Wisseling bodemdiepte in Oosterschelde moet worden gestabiliseerd VVV Renesse verwacht meer toeristen komende zomer DE ZIERIKZEESCHE COURANT Uit voorzorg voor pijlerdam pi an Het Van der Louw Geldauto gestolen De Pershing-2- raket Algemene voorjaarsvergadering ZIERI EESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 19 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23084 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zilveren jubileum bij de Deltadienst SCHOUWEN-DUIVELAND NOORD-BEVELAND. Met het oog op de bouw van de pijlerdam is het noodza kelijk, dat uit voorzorg een instabiel bodemgebied in de monding van de Oosterschelde wordt gestabiliseerd. Dit gevoelige deel van de bodem, dat een sterke diepte wisseling kent, bevindt zich namelijk op geringe afstand van de toekomstige stormvloedkering. Het ligt op inge- veer een kilometer uit de as van de pijlerdam, aan de Oosterscheldezijde van de Noordbevelandse oever. De gezamenlijke projektgroep Bewaking Noordbevelandse Oever van Rijkswaterstaat en Waterschap is bezig met de voorbereiding van een plan tot stabilisatie van die diepteverschillen, die ontstaan door een wisselwerking van aanzanding en afschuiving. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (Dij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11% Spaarbiljetten t/m 10,5% NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 DEN HAAG, 18-3. Minister Van der Louw van c.r.m. vindt niet dat zijn plan om werkloze jongeren voor ge meenschapstaken in te zetten vrij blijvend is, nu daarin geen sankties zijn opgenomen als zij daaraan niet willen meedoen. Hij zegt dat in de diskussienota die hij donderdag on der de titel ,,werk mee" aan staatsse cretaris Dales van sociale zaken heeft aangeboden. Van der Louw denkt met zijn plan enkele tiendui zenden jongeren te bereiken. Het probleem van de werkloosheid en met name de jeugdwerkloosheid rechtvaardigt een dringend appel tot medewerking aan al degenen die er toe kunnen bijdragen dat de kwalij ke gevolgen van de werkloosheid worden weggenomen op een manier die de leefbaarheid van de samenle ving verbetert en de maatschappelij ke weerbaarheid van de betrokken jongeren en hun kansen op de ar beidsmarkt versterkt. Dat ontslaat de regering niet te werken aan een blijvende aanpak van de werkloos heid, aldus Van der Louw. MOSKOU. Een vooraanstaand lid van de Poolse per bedrijfstak georga niseerde vakbonden, Eugeniusz Mel- nicki, heeft dondedag verklaard dat zijn land moet terugkeren naar het Russische model van de eenzuilige vakbond. Voorlichter Leo Kneepkens van Rijkswaterstaat deelde desgevraagd mede, dat het plan in de loop van dit jaar zal worden gepresenteerd aan de betrokken instanties, zoals Water schap Noord-Zuid Beveland en de di- rektie Zeeland van Rijkswaterstaat. De betreffende werkzaamheden zul len dan in de komende jaren worden uitgevoerd. Dit instabiele deel van de Ooster- scheldebodem is al een van oudsher bekend staand probleem, want reeds in 1890 werden daartegen de eerste verdedigingsmaatregelen genomen. Met tussenpozen van enkele jaren hebben daar steeds dergelijke ver schuivingen plaatsgevonden. De laatste verschuiving deed zich eind december voor. Intensieve kontrole Het betreffende gebied wordt daar om nu intensief en reglmatig gekon- troleerd. Er is reeds gekonstateerd dat er inmiddels weer van een gerin ge mate van aanzanding sprake is, maar pas over enkele maanden zal meer duidelijkheid kunnen worden verkregen over de ontwikkeling daarvan. Los van deze zaak wordt dicht bij dit gebied een onderhoudsbeurt aan de Noordbevelandse oever van de Oosterschelde afgerond. Door mid del van bestortingen is de dijk daar weer verstevigd, een gebruikelijke en geregeld terugkerende werkzaam heid. STEENWIJK, 19-3. Om negen uur vrijdagmorgen is bij de Rabo-bank in Steen wijk een auto van deze bank gestolen. In de auto bevinden zich nog een onbekende hoeveelheid geld en waardepapieren. De wagen zou onbeheerd bij het bankgebouw heb ben gestaan, zodat hij vrij eenvoudig kon worden meegenomen. Dit heeft de politie van Steenwijk meege deeld. WASHINGTON, 18-3. Het Ameri kaanse leger is op technische en fi nanciële problemen gestuit bij de ontwikkeling van de Pershing-2 ra ket, maar deze problemen zullen geen vertraging veroorzaken in de stationering van Pershing-raketten in West-Europa, zo heeft een leger- woordvoerder in Washington don derdag meegedeeld. Volgens plan moet eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de stationering van Pershing-2 en Kruisvlucht-raket- ten in West-Europa. De Oosterschelde - ontelbare keren objekt voor fotografen. Soms rustgevend wijds, dan weer onstuimig. Ook onder water wisselend van karakter, zoals een gebied in de monding, dat door aanzanding en afschuiving sterke dieptever schillen kent. Er is een plan in voorbereiding om dit bodemgebied, dicht bij de toekomstige pijlerdam gelegen, uit voorzorg te stabiliseren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie MAASTRICHT. De stakers bij het technisch personeel van het dagblad De Limburger in Maastricht hebben donderdag unaniem besloten de sinds dinsdagavond door de FNV- bond Druk en Papier uitgeroepen staking tot zeker maandag voort te zetten. UTRECHT. De Grafische Bond CNV heeft vrijdagmorgen besloten in te gaan op het verzoek van de werkgevers weer te gaan praten. Een woordvoerder van de bond heeft dit meegedeeld. RENESSE, 17-3. Dinsdagavond hield de V.V.V. Renes se de algemene voorjaarsvergadering in motel congres centrum „De Zeeuwse Stromen". De goed bezochte ver gadering werd geopend door de voorzitter van de V.V.V. de heer Joh. Hanse, die sprak over de verwachtingen voor het komende toeristenseizoen. Men gaat er vanuit dat nog meer Nederlanders dan verleden jaar de vakan tie in eigen land zullen doorbrengen. Door middel van herhaald adverte ren in een dagblad, probeert men als V.V V. Renesse de aandacht op haar werkgebied te vestigen. Duidelijk is wel dat de piek dit jaar zal liggen tus sen 24 juli en 14 augustus. Voor rond de paasdagen, koninginnedag, he melvaartsdag en de Pinksterdagen verwacht men een goede bezetting. Ondanks het feit dat de belangstel- SCHUDDEBEURS. Unieke plaat van mannen bij een zaagstelling aan de Oude Tol. We schatten de plaat van vóór 1914. Herkenbaar zijn o m.. Fierens en C. van Leeuwen ling van de vakantiegangers voor de junimaand wel wat groeit, zou men toch in die tijd graag nog wat meer mensen naar deze streek zien komen. Verder sprak de voorzitter over de grote aantrekkingskracht die de Oosterscheldewerken naar ieders verwachting ook dit jaar weer zal uitoefenen. Hiertoe is de kapaciteit van het Infocentrum op het werk- eiland Neeltjes Jans reeds uitge breid. Horecamensen op Schouwen-Dui- veland hebben gezamenlijk met de streek V.V.V. initiatieven ontplooid om van deze belangstelling voor de deltawerken gebruik te maken om ook geheel Schouwen-Duiveland on der de aandacht te brengen, in het bijzonder ook voor groepen. Tot slot bracht de voorzitter onder de aandacht dat sinds de ingebruik neming van het nieuwe kantoor de drukte sterk is toegenomen. Er zijn daarom maatregelen getrof fen voor de bezetting van het kan toor. In het hoofdseizoen zal men over vier informatrices kunnen be schikken. Het is de bedoeling dat tij dens de topdrukte 's morgens steeds drie informatrices het kantoor be mannen en 's middag twee. Tussen de middag zal het kantoor ook geopend zijn. Jaarcijfers Nadat jaarverslag en notulen zon der opmerkingen werden goedge keurd kwam het financieel overzicht aan de orde. De penningmeester de heer E. Troost legde uit dat de jaar cijfers wat anders op papier waren gezet, dan voorafgaande jaren. Men had hiervoor gekozen om de cijfers voor de leden wat overzichtelijker te maken. Naast een verlies en winstre kening is per 31 december 1981 een balans opgemaakt. Een en ander werd door de penningmeester duide lijk toegelicht. De kaskommissie stelde bij monde van de heer Ruyten- berg voor décharge te verlenen. De nieuwe kaskommissie bestaat uit de heren Zwiers en Van Oost, terwijl de heer J. A. Bom tot reservelid werd benoemd. De heer N. Dalebout gaf toelichti ng op het financieel verslag van de Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. evenementenkommissie. De voorzit ter dankte de penningmeester, de heer E. Troost en de informatrice me- vouw M. Dalebout-v. d. Sloot, die sa men het afgelopen jaar voor het eerst de boekhouding verzorgden, voor het vele werk dat zij daaraan hebben ge daan. Bij de bestuursverkiezing waren de heren L. C. Hoogerhuis en E. Troost aftredend. Beide werden her kozen. Na de pauze werden de evenemen ten die voor de komende zomer op het programma staan besproken. Hierbij werd vanuit de vergadering de wens uitgesproken de wielerronde voor amateurs op 5 augustus in de dorpskern te houden. De evenementenkommissie ver klaard dat men zelf ook hoopt dat dit mogelijk zal zijn. De politie is hiero ver adives gevraagd, omdat een eventuële wielerronde in de dorps kern voor het verkeer nogal wat pro blemen met zich meebrengt. Hoe het uitpakt is in dit stadium nog niet te zeggen. De wielerronde komt er in elk geval of in de dorpskern of in de polder. Evenemententerrein Verder kwam uit de evenemen tenkommissie de wens naar voren om over een vast, verhard evenemen- tenterreintje te kunnen beschikken. We hebben ideeën genoeg, aldus de evenementenkommissie bij monde van de heer Schults, maar door ge brek aan een geschikt terrein kunnen veel plannen niet worden gereali seerd. Bij de rondvraag werd de moge lijkheid naar voren gebracht om langs de toegangswegen naar Schou wen-Duiveland en Infopost te reali seren zoals die langs de rijksweg 58 op Zuid-Beveland. De heer De Regt van de provinciale V.V.V. antwoord de hierop dat het idee op zich zeker niet gek is. Een Infopost, waar dc aspirant be zoekers aan Schouwen-Duiveland in formatie kunnen inwinnen over de bezetting van de rekreatie bedrijven, zou zeker in een behoefte voorzien. Maar, financieel zowel als tech nisch. is een dergelijke post op korte termijn niet te realiseren. Het is zelfs zo, dat de financiering van de info post aan de rijksweg 58 op dit mo ment nog niet rond is. Na afloop van het officiële gedeelte van de avond werd een film vertoond over de non-stop-solo-zeiler Pleun van der Lugt met zijn schip de „Zeeuwse Stromen". WA> ffih P£ Bltr Verwachting tot zaterdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden, ook af en toe zon en vrijwel overal droog; vannacht plaatselijk mist en minimumtempe ratuur rond één graad; middagtem- peratuur ongeveer negen graden; zwakke zuidoostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 23 maart: Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: variabel 3 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min. temp.: 1 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkr.: variabel 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 20 maart Zon op 6.44, onder 18.52 Maan op 4.44, onder 13.00 21 maart Zon op 6.42, onder 18.54 Maan op 5.21, onder 14.05 22 maart Zon op 6.40, onder 18.56 Maan op 5.54, onder 15.15 Nieuwe Maan: 25 maart (11.17) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 20 maart 21 maart 22 maart Doodtij: 11.11 1.02 20 maart 23.50 12-.38 13.49 4.38 17.26 5.56 18.39 7.04 19.33 CAPE CANAVERAL. Dondrdag is het aftellen begonnnen voor de derde vlucht van het Amerikaanse ruimte veer temidden van onzekerheid waar het toestel na een week vanaf maan dag 22 maart zal landen, op een baan in New Mexico of in Calfornië.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1