VVV-kantoor Bruinisse funktioneerde goed in 1981 Renesse bereidt zich voor op feest Koninginnedag t Stembussen open voor verkiezingen provinciale staten „Linkse Samenwerking" over knelpunten in Zeeuws beleid Jaarvergadering in ,,'t Centrum" Oud-voorzitter C. Jumelet herdacht Zeskamp, Oranjekermis, ringsteekwedstrijd Woensdag 24 maart ,,de dag" r*s F3EELAI1CE FOÏPG3AFED STREEKNIEUWS Oppositie-moties verworpen Om een bank-cao BRUINISSE, 19-3. Op de woensdag in café-restaurant ,,'t Centrum" gehouden jaarvergadering van het V.V.V. afdeling Bruinisse herdacht voorzitter L. Ottens de vo rig jaar overleden C. Jumelet. De voorzitter noemde het ontvallen van de zeer gewaardeerde medewerker, oud voorzitter en initiatiefnemer tot de oprichting van het V.V.V. een zware klap. Ook in het jaarverslag van de sekretaresse, mevrouw Ina de Ronde, kwam naar voren dat met de overleden Jumelet niet alleen een bestuurder maar bo venal een vriend werd verloren die - vanaf 23 maart 1964 tot zijn overlijden vorig jaar april door zijn persoonlijke inzet ertoe heeft bijgedragen dat de VVV Bruinisse is, wat het nu is. RENESSE, 17-3. Woensdagavond 17 maart hield de oranjevereniging „Juliana" te Renesse de ledenvergade ring in „De Wig" te Renesse. Omdat men het feest op ko ninginnedag voor een deel ook in het teken wil zetten van de renovatie van het dorpshuis, waren alle vereni gingen in Renesse aangeschreven met het verzoek een af vaardiging naar deze vergadering te sturen. (i) MIDDELBURG, 16-3. Volgende week woensdag gaan de stembussen open voor de verkiezingen van provincia le staten. Evenals vorige week is dit aanleiding om in de ze rubriek extra aandacht te schenken aan het werk van het provinciaal bestuur. Zoals vorige week al is gezegd, ligt het zwaartepunt in het provinciaal bestuur bij de provinciale volksvertegenwoordiging: provinciale staten. Tot het provinciaal bestuur behoren ook gedeputeerde staten (het dagelijks bestuur) en de commissaris der koningin (voorzitter). De vergaderingen van provinciale iemand die vaak namens de hele staten worden op een vaste plaats ge- groepering het woord voert, zeker bij houden: de statenzaal, onderdeel van belangrijke politieke onderwerpen, de Middelburgse AbdijDe staten ko- In de statenzaal is ook een men elke maand bijeen. In de staten- bestuurstafel. Daarachter zitten de zaal zitten de vertegenwoordigers en voorzitter de commissaris der ko- vertegenwoordigsters (47 in totaal) ningin) de leden van gedeputeerde per politieke partij bij elkaar; ieder staten en de griffier der staten (het heeft er een vaste plaats. hoofd van de provinciale administra tie). Fractie Publieke tribune e statenzaal is een publiel een fractievoorzitter gekozen, dat is bune, want alle statenvergaderingen Zo'n politieke groepering wordt fractie genoemd. Elke fractie heeft In de statenzaal is een publieke tri- Advertentie We doen meer dan de krant alleen REPORTAGE REKLAME „THUIS"FOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOH 3E33EVOEE2> Vt. iOh 3E33EVOEÏ5 J3. Het verslag liet verder horen dat het VVV kantoor in 1981 optimaal ge- funktioneerd heeft, er werd veel schriftelijk en telefonische informa tie aan toeristen verstrekt over Brui nisse en omgeving. Ook de gids en kaartverkoop nam vorig jaar drastisch toe, al nam Aqua-Delta be duidend minder af dan andere jaren. Kwart ambtenaar Spreekster maakte duidelijk dat gezien de rekreatieve ontwikkelin gen en het uitbreiden van de vakan ties de bijdrage die de WV momen teel ontvangt van de gemeente: een kwart ambtenaar, te weinig is. „Om het kantoor goed te laten funktione- ren is er over een heel jaar gerekend ZIERIKZEE, 17-3. Onder zeer ge ringe publieke belangstelling vond woensdag een verkiezingsbijeen komst van de Linkse Samenwerking plaats. Mocht het doel van de verkiezings- aktiviteiten -1 zetel in de provinciale staten desondanks gehaald worden hetgeen niet onwaarschijnlijk geacht werd - dan zal het statenlid on dersteuning krijgen van een werk groep van 4 PSPers, 4 CPNers en 4 vertegenwoordigers van maatschap pelijke groeperingen als b.v. de vak beweging. Deze formule werd bereikt nadat samenwerking met de PPR was af gesprongen. Knelpunt was het „on aanvaardbaar" van PPR zijde van het voeren van partijnamen op de verkiezingslijst en affiches en het vasthouden aan hun eigen gezicht d.m.v. de lijsttrekker. Knelpunten Henk v. d. Boomgaard (2e op de lijst, CPN) stipte vervolgens wat pro vinciale knelpunten aan. Op het ge bied van verkeer en waterstaat is vooral de openbaar vervoersituatie slecht. Dit verplicht veel mensen er toe een vaak maar net betaalbare au to te onderhouden. Openbaar vervoer moet dan ook voorrang krijgen in de staten waar bij een betere aanpassing op de ver voersbehoefte - b.v. frequenter rij den met kleinere bussen - moet wor den nagestreefd. Een goede bereik baarheid met name van onderwijs voorzieningen staat voorop. De vaste oeververbinding met Zeeuws-Vlaanderen is nog twistap pel. In het uiteindelijke standpunt zal de mening van de Zeeuwsvlamin gen de doorslag geven. Oosterscheide Wat betreft de Oosterscheldewer- ken kiest de Linkse Samenwerking voor de uit oogpunten van veiligheid en milieu beste oplossing. Eventuele kapitaal belangen b.v. de verdere ontsluiting van het Sloegebied mo gen die keuze niet beïnvloeden. Weinig goedkeuring ondervond de gedecentraliseerde welzijnsplan ning. In de huidige situatie beslist de gemeente over de wenselijkheid van Je welzijnsvoorzieningen. Deze op zich goede regeling blijkt in de prak tijk echter gebruikt te worden om de bezuinigingen door te voeren. Een neveneffekt is dat sommige groepe ringen met geen of nauwelijks in vloed op het gemeentebeleid in de kou komen te staan. De Linkse Samenwerking wil daarom de toetsing door de provincie verscherpen waarbij ook inhoudelij ke kriteria naast de procedurele wor den gebruikt. Hans Dupré (lijsttrekker, PSP) somde een aantal onderwerpen op die allen, jaren onderwerp van gesprek zijn in de provinciale staten, met overigens weinig resultaat. Zo is er b.v. de bouw van een 3e dubbel dekker (veerpont). De Linkse Samen werking wil die op korte termijn bestellen en wel bij de Schelde. Ook al kost deze veerpont relatief veel dan wordt dit goedgemaakt door het behoud van werk en inkomen van de Schelde werknemers en spaart dus uitkeringen. Een manier van maat schappelijk rekenen die te weinig wordt gehanteerd, aldus Dupré. Ook de vaste oeververbinding is een vast agendapunt. Elk besluit wordt echter door Den Haag bekriti- een kracht nodig van gemiddeld ze ker 20 uur". Er zijn onderhandelingen gaande met de gemeente om de mogelijkheid hiervan te onderzoeken. In Bruinisse is een groot gebrek aan akkommoda- tie voor logies en ontbijt; velen moesten naar elders verwezen wor den. Spreekster vertolkte de vreugde van het bestuur omdat mevrouw Ju melet het VVV-werk voort wil zetten in de funktie van administratrice- informatrice. I.s.m. de heer Chr. Bo- lijn is dit uitstekend verlopen. Om een indruk te geven van de toe- ristendrukte in 1981 gaf ze de verga dering wat cijfermatige gegevens. seerd, waarna men-he(rfmaar weer in trekt. „De staten laten als een kleine jongen met zich sollen". Zeelandbrug „Er moet een eind komen aan de schending van de belofte dat de Zee landbrug tolvrij zou worden. De brug heeft zichzelf betaald en wordt nu ge bruikt als melkkoe." 'U. Onderwerpen waar helemaal niet over wordt gesproken zijn ekonomie en werkgelegenheid er is op dat ge bied geen enkel beleid gevoerd. Ook veiligheid is geen onderwerp van be lang. Het ontbreken van rampen plannen bij geval van kernrampen (Doel, België - Borssele) en het zon der diskussie voor kennisgeving aan nemen van een Noord-Hollandse mo tie tot atoomvrij verklaring van het Zeeuwse grondgebied. Jeugdwerkeloosheid Jeugdwerkeloosheid is een onbe kend begrip^ Verschillende jeugdar- beidsprojekten van gemeenten wor den niket gesteund. De zinnigheid van de meeste projekten is overigens twijfelachtig. Ze hebben het karak ter van bezigheidsterapie. Er zijn echter wel degelijk zinnige projekten vaak door de mensen zelf aangedra gen die ondersteuning verdienen. Van der louw zegt zelf dat er heel wat maatschappelijk nuttig werk kan worden verricht. Het advies van Hans Dupré aan zijn adres. „Probeer eens een advertentie b.v. gezocht per sonen tussen de 20 en 25 jaar voor het verrichten van maatschappelijk nut tig werk. geboden wordt een status als ambtenaar en de daar bij beho rende rechts positie regelingen." On ze socialistische grote broer - de PvdA - lijdt trouwens aan een vreem de bezuinigingstrots. De PvdA slaat zich op de borst omdat ze zelfs meer heeft bezuinigd dan het CDA in het vorige kabinet. Bestek '81 is daar mee geworden tot Hooivork '82. De bezuinigingen treffen vooral de sociale voorzieningen en onderwijs. Bovendien bezuinigt de overheid op eigen personeelskosten. Daarmee wordt het banenplan van Van der Louw cynisch en de bezuini gingstrots van de PvdA bedroevend. De Linkse Samenwerking wijst als bron van bezuinigingen naar de de fensiebegroting. Dupré vindt ook het beleid t.o.v. Shell en Esso een schande. Deze maatschappijen steken 400 gld. per Nederlander (van baby tot bejaarde) per jaar in hun zak. Dit omdat zij een pijp in de grond hebben geslagen waar nu gas uitstroomd. Bovendien hebben zij de prijs opgeschroefd door wat te liegen over de hoeveelheid gas die was aangeboord. Daar bovenop exporteren ze dit gas tegen lage prij zen aan dochter ondernemingen in het buitenland, aan zich zelf dus, waarna zij het duur kunnen verko pen. Maar ja, je kan van een jongens boekenschrijver niet verwachten dat hij dit spel doorziet. F 1 miljoen Een besluit ten behoeve van de werkloosheidsbestreiding hebben de provinciale staten nog wel genomen. Men trok onlangs in een doortasten de bui f 1.000.000,— voor een werkge- legenheidspot. Dat was een hele stap. vergeleken bij het bedrag van f 200.000,— voor de rekonstruktie van een toegangsdeur tot de Staten zaal is het echter erg weinig.. Een ba nenplan of iets dergelijks is er nog niet voor. Maar dat is misschien iets voor de nieuwe ploeg. Allereerst het aantal passanten: Jachthaven Aqua-delta 10.000; Jach- thavenW.S.V. Bru 3869; Vluchthaven 2611; Gemeentehaven 431. In de Grevelingensluis zijn 49.005 plezierboten geschut; Camping Bru had 6291 overnachtingen; Camping Onze Hoeve 6600; Aqua-delta noteer de ongeveer 410.000 overnachtingen; Jeugdherberg De Stoofpolder ±6600, cijfers die ekonomisch toch wel iets moeten betekenen voor Bruinisse, al dus de sekretaresse, die verder de seizoenmarkt nog een sukses noem de, als zouden de tijden meer aange past moeten worden aan de toeristen. Voorzitter Ottens betreurde het zeer dat Ina de Ronde, na 14 jaar VVV werk, zich niet meer herkiesbaar stelde. Hij dankt haar en de heer A. de Graaf voor hun positieve bijdrage aan het VVV werk en overhandigde hen VVV-geschenkbonnen. De heer J. H. Holm bedankte na mens de Streek VW Ina de Ronde voor het werk gedurende bijna 10 jaar in het Streek-VVV, waarin ze ge durende vele jaren als enige vrouw was vertegenwoordigd. Festiviteiten Op de vergadering werd bekendge maakt dat de visserijdagen 1982 op 15, 16 en 17 juli zullen plaats vinden. Tijdens deze dagen zullen optreden de „Havenzangers" en de groep „The Family". De wielerronde is op 16 ju li. Op 10 aug. vinden wedstrijden wa terfietsen plaats en de Taptoe Bru op 28 augustus. Voor de twee vakantie plaatsen in het bestuur werden T. C. Gebraad en J. M. A. van Velthuizen gekozen. Na het officiële gedeelte keken de aanwezigen naar een film over de schelpdierenkultuur waarin diverse Bruse vissers aan het werk werden gezien. SIRJANSLAND Opbrengst kollekte De in Sirjansland gehouden kollek te voor het Nationaal Rheumafonds heeft 187,55 opgebracht. Gevers en geefsters hartelijk dank. ARNHEM. Minister Van der Stee van financiën houdt vast aan het be drag van 4,5 miljard gulden dat moet worden omgebogen op de uitgaven van de overheid en die voor de socia le zekerheid. Dat bleek zaterdag op een bijeenkomst van CDA-provincie- en gemeentebestuurders in Arnhem. Hierop was door de meeste vereni gingen positief gereageerd, zodat de vergadering, in tegenstelling tot an dere jaren, goed werd bezocht. De voorzitter van het oranjekomi- té, de heer J. W. de Jonge, opende de vergadering. Hij was bijzonder ver heugd over de goede opkomst, al rea liseerde hij zich dat deze te danken was aan de plannen ten bate van de Stichting Interieur Dorpshuis. Notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen door de sekreta- ris de heer W. v. d. Waal en de pen ningmeester mevrouw T. Kostense- de Vos bracht financieel verslag uit. De boeken werden ter vergadering gekontroleerd door de heren Dale bout en v. Sonsbeek. Bestuursverkiezing In het bestuur was de heer G. v. Soelen aftredend. Hij werd herkozen en de heer Degen, die te kennen had gegeven uit het bestuur te willen te rugtreden, werd opgevolgd door de heer Kok. Vervlgens werd door de voorzitter het bestuursvoorstel ten aanzien van het programma voor koninginnedag voorgelegd. Tot en met de optocht zag di pro gramma er precies zo uit als andere jaren en het bestuursvoorstel werd dan ook zonder diskussie aanvaard. Dat betekent dat de dag wordt geo pend met herauten te paard, gevolgd door koraalmuziek vanaf de kerko- ren en kinderspelen voor leerlingen van kleuter en lagere school. Het middagprogramma begint met de optocht, die dit jaar als motto krijgt: „Oude kinderliedjes". Vervolgens werahet woord gege ven aan de sekretaris van het oranje- komité, de heer W. v. d. Waal, een van de drijvende krachten achter het zeskampgebeuren. Hij zette de opzet voor het verdere middagprogramma uiteen. Zeskamp Hij stelde dat nu drie jaar achter el kaar een zeskamp is gehouden. Een geanimeerd gebeuren, dat vooral bij de deelnemers bijzonder aansloeg. Ook het publiek beleefde er zijn ple zier aan, maar toch liep de be langstelling van die zijde wat terug. Er is dan ook over gedacht de zes kamp dit jaar in zijn geheel te laten vallen om daarvoor in de plaats een oranjemarkt te houden ten bate van het dorpshuis. Toch is dit idee binnen het bestuur verworpen en is de keus gevallen op een oranjekermis naast een vereenvoudigde zeskamppro gramma. Het spektakel zal zich afspelen aan de Reke in het dorpsmidden. Men be oogt met deze oplossing een drieledig doel. Ten eersta kan de strijd om de zeskampwisselbeker gewoond door gang vinden. Ten tweede zal men een financiële bijdrage kunnen leveren voor het dorpshuis en ten derde heb ben de verenigingen, die de verschil lende delen van de oranjekermis moeten voorbereiden en bemannen, een aardige testcase voor hun stand op de weekmarkt komende zomer. De heer V. de Waal voegde hier nog aan toe dat het de bedoeling is dat de prijzen voor de attrakties laag blij ven en dat het gokelement niet aan wezig zal zijn. Het bestuur is ano niem van mening dat het oranjefeest niet gebruikt mag worden voor een grootscheepse geldklopperij. Het moet leuk zijn voor de mensen, iede reen moet deel kunnen nemen en daarbij han dan nog een bescheiden bijdrage voor de Stichting worden verdiend. Maar meer nog dan de op brengst is het belangrijk dat de aan dacht wordt gevestigd op de attrak ties die deze zomer worden georgani seerd. Voor de zeskamp wordt gedacht aan eenvoudige, maar aantrekkelij ke spelletjes. Men wil verschillende spelen gelijk spelen on het tempo hoog te houden. Na de pauze waarin men over het bestuursvoorstel van gedacht kon wisselen werd de vergadering ver volgd met diskussie over het pro gramma na de optocht. Van de zijde van de personeelsvereniging Krijnse Locker werd door M. Kooman naar voren gebracht dat op deze manier de zeskamp een aflopende zaak wordt. Terwijl mevr. C. Hoogerhuis-v. d. Linde meedeelde dat men er in Op Drift hard over dacht niet meer aan de zeskamp deel te nemen. Spectaculair Ze stelde dan ook voor dat gebeu ren eenvoudig eens een jaar over te slaan. Uiteindelijk vond men elkaar in het voorstel om de plannen van het bestuur over te nemen, maar danmet de toevoeging dat er als afsluiting van de zeskamp een spectaculair spel zal worden bedacht. Er werd beslo ten dat de ploeg voor de zeskamp zich tot 31 maart kunnen opgeven. Vere nigingen die het op zich willen ne men een onderdeel van de oranjeker mis te verzorgen kunnen zich aan melden tot 15 april. Overigens kan men als vereniging zowel aan de zes kamp als aan de oranjekermis deel nemen. Tot slot van het oranjefeest zal op 30 april weer een ringsteekwedstrijd te paard worden gehouden. Hieraan kunnen maximaal 16 geselektcerde deelnemers zich laten inschrijven tot en met 15 april. De voorzitter deelde nog mee dat de Stichting Interieur dorpshuis 's avonds om negen uur in het dorps huis een Oranjebal organiseert met onder meer een Rad varf Avontuur. Men hoopt hiermee een aardig be drag bijeen te brengen. Nadat de begroting voor het konin- ginnefeest was opgemaakt werd de geanimeerde vergadering met de rondvraag besloten. zijn openbaar, dus voor iedereen vrij toegankelijk. Op die manier kan de bevolking kontroleren welke beslui ten het democratisch gekozen bestuur neemt en welke toekomst plannen het heeft. We staan er niet dagelijks bij stil, maar het gaat hier om een grondrecht dat veel volkeren op de wereld niet bezitten. Natuurlijk zit die publieke tribune niet elke keer dat de staten vergade ren tot de nok toe vol. Het is de pers, die als een belangrijke boodschapper de bevolking op de hoogte houdt. Daarom is er in de statenzaal ook een perstribune, waar de journalisten in staat worden gesteld hun werk te doen. UTRECHT. De werkgevers in de grafische industrie hebber} de bon den uitgenodigd vooreen gesprek, op vrijdagmiddag. In de grafische in dustrie voert de FNV-bonq Druk en Papier al enkele weken stakingsak- ties, nadat in deze sektor ae cao-on derhandelingen waren afgebroken. TWEEDE KAMER j DEN HAAG, 16-3. De Tweede Ka mer heeft donderdagmiddag beide moties van WD-oppositieleider Wie gel verworpen. De moties werden die ochtend inediend bij het debat over de nieuwe financiële tegenvallers. De motie-Wiegel, waarin de rege ring gevraagd wordt de besluitvor ming over de voorjaarsnota rond 1 april te voleindigen werd verwor pen. De akties van WD, SGP, GPV en RPF en PSP spraken zich uit voor de aanvaarding van deze motie. Ook de tweede motie verkreeg geen meer derheid in de Kamer. Slechts de rechtse frakties in de Kamer,.met uitzondering van de CDA-fraktie, spraken zich er zich voor uit, dat de ombuigingen in de orde van grootte van 4,5 miljard gulden moeten zijn. UTRECHT, 18-3, De beperking van de loonkostenstijging tot 6,5 procent, zoals de regering wil, is volgens de bankwerkgevers „sociaal onhaal baar" volgens ir. J. Crijns^ CAO-on- derhandelaar van de werkgevers in het bankbedrijf, is in de gesprekken over de nieuwe bank-CAO gebleken, dat bonden en werkgevers hiermee niet uit de voeten kunnen, omdat het banbedrijf sowiese al op een loonkos tenstijging van acht procent zit I ,*A#%AAAAAAAAAAAAAAAAAAAI Ij Trucje tegen j| j diefstal j DEVENTER, 16-3. De politie 1 j van Deventer heeft donderdag i j besloten mee te werken aan de j i i proef met een systeem dat t 1 i diefstal van goederen voor- 1 i j komt en de opsporing van i j i gestolen waar aanzienlijk ver- 1 1 gemakkelijkt. Het is de bedoe- i ling dat inwoners van Deven- i j i ter hun waardevolle artikelen, i 1 j i zoals antiek en elektronische i apparatuur, gaan merken met i i hun postcode in combinatie i 1 i met hun huisnummer. i i De wijze waarop zij die code i J i gaan aanbrengen staat nog 1 niet vast. Er zijn twee moge- i lijkheden: het inkrassen met i J een speciale pen of het gebruik 1 van een pen die met behulp i van ultraviolette straling on- i zichtbaar het nummer aan- t 1 i brengt. De laatste methode 1 j wordt reeds toegepast in de j Verenigde Staten. i Vergadering te Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4