeebodem, maar wordt door twee kotters uitgevoerd. En om dat dat met een trawlnet en langza mer dan met een boomkor gebeurt, kost veel minder brandstof. De exploitatiekosten worden dus aanzienlijk gedrukt en de vangst is zeer bevredigend. En maandelijks schakelen daarom een aantal visser op deze nieuwe of zo men wil oude vismethoude over. In een plaats als Wieringen, zijn de boomkorvissers en de garnalenvis- sers breoderlijk bijna allemaal over- gestap op de spanvisserij. Ook in Urk breekt de spanvisserij flink door. De noodzaak om over te schakelen zijn zoals gemeld de uit de pan rijzende olierekeningen, die op HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Op de Noordzee ligt nog steeds de kern van een depressie, maar de invloed van deze depressie op het weer in de landen rond de Noordzee is sterk teruggelopen. Vandaag bleef de neerslag in ons land beperkt tot een enkele lokale bui. Ook voor de komende dagen lij ken de neerslagkansen klein. Ons land komt aan de rand te liggen van een hogedrukzone die zich zal gaan ontwikkelen boven Skandinavië en de Noorse Zee. Oceaanstoringen zul len voorlopig een koers volgen die via Ierland en Frankrijk naar de Middellandse Zee loopt. Hoewel de oceaanstoringen ver van ons land verwijderd blijven kunnen deze wel van tijd tot tijd wolkenvelden in on ze omgeving veroorzaken. In het tem- peratuuiVerloop komt nog weinig verandering. Dit betekent dat 's nachts de temperatuur tot dicht bij het vriespunt kan dalen en dat over dag het kwik niet veel verder kan oplopen dan een graad of tien. Storm Storm, hoge of lage waterstanden verhinderen het werk. Sinds verleden week vrijdag (12 maart) de mogelijkheid om een niet verkochte partij, in het Mosselfonds te lossen voor de rest van dit seizoen is opgeheven, zal de aanvoer van het Wad sterk verminderen. Deze aanvoer had toch al veel van zijn betekenis verloren, omdat de meeste handelaren nog over voldoen de voorraden beschikken om aan de afnemende vraag naar mosselen te voorzien. langere termijn niet meer betaald kunnen worden. Het net bevindt zich bij de spanvis serij op een nettenrol op het achter schip en amateurs in de visserij moe ten er beslist niet aan beginnen. Men moet goed kunnen varen en de stuur- manskanst meester zijn om de beide scepen met het net tussen zich in, op koers te houden. Lopen de schepen te ver uit elkaar dan scheurt het net uit elkaar. De stórm en regen van het afgelo pen weekend hebben er zeker toe bij gedragen dat' velen zich met het oplossen van de puzzel hebben bezig gehouden, want de belangstelling was dit keer enorm. Eerste prijs: J. Almkerk Scheldestraat 98 4301 VG Zierikzee Tweede prijs: N. de Braai Sluispad 6 4328 BL Haamstede De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. provincie; 8. smeer; 12. manier; 13. vaak; 14. op; HORIZONTAAL: 2. langgerekte hamer; 12. eerstkomende (afk.); 14. nauwe opening; 15. 12 dozijn; 16. volksnaam van de kauw; 17. bewo ner v. h. hoge Noorden; 19. laatstle den (afk.); 21. onbepaald hoofdtel woord; 22. werkvertrek voor schei kundigen (verkort); 23. elektrode aan de positieve pool (natuurkunde); 25. algemene ouderdomswet (afk.); 27. stad in Z.O.-Florida (V.S.); 29. zeevis; 30. verworpeling (figuurlijk); 32. slotwoord van gebeden; 33. boom- loot; 34. karakteristieke eigenschap; 36. vlaktemaat; 37. de onbekende (afk. Latijn); 38. vis; 39. zoogdier; 41. Greenwichtijd (afk.); 42. lid van ver dienste; 43. goedertierenheid; 44. che misch symbool; 45. loterijbriefje; 47. plakmiddel; 48. den lezer heil (afk. Latijn); 50. vreselijk; 52. versierende lijn; 55. proper; 56. vogel; 58. leer v. h. heldendicht; 59. omwenteling; 60. plaats tussen Baarn en Amersfoort; 62. wandversiering; 63. ondergrondse spoorweg; 64. insekt; 65. eerstvolgen de (afk.); 67. muzieknoot; 68. admi nistratie (afk.); 69. bijbeldeel (afk.); 70. duinplant; 72. leunstoel; 74 en an dere (afk.); 75. heldere kleur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WOERDEN. De voorbereiding van akties in de bandsector volgende week gaat door. Dit hebben de dienstbonden van FNV en CNV donderdag besloten na afloop van het ultimatum dat zijn aan de bankwerkgevers hadden ge steld Dit ultimatum liep donderdag af. DEN HAAG. Naar de mening van de regering heeft het door Amster dam ingestelde „messenverbod" een positieve uitwerking gehad. De ge welddadigheid en de onveiligheid op straat konden worden verminderd. DEN HAAG. Een afvaardiging van Greenpeace heeft Tweede Kamer voorzitter Dolman 154.000 handteke ningen aangeboden tegen het dum pen van radioaktief afval in zee. DEN HAAG. Minister-president Van Agt heeft uit handen van de. Thailandse premier generaal Prem Tisnulanonda het Grootkruis beho rende bij de Orde van de Witte Oli fant ontvangen. 16. keel; 17- timp;.18. mm; 19. een; 22. krab; 23. som; 24. groen; 26. toe; 27. anode; 29. kol; 30. zwoel; 32. adel; 34. rauw; 36. ei; 38. ara; 39. as; 41. niet; 42. deel; 44. na; 45. uil; 47. te; 49. spit; 51. wrat; 53. Delft; 56. ras; 58. genie; 60. dia; 61. renet; 63. eng; 64. idem; 66. Ba; 67. K.M.A.; 68. ze; 69. egel; 70. ve da; 72. in; 73. Aden; 74. pedaal; 76. to ren; 77. watepolo. VERTIKAAL: 1. ploeg; 2. om; 3. vak; 4. ineen; 5. nier; 6. cel; 7. Ir.; 8. samba; 9. map; 10. e.k.; 11. ramme laar; 13. via; 15. perk; 17. tree; 18. mo dern; 20. Noor; 22. kooi; 23. soda; 25. eland; 26. t.w.; 28. na; 30. Zweed; 31. leest; 33. nauwgezet; 35. uit; 37. iep; 40. sirene; 43. lire; 46. lang; 48. slim; 50. tank; 52. Ti; 54. edel; 55. fa; 57. se mi; 59. eigen; 61. radar; 62. tango; 65. den; 66. bede; 69. Ede; 70. vet; 71. aap; 73. ar; 74. p.a.; 75. L.O. VERTICAAL: 1. berustend; 3. per soonlijk voornaamwoord; 4. rij; 5. verbetern; 6. bijwoord; 7. 100 gram (afk.); 8. langstaartige papegaai; 9. stof van hout, dat vergaan is; 10. boom; 11. Oudhollands meubelstuk; 13. oorlogsvaartuig; 16. geleerde die vooral op zijn studeerkamer leeft en wenig kontakt heeft met het prakti sche leven; 18. vaartuig; 20. stad in Duitsland; 22. schaapkameel zonder vetbult; 24. 0,1 gram (afk.); 25. voor zetsel; 26. vragend voornaamwoord; 28 geluid van zeker dier; 30. verzoek schrift; 31. van armoede blijk ge vend; 34. gedaante van bovenmense lijke grootte; 35. knaagdier; 38. wa terblaasje; 40. jong v.e. schaap; 44. korte hiepaal; 46. rustbank in een wachtkamer voor soldaten; 49. ie mand die slechts zijn naam leent voor een zaak en er voor de schijn in betrokken is (figuurlijk); 51. roofvo gel; 53. plaats op de Veluwe; 54. on derricht; 55. kleine rekening; 57. stoomschip (afk.); 59. voorzetsel; 61. deel van de voet; 63. tijding; 66. des- sertspijs; 67. dik en plomp; 70. uit roep; 71. titél (afk.); 72 73 persoon lijk voornaamwoord. DE NIEUWE PUZZEL

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5