r?y deurloo mode AK Van „losse melk" naar moderne dorpswinkel PvdA-fraktie had moeite met voorstellen van kollege Briljanten bruidspaar in 't Opper, Bruinisse Welzijnsplan en -programma Zierikzee STREEKNIEUWS STREEKNIEUWS SRV Zonnemaire heropent ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 maart 1982 Nr. 23083 ZIERIKZEE, 15-3. ,,Het kollege komt nu met een aan tal voorstellen, waar we ons minder in kunnen vinden", zei P.v.d.A.-woordvoerder J. Groen maandagavond in de Zierikzeese gemeenteraad naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van het welzijnsplan 1982 t/m 1985, welzijnsprogramma 1982 en subsidieverordening sociaal-kultureel werk. Een belangrijk punt, dat als laatste op de raadsagenda stond vermeld en door het voorafgaand onderwijsdebat van ruim twee uur enigs zins in de verdrukking dreigde te komen. Raadsvoorziter burgemeester Th. H. de Meester antwoordde de heer Groen, dat sommige passages in het welzijnsplan volgens de mening van het kollege van B. en W. enige wijzi gingen en/of aanvullingen behoef den. De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) en de heer L. v. d. Ouden (C.D.A.) kon den volledig instemmen met de door het kollege voorgestelde wijzigingen in het welzijnsplan. De P.v.d.A.- fraktie had daar, zoals gezegd, grote moeite mee. De heer Geleijnse liet nog weten al het geld, dat aan de verplichte proce dures in het kader van het gedecen traliseerd welzijnsbeleid, was besteed, liever rechtstreeks aan de verenigingen tegemoet had zien ko men. Welzijnskoepel De heer Van den Ouden zei het stre ven naar de vorming van een zoge naamde welzijnskoepel (samenwer king tussen de drie welzijnsinstellin- gen in de regio) te onderschrijven. Hij achtte het echter niet juist dat in het kader van die welzijnskoepel de Federatie Maatschappelijke Dienst verlening Noord- en Midden-Zeeland vaak in één adem wordt genoemd. De heer Groen kondigde aan voor elke wijziging van het kollege in het wel zijnsplan, waar hij zich niet in kon vinden, een tegenvoorstel te zullen indienen. Dit ontlokte bij de raadsvoorzitter de opmerking, dat dergelijke tekstu ele wijzigingen beter van te voren schriftelijk ingediend hadden kun nen worden, zodat B. en W. zich ero ver hadden kunnen beraden. De heer Groen bestreed dat het hem alleen ging om tekstuele wijzigi- nen en wees erop, dat er enkele pun ten overbleven waarbij hij inhoude lijk met het kollege van mening ver schilde; punten, die konsekwentiés voor het te volgen beleid inhielden. Emancipatie Zo stelde het kollege een aanvul ling voorbij het hoofdstukje „Eman cipatorische aktiviteiten", te weten: „Wij tekenen aan, dat subsidie-ver zoeken ter stimulering van zoge naamde emancipatie-aktiviteiten tot nu toe zijn afgewezen en in de toe komst door ons kollege met de nodi ge terughoudendheid zullen worden beoordeeld". De heer Groen toonde zich geen voorstander van deze aan vulling. Zijn betoog leidde er slechts toe, dat het kollege besloot dan de term „bepaalde" emancipatie-akti viteiten te bezigen, zodat niet ook meteen het V.O.S.-werk uit de boot zal vallen. Tegenstrijdig Ondanks de aantekening van de te verwachten terughoudendheid ten opzichte van (bepaalde) emancipa tie-aktiviteiten, bleef de destijds door de welzijnskommissie voor gestelde aanvulling met betrekking tot emancipatie gehandhaafd. In het welzijnsplan staat derhalve ook ver meld: „Emancipatie is een belangrij ke zaak. Veel vrouwen verkeren in een achterstandssituatie. De gemeen te dient een aktief emancipatiebeleid te voeren". Ten aanzien van hetgeen in het wel zijnsplan over het peuterwerk werd opgemerkt, kwam het kollege met een voorstel tot wijziging. De zinsne de: „Nieuwe initiatieven zullen on dersteund worden: een peuterspeel zaal in Poortambacht is beslist op zijn plaats", wilden B. en W. laten vervallen en stelden daarvoor in de ZIERIKZEE Ruilbeurs „De Verzamelaar" Op zaterdag 27 maart a.s. houdt de afd. Zeeland van „De Verzamelaar" een ruilbeurs te Zierikzee, en wel in het verenigingsgebouw, 't Vrije 2. De beurs is van tien uur des morgens tot vijf uur in de middag. Ze omvat de ruil-objekten, postzegesl, munten, ansichtkaarten, enz. Ledenvergadering V.V.V. Op maandag 22 maart wordt in „De Zeeuwsche Herberghe" de alge mene ledenvergadering gehouden van de V.V.V.-Zierikzee. Op deze ver gadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuursverkiezing is nood zakelijk wegens aftreden van de her en: Goudzwaard, Schot en Joppe, die allen herkiesbaar zijn. Verder is er nog één vakature. Als kandidaat hiervoor heeft het bestuur de heer Van der Zwan gesteld. Na men van tegenkandidaten mogen worden genoemd. Verslag wordt ge daan van de Toeristendagen 1981, terwijl ook de begroting 1982 wordt behandeld. plaats voor de zin: „Met de beide peu terspeelzalen van het Leger des Heils wordt op redelijke wijze voorzien in het peuterwerk in de gemeente Zie rikzee". De heer Groen toonde zich voor stander de aanvankelijke tekst te handhaven. Zijn voorstel werd in stemming gebracht en met 8 tegen 4 stemmen verworpen. Het kollege stelde verder voor een passage in het welzijnsplan betref fende het werk van de Stichting Sa menlevingsopbouw te laten verval len. In die betreffende passage werd gesteld, dat de gemeenten zich geen goede voorstelling zouden hebben ge maakt van het opbouwwerk. „Het gaat ons kollege te ver onszelf zo'n brevet van onvermogen te geven", aldus de voorzitter. Het voorstel van de door de heer Groen bedoelde pas sage te handhaven werd wederom met 8 tegen 4 stemmen verworpen. Akkommodatie-beleid De heer Groen stelde tenslotte ten aanzien van hetgeen over de Concert zaal in het welzijnsplan staat ver meld, nog een aanvulling voor, te we ten: „Akkommodatiebeleid hoort bij welzijn, daarom dient deze zaak ook in de welzijnskommissie besproken te worden". Wethouder C. Bij de Vaate was van mening, dat het kolle ge dit laatste voorstel van de heer Groen wel kon overnemen. „Hij heeft ten slotte zo z'n best gedaan", aldus de wethouder. Tot slot kwam de raad tot vaststel ling van het welzijnsplan 1982 t/m 1985, welzijnsprogramma 1982 en subsidieverordening sociaal-kul tureel werk. Advertentie Zie onze nieuwe voörjaarskollékties o.a. Mc.Gregor - Melka Mighty Mac - Tenson Mol 5-7, Zierikzee Examens E.H.B.O. Onderstaande kursisten slaagdep voor het E.H.B.O.-examen, gehouden op 15 maart en afgenomen door drs H. J. Beek, arts. Hr. M. v.d. Berg Zierikzee; mw. G. J. Berrevoets-Wesdorp; mw. J. den Boer-Bouwma; mw. J. M. Bouman Zierikzee; hr. J. F. Kaashoek Zierik zee; mw. W. M. Kooman Zierikzee; hr. L. C. van Kooten Renesse; mw. A. S. C. Kraayeveld Zierikzee; mw. A. G. Manni-Hage Ouwerkerk; mw. M. v. Marle-den Toom Ouwerkerk; mw. S. A. Posthumus-Mol Zierikzee; mw D. Sorgedrager Zierikzee; mw. P. M. Tamerus-Verbree Zierikzee; hr. W. Tamerus Zierikzee; hr. J. Tol Zierik zee; Anja Stam uit Ouwerkerk slaagde voor het B certificaat. De cursus werd georganiseerd door het Rode Kruis, afdeling Zierikzee. ZIERIKZEE Kandidatènlijst CDA raadsverkiezingen Op de woensdag gehouden leden? vergadering, werd de CDA: kandidatenlijst voor de komende ge meenteraadsverkiezingen vast gesteld. De lijst ziet er als volgt uit: I. C. Bij de Vaate (lijsttrekker); 2. P. de Rijke; 3. L. S. P. v. Velthoven; 4. C. Legemaate; 5. L. v. d. Ouden; 6. J. Livian; 7. L. Nederhoed-Zijlstra; 8. G. v. d. Hoek; 9. R. Bij de Vaate- Rozendaal; 10. D. C. de Vries; 11. H. v. Essen; 12. F. J. M. Kalwij; 13. C. Ramondt-van 't Leven; 14. J. M. de Waay; 15. B. J. M. Leijdekker; 16. W. de Bil; 17. G. v. Dam; 18. K. Praet- Berrevoets. Brogum visdag gaat niet door De vistocht op de Oosterschelde, die jeugdsoos Brogum voor zondag 21 maart had georganiseerd, gaat niet door. Film in het weekend Stichting het Theater vertoont za terdag en zondag in de concertzaal de film „The last hunter", die han delt over een Amerikaanse kapitein (Morris) die orders heeft gekregen in door Vietcong bezet gebied, een zen der te vernietigen. Hij wordt in de jungle afgezet waar een Amerikaan se groep soldaten hem opwacht. Mor ris overleeft de éne aanval (door de Vietcong) na de ander, maar valt uit eindelijk toch in een hinderlaag. Hij wordt gevangen genomen, maar pro beert weer te ontsnappen om toch zijn opdracht te kunnen uitvoeren. Voor tijd: zie agenda. Ouderavond Beatrixschool De ouderavond in de Beatrixschool werd goed bezocht en in het ope ningswoord van de voorzitter wer den speciaal welkom geheten de da mes van „Kind en Ziekenhuis", Coby Verton en Nelleke Grefkens. De heer J. de Jong gaf allereerst een toelichting over het onderwerp „Medezeggenschapsraad", een raad die in de toekomst de ouderkommis sie gaat vervangen. Vervolgens werd het één en ander vertelt over het pro- jekt Kind en Ziekenhuis, toegelicht met dia's. Na de pauze werden ou ders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over dit onderwerp. Bijeenkomst „Wees een Zegen" De hervormde vrouwenvereniging „Wees en zegen" komt vanavond, donderdag 18 maart, bijeen in het Hervormd vereningingsgebouw te Zierikzee. Voor tijd: zie agenda. Ned. Chr. Vrouwenbond De Nederlandse Christen Vrou wenbond houdt woensdag 24 maart in het Hervormd vereningingsge bouw, 't Vrije te Zierikzee, de jaar vergadering. BURGH-HAAMSTEDE Kommissie openbare werken De kommissie openbare werken van de gemeente Westerschouwen vergadert op donderdag 25 maart in het gemeentehuis. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Vergadering NCVB De NCVB vergaderde dinsdag in de Gereformeerde Kerk. Mevrouw den Boer opende de vergadering met het zingen van psalm 98: 1 en 3 en gebed. De schriftlezing was uit Lucas 22 en Joh. 21 en de meditatie had als thema: Zelfaanvaarding. De voor zitster heette de aanwezigen wel kom, in het bijzonder mevrouw C. Dirksen uit Goes en het personeel en de ouderkommissie van de chr. BRUINISSE17-11. Het was feest woensdag in het bejaardencentrum „In 't Opper". In de grote saai zat echtpaar Lems-Stoutjesdijk te midden van de andere bewonersals middel punt van de festiviteiten. Aanleiding was het feit, dat Jan Lems en Lisabeth Sloutjesdijk 60 jaar geleden in hel huwelijk traden: een dia manten bruidspaar dus. En dal gebeurt niet dagelijks, zelfs niet in „In 'l Opper". „N. Het echtpaar is afkomstig uit Oosterland, waar beiden nog in de vo rige eeuw werden geboren: in 1896. Jan Lems heeft z'n hele leven op het land gewerkt en was ruim 40 jaar op één bedrijf werkzaam: bij Biemond-Ganzeman. Net als zovelen heeft de bruidegom na de ramp meegeholpen de gaten in de dijken te dichten. Mevrouw Lems hielp ook mee op het land, voor zover de tijd dat toeliet. Slechts één doch ter kreeg het echtpaar, die uiteraard op het feest aanwezig was. Wel verstandig? Bijna twee jaar nu is het briljanten echtpaar in „In 't Opper". Bij binnenkomst in het huis vroegen ze zich af of het wel verstandig was om alles achter te laten en naar Bruinisse te vertrekken. Zonder aar zelen kan gezegd worden dat ze er geen spijt van hebben. Tijdens het gezamenlijk koffie-drinken in de grote zaal kwam ook burgemeester T. C. Hekman met echtgenote het bruidspaar geluk wensen. Van gemeentewege was er al een fruitmand bezorgd. Ook de bewoners lieten zich niet onbetuigd: de heer Bogerd hield een toespraak waarna hij eveneens een fruitmand aanbood. Direk- trice mevrouw Bal sprak nog vriendelijke woorden en vond het een plezierig gezicht zo'n volle versierde zaal. Direkt na de koffie werd menig glaasje geheven op deze heugelijke dag en zong het zusterkoor een zelfgemaakt lied, waar goede en kwa- dè eigenschappen van het echtpaar naar voren kwamen. school „Onder de Wieken" Mevrouw Dirksen gaf een lezing over de SOS kinderdorpen, geïllustreerd met dia's. Het doel van de SOS-dorpen is, kinderen die geen ouders hebben een „thuis" bieden. Het werd een zeer in- ZONNEMAIRE, 17-3. Het begon allemaal heel onschul dig, met de verkoop van „losse melk, zo van de koe". Dat was veertig jaar geleden. Het mini-winkeltjes van toen is inmiddels uitgebreid tot een modern zuivel- en le- vensmiddelenbedrijf. Vooral nu de zaak een groot scheepse reorganisatie heeft ondergaan en een schitte rend interieur heeft gekregen, is de SRV winkel zeker een aanwinst voor de bewoners van Zonnemaire en om streken. Meer dan twee maanden heeft de winkel op z'n kop gestaan" en vond de verkoop in de daarnaast gelegen schuur-opslagruimte plaats. Woens dagavond werden genodigden in de gelegenheid gesteld het resultaat van de verbouwing te bewonderen en vandaag is de zaak alweer voor pu bliek geopend. In tegenstelling tot de algemene tendens, dat de kleine winkeltjes langzamerhand uit de dorpen ver dwijnen omdat ze het hoofd niet ZONNEMAIRE. De vernieuwde zaak van de familie Goudzwaard. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) meer boven water kunnen houden, nam de familie Goudzwaard juist het initiatief haar winkel met bijna der tig vierkante meter te vergroten. Het was ook wel nodig, vonden ze zelf. Het kenmerk van een dorpswin kel is n.l. dat er van alles en nog wat wordt verkocht. In de loop der jaren werden steeds meer zeer uiteenlopen de artikelen in de kleine winkel ruimte opgestapeld en dat werkte zeer on-ekonomisch, ondervonden mevrouw Goudzwaard en dochter Anita. Overzicht De vernieuwde winkel geeft een zeer overzichtelijke indruk. Voor brood en kaas werden aparte schap pen gemaakt achter de toonbank en verder werd tevens een groente- en fruithoekje gerealiseerd. (Voor de verbouwing stonden kisten met fruit, etc. zo hier en daar verspreid over de grond). De wandelgangen zijn met opzet zeer breed gemaakt, zodat klanten die veel boodschappen willen doen (in de toekomst) gebruik kunnen maken van wagentjes. Het assortiment is niet direkt ver groot, maar de hoeveelheid artikelen is wel toegenomen, zodat na een drukke dag de schappen niet meteen moeten worden aangevuld. De winkel is echt een familiebe drijf en wordt gerund door mevrouw Goudzwaard en haar dochter. Me neer Goudzwaard is eigenaar van een loonbedrijf en kon, samen met zijn personeel, nog voordat het drukke seizoen begint, de interne verbou wing realiseren. Trots Het resultaat is, als gezegd, iets om trots op te zijn. Extra service dus, in het kleine dorpje Zonnemaire. NOORDGOUWE/SCHUDDEBEURS Opbrengst kollekte De kollekte voor het Rheumafonds heeft in Noordgouwe en Schudde- beurs 504,- opgebracht. Kollektan- ten en gevers worden dankgezegd. NIEUWERKERK Gemeenteraad Duiveland Op donderdag 25 maart wordt in het gemeentehuis te Nieuwerkerk, een vergadering gehouden van de ge meenteraad van Duiveland. teressante lezing en velen maakten van de gelegenheid gebruik diverse vragen te stellen. RENESSE Uitvoering Kerkkoor De uitvoering van het Hervormd Kerkkoor zal dit jaar niet in maart, maar pas op 5 mei worden gehouden in de Hervormde kerk. Het program ma voor deze avond is wat anders dan gebruikelijk. Voor de pauze staan geestelijke liederen op het pro gramma. Na de pauze, dit keer geen toneelstuk maar een ongeveer 30 mi nuten durende operette zal worden uitgevoerd. Verder zullen er een aan tal Zeeuwse liedjes worden gezon gen. SEROOSKERKE SRV wagen in Schoolstraat In verband met het Strao-feest za terdag 20 maart te Serooskerke zal de SRV wagen in de Schoolstraat van 16.00-18.00 uur staan. Degenen die niet naar de wagen kunnen komen daar worden de boodschappen thuis bezorgd. (Indien mogelijk van te vo ren een boodschappenlijstje inleve ren). Inbraak in pastorie In de pastorie van de Ned. Herv. Kerk aan de Burghseweg te Haamstede is ingebroken. De dader(s) kwam(en) via een raam naar binnen, maar nam(en) niets mee, om dat de pastorie momenteel leeg staat. Stoplichten defekt De stoplichtenbatterij bij de De- lingsdijk te Serooskerke raakte dins dagmiddag defekt. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk blikseminslag. De reparatiewerkzaamheden zijn woensdag uitgevoerd. KERKWERVE Dodelijk ongeluk In Kerkwerve Woensdagmiddag is de twaalfjari ge Antje Johanna Bil uit Kerkwerve vlak bij haar ouderlijk huis op de Zandweg dodelijk verongelukt. Even na half drie zou zij plotseling de weg zijn overgestoken, op het mo ment dat automobilist D. J. B. uit Brouwershaven kwam aanrijden. Deze zou nog geprobeerd hebben om het meisje te ontwijken, maar het kind werd door de auto geschept. Haar verwondigen waren zo ernstig, dat zij tijdens het vervoer naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee overleed.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3