Minister De Koning verwerpt landbouwprijsvoorstellen E.P. Aanvullend indrukwekkende rij van financiële tegenvallers TE HOOG Honger in Afrika zal toenemen Akkoord in de metaal Staking „De Stem" voorbij Schoolhoofden willen aktie voeren Van Agt in Thailand AGENDA Negatieve reakties op „moratorium" SS-20-raketten Verzorger sloeg patiënt 't Stopt niet met f 4,5 miljard Stichting Het Theater THE LAST IflUNTEn Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Betaele 2 Het zou een wonder heten als het met de landbouwprijzen in Brussel nu en straks gladjes gaat verlopen. Dat is nog nimmer het geval geweest en het zal ook nu niet zijn. Vast staat wel dat de lagere landbouworganen - Nederland voorop - driftig zullen in springen op hetgeen straks uit de bus komt. Een voorproefje van het vuurwerk heeft onze eigen minister van land bouw te Brussel al doen smaken, door een vernietigend oordeel uit te spreken over het voorstel van de Eu ropese Landbouwkommissie, om de landbouwprijzen met veertien pro cent te verhogen. Niet omstreden is dat die veertien procent best een goed cijfer zou zijn, om de landbouw een flinke „uplift" te geven, maar ge zien de officiële kritiek vooraf, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat de verhoging op dit percentage uitkomt. De minister opteert voor negen procent, d.w.z. hij zou negen procent redelijk vinden, maar zulks betekent nog niet dat de verhoging ook inder daad negen procent zal zijn. De Europeese Gemeenschap heeft vorig jaar nog geklaagd, dat een te grote budgetaire hap moet worden bestemd voor de landbouw in de ge meenschap, waardoor (ook) dringen de sociale maatregelen onbetaalbaar worden en dan is er de bijna onover- komenlijke dreiging die van Groot- Brittanië uitgaat. Dit land vindt dat er veel te weinig „Europese" baten staan tegenover de financiële lasten, die moeten worden opgebracht. Londen wil snijden met name in de landbouwbegroting, om daardoor de zaken wat rechter ge trokken te krijgen voor zichzelf. Spe ciale aandacht verdient ook de land bouw in bij voorbeeld Griekenland, dat de gemeenschap komt versterken en dus alles opsnoepen in het Westen lijkt vooralsnog niet de politiek, die gevolgd gaat worden. Mitsdien zal de landbouw ook in Nederland het niet gemakkelijk krij gen, temeer niet daar er jarenlang al sprake is geweest van een stelselma tige achteruitgang, in dier voege dat tegenover de stijgende kosten geen adequate inkomsten stonden. Hoe dat allemaal moet in de toekomst laat zich niet voorspellen, maar de landbouwprijzen zullen niet snel uit het beeld verdwijnen en dat geeft ook voor onze streek stof tot praten, toelichten, analyseren, maatregelen wellicht en in het algemeen geen aan leiding tot louter opwekkend nieuws, maar in welke, sektor van het maatschappelijk leven is daar wel.^prake van? GENÈVE. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben voor twee maanden hun in november vorig jaar in Genève begonnen overleg over be perking van het aantal raketten voor middellange afstand in Europa opge schort. NAIROBI, 17-3. De honger en de ondervoeding zullen in de loop van de jaren 80 in Afrika toenemen, door dat er te weinig hulp wordt gegeven voor de verbouw van voedingsge wassen en de koördinatie van de landbouwhulp gebrekkig is. Dit staat in een rapport van de Wereld Voedselraad (WFC) dat dinsdag en woensdag in Nairobi is voorgelegd aan de Afrikaanse leden van de raad. De voedselproduktie per inwoner is in de jaren 70 met 15 procent ge daald, aldus het rapport van de hand van de uitvoerend direkteur van de raad, Maurice Williams. De kon- sumptie ligt acht procent lager dan tien jaar geleden. In zijn rapport wijst Williams er op dat van de 22 projekten die de We reldbank in het Afrika ten zuiden van de Sahara heeft, er maar twee specifiek gericht zijn op de verbouw van voedingsgewassen. De keus tus sen de verbouw van voedingsgewas sen en produkten voor de export als koffie, thee en cacao, die deviezen moeten opleveren, wordt in Afrika steeds crucialer. Gescheiden huisvuil STAPHORST, 17-3. Onder het motto gescheiden huis vuil" is Staphorst woensdag begonnen met een proef om oud papier en glas afzonderlijk op te halen. Volgens het ge meentebestuur is Staphorst de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze een bijdrage levert aan de oplossing van hét probleem dat onstaat door ge brek aan ruimte voor het stor ten van afval. Bovendien wordt ermee bereikt dat de grondstoffen opnieuw kunnen wotden gebruikt. De ene week wordt glas op gehaald en de andere week kunnen de inwoners van Stap horst hun oud papier aanfle vuilophaaldienst kwijt. Het experiment met deze wijze van vuil inzamelen duurt een jaar. BRUSSEL, 17-3. Minister Jan de Koning van land bouw vindt het besluit van de landbouwkommissie van het Europese parlement om de prijzen het komend jaar met 14 procent te verhogen niet getuigen van veel reali teitszin. Hoewel de plenaire vergadering deze maand in Straatsburg haar fiat nog moet geven, is het toch te verwachten dat het Europese parlement de mi nisterraad dit advies zal geven. De Nederlandse bewindsman zei woensdag in Brussel, nadat hij kort daarvoor was geïnformeerd over de ze besluitvorming van de landbouw kommissie DEN HAAG. Binnen enkele dagen zal staatssekretaris Dales van sociale zaken bij de Tweede Kamer een nota indienen over de mogelijkheden om pensioenverlies als gevolg van „pen sioenbreuk" te voorkomen. AMSTERDAM. De werkloosheid in Amsterdam is voor het eerst in bij na twee jaar niet verder gegroeid, maar zelfs iets verminderd. DEN BOSCH. De werkloosheid in Noord-Brabant heeft zich in februari ongunstiger ontwikkeld dan gemid deld in het hele land. Dat stelt ir. A. De Wildt, hoofdinspecteur-directeur voor de arbeidsvoorziening in Noord- Brabant, in zijn toelichting op de maandcijfers. UTRECHT. De stakingen bij de rei nigingsdiensten in acht plaatsen be leefden woensdag hun laatste dag. Donderdagochten gingen de vuilnis ophalers in Groningen, Winschoten, Arnhem, Utrecht, Beverwijk, Zaanstad en Den Haag weer aan de slag, nadat hun kollega's in Amster dam, Rotterdam en Leiden maandag en dinsdag reeds weer aan het werk togen. ZOETERMEER, 17-3. Werkgevers en vakbonden hebben voor de CAO- grootmetaal voor 1982 een principe- akkoord bereikt over de doorbeta ling van 100 procent netto zieken geld. Volgens de voorzitter van de werkgeversdelegatie, FME- voorzitter Ter Hart houdt het ak koord geen lastenverzwaring in voor de werkgevers. BREDA, 17-3. De staking bij het dagblad „De Stem" is voorbij. Stem-direkteur W. Harkx en hoofdredakteur L. Leijendekker toonden zich^vopnsdagmiddag zeer opgelucht dar de staking is afgebla zen. Volgens direkteur Harkx is nog niet te zeggen hoe groot de schade is die de staking bij z'n bedrijf heeft aangericht. Tot nu toe hebben in to taal volgens van 1500 van de 110.000 abonnees de krant opgezegd. Dat aantal opzeggers valt eigenlijk nog wel mee en hij hoopt dat een fors deel van de bedankers zich weer als abon nee aanmeldt. UTRECHT. Mogelijk gaan in de loop van volgende week ook de grafi sche werknemers bij de Provinciale Zeeuwse Courant in staking. De FNV-leden daar onder het technisch personeel hebben zich dezer dagen in meerderheid voor een staking uit gesproken. EINDHOVEN. De hoofden van kleuter-, lagere en buitengewoon onderwijs-scholen willen het vol gend schooljaar aktie voeren. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een demonstratieve bijeenkomst in Eind hoven. De schoolhoofden willen dat de faciliteiten voor schoolhoofden vóór augustus worden verbeterd. De plaatsvervangend directeur kleuter en lager onderwijs van het ministerie van onderwijs, c. van der Valk. zei tijdens de bijeenkomst daarvoor geen mogelijkheden te zien. Welke vorm de aktie precies zal krijgen staat nog niet vast. Volgens Paul Kools van de werkgroep lande lijke hoofden kringen wordt onder meer gedacht aan het ongeopend te rugsturen van post, het bezoeken van alleen de wettelijke verplichte ver gaderingen en het slechts uitvoeren van de wettelijke verplichte admi nistratieve handelingen. „Te veel" „Ik kan niet vooruitlopen op zaken die nog in de ministerraad moeten worden besproken, maar naar mijn gevoel is dit veel te veel. Natuurlijk zou ik de Europese boeren ook liever 14 dan 9 procent geven, maar als een dergelijke prijsverhoging er dit jaar uit zou rollen komt de hele begroting van de gemeenschap in gevaar". De beslissing van de landbouw kommissie van het Europese parle ment is eveneens in volstrekte tegen spraak met een besluit van de Euro pese regeringsleiders, vorig jaar in Londen, dat de kosten van het Euro pese landbouwbeleid in de komende jaren drastisch zullen moeten wor den teruggeschroefd. De Europese topkonferentie, die toen ook nog met het probleem van de Britse bijdrage aan de Europese begroting werd opgescheept, gaf als haar mening dat de aandacht meer dient te worden gericht op grote soci- Gouden jaren voorbij ROTTERDAM, 17-3. Zelfs als het mogelijk zou zijn de ekono- mische crisis van nu te boven te komen, dan komen de gou den jaren van begin 1960 tot midden 1975 niet meer terug. Vergeten moet niet worden, dat er thans geen sprake is van een konjunctuurcrisis maar duidelijk van een structuurcri sis. Aldus heeft woensdag in Rotterdam prof. dr. W. A. G. Blonk, hoofd-administrateur van het directoraat-generaal vervoer van de ekonomische commissie en buitengewoon hoogleraar in de vervoerseko- nomie aan de vrije universiteit te Brussel, verklaard op een bijeenkomst van de stichting weg, die was gewijd aan het onderwerp: impulsen in en door infrastructuur. ale problemen, zoals de steeds voort schrijdende werkloosheid die inmid dels de 11 miljoen benaderd. Negen procent Bovendien blijft Nederland de voorstellen van de Europese Kom missie, om vanaf 1 april een gemid delde verhoging van 9 procent in te voeren, een alleszins acceptabel uit gangspunt voor de diskussie vinden. BANGKOK, 17-3. De hoofdstad van Thailand, Bangkok, heeft woensdag een Nederlands dagje be leefd. Op het vliegveld en op de grote pleinen in de stad waren ter gelegen heid van het bezoek van premier Van Agt grote borden aangebracht waarop de Nederlandse bewindsman welkom werd geheten. Bij het paleis van generaal Prem, de eerste minister van Thailand, stonden schoolkinderen met rood- wit-blauwe vlaggetjes te zwaaien en op het moment dat de Thailandse premier zijn ambtgenoot uit Neder land begroette daverden 25 saluut schoten uit een tamelijk zwaar ka non over de stad. De artillerie had het stuk geschut voor het gemak mid den op de weg gezet die langs het pa leis loopt. Overal langs de route die de stoet met de Nederlandse delegatie moest afleggen waren de straten met Ne derlandse en Thailandse vlaggen ver sierd. Het toeval wil dat ook de vlag van het gastland rood, wit en blauw is, zodat een niet-ingewijde de in druk kreeg dat men in Thailand over heel wat Nederlandse dundoeken moet beschikken. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - .19.15. uur. Donderdag 18 maart Zie^jikzee Concertzaal. One man show ,Jan Blaasèr'. 20.00 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. BRUSSEL/PARIJS/BONN, 17-3. Van westelijke zijde duren de sceptische reakties op de door Sowjet-leider Leonid Brezjnjev dinsdag aangekondigde eenzijdige bevriezing (moratorium) van de plaatsing van SS-20 raketten voort. Volgens de Franse regering bete- kent het moratorium geen door braak. Bonn reageerde terughou dend. De Italiaanse autoriteiten kon den „geen belangrijke nieuwe ele menten in het besluit ontdekken". Een woordvoerder van NAVO- sekretaris-generaal mr. J. Luns sprak van een doodgewoon voortdu ren van de superioriteit van de Sowjet-Unie die op het ogenblik 300 SS-raketten geplaatst heeft, waar van 200 in het Europese deel van haar grondgebied. De NAVO heeft daar geen raketten van die categorie te genover staan. VERONA. Eén van de ontvoerders van de Amerikaanse generaal James Dozier heeft woensdag voor de rech ter verklaard dat hij tijdens de inval van de politie tijd heeft gehad de ge neraal te doden. Giovanni Ciucci zei dit om „humanitaire redenen" niet gedaan te hebben. ARNHEM, 17-3. De Arnhemse poli tie heeft woensdag de 25-jarige zwak zinnigen verzorge B. W. uit Arnhem van het instituut ,,'s Koonings Jacht" in die stad gearresteerd in verband met de gewelddadige dood van een 37-jarige patiënt van die in richting, afgelopen zondag. De ver zorger, een groepsleider van de Arn hemse zwakzinnigeninrichting, wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben geschopt en geslagen, waardoor deze enkele uren later aan inwenidge bloedingen overleed. DEN HAAG, 17-3. Minister Van der Stee van financiën heeft de Tweede Kamer in een lang verbeide brief laten weten dat de additionele financiële tegenvallers voor de schatkist dit jaar waarschijnlijk niet beperkt zullen blij ven tot de 4,5 miljard gulden die „vrijwel" vast staan. Die 4,5 miljard gulden bestaat uit tegenvallers in de aardgasopbrengsten van 2,8 miljard gulden, een belastingtegenvaller van een miljard gulden en 900 miljoen gulden aan tegenvallers, die het gevolg zijn van de verslechtering van de ekonomische ontwikkeling, in vergelijking met de oorspronkelijke ra mingen. Advertentie vertoont in de Concertzaal a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur OPDRACHT GEHEIM. UITVOERING D0DEUJK.T •MIAA11TICOMMA* DO- DAVIDWARBECK TISA FARROW TONY KING JOHN STEINER regie Anthony M.Dawson n*Trcmrsto«*coNco«i.^gi 16 jaar UTRECHT. „Met een paniekbeleid valt in de gezondheidszorg niet te werken". De nationale ziekenhuis raad zegt dit naar aanleiding van voorstellen van een ambtelijke werkgroep voor verdere bezuinigin- gin in de gezondheidszorg. DEN HAAG. Het Tweede- Kamerlid Evenhuis (VVD) vindt dat minister van Thijn (binnenlandse za ken) niet langer misverstanden mag laten bestaan over zijn plannen met de ambtenarensalarissen. Ruim 1,3 miljard gulden aan aard gastegenvallers was al min of meer voorzien door informateurs De Ga- lan en Halberstadt, maar dekking van dit gat in de begroting was in af wachting van meer vaststaande ra mingen achterwege gebleven. Minder afzet Een additionele tegenvaller van 1,5 miljard gulden waarop de informa teurs niet hadden gerekend is te wij ten aan lagere prijzen en minder af zet van aardgas (1,2 miljard) en aan het feit dat elektrische centrales dit jaar geen vier miljard kubieke meter aardgas extra kunnen afnemen, maar slechts drie miljard (tegenval ler van 300 miljoen gulden). „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering CBTB. 19.45 uur. UW-gebouw. Afd. D'66. 20.00 uur. Verenigingsgebouw 't Yrije. Bijeen komst vrouwenvereniging Wees een zegen. 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Vergade ring Ned. Christen Vrouwenbond afd. Bruinisse. 19.45 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Concertzaal. Uitvoering G.V. „Delta Sport". 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Ouder avond J. L. de Jongeschool. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Ger. Kerk. Algemene ledenvergade ring CDA. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haari. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Renesse Wapen van Zeeland. Alg. ledenverga dering Landelijke rijvereniging en pohyklub „Westelijk Schouvfléh*"* 20.00 uur. !üQ0' Noordwelle Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 19.00 - 23.00 uur. Zaterdag 20 maart Zierikzee Kantine Sociale werkplaats „De Zuidhoek". Jaarvergadering Alge mene Nederlandse Invalidenbond afd. Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Concertzaal, film: „The last hunter". 20.00 uur. 16 jaar. Renesse Dorpshuis. Jaarfeest C.J.V. 19.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Vogeldag „De Koli brie". 10.00-13.30 uur - 14.00 en 20.00 uur. Sirjausland Verenigingsgebouw. Verkoping Try- fosa. 14.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 14.00 - 23.00 uur. Zondag 21 maart Zierikzee Sporthal Onderdak. Kennismakings bijeenkomst jeugd ltc Zierikzee. 10.00 uur. Concertzaal. Film: „The last hunter". 20.00 uur. 16 jaar. Maandag 22 maart Zierikzee Pr. Julianaschool. Schrijfavond Am nesty International. 19.00 uur. Stadhuis. Kommissie Publieke Wer ken. 19.30 uur. Poststraat 25. Inleiding „Voetre- flexologie" door Joke Enserink. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Verkiezingsbij eenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. „De Zeeuwsche Herberghe". Verga dering V.V.V. 20.00 uur. Brouwershaven Geref. Kerk. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U,-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afd. Plattelands- vrouwenbond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Dia-avond Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Woensdag 24 maart Zierikzee Theo Thijssenschool. Speeltuinver eniging „Malta". 19.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 19 maart film: „Born Inno cent". 20.00 uur. 16 jaar. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 55 55 'k Bin ök as 's ziek gewistl in dan is't wê 'n roare gedachte, da'ze tuus allêên md spekvet kunnen etè, omdat 't ziekegeld 'n stik minder wórdt, zei ma. Ma, oe ze noe d'r tegen an gae, in tegen de politieke sturm opporre, da's raek Aol die schreeuwers zitte nog goed in 't pak 'k gezieias ze an komme stekkere. Ze lieke\ m'n zó lienk as 'n lööie deure; in as buutenstaender ei je wi 'si 'n keer niks vó 't zaegen. Ze doe md,\in ier, in daer, üi overa meschien wq, gae de zaek plat. Dae zu ze wê vee centen mee verdiene, k gedocht, j In ma kaarme in Den Aeg nutuur- lijk, md d'n groaten baes oórt 't nie. Die laop mi sliengers rond z'n nikke onder de kokosböómen, vji ier ma dienke dat 't geld nie opkan, 't Is niks, 't binne aomae koeien die droag stae, za 'k md zaage. Nêê, Ü'r is md êên remedie: zwêéte, in sloave. 't Gas te diere? Dan ma nae d 'n diek om out. Kouwe óren? Dan md 'n kedondertje op 't óód. Gin centen vó vleis? Dan ma nae 't slik om botjes teigrobben, md kiek uut wê mi 'n coiisentje want je kom zó in schande d je nie be- taelt. In straks nutuurlijk wi de pepieren van de belasting. Dad woire ók wi móóie aeventjes mi 't inPullen. 't Liefst zou 'k 't êêle spul sdbiet fien schóre, ma dae za d'n inspékteur wê nie vee fedusie in Aruit, Ide katte- kismus van Elzevier d'r dan wi ma bie, in prebeere d'r af te trekken, wat t'r af mót, in mag nutuurlijk. 't Is wê 'n ellénde md 't mót, wdnt d je 't nie doet, zitte ze zó achter je gat an. 'k E zó iets óóre ronke, dat Ide pepie ren makkelijker zoue worre. 't Zd wê, md bie mekaore bluuft 't 'n ver velend anwensel mi die blauwe brievezakken. Gosterklaegens nog toe. vóöral d je m' d 'n gewoon vintje bin, want 't schuum van d'n agosie is beter dan 't vet van d'n êrbeid. Lac me noe eer lijk weze. Md sommige -da'sÓk waer- doe net over d'r neuse bloeit; z'ebbe 'n óód as 'n iesere pot in ze prebeere de belastingen te tillen. Da s flauwe kul nutuurlijk. Je kunt l 'rover kis- sebisse, md betaele mót. Afijn 'n ander chapieter, md dae zit nog nie vee groei in de nutuur, 'n Knuuste vol wind; dae mekeert 't nie an. Soms zit je rechteroverênde in baade, omdat 't buute zó tekeer gaet. De pannen rammele op 't dek in dan dienkje nae zó'n rukwind: da's rae- kende mis. 'n Wonder da s' ochens de bóómen nie omme laage. 't Kan aom- mae nog d 'n stóótje De tonne achter 't uus stae 't êêle jaer glieksvol waeter. Dae vaol ge- nogt, docht 'k wê. Ma da's gek. d'r is tog nog nie genogt zoet waeter. 't Zd wê in die zuure regen zitté, want mi mekaore. binne m'n tog mb 'n stellet je vuulders. kE l'a meer gezeitzó lang d'r gin molenaers in de mei doorns zitte, in gin schotevissen in de duiven, is 't nog gin zuuvere koffie. Salu. SCH1EREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2