Filosofie over de „nationale paraplu" met gaten Pleziervaart in Zeeland nam belangrijk toe in 1981 Meer auto's op LPG en diesel, minder op benzine Er is al een Adria lichtgewicht voor f4.995.'* 5 CBTB-Zuid-West-Nederland De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DE SM0KKELH0EK" ^™BeZ62S9e R ksweQ3 Ware veldslag in Brussel Weer varen op Antwerpen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 maart 1982 Nr. 23083 DEN HAAG, 16-3. De Nationale paraplu gaat steeds meer gaten vertonen, waardoor we, als we niet oppas sen, steeds meer van de regen in de drup komen". Met deze woorden opende voorzitter Blokland de vergade ring van het Hoofdbestuur van de C.B.T.B.-Zuid-West- Nederland. ,,In de achter ons liggende periode zijn steeds meer mensen gewend geraakt aan een grote, alles dekkende paraplu. Het was niet meer nodig om er een ei gen paraplu op na te houden. Het Nationaal Collectief zorgde voor bescher ming. De grote paraplu begint echter ga ten te vertonen en voor diegenen die niet meer gewend zijn een eigen para plu te dragen is dat een moeilijke zaak. Het wordt weer tijd zelf een pa raplu te zoeken. Dat vraagt voor ve len een verandering van denken en handelen, echter niet alleen voor het eigen belang maar ook voor dat van de anderen". Impopulaire maatregelen Voorzitter Blokland schetste hier mee de problemen waarin deze ver zorgingsstaat verkeert. ,,De wel vaart stabiliseert de besteding van de gelden vraag in toenemende mate een afweging van belangen. Het is nu zaak om de (politieke) moed te tonen om impopulaire maatregelen te tref fen om op langere termijn daarmee de ekonomie weer gezond te maken. Dat vraagt een grote inzet van ieder een in de samenleving, en dus ook van onze organisatie. Hoe moeilijk het ook is, we zullen moeten blijven proberen de lange termijn visie als basis voor ons beleid te hanteren. Het probleem is echter dat allerlei onverwacht en vaak ingrijpende ont wikkelingen ons dwingen en op kor te termijn beslissingen te nemen. Eén voorbeeld daarvan is de aard- gasprijsdiskussie, maar ook de Brus selse prijsvoorstellen kunnen we noemen. Flitsen uit het buitenland BEIROET. De tweede-sekretaris van de Britse ambassade in Beiroet, Mohammad Mokdad, wordt sinds maandag vermist. Naar een woord voerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekend maakte, hebben inmiddels „onbe kenden" kontakt met zijn familie op genomen waarbij zij een losprijs eisten. BRUSSEL. Een betoging van me taalarbeiders in Brussel is geëindigd in een veldslag tussen politie en beto gers. Enkele tientallen betogers en agenten werden gewond. PARAMARIBO. In verband met de verijdelde couppoging worden in Su riname steeds meer personen aange houden. Een precies aantal is niet be kend. Sommigen van de aangehou den personen blijven na verhoor ge detineerd, anderen worden weer naar huis gestuurd. LONDEN/BELFAST. Na een reeks bomaanslagen in Noord- Ierland waarbij een 11-jarige jongen gedood en 36 mensen werden ge wond, hebben protestantse extre mistische groeperingen gewelddadi ge vergeldingsakties tegen het Ierse Republikeinse leger aangekondigd. BRUSSEL. De ministers van eko- nomische zaken van de EG hechten er grote waarde aan dat de olievoor raad in de gemeenschap op een hoog peil blijft. Op korte termijn zullen we knopen moeten doorhakken. De gevolgen zijn moeilijk te overzien. We zullen deze periode in goed overleg en eens gezind moeten doorkomen en we zul len trachten er het beste uit te halen. Met de kritische steun van alle be trokkenen kan dat lukken", aldus de voorzitter Blokland. KUALA LUMPUR. Nederland heeft iets goed te maken in Maleisië omdat een Nederlands adviesbureau betrokken is geweest bij een mislukt havenprojekt. SAN JOSE. Costa Rica heeft de in beslagneming van een arsenaal met ook Amerikaanse en Westeuropese wapens gemeld, die kennelijk een zending waren bestemd om naar El SalvadoY te worden gesmokkeld. VERONA. De leider van de Itali aanse stadsguerrillabeweging Rode Brigades die de ontvoering van de Amerikaanse Navo-generaal James L. Dozier koördineerde, heeft dins dag zijn verhaal gedaan. PRETORIA. Wachters in het Natio nale Krugerpark hebben drie man nen uit Mozambique doodgeschoten die van wildstroperij werden ver dacht. BEIROET. Een bomaanslag die in Beiroet werd gepleegd bij het ge bouw van de vertegenwoordiging van Egypte, heeft een dode geëist en 15 gewonden. Aanvankelijk was ge meld dat er vier doden waren. Ver scheidene gewonden zijn er ernstig aan toe. MEXICO-STAD. Linkse querrille- ros in Guatemala hebben bekendge-, maakt dat zij een strijd ontketenen, tegen de gekozen president van het land, Anibal Guevara. SALISBURY'. Een rechtbank in Zimbabwe heeft twee. Franse ex- huurlingen veroordeeld tot de doodstraf wegens moord met voorbe dachte rade op een Westduitse koffie planter vorig jaar in Zimbabwe. PRETORIA. In de eerste tien maanden van vorig jaar heeft Zuid- Afrika het rekord aantal van 34.688 immigranten uit voornamelijk Zim babwe en GrooLBrittannië ontvan gen, zo heeft de regering in Pretoria dinsdag bekendgemaakt. BRUSSEL. De Belgische stad Luik is op 1 april failliet als de overheid er niet voor zorgt dat de bijna lege ge meentekas wordt aangevuld. Burge meester Edouard Close zei in de ge meenteraad dat Luik al zijn betalin gen op 1 april zal moeten beëindigen, omdat er geen geld meer is. SAN SALVADOR. In en rond de Salvadoriaanse hoofdstad Salvador werd voor de tweede achtereenvol gende dag gevochten. De strijd volgt op waarschuwingen van het linkse verzet voor een algemene opstand volgende week. BILBAO. In verscheidene steden in Spanje hebben vrouwen gede monstreerd tegen het abortusproces dat in Bilbao wordt gevoerd. In Bar celona raakten twee vrouwen lich ge wond bij een demonstratie waaraan ongeveer 100 vrouwen deelnamen. ANKARA. De Turkse regering heeft toegegeven dat vijftien van ter reurdaden verdacht gevangenen die op een lijst van Amnesty Internatio nal voorkwamen aan de gevolgen van folteringen zijn bezweken. JERUZALEM. De Egyptische mi nister van buitenlandse zaken, Ka- mal Hassan Ali, heeft meegedeeld dat de Israëlische premier, Mena- chem Begin, zijn uitnodiging aan pre sident Hosni Mubarak heeft her haald en dat het Egyptische staats hoofd zal komen. BONN. De Libische leider, kolonel Moammar Gaddafi, heeft in het ge heim een onderhoud gehad met lei ders van de vredesbeweging in West- Duitsland en hun financiële en ideo logische steun aangeboden. BRUSSEL. „Meer dan eenzevende van de Afghaanse bevolking leeft als vluchteling in een van de buurlanden en de vluchtelingenstroom blijft on- verminder aanhouden". Dat zei woensdag in Brussel een vertegen woordiger van het Afghanistancomi- té. Advertentie *\AAAAAAAAA*UWW\AA#*AAA#Wg Fiets en bromfiets OTTERLO, 17-3. Voor zowel de fiets als de bromfiets staat een betere markt voor de deur. Een direkte negatieve invloed van de huidige ekonomische si tuatie op deze markt is niet te verwachten. De fiets en de bromfiets passen helemaal in het bestedingspatroon van de konsument anno 1982. Deze op timistische uitspraken deed voorzitter Van Drie van de Ne derlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandela- ren (NCBRM) woensdagmor gen op de jaarvergadering van de organisatie in Otterlo. DEN HAAG, 17-3. Het aantal auto's dat op dieselolie rijdt is gestegen met ongeveer twaalf procent en het aantal auto's dat LPG als energiebron heeft met twintig procent, terwijl het totale personenautopark met slechts twee procent groeide. Dit kan worden opgemaakt uit de „voorlopige rekening over 1981", die de minister van financiën aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Het gevolg van een en ander was dat het aantal auto's dat zich op benzine voortbeweegt is gedaald. Het mi nisterie heeft dat kunnen merken aan de daling van de opbrengsten aan accijns op benzine met 25 miljoen gulden en een stijging van de accijns op dieselolie en dergelijke met acht tien miljoen gulden. Door het inzakken van de verkoop van nieuwe auto's daalden ook ande re opbrengsten van het minister van financiën. De bijzondere verbruiks belasting op personenauto's bracht 66 miljoen gulden minder op, de mo torrijtuigenbelasting 17 miljoen en de opcenten rijkswegenfonds acht tien miljoen. De komfortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6,'s nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekken gasvuuren watervoorziening. Veel kast-en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij onS m n n w m® •ine). BTW en allcveringskoslcn. BRUSSEL, 16-3. Nadat de kruit dampen in Brussel waren opgetrok ken, de gewonde rijkswachters en staalarbeiders naar ziekenhuizen waren afgevoerd en een tweetal paarden was afgemaakt, omdat ze bij charges een been hadden gebroken, kon de trieste balans van een de monstratie die dinsdag uiterst vrede lievend was begonnen worden opge maakt: twee zwaargewonde rijks wachters, vier zwaargewonde beto gers en verder bijna tweehonder licht gewonden. De geschatte schade na de veldslag: ongeveer een miljoen gul den. Reeds in de vroege uren waren de betogers, voor het merendeel staalar beiders uit de provincie Luik, naar Brussel gekomen om zich te forme ren voor de betoging waarmee ze tot uiting wilden brengen dat ze op zeer korte termijn overheidssteun willen. KUALA LUMPUR. Premier Van Agt is bij nieuwe verkiezingen be schikbaar als lijsttrekker voor het CDA. In Kuala Lumpur zei de minister-president desgevraagd dat hij, ongeacht de ontwikkelingen, ter beschikking staat van zijn partij. Op de vraag of daartoe ook het lijsttrek kerschap behoort zei Van Agt: „geen enkele uitzondering". WASHINGTON. De Amerikaanse zesde vloot in de Middellandse Zee houdt de komende zes maanden oefe ningen in de Golf van Syrte voor de Libische kust, ondanks waarschu wingen daartegen van de Libische leider, Gaddafi. Dit heeft de Ameri kaanse -minister van marine, John Lehman, bekendgemaakt. MANAGUA/WASHINGTON. De regering van Nicaragua heeft alle grondwettelijke rechten opgeschort en voor 30 dagen de noodtoestand af gekondigd „als antwoord op door de Verenigde Staten gesteunde terro ristische daden". MOSKOU. De Sowjetrussische staat- en partijleider, Leonid Brezjn- jev, heeft op de opening van het vak bondscongres in Moskou kritiek op het werk van de vakbonden in de So wj et-Unie geleverd. Volgens Brezjnjev funktioneren zij „kenne lijk niet werkzaam t KUALA LUMPUR. Premier Van Agt en de staatssekretarisen Van den Broek (buitenlandse zaken) en Dik (Ekonomische zaken) hebben hun be zoek aan Maleisië afgesloten zonder keiharde orders voor het Nederland se bedrijfsleven. WASHINGTON. De Amerikaanse overheid laat een Hollywood-achtig decor maken van het Witte Huis en andere gebouwen in Washington voor de opleiding van agenten van de Geheime Dienst die met de bescher ming van de president van de Vere nigde Staten zijn belast, zo is dinsdag uit veiligheidskringen in de Ameri kaanse hoofdstad vernomen. SJARM-EL-SJEIK. Woensdagmor gen zijn op de basis van Sjarm-el- Sjeik in het zuiden van Sinai 400 sol daten aangekomen van de Ameri kaanse 82e luchtlandingsdivisie die het eerste contingent vormen van de internationale vredesmacht voor het schiereiland. ANTWERPEN, 16-3. De stakihgs- aktiviteit in de havens van Antwer pen is dinsdag rond half negen ge deeltelijk opgeheven. Dat houdt in dat dc Royersluis bij Antwerpen, met een afmeting van 180 bij 22 me ter, weer schepen kan behandelen die nu nog op de rede van Vlissingen lig gen te wachten om te mogen varen naar Antwerpen, aldus het Neder landse lood wezen in Vlissingen. GENÈVE. De permanente Ameri kaans-Russische Kommissie die toe zicht moet houden op de naleving van het Salt-I-akkoord ter beperking van de strategische bewapening heeft dinsdag haar werk in Genève hervat. Dit werd woensdag verno men van de Amerikaanse diploma tieke missie in Genève. NEW YORK. Een groep deskundi gen op het terrein van de internatio nale politiek, onder wie drie voorma lige ministers van buitenlandse za ken van de Verenigde Staten, heeft ervoor gepleit dat Amerika zijn poli tiek jegens de Verenigde Naties her ziet. PARAMARIBO. Bij het onderzoek naar de verijdelde poging tot staats greep is een dodenlijst aangetroffen. Op de lijst komen de namen v.oor van tientallen burgers. Dat heeft het ANP uit goed ingelichte kringen ver nomen.' PARAMARIBO. In Paramaribo is woensdag dr. Harry Oenrawsingh aangehouden. Harry Öemrawsingh is de tweelingbroer van prof. Baal Öemrawsingh. Harry Öemrawsingh werd meegenomen door de militaire politie één uur voor de lijkverbran ding van zijn broer. PARAMARIBO. Het militair gezag van Surimane heeft Surendre Ram- bocus gearresteerd, een van de lei ders van de couppoging die vorige week werd ondernomen. Dit heeft het Surinaamse persbureau SNA woensdag bekend gemaakt. BANGKOK. Nederland is bereid een miljoen gulden uit te trekken ten behoeve van een onderzoek naar mo gelijkheden om arme boeren in Noord-Thailand voortaan koffie te laten verbouwen in plaats van opi um. ATHENE. De Griekse minister van cultuur, de voormalige actrice Meli- na Mercouri, heeft verklaard dat het oudheidkundig erfgoed van Grieken land weliswaar de wereld toebe hoort, maar dat de naar het buiten land verdwenen kunstschatten, zoals de beelden van de Atheense Acropo lis, terug moeten komen naar Grie kenland. NAIROBI. Internationale hülpver- lende instellingen en de regeringen van de arme landen in Afrika zijn verantwoordelijk voor de kritieke toestand waarin de voedselvoorzie ning van het zwarte werelddeel ver keert. Deze mening geeft de wereld- voedselraad (WFC) in een rapport dat in juni zal worden besproken op een internationale ministersconferentie in Mexico. Buurtbus succes DEN HAAG, 17-3. De buurt bus - een alternatieve vorm van openbaar vervoer waarbij de chauffeurs vrijwilligers zijn - is een sukses geworden. Dit zeggen de opstellers van een evaluatierapport van het mi nisterie van verkeer en wa terstaat, dat onlangs is ver schenen. Het aantal reizigers komt gemiddeld overeen met de verwachting, waarbij is uit gegaan van ongeveer 1000 rei zigers per projekt per maand. Op het moment van telling wa ren er 49 bussen in gebruik met een gemiddelde bezetting van 1060 reizigers per projekt per maand, aldus het ministerie De buurtbus rijdt in dunbe volkte gebieden waar voor heen geen openbaar vervoer (meer) was en geeft aansluiting op spoor- en buslijnen in de omgeving van het buurtbusge- bied. Momenteel rijden er 55 buurtbussen in Nederland. Met de bussen kunnen maxi maal acht personen vervoerd worden. SCHEEPVAART Acila, 19-3 te Chittagong verw. Moordrecht, 16-3 van Livorna naar Ancona Nedlloyd Schelde, 17-3 te Douala MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 17 maart 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,50 - 54,50; voergerst, basis 16 48,50 -ƒ 48,00; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 77,00 -f 80,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bonen (vrij van grond en halve bo nen; 18 vocht) 178,50 -ƒ 183,50; karwij (boerenschoon) 241,00 -f 258,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 278,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 37,00 -ƒ 41,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 38,00 - 42,00 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 15 maart 1982: Bintje 35-50 mm 37,00 - 38,00 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 50,00 - 51,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,20 - 0,27 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,- 250,—; dijkhooi 160,- 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,105,—; schokkerstro 100,125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Dinxperlo (toez.): J. Weernekers te Leusden. Gereformeerde Kerken Beroepen te B redevoort: drs. W. Bisschop, kand. aldaar, die dit be roep heeft aangenomen; te Almelo (half-time) en tevens voor de evange lisatie (half-time) drs. P. Schelling te Heinkenszand (verbeterd bericht). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zaamslag: A. van der Sloot te Pernis. Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen de benoeming tot bijstand in het pastoraat (Schouwen): C. Bolijn a.s. em. pred. te Vlagtwedde. Beroepbaarstelling volgens over gangsbepaling 277 D: G. J. de Jager, kand. Nadorst 8c, 4333 AM Middel burg, tel. 01180-14436. Gereformeerde Kerken Beroepen te Delft-Abtswoude in samenwerking met de classis Delf land voor de arbeid onder de stude renden M. Th. Hilhorst, kand. te Amsterdam, die die beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Eindhoven: J. Ch. Pennekamp te Schiedam. Beroepbaarstelling: M. Th. Hil horst, Rochussenstraat 7-1, 1051 JC Amsterdam. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Bedum: P. J. Trimp te Leerdam, die bedankte voor Enschede-oost, Goes, Spakenburg-Nrd„ IJmuiden, Hoog kerk, Heerenveen i.c.m. Mildam. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Opperdoes: W. Kok te Rotterdam-oost-Capelle a/d IJs- MIDDELBURG, 17-3. De pleziervaart in Zeeland heeft in 1981 een opmerkelijke groei doorgemaakt. Dat blijkt uit tellingen door het personeel van de Zeeuwse sluizen op verzoek van de Provinciale VVV heeft gedaan. Het totaal aantal geschutte jachten bij de 7 belangrijkste Zeeuwse sluizen steeg met 9 procent tot ruim 118.000. Deze vrij forse groei loochcnstraft de pes simistische verwachtingen die men voor dc groei van de pleziervaart heeft, al dus de provinciale VVV. De sluizen van Bruinisse, die de toegang vormen tot de afgesloten zeearm de Grevelingen, verwerkten vorig jaar de meeste pleziervaart van het totale geschutte aantal schepen, namelijk 36,5 procent. Tweede werd de Zandkreeksluis tussen de Ooster- schelde en het Veerse Meer. Hier wer den 2.000 jachten meer geschut dan in 1980. Uit de tellingen blijkt ook, dat steeds meer pleziervaartuigen zich op zee wagen door via de sluizen van Vlissingen naar de Belgische en En gelse kust te varen. De meeste van de in Zeeland~gë- schutte zeevaart heeft de Nederland se nationaliteit, namelijk 63,8 pro cent. Dan volgen de Belgen met 20,6 procent. De Duitsers en de Britten nemen met 7,6 en 6,8 procent een der de en vierde plaats in. Het aantal rekreatieve overnach tingen op schepen bedroeg in Zeeland in 1981 ruim 500.000 personen. Daar komen dan nog 275.000 tot 300.000 overnachtingen bij van mensen die op de eigen pleziervaartuigen de nacht hebben doorgebracht. In de havens van Zierikzee werden de meeste overnachtingen van gast- schepen geregistreerd, namelijk 15.335. Zeeland telde in 1981 minstens 6.640 ligplaatsen voor plezierjachten, zo blijkt uit opgaven van de provinci ale Zeeuwse VVV. BURGH. Plaatje van fietsende meisjes te Burgh op een regenachtige dag in de dertiger jaren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5