De heer I. de Waal 25 jaar werkzaam bij de Deltadienst Maltarakkers bakten hun eigen broodjes deurloo mede A Weinig belangstelling op ouderavond 't Kraaienest Jubileum gevierd Jan Blaaser: „Man Alleen" STREEKNIEUWS Zeeuwse Vrouwenraad koos een nieuwe voorzitster Oosterland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 maart 1982 Nr. 23094 3 De heer I. de Waal neemt de felicitaties en attentie van ir. B. F. Dessing (l.) in ontvangst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 18-3. De heer I. de Waal, momenteel werkzaam bij de kostprijs sektor van de Deltadienst vierde donderdag zijn 25-jarig jubileum bij deze afdeling in Zierikzee. In de gemeenschapsruimte in het gebouw aan de Van Veenlaan werd hij, in bijzijn van echtgenote en kinderen, toegesproken door de heren ir. B. F. Des sing van Rijkswaterstaat, A. F. van der Roest namens kollega's en M. Buis, voorzitter personeelsvereniging. De jubilaris trad in 1957 tot de Del tadienst toe en kende zijn eerste werkzaamheden aan de Zandkreek- dam. Daarna werkte hij bij het Veer- se Gat, de Grevelingendam, verleen de assistentie bij het Volkerak, ging naar her Brouwershavense Gat en kwam tenslotte bij de kostenprijs sektor terecht. Ir. Dessing vertelde dat zijn loop baan tot nu toe uit twee onderdelen heeft bestaan. In de eerste periode was hij werkzaam in de uitvoer, ter wijl de tweede periode meer in de voorbereidende sfeer ligt. Die veran dering van werkzaamheden trad op, SCZ/..UIT IN ZEELAND'' Dinsdagavond met de billen bloot op de Avro-televisie (herhaling „Hollands Glorie"); donderdagavond - keurig in het pak - op het Concertzaalpodium: Jan Blaaser. Niet om preuts te doen, maar naar dat laatste gaat de voorkeur uit De eerste opmerking dient dan ook alleen maar om te herinneren aan Blaasers veelzijdigheid: akteur, caba retier, regisseur en zelfs auteur. Jan Blaaser dus donderdagavond als één der laatste klappers in het S.C.Z.- theaterseizoen. Een (bijna) vol huis, een terechte ontvangst voor deze ar tiest „Man Alleen" is de „titel" van Jan Blaasers one-man-show en dat dekt prima de lading: geen franje, geen glit ter, geen orkest., maar een man alleen met pure humor, niet zo diepstekend, maar gedragen door herkenning. Niet helemaal alleen overigens: pia nist Albert Jan Zeijlemaker droeg een aardig portie bij en had met leuke snuit en krullen een pré bij de grapjes, die hem waren toebedeeld. Belichtings man Eric Lamslag kwam verder dan „alleen" de knoppen bedienen, hij pre senteerde zich met een pittige gitaar solo. Maar het draaide uiteraard allemaal om Jan. Flitsende woordspelingen maakten de zaal goed los. Beetje ak- tueel ook met het F.C. Utrecht liedje. Komen de Russen wel of niet? Jan Blaaser dacht er het zijne van en kwam tot een frappante conference. Hij valt niet aan, hij beschuldigt niet, hij maakt ook niet belachelijk. Blaaser konsta- teert, verwondert zich hoogtens, re lativeert, mixt met een scheut humor en komt tenslotte tot een sprankelen de cocktail. Dagelijkse dingen en her kenning; beetje Carmiggelt?? Zeker wel, maar eigen genoeg om het op zijn merites te waarderen. Beschouwend dat blaaser geen zan ger bij uitstek is, zich nauwelijks van cabareteske bewegingen bedient, maartoch een „man-alleen-show" vult, zal duidelijk zijn hoe belangrijk humor en presentatie in deze show zijn. Toppers na de pauze: Het verjaar dagfeestje (hoe eet je ge bak, pinda's en bitterballen?), het verhaal van Mathieu en de reis van Lelystad naarKerkrade. Blaaser waagt zich nauwelijks aan echte levenswijsheid, nou ja één keer tje: „De vijftig voorbij, in het leven wordt het na september nooit meer mei", Hij geeft er blijk van dat zelf terdege te beseffen, zijn benadering der onderwerpen is ernaar. Het Con certzaal-publiek genoot ervan en uitte dat met tussentijdse open-doekjes en een langdurig slotapplaus. A. p. omdt de heer De Waal in 1963 betrok ken raakte bij een verkeersongeval, waardoor hij fysiek niet meer in staat was de zware taak van de uit voer vol te houden. ,,De funkties in de voorbereidende sfeer, onder andere aan de tekentafel staan niet zo sterk in de schijnwer pers. Daardoor heeft u altijd min of meer op de achtergrond gewerkt, maar deze ondersteunende werk: zaamheden behoren wel tot een nood zakelijk onderdeel van het geheel. Je hebt elkaar nodl^érrff' een prestatie neer te leggen," aldus de heer Des sing. Principe Spreker omschreef de jubilaris als een self-made man, die via eigen in terne opleidingen en op eigen initia tief tot zijn huidige niveau reikte. Hij vond de heer De Waal een man van principes, waar hij achter staat. Plus dat hij het evenwicht weet te be houden tussen werk en privé-leven. Integriteit De heer A. F. van der Roest, die de ubilaris al heel wat jaren kent, haal de enkele voorvallen uit het verleden aan. In 1958 maakten beide personen onderdeel uit van een kleine groep mensen, werkzaam aan de Grevelin gendam. Met een kleine ploeg stond je op het werk en met die mensen moest e dat werk behartigen met al zijn ,,ins" en ,,outs". Dat maakte het werk trouens wel aantrekkelijk," vertelde der heer Van der Roest. Hij zei dat in die uitvoeringsperio de, ruim twintig jaar geleden, de in tegriteit van de heer De Waal sterk naar voren kwam, een karaktertrek, die hij latere jaren steeds vaker her kende. ,,Bij jouw werkzaamheden in de kostprijs sektor blijft de nauw keurigheid heel belangrijk. Daar naast behandel je nog vele andere za ken, maar allemaal geruisloos. Niets is jou teveel", aldus spreker. De voorzitter van de personeelsve reniging, de heer M. Buis gaf een uit eenzetting van de mogelijkheden van een personeelsvereniging. Ondaks dat de jubilaris zelf niet aan de akti- viteiten, georganiseerd door de per soneelsvereniging, deelneemt is hij wel bereid als lid een bijdrage te ver strekken. Dankwoord De heer De Waal voerde als laatste het woord. Hij vertelde hoe het na de watersnoodramp in 1953 zijn leven een ommekeer kende. Samen met zijn broers werkte hij aan het herstel van dijken en wegen, waardoor hij uiteindelijk in de overheidsdienst te recht-kwam. In 1963, toen hij tijde lijk te werk was gesteld in Wil lemstad, raakte hij betrokken bij een verkeersongeval. Hij bedankte voor de opvang door zijn kollega's na zijn terugkeer bij de Deltadienst. Daar naast richtte hij ook een dankwoord tot de vele anderen die in al die jaren met hem hebben samengewerkt. Telefoonnummer „zoutarm dieet" Voor „Inforamtie over zoutarm dieet" stond in het ingezonden stuk van het Groene Kruis (dd 12 maart j.l.) een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste nummer van de wijkverpleegkundige is: 01115-1432. C.D.A.-Zeeland Het C.D.A.-Zeeland houdt een slot manifestatie voor de komende sta tenverkiezingen op maandag 22 maart te Kruiningen in ,,Ons Dorps huis". Sprekers zijn: Huib Eversdijk met als onderwerp: „Zeeland in de landspolitiek" en Evert Nieuwkerk, met het onderwerp: „Met het oog op overmorgen". Na de redevoeringen is er gelegenheid tot diskussie (20.00 uur). Bestuursvergadering afd. Westerschouwen RENESSE, 18-3. Donderdagmiddag 18 maart werd in de bovenzaal van het dorpshuis te Renesse de tweede al gemene bestuursvergadering gehouden van de Zeeuwse Vrouwenraad afdeling Westerschouwen, die op 12 april precies drie jaar bestaat. De Vrouwenraad is een overkoepe lend orgaan van de verschillende vrouwenverenigingen, waarin afge vaardigden van deze verenigingen en organisaties zitting hebben. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitster, mnevrouvj M. Bah- rend-Sevenhuijsen. Zij merkte op dat de Raad wat moeilijk uit de start blokken is gekomen, maar dat het toch zeker zinvol is door te gaan en te trachten elkaar te vinden. Na verslag van secretaresse en penningmeeste- resse werd de begroting voor 1982 be handeld evenals het programma 1982-1983. Huisvrouwen Na de pauze hield mevrouw M. de Hamer-de Feyter een praatje over haar vereniging, de Nederlandse ver eniging van Huisvrouwen. Zij vertel de wat over de doelstelling en de ak- tiviteiten van de landelijke vereni ging. En verder in het bijzonder over de aktiviteiten van de eigen afdeling. Mevrouw C. v. d. Klooster-v. Sons- beek merkte op dat onder de bevol king van Burgh-Haamstedegrote on gerustheid bestaat over hetgeen er gaat gebeuren met betrekking tot het dorpshuis aldaar. Ze deed een beroep op alle vereni gingen om er gezamelijk de schou ders onder te zetten om te zorgen dat het dorpshuis er komt. Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw R. Apon-Snel herkozen. In plaats van de voorzitster, die haar funktie neerlegde, werd mevrouw N. Demmenie-de Mol benoemd. Me vrouw C. v. d. Klooster-v. Sonsbeek verklaarde zich bereid de funktie van tweede sekretaresse op zich te nemen. ZIERIKZEE Voetreflexologie Voor maandag 22 maart organi seert fysiotherapeute Joke Enserink in het pand Poststraat 25 een lezing over voetreflexologie met als thema: „Verhalen die de voet kunnen vertel len". Deze bijeenkomst is de eerste in een serie informatieve avonden, die vooral in het teken staan van alter natieve geneeswijzen. Maandag 29 maart volgt een lezing over „Magnetiseren" door Nel Smit en maandag 5 april zal Vreneli Kom- ter het één en ander uitleggen over de bloesem therapie. Man verdronken Heden (vrijdag)ochtend is in de Zoete Gracht te Zierikzee, aan de zij de van de Noordhavenpoort, het li chaam aangetroffen van J. van W. uit Oosterland. De man bleek te zijn ver dronken. Afdeling C.P.B. Op dinsdag 30 maart houdt de C.P.B.-afdeling Schouwen-Duive- land de maandelijkse vergadering in het Hervormd Verenigingsgebouw. Spreker is de heer J. Vink van de Ne derlandse Spoorwegen. Bij een diase rie vertelt hij over treinen, metro, e.d. Kollekte t.b.v. De Zonnebloem In de week van 22 t/m 26 maart wordt te Zierikzee een kollekte ge houden ten bate van De Zonnebloem. Deze vereniging behartigt het belang van zieken, bejaarden en gehandi capten. Thema-avond vrouwencafé De thema-avond vrouwencafé, dinsdag 23 maart, gaat over jalouzie. Daarbij komen de oorzaken, afgunst en de verschillende vormen van ja louzie aan de orde. Naar aanleiding van een rollenspel wordt eventueel een diskussie gehouden. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Opbrengst kollekte Rheumafonds De kollekte voor het Rheumafonds te Burgh-Haamstede heeft een be drag opgebracht van 2499,55, een bedrag dat ruim 1000,- hoger ligt dan het vorige jaar. De kollektanten en gevers worden dank gebracht voor het bereiken van dit fraaie re sultaat. DUIVELAND Vergadering gemeenteraad Hieronder volgt de agenda van de op donderdag 25 maart a.s. te houden vergadering van de gemeenteraad van Duiveland,' in het gemeéntëhuTs te Nieuwerkerk. 1. Opening; 2. Vaststelling van de notulen van de openbare en besloten vergadering van 25 februari 1982; 3. Ingekomen stukken en mededelin gen; 4. Aankoop strook grond te Sir- jansland van A. S. E. de Vries (raads voorstel nr. 1982/37); 5. Verkoop per ceel grond te Oosterland aan W. L. Bolle (raadsvoorstel nr. 1982/38); 6. Vaststelling hernieuwde exploitatie- opzet bestemmingsplan Sirjansland (raadsvoorstel nr. 1982/36); 7. Slui ting. NIEUWERKERK Opening verenigingsgebouw Het verbouwde verenigingsge bouw naast de kerk van de gerefor meerde gemeente wordt op zaterdag 3 april officiéél geopend. Na maan denlange verbouw is een prachtige ruimte geschapen voor het vereni gingswerk en bijzondere gelegenhe den. Bomen vervangen De onlangs gerooide bomen aan de Schoolstraat werden dezer dagen vervangen door nieuwe aanplant. Nadat eerst nog de resterende stron ken en wortels met een speciale ma- De Vrouwenraad is een orgaan waarvan velen niet weten wat het is of wat het doet. De nieuwe voor zitster vertelde dat ij van mening is dat het erg belangrijk is dat verschil lende vrouwengroepen in kontakt komen met elkaar. „Zeker ook in de ze moeilijke tijden. Het is erg goed om eens buiten je eigen groepje te kijken en te horen hoe mensen die vanuit een andere hoek tegen de pro blemen aankijken er over denken". Ze hoopte dat op korte termijn een diskussiebijeenkomst georganiseerd kan worden over de doelstelling van de Vrouwenraad onder het motto „Wat kan en moet een vrouwenraad doen". Deze bijeenkomst is dan niet alleen bedoeld voor afgevaardigden van de verschillende verenigingen, maar voor alle leden van de vrou wenverenigingen in Westerschou wen. Tot slot van de bijeenkomst werd afscheid genomen van de scheidende voorzitster, mevrouw M. Behrend- Sevenhuijsen. Zij werd toegesproken door mevrouw Apon-Snel. Zij stelde in haar afscheidswoorden dat het van groot belang is dat vrouwen uit verschillende groeperingen mét el kaar en niet tégen elkaar praten. Dit is in die eerste drie jaar niet be reikt, maar het is zeker de moeite om door te gaan. Zij vond dat mevrouw Behrend een moeilijke taak had ge had en ze bood haar een boeket bloe men aan. OOSTERLAND, 17-3. „Het is jam mer dat er niet meer animo bestaat voor een avond als deze", zei me vrouw Van Zweden-Bareman, presi dent van de Peuterspeelzaal ,,'t Kraaienest" bij de opening van de ouderavond in dorpshuis „Ooster hof". Na welkomstwoorden volgde het jaarversalg van de sekretaresse, me vrouw B. Plante-Veenhuizen. Diver se aktiviteiten van het afgelopen jaar passeerden de revu: de feestoch- tenden op 8 en 9 juli, het schoonma ken van speelgoederen op 9 juli, het besluit om een vijfde occhtend in te voeren en het verschijnen van de „Peuterkrant". Weinig reakties J De kontributie bedraagt 45,- voor drie ochtenden. Het bestuur betreurt het, dat van de kant van de ouders zo weinig reakties binnenkomen: geen positieve en geen negatieve. Verder is het bestuur bezig om de zaak „Neem kinderopvang serieus" bij de verschillende pblitieke partijen meer bekendheid te geven, in verband met de komende gemeenteraadsverkie zingen. Dit in samenwerking met de peuterspeelzaal „De Gruttepikkers" uit Nieuwerkerk. Het Sinterklaas-feest zal gehouden worden op 3 december en het Kerst feest zal voor het eerst gevierd wor den met een gezamenlijke maaltijd. De speelzaal wordt bevolkt door 38 peuters met een wachtlijst van 11. De chine verwijderd werden, plaatsten gemeentewerklieden de jonge boompjes, in de hoop dat ze het even goed doen als hun voorgangers. Ledenvergadering Gereformeerde Kerk In de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Badhuisstraat zal op woensdag 24 maart een ledenverga dering van de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland wor den gehouden. Ds. Q. v. d. Vrie uit Koudekerke zal spreken over zijn werk in een tehuis van bej aarden - gehandikapten en invaliden. Na de pauze zal een overzicht van de financiën worden gegeven door de kommissie van beheer. Voor tijd: zie agenda. Ledenvergadering School met de Bijbel Donderdag 25 maart wordt,de alge- n menè ledenvergadering gehouden van de vereniging „School met de Bijbel" in Nieuwerkerk. Naast huis houdelijke zaken, is er bestuursver kiezing en zal de kontributie voor 1982 worden vastgesteld. Verder zal er gesproken worden over ver- en nieuwbouw van de school en de me dezeggenschap. De vergadering wordt gehouden in het Dorpshuis. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE, 17-3. In verband met het projekt „voeding", waaraan op de kleuterschool gewerkt wordt, mochten de Maltarakkers een kijkje komen ne men in de bakkerij van de firma Bolt aan de St. Domusstraat. Met zelfge maakte bakkersmutsen op kwamen zij in de bakkerij aan, waar zij hartelijk werden ontvangen door de heer Droppers, die opmerkte dat het met zoveel knechten best zou gaan lukken. Veel indrukken werden er opgedaan. Als praktijkervaring in het projekt Voeding buigen de Maltarakkertjes zich (onder deskundige leiding) vol ijver over balletjes deeg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Eerst leerden de kinderen wat er allemaal voor ingrediënten worden gebruikt, voordat het tot brooddeeg in de machine wordt gekneed. Zoveel deeg en zulke grote machines zullen voor de „mini-bakkertjes" wel reus achtig groot hebben geleken. Het deeg werd voor een brood in gewicht afgepast en ging daarna automatisch de rijsmachine in. De volgende stap is dan dat de rollen deeg in de bak blikken gedaan worden. Zelf doen Nu mochten de ki.ideren zelf met ieder vier bolletjes leeg aan de slag. Nadat gedemonstreerd was hoe de ze bolletjes worden gemaakt, lieten echte bakkershanden zien wat voor figuurjes je allemaal van zo'n bolle tje kunt maken. Toen maar zelf pro beren, vol ijver en met blozende wan getjes lukte dit toch aardig. Met een heerlijke verse krentebol en limonade mochten de kinderen even rusten, terwijl de figuurtjes in de rijskast werden gezet. De heer Droppers vertelde nog meer over de bakkerij, zoals de oven en een koel kast, die niet alleen koud is maar ok warm kan worden. Zo uit de oven mochten zij hun broodjes mee naar huis nemen. Ook de juf en de ouderkommissie werden niet vergeten. Een hele ervaring was het voor de kinderen om te zien hoe nu het dage lijkse brood gemaakt wordt. De leidster, mevr. L. de Jonge-van 't Hoff, bedankte de heer en mevrouw Droppers hartelijk voor dit leerzame bezoek, met een presentje als blijk van waardering. inkomsten bedroegen in 1981 14.346,57, de uitgaven 13.664,27, een batig saldo derhalve van 682,30, aldus het financieel verslag van mevrouw Eimendorp-Snel. Bestuursverkiezing Niet herkiesbaar waren de dames: Van Zweden-Bareman, Elmendorp- Snel en Broer-Hage. In hun plaats werden gekozen de dames: De Jong, Stouten-van Oeveren en Van der Weel. De drie scheidende bestuursle den kregen bloemen. Na de pauze hield de heer Bal uit Oosterland, medewerker van V. V.N., een lezing over peuters in het verkeer aan de hand van dia's en een prijs vraag. Diskussie over dit onderwerp besloot de avond. Advertentie Mol 5-7, Zierikzee ZO KLEEDT DE DE JEUGD ZICH een vlot jack v.a. 55,- „pointer" jack v.a. 95,- een moderne broek v.a. 31,- „Pointer" twillbroek v.a. 50,- (en schoenen gekocht bij Zentrasport)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3