Bezoldigingsverordening op basis van z.g.n. Ubink-normen Stichting Hulp Polen vindt bestemming deel ingezamelde geld RAADSLID HOOGERHUIS HET ZWIJGEN OPGELEGD Naamdragers Verton bijeen in Noordwelle Campagne werkgroep A.I. is suksesvol verlopen Gemeenteraad Zierikzee STREEKNIEUWS „Palace promenade" Scheveningen Verdwenen maar niet vergeten I i ZIERIKZEE, 15-2. De gemeenteraad ging op de jongste vergadering, onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester, akkoord met het uitgewerkte voorstel tot vaststelling van de bezoldigingsverordening, betrok ken bij de eerste fase van de funktiebeschrijving en waardering in het kader van de invoering van de z.g.n. herziene Ubink-normen. Krachtens deze normen krijgt een deel van het gemeentepersoneel een bete re bezoldiging, in dier voege dat bepaalde funkties op het punt van salarië ring worden gelijk getrokken met de bezoldiging van rijkspersoneel. Op 17 april Op veel huisdeuren en gevels prijkt de naam Verton, zoals deze boven een rijwielhandel in Burgh. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHOUWEN-D UIVE- LAND, 17-3. Zaterdag 17 april wordt het de dag van de Vertonnen". Al le dragers van de naam Verton worden op die dag uitgenodigd naar het dorpshuis in Noord welle te komen voor een „naamreünie"di.e bo vendien zal worden bij gewoond door de burge meester van het stadje Verton in Frankrijk. In feite was het. ook deze burgemeester, die het plan voor een reünie op perde. Dat gebeurde, toen de heer J. Verton uit Tienhoven (Utrecht) daar een jaar geleden met vrouw en kinderen op be zoek was. De burgemeester vond het een aardig idee, wan neer hij met zijn echtgenote en gemeentebestuur kennis zou kunnen maken met alle Ver tonnen in Nederland. De Tienhovense heer Ver ton nam de taak op zich om een en ander te regelen. Hij ver stuurde uitnodigingen naar on geveer 150 Vertonnen in heel Nederland, waarin hij hen op de hoogte bracht van de aanlei ding tot deze reünie. Hij ver telt in dit stencil in telefoon boeken 150 Vertonnen te heb ben opgespoord. Erg veel Vertonnen wonen in Zeeland, vooral op Schouwen- Duiveland (Zierikzee, Burgh- Haamstede), maar ook in Rot terdam, Den Haag, Haarlem, Eindhoven en Emmeloord. Uiteraard bestaan er meer, verspreid wonend door het he le land, maar Schouwen-Dui- veland is met reden uitgekozen als plaats van samenkomst. In zijn uitnodiging doet de heer J. Verton tevens enkele mededelingen over de geneolo- gie van de Vertonnen. Hij maakte daarbij ook gebruik van gegevens van de heer J. Huigens uit Kerkwerve, amateur-geneoloog, die „zes generaties naar boven", op een in 1757 geboren vrouwelijke Verton in zijn stamboom stuit te. De initiatiefnemer van de reünie kwam overigens in kon- takt met de heer Huigens via dokter J. Braber uit Dreischor, de Schouwen-Duivelandse ex pert op het gebied van de gene- ologie. Om bij het Franse plaatsje Verton te beginnen: dat ligt vlak bij Berck-plage in het Pas-de-Calais, bij de Noord franse westkust. Het telt onge veer 4000 inwoners en het is in de 9e of 10e eeuw gesticht door immigranten uit Duitse gebie den. Om uit te drukken dat zij zich vestigden op een „grote hoogte" in het landschap noemden zij de nederzetting Verton. Zij bouwden een kasteel en namen de naam van de nederzettinq aan: de Ver- ton. „Van sommigen weten wij iets uit oude dokumenten, maar 1200 verdwijnen zij in de duistere middeleeuwen", aldus schrijft J. Verton. Vol gens huidige gegevens duiken de eerste Vertonnen in 1620 op in Schouwen-Duiveland. Maar waar kwamen zij vandaan? Waar hebben zij in die tussen liggende eeuwen geleefd en le ven er Vertonnen in andere landen? Deze en andere vragen houden de heer Verton uit Tienhoven bezig en hij hoopt, dat zijn tegenwoordige kon takten en die straks op de reü nie leiden tot meer informatie. Vaststaand zijn in ieder ge val de gegevens van 1650 af, en ■die zijn te danken aan de naspeuringen van de heer Hui gens. Maar er zullen misschien Vertonnen zijn, die ander of uitg'ebreider materiaal kunnen aandragen, vandaar dat hun wordt gevraagd toch vooral te komen en eventueel in bezit zijnde familiegegevens en ou de foto's mee te brengen naar Noordwelle. De reünie zal worden voor gezeten door mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer, burgemeester van Wes'ter- schouwen, en haar Franse kol- lega Akar. De heer Huigens en de ondertekenaar van de uit nodigingen zullen enkele we tenswaardigheden vertellen over de familienaam en de fa miliestamboom. De reünie begint om 17.00 uur en zal tot 19.00 uur duren. Bij de versnaperingen die wor den gepresenteerd wordt door de Franse gastheren toepasse lijk camembert uit Verton aan geboden.... In Haamstede is een Vertons- weg, landelijk aangeduid op een paaltje in de berm. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 17-3. De landelijke geldinzamelingsaktie van de Stichting Hulp Polen heeft tot nu toe 3 miljoen gulden opgeleverd. Het bestuur van de stichting heeft voorlopig voor 1,5 miljoen gulden een bestemming gevonden. Hierna ging een viertal begrotings wijzigingen onder de hamer door: subsidies, kontributies, lidmaat- schapskosten, e.d. (post- verhogings bedrag 2393,59), algemeen maat schappelijk werk (post- verhogings bedrag 35.277,54); aankoop gronden en gebouwen (post- verhogingsbe drag 47.395); andere aankoop gron- Subsidie voor tennisverenigingen Westerschouwen BURGH-H AAMSTEDE. 15-3. De gemeenteraad Westerschouwen ging maandagavond akkoord met het voorstel van b. en w. 60,- subsidie per jeugdlid van de tennisverenigin gen Scelveringhe en Westerschouwen te verlenen. Dat betekent voor Scelveringhe 36 x 60,- is 2160,- en voor Wester schouwen 65 x 60,- is 3900,-. Voor 1982 wordt voor beide tennisvereni gingen eveneens een bedrag van 60,- per jeugdlid verstrekt. Ook ging de raad akkoord met het verstrekken van een gemeente-garantie van 125.000,- voor de tennisvereniging Scelveringhe te Renesse. Deze vere niging heeft voor de aanleg van ten nisbanen een lening bij de Rabobank Schouwen afgesloten en verzocht of de gemeente garant wilde staan. Het ontwerpvierjarenwelzijnsplan 1982 t/m 1985, het ontwerp jaarpro gramma 1982 en de ontwerpsubsidie- verordening kulturele aktiviteiten werden vastgesteld. BURGH-HAAMSTEDE Leden vergadering CDA Het CDA Westerschouwen houdt vrijdag 19 maart in de Ger. Kerk te Burgh-Haamstede de algemene le denvergadering. Het officiële gedeel te is een besloten deel en alleen voor leden toegankelijk. Na de pauze wordt het concept CDA- gemeenteprogramma 1983-1983 besproken. Ook wordt het CDA- ge meenteprogramma vastgesteld. Voor tijd: zie agenda. NOORDGOUWE/DREISCHOR Afd. Plattelandsvrouwenbond De afdeling Noordgouwe e.o. van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, houdt een dia-avond te Dreischor in het dorpshuis op dins dag 23 maart. Mevr. Heringa ver toont dia's van Peru en Argentinië. OOSTERLAND Vogeldag „De Kolibrie" De vogelvereniging ,,De Kolibrie" organiseert op zaterdag 20 maart een - wat genoemd wordt - „grote vogel dag", met 's morgens een vogelbeurs en 's middags een lezing over vogels uit de verenigingsvolière. Het geheel vindt plaats in de „Oosterhof" en krijgt een aanvulling met een bingo-wedstrijd in de avond uren, waarvoor fraaie prijzen be schikbaar zijn gesteld. Een unieke kans deze dag voor vogelhouders en degenen, die hiermede willen begin nen. Te hopen valt dan ook dat velen uit de regio de weg naar „Oosterhof" zullen weten te vinden. Voor tijden: zie agenda. Postzegelruilmiddag Op zaterdag 27 maart 1982 wordt er weer een postzegelmiddag georgani seerd door de Filatelisten Vereniging Delta West, afd. Schouwen-Duive land. Deze ruilmiddag wordt georga niseerd in het dorpshuis aan de St. Joostdijk te Oosterland. Aanvang: 13.30 uur, namiddag. In lichtingen bij de kontaktpersoon voor Schouwen-Duiveland: telefoon 01110-4347. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Opbrengst reumakollekte De reumakollekte heeft in Bruinis- se weer een grote opbrengst geno teerd. Liefst 1479,93 werd door de kollektanten opgehaald, waardoor deze en uiteraard de gulle gevers, hartelijk dank wordt gezegd. Botsing op Grevelingendam Zoals nu pas bekend is geworden heeft zich zaterdag een botsing voor gedaan tussen de auto's van de heer C. P. M. uit Goes en mevrouw L. W. uit Bruinisse op de z.g. Westkop, de eerste afslag op de Grevelingendam na de sluis. De heer M. kwam vanaf de hoofd weg en zou de rechtdoorgaande mevr. W. op de parallelweg geen voorrang hebben verleend. Beide auto's werden zwaar bescha digd door fa. De Jonge uit Zierikzee weggesleept. Mevrouw W. en haar dochter konden na konsultatie bij dokter Buytendijk huiswaarts ke ren, de heer M. bleef ongedeerd. den en gebouwen (post- verhogingsbedrag 295.295). Subsidies Subsidies komen beschikbaar voor de panden: Schuithaven 15, Haven park 6a, Grote kerk. In antwoord op een vraag van de heer V. d. Wekken (PvdA) deelde de voorzitter mede, dat bij grote objekten (Grote kerk) wel extra subsidies boven de gebrui kelijke worden verstrekt. De heer Sprengelmeijer vroeg naar de grond rond de Grote Kerk. Voor de bestem ming is er kontakt met de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, blijkens me dedeling van de voorzitter. Grond voor sportterein Vastgesteld werd de exploitatie vergoeding t.b.v. het bijzonder lager onderwijs over 1981. Op grond van berekeningen dient van het school bestuur nog te worden terug ontvan gen een bedrag van 11.090,13. Geen bezwaar ontmoette de voor gestelde overdracht van huurrecht van de Rijksgebouwendienst aan de Chr. Scholengemeenschap. EINDHOVEN. Noodweer in zuidoost-Brabant heeft dinsdagmid dag laat de nodige schade aangericht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Wel waaiden bomen om en werden daken van huizen bescha digd. Door Amnesty werden in deze cam pagne 17 mensen centraal gesteld die model stonden voor de duizenden an deren die plotseling „verdwenen". Volgens schatting zijn in de afgelo pen vijftien jaar zeker één miljoen gevangenen om politieke redenen verdwenen. Van velen wordt, na ja ren, niets vernomen. Anderen keren terug, veelal met getuigenissen over martelingen en bedreigingen en de dood. De aktie heeft inmiddels wel wat opgeleverd. Eén van deze 17 mensen, een vakbondsleider uit de Fillippij- nen, is niet alleen opgespoord maar zelfs vrijgelaten. De plaats waar de vrouw van ds. Tumsa uit Ethiopië ge vangen zit is ook bekend geworden. Verder komen bij Amnesty ook uit andere landen berichten van ophel dering binnen. De aktie heeft dus sukses. Verder kon tijdens deze campagne worden deelgenomen aan de „maan delijkse aktie". Maandelijkse kregen deelnemers een stencil toegestuurd Het betreft hier enkele noodgebou wen en het gebouw aan de Caland- weg, waarin voorheen de Mavo afdeling van de R.S.G. was ge vestigd. De 9e wijziging van de Le gesverordening ging onder de hamer door. Een oppervlakte grond (8245 m2) wordt - voor sportterrein - ver kocht aan de L.T.S. in wijk Poortam bacht. De koopprijs bedraagt 267.962,50 (exkl. btw). KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De standpunten van de Nederlandse bevolking ten aanzien van kernenergie worden steeds duidelijker. Uit wetenschap pelijk onderzoek blijkt, dat een meerderheid (50 procent) tegen uit breiding van kerncentrales is. EMMEN. De met sluiting bedreide fabriek Drema in Emmen, producent van draad, dat onderdeel is van de Verenigde Metaalbedrijven Noord, gaat bij de rechtbank in Assen uitstel van betaling aanvragen. De wegenbouw j UTRECHT, 17-3. Bij de be- zuinigingen heeft met name het ministerie van verkeer en i waterstaat moeten inleveren, i I De reden hiervoor is, dat in in- J vesteringen als wegenbouw en i j dergelijke gemakkelijker en i I sneller gekapt kan worden dan 1 in salarissen en wettelijk vast- i gelegde subsidies. Het snoeien i in verkeer en waterstaat staat echter op gespannen voet met i I het beleid van de regering, die i i groot belang hecht aan werk- gelegenheid. J i i Dat was de strekking van i i een toespraak die minister Zeevalking van verkeer en wa- i i terstaat woensdag hield voor 1 i de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te i Utrecht. waarin een oproep tot akties stond voor slachtoffers van verdwijningen. Ook hieraan hebben op Schouwen- Duiveland tientallen mensen deelge nomen. Opheldering Tijdens de schrijfavonden bestaat nog gelegenheid brieven te schrijven aan regeringen, ambassades, interna tionale organisaties om te vragen om opheldering. Deze avonden worden gehouden 22 maart in de Prinses Juli- anaschool te Zierikzee, in de Geref. Kerk te Brouwershaven en in de re- kreatiezaal van de Geref. Kerk te Haamstede. Verder op woensdag 24 maart in de leeszaal van de biblio theek te Bruinisse. De werkgroep sluit de aktiviteiten voor deze campagne af, maar er zijn nog diverse instellingen, groepen, verenigingen, kerkraden, die zich nog steeds inzetten voor de mensen die zijn „verdwenen, maar niet ver geten". DEN HAAG. Een loswal aan de Geul (slufter) binnen het zandli- chaam aan de Zuidkant van de Maas vlakte komt vanaf 1985 het meest in aanmerking als lokatie voor de ber ging van 8 a 9 miljoen kubieke meter verontreinigde baggerspecie per jaar uit de havens en vaarwegen in het Benedenriviergebied. ROTTERDAM. De Rotterdamse of ficier van justitie mr. P. Wurzer heeft woensdag negen weken gevange nisstraf geeist tegen een veertigjari ge Westduitser, die vorig jaar okto ber 4,5 kilo paddestoelen had inge voerd waarin het verdovende middel psilozybine zat. DWINGELOO. Minister van Thijn van binnenlandse zaken heeft woens dagavond op een verkiezingsbijeen komst in Dwingeloo gezegd dat het voorstel van minister van Der Stee van financien om dit jaar nog eens 4,5 miljard gulden extra te bezuiningen, onnodig en onbillijk is. ARNHEM. De prijs van elektrici teit gaat vrijwel zeker omlaag als ge volg van de dalende olieprijzen. Vol gens een woordvoerder van de Vere niging van Exploitanten van Elektri citeitsbedrijven in Nederland (VEEN) is de prijs van stookolie, brandstof van veel centrales, de afge lopen maanden met zeven procent ge daald. UTRECHT. De landbouwkommis- sie van het Europees parlement wil voor het oogstjaar 1982/1983 een ge middelde verhoging van de land bouwprijzen met veertien procent. NEDERWEERT. Verdacht van fraude tot een bedrag van meerdere tonnen heeft de rijkspolitie van Ne- derweert dinsdag de 30-jarige M. H., direkteur van het aannemersbedrijf Horion uit die plaats gearresteerd. DEN HAAG. Staatssekretaris Lambers-Hacquevard (volksgezond heid) wil dumping van radioaktief afval in de Atlantische oceaan beëin digen zo spoedig als dat mogelijk is. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. Het radiostation „The voichte of America" wil in Midden-Amerika en het Caribisch ge bied een net van zenders opzetten „om tegenwicht te biedenaan de Russische en Cubaanse propaganda aldaar. BANGKOK. Minister-president Van Agt heeft tijdens zijn „stroop tocht" door zuid-oost-Azië ook in Thailand de belangen van het Neder landse bedrijfsleven verdedigd. WASHINGTON. De Ierse premier Charles Haugley heeft de Verenigde Staten gevraagd de Britse regering zover te krijgen dat zij haar militai ren uit Noord-Ierland terugtrekt. Daardoor zou de vereniging van de txfree Ierlanden vergemakkelijkt kunnen worden.. JERUZALEM. Israëlische militai ren hebben voor het eerst sedert de verovering van de Syrische Golan in 1967 een betoging van Druzen aldaar door schoten in de lucht uiteen moe ten jagen. LONDEN. De Amerikaanse onder minister van buitenlandse zaken Ja mes Buckley heeft in Londen de steun van Groot-Brittannië gevraagd voor verdere beperking van de finan ciële hulp aan Polen en de Sowjet- Unie. SAN SALVADOR. Een organisatie die zich het „anti-communistisch ver bond van El Salvador" noemt heeft 35 journalisten uit binnen- en buiten land met de dood bedreigd. MOSKOU. Een vertraging in de groei van de defensie-uitgaven van de Sowjet-Unie valt de komende ja ren niet te verwachten. Tot deze kon- klusie komt de laatste Navo-analyse van de Russische defensie-inspan ningen. MADRID. De Spaanse ministeries van gezondheid en landbouw hebben besloten vijftig ondernemingen die met diverse soorten levensmiddelen hebben geknoeid, onder meer met spijsolie, zware boeten op te leggen, zo is officieel in Madrid vernomen. VALENCIENNES. De Libische lei der, kolonel Gaddafi, heeft gratie verleend aan een Franse vrouw en haar twee zoons die eind februari in Libië tot levenslang zijn veroor deeld. SCHEVENINGEN, 17-3. Mr. M. Vrolijk, kommissaris van de konin gin in Zuid-Holland, heeft woensdag in Scheveningen de Palace Promena de officieel geopend. „De badplaats vervult een niet te onderschatten so ciale funktie. Nieuwe rekreatieve mogelijkheden betekent ook nieuwe arbeidsplaatsen. Het vernieuwde Scheveningen schept meer dan 1000 nieuwe arbeidsplaatsen", aldus mr. Vrolijk. Volgens de kommissaris van de ko ningin heeft Scheveningen zich op vallend gedurfd in de richting van de moderne rekreatieve stad ontwik keld, waarbij tegemoet is gekomen aan een behoefte: het bezoekersaan tal is in korte tijd verdubbeld tot 6,7 miljoen in 1981. TEL AVIV. Op de westelijke Jor- daanoever wordt een nieuwe Israëli sche nederzetting gebouwd. Deze moet in eerste instantie plaats bie den aan 1.800 gezinnen van funktio- narissen van het Israëlische ministe rie van defensie. Dit heeft het Israëli sche dagblad „Haaretz" woensdag gemeld. Binnen enkele weken zal bepaald worden hoe de rest van het ingeza melde geld besteed zal worden. Dit heeft de stichting woensdag laten weten. Met de 1,5 miljoen gulden zullen medische artikelen, verzorgingsarti kelen en voedingsmiddelen worden verkocht. De goederen zullen door de verschillende nationale en regionale en plaatstelijke hulpcomité's via hun eigen kanalen naar alle delen van Po len worden verstuurd. Volgens de stichting, waarvan Tweede Kamer voorzitter dr. D. Dolman zitting heeft in het bestuur, is de nood in Po len nog steeds groot. De geldinzame- SCHIPHOL. De omvang van de kleine luchtvaart in Nederland zal zich tot 1985 stabiliseren, of slechts in beperkte mate toenemen. Met de huidige capaciteit van de luchtvaart terreinen in ons land zullen zich voor deze sector van de luchtvaart geen knelpunten voordoen. DEN HAAG. Op 23 december van dit jaar wordt in ons land een rege ling van kracht waardoor op de eti ketten van voorverpakte levensmid delen meer informatie moet komen te staan dan nu nog verplicht is. lingsaktie gaat dan ook gewoon door. KAPELEBRUG. Desseaux tapijt- fabriek NV in het Zeeuws-Vlaamse Kapellebrug gaat dicht. De veertig werknemers komen op straat te staan. Wens van vrijgezel TOKIO, 17-3. De naar men zegt meest begeerde vrijgezel van Azië. de Japanse prins Hiro. heeft op zijn eerste perskonferentie bekendge maakt aan welke eisen zijn toe komstige bruid moet beantwoorden. „Zij moet opgeruimd en gezond zijn en ook goed kunnen koken", zei de 22-jarige kleinzoon van keizer Hi- rohito. De Japanse meisjes die nu menen dat zij voor Hiro geknipt zijn, moe ten nog enig geduld hebben. De prins - wiens vader kroonprins Akihito is en die zodoende tweede in de rij van opvolgers is - wil nu hij is geslaagd voor de Gakoesjoein-universiteit van Tokio, verder studeren in de geschie denis van de middeleeuwen, hetzij in Groot-Brittannië hetzij in West- Duitsland, vertelde hij de pers. BURGH-HAAMSTEDE, 15-3. Het CDA-raadslid, de heer L. C. Hoogerhuis kreeg tijdens de raadsvergadering van maandag 15 maart van de gemeente Westerschouwen het zwijgen opgelegd. Bij de bespreking van de ingekomen stukken wilde hij het woord voe ren naar aanleiding van de nieuwsbrief van de NV Watermij, Zuid- West-Nederland. Omdat de fraktievoorzitter van de VVD, de heer dr. H. J. van Zuylen hem in een eerdere vergadering verkeerd had begrepen, wilde de heer Hoogerhuis dit rechtzetten door het een en ander te vertellen over de infiltratie van het water in de Schouwse duinen. Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer was echter onverbiddelijk en verbood de heer Hoogerhuis zijn standpunt uiteen te zetten. „De infiltratie is niet aan de orde, wel de nieuwsbrief. Dan had u maar naar aanleiding van de notulen het woord moeten vragen", sprak de burgemeester. De heer Hoogerhuis antwoordde daarop dat hij zijn „verhaal" dan wel aan de pers zou geven, waarop de heer Van Zuylen vroeg of dat een dreigement was. De burgemeester bekende helemaal niet bang te zijn voor dreige menten en vertelde het CDA-raadslid dat hij rustig alles aan de pers mocht geven wat hij wilde. Wat de heer Hoogerhuis niet lukte, deed wel wethouder P. M. van den Aarsen. Hij deelde de raad mede het helemaal met het raadslid eens te zijn. als deze zich bezorgd maakte over de infiltratie van vervuild water in het duingebied. De burgemeester kont niet anders handelen, dan besluiten dat ook de opmerking van de wethouder niet aan de orde was. Enkele raadsleden lieten weten het niet met deze gang van zaken eens te zijn en de heer S. Roos (PvdA) vroeg zich af hoe er beoordeeld kon wor den of de mededelingen van de heer Hoogerhuis wel of niet aan de orde waren als hij zijn standpunten niet bekend mocht maken. De burgemeester sloot de diskussie. O-1- SCHOUWEN-DUIVELAND, 17-3. De werk- en adop- tiegroep Schouwen-Duiveland van Amnesty Internatio nal gaat tijdens de eerstvolgende schrijfavonden de cam pagne tegen verdwijningen afsluiten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4