Vier Nederlandse journalisten IKON-tv om het leven gekomen Woningmarktsituatie vertoont duidelijke trekken met dertiger jaren AGENDA installatiebedrijf LEEUWEN EN BEREN WREED NIEUWS Onderzoek naar dood journalisten Bitter incident in El Salvador LAATSTE NIEUWS Leger schoot Nederlanders dood WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Professorale stem over volkshuisvesting deunloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SAMEN 2 Duidelijk meer dan vroeger heb ben professoren in deze tijd werk als analisten van het maatschappelijk gebeuren. Ze kunnen dit vaak beter dan politici, zulks op grond van gespecialiseerde kennis, maar vooral doordat zij van de doorgaans rijk ge schakeerde problematiek, wat meer afstand kunnen nemen. Dat die professoren vaak bezwij ken aan de verleiding uit hun analy ses konklusies te trekken c.q. er voorspellingen aan te verbinden, is begrijpelijk. Zo ontmoet men leven dige professorale debatten over de mogelijkheden tot gezondmaking van de ekonomie; kranten tv- en ra dioprogramma's staan er bol van. Op het gespecialiseerde terrein van de volkshuisvesting valt ditmaal ook een professorale stem te be luisteren. De Delftse hoogleraar prof. dr. ir. H. Priemus ziet op het terrein van de volkshuisvesting heel wat leeuwen en beren. Een saillante opmerking zijnerzijds geldt de verge lijking met de groeiende leegstand van huizen, zulks in vergelijking met de krisis in de dertiger jaren. Wie die tijd bewust heeft beleefd, weet dat toenmaals die leegstand enorm was. Een soortgelijke ontwikkeling doet zich ook thans voor, met als parallel verschijnsel, dat het percentage „ei gen woningen" dalende is. Symptomatisch in het „huizen- vlak" zijn thans ook de problemen, die velen hebben de woonkosten te financieren. Daartoe worden allerlei maatregelen getroffen, maar uitein delijk - zij het uitgesmeerd over lan gere termijn - moeten hypotheek- kosten worden opgebracht en dat valt velen (te) zwaar. Huren blijven noodgedwongen hoog en een vraag is dan ook of alle in de toekomst te bou wen huizen wel zullen worden be woond, althans door mensen die ook inderdaad de huurlasten c.a. zullen kunnen dragen. De groei trouwens - ook een profes sorale opmerking - is uit de bevol king, zodat het aanbod van „begin nende bewoners" geringer wordt naarmate de jaren verstrijken. De zegsman rept echter niet van de dui delijke woningverdunning waarvan de laatste jaren sprake is. Jeugd im mers gaat sneller zelfstandig wonen en het verschijnsel samenwonen en echtscheiding heeft - los even van ethische overwegingen - in elk geval wél invloed op het bewoningspa- troon. Hoe ook, de professorale opstelling van een en ander en zijn eindkonklusies zijn niet opwekkend. „Volkshuisvesting komt er in de ko mende jaren niet zonder kleerscheu ren af. Wie anders denkt moet op een bittere teleurstelling worden voorbe reid". De lijnen van het bittere gezicht van El Salvador zijn deze week scherp in Nederland doorgedrongen door de dood van vier televisiemen sen, die voor de IKON een reportage samenstelden over de gebeurtenissen in dit verscheurde land. Vier ge- engageerde nieuwsmensen zijn slachtoffer geworden van hun plicht, maar ook van de erbarmelijke om standigheden in dit Midden-Ameri kaanse land, waar guerilla's een wanhopige strijd voeren tegen het re geringsleger van diktator Duarte, gesteund, helaas met Amerikaanse wapens. Er zal wellicht wel\en on derzoek komen, maar vast staat tm al wel, dat de sympathie, die de leden van de tv-ploeg koesterden voor de guerrilla's hen noodlottig is gewor den. Vooral Koos Koster was een uiterst ge-engageerd mens, die destijds reeds bij de val van Allende in Chili, er bij was en ook op de schandelijke gebeurtenissen in dat land wees in artikelen van zijn hand. Samen heeft hij geleden met de strijders, samen ook gelachen om de pompeuze arrogantie van de macht hebbers en nu is hij - met zijn ploeg genoten - omgekomen. Wreed DEN HAAG, 18-3. Minister Van der Stoel van buitenlandse zaken heeft donderdag de Nederlandse ambassa deur in Mexico, mr. J. C. P. Baron Speyart van Woerden, opdracht gege ven naar El Salvador af te reizen om een onderzoek in te stellen naar de ware toedracht van de dood van vier IKON-medewerkers. Baron Speyart van Woerden is tevens ambassadeur in El Salvador. Dit heeft een woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken in Den Haag vrijda gochtend vroeg bekendgemaakt. SAN SALVADOR/DEN HAAG, 18-3. Bij een vuurge vecht tussen guerrillastrijders en het leger in het noor den van El Salvador, woensdag, zijn vier Nederlanderse journalisten gedood. Dit heeft het ministerie van buiten landse zaken donderdagavond bevestigd. De vier zijn, zo deelde de IKON desgevraagd mee, Koos Koster, korrespon- dent voor de IKON in Mexico-stad, Jan Kuiper, die freelance voor de IKON werkte, cameraman Joop Willemse en geluidstechnicus Hans ter Laag. De vier werkten in El Salvador voor de IKON aan een reportage over de strijd tussen de linkse guerrillabeweging en het regeringsleger, zo deelde de IKON mee. Er waren voor deze omroep zes journalisten in El Salvador. Twee andere bevonden zich donderdagmorgen ergens anders in het land. Een woordvoerster van het mi nisterie van buitenlandse zaken ver klaarde dat de Nederlandse ambas sade in Mexico-stad door het Salva- doriaanse ministerie van buitenland se zaken officieel in kennis is gesteld van het omkomen van vier Neder landse journalisten. El Paraiso Het Amerikaanse persbureau UPI deelde mee uit niet-officiële bron te hebben vernomen dat de vier zijn ge dood in de buurt van het stadje El Pa raiso in de provincie Chalatenango, 60 km ten noorden van de hoofdstad San Salvador. „Ontzetting" Volgens het ministerie van buiten landse zaken zijn de vier woensdag gedood. Ze zijn omgekomen in het dorpje Santa Rita in de provincie Chalate nango, maar over de omstandighe den waaronder kon de woord voerster nog geen mededelingen doen. Minister Van der Stoel heeft volgens de woordvoerster met „ont zetting" kennis genomen van het be richt. Koos Koster zat vorige week een dag in de gevangenis in San Salva dor, zo deelde de IKON mee. Te nauwe banden Hij zou „te nauwe banden" hebben gehad met het linkse verzet. Woens dag werd door de extreem-rechtse „anti-communistische alliantie'"'in El Salvador een communiqué uitge geven waarin 35 buitenl^trasé. jour nalisten met de dood werden be dreigd omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor het internationale prestigeverlies van de junta van bur gers en militairen die in El Salvador aan de macht is. De namen van de vier Nederlanders stonden echter niet op deze lijst. Over de omstandigheden waaron der de vier werden gedood is nog niets naders bekend. Een woordvoer der van de IKON verklaarde uit San Salvador te hebben vernomen dat er in de streek Chalatenango geen ge vechtshandelingen plaatsvonden de afgelopen dagen. Er zouden ook een aantal Ameri kaanse journalisten zijn gedood, maar hierover was geen bevestiging te verkrijgen. De omgekomenen De 46-jarige Koos Koster was free lance IKON-correspondent in Mexico-stad voor Midden- en Zuid- Amerika. Jan Kuiper (39) was kor- respondent in de Bondsrepubliek Duitsland voor de IKON en werkte sinds anderhalf jaar freelance. Joop Willemse (begin 40) en Hans ter Laag (25), de technici, waren eveneens freelance-medewerkers Een medewerkers van de IKON- rubriek Kenmerk verklaarde don derdagavond dat hij de Salvadori- aanse regering verantwoordelijk houdt voor de dood van de vier „tot het tegendeel" bewezen is. PARIJS. De algemeen-direkteur van de Franse handelsonderneming „Parijs-Suisse" heeft woensdag in Parijs bekend dat hij een mede directielid met een briefpriem heeft doodgestoken. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Wein berger, heeft donderdag verklaard dat de regering-Reagan geen stationering van Sowjet-kernraketten op Cuba zul dulden. SAN SALVADOR, 19-3. Het Salva- doriaanse regeringsleger heeft de vier Nederlandse journalisten dood geschoten. Dit is door het ministerie van defensie in San Salvador be kendgemaakt. In een officiële ver klaring staat dat de vier werden ge dood toen zij samen met guerril lastrijders in het noorden van het land reisden. Zaterdag 20 en zondag 21 maart Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 2693 neemt waar voor Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Zevengetijstraat 43, Zierikzee, tel. (01110) 5023, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Kerkweg 17b, Nieuwerkerk. Tel. (01114)2836, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster C. v. d. Have, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theëk. 19.30 - 20.30 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. DEN. HAAG, 16-3. pc echte klap op de hypotheek markt als gevolg van de teruggang van de eigen- woningsektor komt nog. Dit zegt de Delftse hoogleraar volkshuisvesting prof. dr. ir. H. Priemus in een artikel in het blad Ekonomisch-statistische berichten van deze week, 4— Priemus, die in zijn artikel een reeks overeenkomsten signaleert tussen de krisis van de jaren dertig en de huidige krisis, voert aan dat de hypotheek markt tussen 1978 en 1981 ineenzakte van 32,7 miljard gulden tot 22,5 miljard. Vorig jaar, zo heeft heeft het CBS een week geleden bekendgemaakt, is de hy potheekmarkt voor woningen met nog eens 26 procent verder ingestort. Volgens de hoogleraar zal de vraag naar koopwoningen verder dalen, vooral in de nieuwbouwsektor. De huursektor zal daarvan weliswaar profiteren, maar niet in die mate dat de „vrije val" van de koopsektor zal worden gestopt, meent Priemus. In 1979 was 64 procent van alle wo ningen in Nederland partikulier ei gendom. Het jaar daarop zette de te ruggang in: het percentage eigen wo ningen daalde naar 56. Medio vorig jaar was het verder gezakt naar 45, aldus Priemus. In de jaren dertig is een soortlijke ontwikkeling in de annalen van de volkshuisvesting opgetekend. Gedwongen verkopingen Ook het aantal gedwongen verko pingen van woningen door de hypo theekbanken, de zogenoemde exeku- ties, zal blijven stijgen, meent pro fessor Priemus. In dit verband merkt hij op dat de ideeën die op het ogen blik in de samenleving cirkuleren over oplossingen voor betalingspro blemen van huishoudingen die hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen opbrengen (verlengingen van de looptijd van de lening, bijschrij ving van de rente en stapsgewijze rente-aanpassingen), lapmiddelen zijn. Minder mobiliteit Door teruglopende arbeidsmobili teit (het minder vaak veranderen van baan), een gevolg van ekonomische stagnering, valt tevens de mobiliteit op de woningmarkt terug, aldus de hoogleraar uit Delft in Ekonomisch- statistische berichten. Evenals in de jaren dertig gaan steeds meer men sen twijfelen aan het nut van verhui zen. Vooral de verhuisbewegingen in en naar de koopsektor verminderen. Volgens Priemus moeten verhui zingen worden gezien als investerin gen. „Zoals een ekonomische stagna tie het investeringsgedrag van onder nemers negatief beïnvloedt, wordt ook het investeringsgedrag (en met name het verhuisgedrag) van huis houdens beknot", aldus Priemus.. Was er in 1975 nog sprake van 678.000 verhuizingen, in 1980 verhuisden - nog maar - 554.000 huishoudens. Al weer overeenkomstig de gang van zaken vijftig jaar geleden, neemt tegenwoordig de leegstand fors toe. Naar het inzicht van Priemus zal de ze leegstand vooral bij nieuwbouw woningen snel stijgen. Een teken aan de wand is volgens hem het werkje „Bouwen voor de leegstand" van de Amsterdamse fe deratie van woningkorporaties, waarin staat dat de belangrijkste op drachtgevers in-.de woningbouw in Amsterdam zich zorgen maken over een snel toenemenden kans op nieuwbouw-leegstand. Thans, aldus Priemus, staan er on geveer 110.000 woningen officieel leeg. Dit cijfer zal evenwel een onder schatting zijn van de realiteit. „Voor het geval dat ooit leegstandsregisters worden aangelegd die bescherming tegen kraken bieden, voorspel ik een explosie van de officiële leegstand", schrijft hij. Beginners Tot slot merkt hij op dat na 1990 de stroom van beginners op de woning markt zeer gering zal zijn, omdat de geboortecijfers in de achter ons lig gende jaren laag waren. Dit zal tot gevolg hebben dat de vraag naar wo ningen sterk daalt, zo niet geheel wegvalt, aldus Priemus. Gunstig voor de werkgelegenheid in het alge meen, rampzalig voor de werkgele genheid in de bouw, noemt hij dat. Zijn slotkonklusie luidt dat het mi nisterie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in de komende jaren flink zal moeten pompen om het verzuipen van de volkshuis vesting tc voorkomen. „Wie veron derstelt dat de volkshuisvesting er de komende jaren zonder kleerscheu ren vanaf komt. moet op een bittere teleurstelling worden voorbereid", aldus de hoogleraar. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Concertzaal. Uitvoering G.V. „Delta Sport". 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Ouder avond J. L. de Jongeschool. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Renesse Wapen van Zeeland. Alg. ledenverga dering Landelijke rijvereniging en ponyklub „Westelijk Schouwen". 20.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 19.00 - 23.00 uur. Zaterdag 20 maart Zierikzee Kantine Sociale werkplaats „De Zuidhoek". Jaarvergadering Alge mene Nederlandse Invalidenbond afd. Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarfeest C.J.V. 19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Verkoping Try- fosa. 14.00 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 14.00 - 23.00 uur. Zondag 21 maart Zierikzee Sporthal Onderdak. Kennismakings bijeenkomst jeugd ltc Zierikzee. 10.00 uur. Maandag 22 maart Zierikzee Stadhuis. Kommissie Publieke Wer ken. 19.30 uur. Poststraat 25. Lezing Joke Enserink, voetreflexologie", 20.00 uur. „Huis van Nassau". Verkiezingsbij eenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Gekroonde Suikerbiet, thema-avond vrouwencafé, 20.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afd. Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Woensdag 24 maart Zierikzee Theo Thijssenschool. Speeltuinver eniging „Malta". 19.30 uur. Nieuwerkerk Geref. Kerk; ledenvergadering, 19.45 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis, ledenvergadering School met de Bijbel, 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag 27 maart Zierikzee Bovenzaal Geref. Kerk, expositie lego-modellen, 13.00-17.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw; C.P.B.- afdeling, 19.45 uur. Woensdag 31 maart Brouwershaven Zaal Ringelberg, VARA gespreks-. groep Schouwen-Duiveland, 20.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 19 maart film: „Bom Inno cent". 20.00 uur. 16 jaar. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUiSAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Bijkomend gunstig verschijnsel van de komende verkiezingen, is dat er weer meer echtparen op straat ko men, soms zelfs arm in arm op weg naar het stemhokje. In het stemlo kaal worden de echtelieden weer ge scheiden uiteraard, maar op straat is het soms net of ze op reis gaan. Er zijn nu eenmaal heel wat mannen, die zelden of nooit met hun ega stap pend over straat gaan. Misschien wel op de fiets, misschien wel samen in de auto en tijdens een zuinig zondag middag-wandelingetje, maar ,,zo maar in de week", samen lopend de straat op, dat gebeurt allemaal niet zo vaak. Opvallend in het stemlokaal - en dat zal weer wel zo zijn - is het opti misme van degenen, die het bureau bezetten, ondanks de nood der tijden. Opvallend is dat de kleuren op het politieke palet in het stembureau zijn gemengd. Rechts zit naast links en links naast rechts derhalve, maar iedereen is vol goede moed en iede reen zit ook stiekum naar de middag boterham te verlangen, of wordt er iets warms opgeschept, dat zou ook kunnen. Aan te nemen valt dat ook de maal tijd gezamenlijk wordt gebruikt en dat werkt verbroederend en ver- zusterend. Mensen die kort tevoren in de raad elkaar nog een beetje de mantel hebben uitgeveegd, laten daar in het stembureau niets meer van merken. Ze zitten zo gezegd - in hetzelfde schuitje en varen op de stroom van de dag. Ondanks deze door de bezetters" geschapen ont spannen sfeer, zijn er nu al mensen - zelfs voor de tv - die luidruchtig be weren, niet te gaan stemmen, omdat het toch allemaal maar één pot nat is; de politieke partijen hun beloften niet waar zouden maken en je het verschil niet meer merkt tussen rood en blauw. Dat is natuurlijk ontzettend dom van die mensen, want wie niet stemt, stemt toch. Dan gaat - bij wijze van spreken - een ander met zijn of haar stem „schuiven" en kunnen er resul taten uit de bus rollen, die men al he lemaal niet heeft gewild, 't Zou bij voorbeeld voor de Polen best fijn zijn, als die ook zo in staat gesteld werden om te stemmen. Zo'n land moet men er even bijhalen, om het voorrecht van stemmen weer eens te beseffen. Nee, of liever ja, toch maar (samen) naar het stemlokaal. Er steekt ook best een folkk)ristisch element in; 't hoort er bij, omdat „we" nu eenmaal god zij dank nog in een vrij land le ven. Én natuurlijk toch nog even opletten. Niet dus zoals die vrouw vier jaar geleden, die haar hokje ver liet en - tot verbazing van de bureau bezetting - uitriep: o'k heb het ver keerd gedaan; mag ik nog eens?" Maar dat ging natuurlijk mooi niet door. want het lijkt soms wel eens anders, maar verkiezingen zijn een serieuse zaak en met het potlood in de hand. moet men de grijze hersen celletjes natuurlijk wel even laten werken. Dan komt hel wel goed! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2