r*% m Totaal overzicht van de drie trekkingen 711e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen Staatsloterij po/tunette FA. VERWIJS ZN. „BERT NEIJENHUIS" Adverteren doet verkopen! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar op te tellen. L—-"De M. de Looze Luxe Paaseieren Losse Paaseitjes Uw warme bakker WEEKENDREKLAME: Moccapunten C£lL1_LDD3 GEMEENTE BRUINISSE GEMEENTE BRUINISSE Uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland ij, 9 CORSETTERIE LINGERIE Lotnummers Eindcyfer(s) Totaal eindigend op: oflotnummer(s): prijzen bedrag: 1 21 81 221 7831 014281 35 85 85 185 1.035 10.085 02 12 018342 053842 096072 096542 50 50 5.000 2.000 5.000 2.000 53 323 643 853 8373 040863 047173 062613 50 400 200 150 1.000 2.000 2.000 2.000 extra prijs serie F troostprijs andere series extra prijs serie P troostprijs andere series 4 94 254 033364 033364 061944 064764 064764 083014 15 65 215 100.015 2.015 5.015 500.015 5.015 50.015 15 115 985 012435 025585 035225 073265 50 450 100 5.000 50.000 25.000 5.000 66 436 896 036036 055966 085036 50 100 400 5.000 2.050 2.000 017 567 9037 28977 070357 1.000 75 2.000 2.000 5.000 extra prijs serie P troostprijs andere series 338 001278 031838 031838 071658 200 100.000 250.000 4.000 25.000 extra prijs serie W troostprijs andere series 070609 099799 099799 2.000 100.000 2.000 40 003050 100 2.000 Wanneer op een lot meer dan één prys is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prys het totale prjjzenbedrag vermeld. De pryzen zijn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden Prijzen boven f 1.000 - zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopén en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandagS april 1982. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- overals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt u dan uw lotnummers) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v Collecteur Directie Staatsloterij, Den Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647. Autorijschool VAMOR - M.I. kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 ks in verschillende smaken en prijzen Meelstraat 43 - 't Hoekje Mol 1 Telefoon (01110) 2224 Zierikzee 5fVW\AAAAAAAAAAAA/W%AA/WWW\AAAAAAAAAA? f T modegroep Helder wit jack met kontrastbanen in V-motief. En een nuttige capuchon weggestopt in de kraag. Regenjas met drukknopen en bindceintuur. En een verborgen capuchon achtereen opstaand kraagje. Jongeman, 22 jaar zoekt werk voor 3 of 4 dagen per week. l.b.v. rijbrwijs Tel. 01112-1978 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, ge let op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij hebben besloten hinderwetvergunning te verlenen aan: 1. de heer J. M. Giljam, Dorpsweg 36 te Bruinisse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een loon-, dors- en sproeibedrijf op/in het perceel Dorpsweg 36 te Bruinisse; 2. de fa. D. van Tuyl, Kerkstraat 4 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het drogen van granen en het opslaan van pootaardappelen op/in het perceel Dorpsweg 30. De beschikkingen, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 19 maart 1982 tot 20 april 1982 op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak buiten kantooruren. Beroep tegen de beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en vóór 20 april 1982 worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 18 maart 1982 Auto- en Motorrijschool Motor: Personenauto: Vrachtauto: eigen of lesmotor Lesprijs per uur 41,50 Schakel of automaat Lesprijs per uur eerste 10 lessen f 31,50 vervolglessen 41,50 Lesprijs per uur f 47,50 Eksamengeld 140,- Hereksamengeld theorie f 60,- Aanvang theoriekursus 19 april Tevens opleiding voor chauffeur- vakdiploma Aanmelden: Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, Tel. 01110-5081-3742; ma, di, do, vrij. van 13.30 uur tot 15.30 uur. Donderdagsavonds van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester en wethouders van Bruinisse; gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne; maken bekend, dat op 26 februari 1982 bij bun een aan vraag is ingediend van bakkerij Spelt b.v., Lange Ring 6 te Bruinisse voor een revisievergunning ingevolge de Hinderwet in verband met het uitbreiden van de brood- en banketbakkerij op/in het perceel Lange Ring 6, ka dastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie F nummer 1507 en 195. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken vanaf 19 maart 1982 tot 20 april 1982 elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur, alsmede buiten kan tooruren na telefonische afspraak en voorts tot het ein de van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur ter inzage. Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder gedu rende voornoemde termijn worden ingediend bij burge meester en wethouders. De ingekomen bezwaarschrif ten worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling al gemene zaken, telefoon 01113-1251, toestel 19) kunnen tot één week voor 20 april 1982 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aan vraag tussen ons college dan wel een lid daarvan, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven om schreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 18 maart 1982 De burgemeester van de gemeente Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschou- wen en van Zierikzee herinnert in verband met de aan staande stemming ter verkiezing van de leden van pro vinciale staten aan de onderstaande bepalingen der kieswet. 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gele genheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te ne men, voor zover hij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeen te, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoem de werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde ver plichting van de werkgever wèl. 2. Op grond van artikel X 9 der kieswet wordt de werk gever die de hierboven vermelde, hem opgelegde ver plichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijfenzeventig gulden. De burgemeesters voornoemd. 18 maart 1982 Kilo verse spinazief 2,29 2 bakjes champignonsf 3,50 H 2 bosjes Hollandse radijsf 2,95 B Bakje verse aardbeienf 2,95 Wegens groot succes 25 vol sap sinaasappelsf 5,00 I Volle doos 125 stuksf 22,50 g Bosje narcissen Bij één bos bloemen Bosje fresia'sf 2,95 1 2 bosjes f 5,00 jj TELEFOON (01114) 2028 Naadloze stretch BH's van structuur- lycra. In wit en ivoire. Zonder beugel in cup A-B van f. 22,50 voor f. 17,50. Art.nr. 739-10. Met beugel in cup B-C van f. 27,50 voor f. 22,50. Art.nr. 738-10. Micro stretch slip van structuurlycra van f. 12,50 voor f. 9,90. Art.nr. 939-11. *Mode begint bij Pastunette. SMIII .LG.NNGE DAM 71 ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9