Dienst van het kadaster en de Openbare registers HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Honderd vijftig jaar in 1982 Algemene inkomensstop? Beheersing inkomens Sneeuw in de Achterhoek Scherfje uitgehoest PvdA wil geen verkiezingen Jonge werkzoekenden De werkloosheid De 5e mei Veel faillisementen Huur, gas, elektra Moeder sjah overleden Geestelijk gehandicapte kinderen De (kleine) winkeldiefstallen Werkgevers: aanspreken reserves ziekengeld schijnoplossing Het baarmoeder- halsonderzoek Wat biedt de BEELDBUIS? Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 maart 1982 Nr. 23083 li DEN HAAG, 15-3. In 1982 bestaat de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (het Kadaster) 150 jaar. Alles begint met het werk van de landmeter. Het Kadaster heeft zich ontwikkeld van een fiscaal instrument onder de mi nister van financiën tot het grootste instituut voor informatie over de grond in Nederland onder de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning. Deze ontwikkeling heeft ertoe ge leid dat het Kadaster thans als doelstelling heeft: het bevorderen van rechtszekerheid ten aanzien van goederen van bijzonder maatschap pelijk belang. Dit zijn onroerende goederen, schepen en luchtvaartui gen. Huidige wettelijke basis De oorspronkelijk fiscale doelstel ling brengt mee dat de huidige wette lijke basis van het kadaster (ka dastrale registratie en kadastrale kaarten) berust op de Wet op de Grondbelasting. Het kadaster is ech ter als het ware uit dit wettelijke jas je gegroeid. NIJVERDAL, 17-3. Als het kabinet „andermaal" weer veel tijd nodig heeft voor overleg, adviezen en voor bereiding van ombuigingsmaatrege len „dan rest nog slechts een algeme ne inkomensstop". Dit heeft fraktie- lijder Lubbers van de Tweede Ka- merfraktie van het CDA gezegd op een spreekbeurt in Nijverdal. De enige manier om deze nood maatregel te ontlopen is „snelle en krachtige besluitvorming door het kabinet", aldus Lubbers. DELFT, 17-3. Staatssekretaris Hans Kombrink van financiën (PvdA) meent dat een beheersing van alle inkomens in Nederland in het kabinet bespreekbaar moet zijn. Dat wil zeggen dat niet alleen gesproken moet kunnen over maatre gelen over inkomens van ambtena ren en trendvolgers en sociale uitke ringstrekkers te beperken, maar dat evengoed gesproken moet kunnen worden over het aan banden leggen van aktieve werknemers in de parti- kuliere sektor. ZUTPHEN, 16-3. Vooral de Achter hoek heeft dinsdagmiddag te lijden gehad van felle stormjachten ge paard gaande met sneeuw en hagel. Tal van bomen blokkeerden sekun- daire en tertiaire wegen. Er deden zich overigens geen persoonlijk onge vallen voor. Ook op de Veluwe, on dermeer in Epe, kwamen tal van mel dingen binnen van omgewaaide bo men. Een boom viel tegen een huis, maar ook daar bleek de schade mee te vallen. TOKIO. 17-3. Een treinma chinist uit de Tweede Wereld oorlog heeft bij een hoestbui een granaatscherfje uitge spuwd dat hij in zijn borst droeg sinds een aanval van Britse vliegtuigen op zijn trein op de famauze ..brug over de rivier de Kwai" in 1943, be richtte het Japanse persbureau Kyodo. De betekenis van het moderne ka daster ligt vooral in het verschaffen van informatie over de rechtstoestand van onroerende goe deren (b.v. huizen). Daarnaast speelt het al een geruime tijd een rol bij de aktiviteiten rondom de landinrich ting. Verder mag de ontwikkeling van de grootschalige basiskaart van Ne derland (GBKN) niet worden verge ten. De Wet op de Grondbelasting vormt voor het hedendaagse ka daster een te smalle basis. Bovendien wordt er geen grondbelasting meer geheven. Kadasterwet Naar verwachting zal nog in 1982 aan de Tweede Kamer een ontwerp Kadasterwet worden aangeboden. Daarin staan niet alleen regelingen voor het kadaster. Het wetsontwerp geeft ook uitvoering aan bepalingen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek aangaande de openbare registers voor registergoederen. Dit zijn on roerende goederen, schepen en lucht vaartuigen. De Kadasterwet zal daarom ook bepalingen bevatten om trent de registratie voor schepen en voor luchtvaartuigen. Registratie van leidingbeheerders De snelle uitbreiding van het aan tal boven- en ondergrondse leidingen maakt een wettelijke regeling nood zakelijk. De tot stand te brengen wettelijke regeling heeft ten doel de zo vaak voorkomende schades aan leidingen tot een minimum terug te dringen. Het wetsontwerp wil dit be reiken via een registratie van lei dingbeheerders. Deze worden dan verplicht een ieder die werken in of op de grond moet uitvoeren desge vraagd te informeren over de ligging van de leidingen die zij in beheer hebben. Landinrichtingswet In 1979 is bij de Tweede Kamer een ontwerp Landinrichtingswet inge diend. De Landinrichtingswet zal te zijner tijd de Ruilverkavelingswet van 1954 vervangen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WEST-TERSCHELLING. De ge dwongen verhuizing van een kolonie rotganzen in het gecultiveerde pol dergebied op Terschelling naar het natuurgebied de Boschplaat in het Noordoosten van het eiland, verloopt tot nu toe teleurstellend. De beesten zijn nauwelijks onder de indruk ge raakt van de pogingen om hen met vuurwerk, rotjes en brommers met open knalpotten te verjagen. AMSTERDAM. De vice-president van de rechtbank te Amsterdam, mr. E. W. de Kruijff. beslist op donder dag 25 maart of de hoofdstedelijke kabelexploitant KTA 40.000 gulden moet betalen wegens het onrechtma tig uitzenden van een vier piraten- films. DEN HAAG. Met uitsluitend de PSP tegen heeft de Tweede Kamer een motie van voormalig CDA- minister van Landbouw Braks aan genomen om de nationale visquota en de EEG af te schaffen. SAPPEMEER. Alle negen stad-en provinciale Groninger gasbedrijven hebben een brief gestuurd aan het hoofdbestuur van de vereniging van gasbedrijven in Nederland (Vegin) te Appeldoorn, waarin zij pleiten voor een andere waardebepaling van het aardgas. Volgens het wetsontwerp strekt „landinrichting" tot inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de funkties van dat gebied zoals die in het kader van de ruimtelijke orde ning zijn aangegeven. De kadastrale bijdrage aan de in richting van dat landelijke gebied heeft als belangrijk onderdeel het ontwerpen van de nieuwe indeling van de gronden. Dat houdt in het planmatig aanbrengen van wijzigin gen in de rechtstoestand van de on roerende goederen. APPINGEDAM. De uitspraken, van D'66-voorman Terlouw en CDA- premier van Agt zijn volstrekt on verantwoord. Hun dreigement van nieuwe verkiezingen is een vlucht voor beleid. Dit heeft PvdA- voorzitter Max van den Berg ver klaard op een bijeenkomst van zijn partij in Appingedam. MAASTRICHT. Zuid-Limburg krijgt er nog in 1982 meer dan 3.500 tijdelijke arbeidsplaatsen bij. Bin nen enkele jaren volgt nog eens een uitbreiding met 1.600 tot 1.700 blij vende banen. AMSTERDAM. Batco Nederland bv in Amsterdam heeft zich in een eerste onderhandelingsgesprek met de bonden over een nieuwe CAO in principe bereid verklaard de volledi ge uitkering bij ziekte te handhaven. ROOSENDAAL, 17-3. „Speculeren op nieuwe verkiezingen is wel de slechtst denkbare bijdrage aan het oplossen van de problemen waar het land voor staat". Met deze woorden reageerde voor zitter Wim Meijer van de tweede ka- merfraktie van de PvdA dinsdaga vond op een spreekbeurt in Roosen daal op de opvattingen van premier Van Agt en minister Terlouw, dat nieuwe verkiezingen wenselijk zijn als binnen het kabinet niet snel over eenstemming wordt bereikt over de voorjaarsnota. „Niemand", aldus Meijer, „is gediend met nieuwe ver kiezingen. Die vergen alleen al de no dige tijd en bovendien is bekend dat een kabinet in dit land ook niet snel te formeren is. Het land verdraagt geen vetraagde aanpak van de pro blemen". ROTTERDAM, 17-3. Het Geweste lijk Arbeidsbureau in Rotterdam konstateert dat schoolverlaters zich steeds vroeger gaan melden als werk zoekende. Volgens het GAB hebben zich vorige maand al de eerste jon gens-en meisjes aangemeld, die dit jaar van school komen. Eind februa- rie stonden er bij het GAB in Rotter dam 2.300 schoolverlaters ingeschre ven, waarvan 930 jongens en 1.370 meisjes. frlJMEGEN, 17-3. Een kabinet met een beleid dat als doel voor ogen heeft het vraagstuk van de werkloos heid aan te pakken, mag en behoort zich de tijd te gunnen om behoorlijke oplossingen aan te dragen. Ik heb er weinig twijfel over dat dat zal luk: ken voor de komende jaren. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid zei dat dinsdag tjdens een aktualiteitenkollege aan de Katholieke Universiteit in Nijme gen. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de Nederlandse demokratie het niet zou verdragen dat we vijf jaar of lan ger leven met een werkloosheid die in de dubbele cijfers loopt. DEN HAAG, 17-3. De problemen die de jaarlijkse landelijke 5 mei viering geeft in het partikuliere be drijfsleven en bij de (semi)-overheid, kunnen en moeten in die sektoren zelf worden opgelost. De regering is niet van plan terug te komen op het besluit over de vijfde mei. Ook zal de overheid geen nadere regelingen of voorschriften geven over de manier waarop het partikuliere bedrijfsle ven vorm en inhoud aan die dag moet geven. Minister-president Van Agt ant woordt dit mede namens minister De Koning van landbouw cn visserij op een serie vragen uit de Tweede Ka mer. DEN HAAG. 17-3. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 1.395 fail lissementen uitgesproken. Dat is 27 procent meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar, zo blijkt uit voor lopige tellingen van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. Het aantal failliet verklaarde on dernemingen bedroeg 1.164. Vorig jaar januari-fcbruari waren dat er 939. Ongeveer de helft daarvan (590) waren besloten vennootschappen. Dat is 32 procents meer dan in de eerste twee maanden van het vorig jaar. AMSTERDAM, 17-3. Zolang er geen aanvaardbare politie ke oplossing wordt gevonden voor het probleem dat vele mensen met lage inkomens de voortdurende stijgen woon lasten (de huur plus kosten voor gas en elektriciteit) niet meer kunnen betalen, zullen steeds meer gezinnen in ernsti ge moeilijkheden komen. Dui zenden gezinnen met mini muminkomens zijn nu al ont redderd door de voor hen veel te hoge woonlasten. Dit zei de 42-jarige Jan Witte dinsdag middag voor de kantonrechter in Amsterdam voor wie hij te recht stond omdat hij een tota le huurschuld heeft van ruim achtduizend gulden. MEPPEL. Minister van Dam (volkshuisvesting en ruimtelijke or dening) heeft tijdens een werkbezoek aan Meppel de kritiek van de ge meenten in de regio op de verlaging van het aantal woningtoewijzingen onterecht genoemd. DEN HAAG. Niemand van de do-- centen bij de bestaand kleuterleid steropleidingsscholen (KLOS) op pe dagogische academies (PA) krijft gedwongen ontslag als beide soorten instellingen fuseren en vanaf 1 au gustus 1984 verdergaan als pedagogi sche academies basisonderwijs. RIJSWIJK. De WW, de WWV en de RWW moeten worden afgeschaft en worden vervangen door één regeling voor alle werklozen. Dit advies heeft het kollege algemene bijstandswet aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid gegeven. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft vier wijzigingsvoorstelling aangenomen op de CRM-begroting die beogen meer subsidie beschik baar te stellen aan scheppende kunst. PARIJS, 17-3. De moeder van wij len de laatste Sjah van Iran, Taj-Ol- Molouk Pahlavi, is in de Mexicaanse stad Acapulco overleden. Zij was naar een mededeling die in Parijs ge daan werd, negentig jaar en overleed aan een hartkwaal. Volgens het sekretariaat van „Kei zer Reza II" in de Franse hoofdstad overleed de ex-keizerin op 10 maart en werd zij nooit vanwege haar hart kwaal op de hoogte gesteld van de dood van haar zoon, Sjah Reza I, in juli 1980. In het overlijdensbericht stond dat „gezien de uitzonderlijke toestand in Iran het stoffelijk overschot tijdelijk zou worden bijgezet. De ex-Sjah heeft enkele maanden in Mexico gewoon voordat hij zich voor een medische behandeling in 1979 begaf naar New York. DEN HAAG. De Haagse politie heeft het grootste deel van een in 1979 uit het Brediusmuseum in Den Haag gestolen kollektie 17e en 18e eeuwse schilderijen opgespoord. Het gaat om 14 schilderijen uit een prive- kollektie van twintig waarvan de to tale waarde wordt geschat op één miljoen gulden. UTRECHT. De dienstenbonden van FNV en CNV hebben de onder handelingen over de CAO's voor de tijdschriften boekenuitgeverijen (plm. 10.000 werknemers) opge schort. MIDDELBURG. De Metrec Metals Recycling Group in Nederland, een onderdeel van het Billiton-concern, met vestigingen in Groningen, Die ren en Middelburg, zal dit jaar gere organiseerd worden. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft bij de stemmingen over de begroting-1982 van CRM besloten weer een subsidie aan de jeugdher bergen te geven. UTRECHT, 17-3. Ook voor geeste lijk gehandikapte kinderen zijn ou ders de eerstverantwoordelijken. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen ouders besluiten, hun kind binnen of buiten het gezin te laten opgroeien. In beide gevallen moeten ze alle hulp kunnen krijgen die ze vragen. Daarvoor zijn ingrijpende verande ringen nodig in de organisatie en de soort hulpverlening en in de houding van de hulpverleners. Dit is de kern van het rapport „ge zinsbegeleiding" dat de Federatie van Ouderverenigingen en het Natio naal Orgaan Zwakzinnigenzorg don derdag aanbieden aan minister Gar deniers (volksgezondheid) en staats sekretaris De Boer (CRM). DEN HAAG, 17-3. Wie voor het eerst betrapt wordt op een kleine winkeldiefstal moet bestraft kunnen worden met een boete. Dit staat in een koncept-rapport van een werk groep, die minister De Ruiter van justitie moet adviseren over de win keldiefstallen. Per jaar wordt er in ons land voor ongeveer twee miljard gulden uit winkels gestolen. Dit brengt dermate veel werk met zich mee voor de justi tie, dat veel eenvoudige winkel diefstallen geseponeerd worden. Minister De Ruiter wilde hieraan een einde maken en stelde vorig jaar een kommissie winkeldiefstallen in, die bestaat uit vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, politie, winkelbedrijven, vakbonden, konsu- mentenbond en het kollege van be roep voor het bedrijfsleven. De kommissie is het eens geworden over een koncept-rapport waarover de achterban van de diverse leden zich nog zal moeten uitspreken. DEN HAAG, 17-3. Het ziekengeldvoorstel van het kabinet levert volgens de werkgevers vrijwel niets aan bezuinigingen op, veroorzaakt alleen maar ver warring en bezorgt de werkgevers slechts extra kosten. Het kompenseren van gestegen werknemerspremies uit de reserves van de ziekengeldkassen is een schijnoplossing. In dit stadium van de CAO-onderhandelingen kan al leen een onmiddellijke duidelijke bijstelling van het kabinietsbeleid een basis zijn voor heropening van het het overleg op centraal niveau. Deze boodschap had de raad van centrale ondernemingsorganisaties (RCO) onder leiding van VNO- voorziter van Veen. voor minister Den Uyl en staatssekretaris Dales van sociale zaken en werkgelegen heid. Het gesprek vond plaats op uit nodiging van de bewindslieden. Over manieren om te komen tot een einde van de akties van de FNV is niet gesproken, aldus van Veen na afloop. De werkgevers hebben ook in het ge heel geen reactie gekregen op hun in breng, zo verklaarde hij. UTRECHT, 17-3. Minister Garde niers van volksgezondheid en milieu hygiëne vindt dat het bevolkingson derzoek op baarmoederhalskanker, dat in 1975 is begonnen, op de helling moet. De minister wil met de Zieken fondsraad, de Vereniging van Neder landse Ziekenfondsen en de betrok ken beroepsgroepen overleggen over het invoegen van al het baarmoeder- halsonderzoek in de huisartsenprak tijk. VRIJDAG 19 MAART NED. 1. De KRO start het program ma met ,,De BB-showVanavond wordt er gestreden om zo'n groot mo gelijk bedrag bij elkaar te krijgen voor Zuster Marianne Hulshof, die bij de Medische Missiezusters werkt in Kenya, waar zij gezondheidslessen geeft aan vrijwilligers, die het gege- vene weer doorgeven aan de plaatse lijke bevolking. Voorts een nieuwe aflevering van GalacticaOp zoek naar de aarde ontdekt kommandant Adama een onbekend ruimteschip, dat geen tekenen van leven aan boord toont. Wel vindt men zes licha men, de ingevroren zijn. Als een van hen bijkomt blijkt hij niet tegen de lucht in de Galactica te kunnen, maar weet wel dat zij op weg zijn naar de planeet Paradeen. Men brengt hen er heen en ontdekt aldaar dat op die planeet koördinaten te vinden zijn van de planeet Aarde. Gevolgd door een aflevering van de comedyserie ..Onder vaders vleugels". Dudley's inzet op het werk is maar zo zo. Zijn baas gaat op onderzoek uit en ont dekt waarom Dudley zich zo gauw laat afleiden. Na het journaal kun nen we voor de tweede keer bij de KRO kennismaken met Gladys Knight. Was het donderdag bij de Muppet Show, nu is het een samen vatting van het konsert dat de Gla dys en the Pips hebben gegeven in De Doelen te Rotterdam. Het avondpro gramma wordt besloten met de Cana dese dokumentaire ,,Het leven is geen sprookjesland". Deze dokumen taire is gemaakt door een vrouwen- videogroep, die laat zien dat vrou wen beslist „gek" kunnen worden door de opstand tegen de opgelegde positie van de vrouw in deze maat schappij. Een handvol valiumpillen of opsluiting in een psychiatrische afdeling helpt hen daar niet van af. NED. II.De Tros begint haar pro gramma met de Walt Disney teken filmserie Donald Duck, Pluto en Ronnie", waarna André Hazes voor drie kwartier het scherm in bezit neemt. Na het journaal volgt de der de aflevering van „De fabriek". Jan- nie is naar Portugal gegaan en vindt het maar wat erg dat Dries onmiddel lijk naar Nederland terug wil. Als zij op de fabriek aankomen heeft Fient- je haar werk voor Campers goed ge daan. Door sabotage is de machine kamer niet meet bruikbaar en staat de kampagne stil. Om tien voor half tien volgt de vierde aflevering van „Martin Eden". De vlucht van Mar tin en Benjamin eindigt in een trage die en daardoor raakt Martin aan de drank. Tijdens zo'n kroegentocht ontmoet hij een rijke, doch cynische man. Het Tros-avondje wordt beslo ten met de aktualiteitenrebriek „Ak- tua TV", waarin het wekelijkse gesprek met minister-president Van Agt over de genomen kabinetsbeslui ten. VRIJDAG 19 MAART NED. I: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open school; 18.58 Nieuws; 19.00 BB- Show; 20.15 Galactica; 21.05 Onder vaders vleugels; 21.37 Journaal; 21.55 Gladys Knight; 22.50 Het leven is geen sprookjesland; 23.50 Nieuws; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Donald Duck; 19.15 André Hazes; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.20 Martin Eden; 22.10 Tros aktua; 23.10 Nieuws. Dat voelen ze insticmatig. Doch ze waren in elk geval niet te zien. Die middag had Flip meer dan an ders met haar gedold. Om naderhand uitgeput en met bezwete gezichten dicht tegen elkaar aan te liggen op het zachte mos. Toen had ze iets gevoeld en geweten, wat het was. Het verlan gen was toen het sterkst geweest Heel koket had ze de bovenste knoopjes van haar bloes losgemaakt, omdat ze het zo warm had. Tenminste, dat had ze ge zegd. In werkelijkheid wilde ze Flip verder opwinden, in de hoop, dat hij eindelijk eens zou tonen, dat hij een man was met al de normale verlangens van zijn leeftijd. Natuurlijk had hij ge keken naar de welvingen en plotseling boog hij zich voorover en drukte daar zijn lippen op, zacht fluisterend: „Wat ben je toch mooi, HannieDoch meteen had hij zich afgewend. Gelijk was de betovering bij haar verbroken geweest en ze herinnerde zich nog, dat er gepikeerd door raakte. En zich afge vraagd: zit er eigenlijk wel tempera ment bij Flip? Nee, ze behoefde nooit bang te we zen, dat Flip zou aandringen op dat gene, wat in de volksmond „onfatsoen lijk" heette te zijn. Hoewel, in deze moderne tijd bliezen ze in dit opzicht ook niet meer zo hoog van de toren. De oudere mensen. En de jongeren al he lemaal niet meer. De opvattingen om trent voorechtelijk verkeer met de an dere sexe waren hard aan het veran deren. Ze kon in elk geval terugzien op een heerlijke verekeringstijd. Achteraf be keken mocht ze dankbaar zijn, dat ze een man als Flip had getroffen. Hoe zou een andere jongen hebben gerea geerd. bijvoorbeeld die middag in het bos? Als ze terugdacht aan Tonia Elsak- ker, die op 17-jarige leeftijd van de MMS moest, omdat ze in verwachting was. Er waren leerlingen die de maat regel goedgekeurd hadden. Want zo iets deed je als meisje niet En wie het wel deed, hoorde niet op deze school. Maar anderen vonden het vreselijk ouderwets Tonia om deze reden op staande voet van school te sturen. Ze herinnerde zich nog als de dag van gisteren, dat erin de klas twee partijen waren ontstaan: pro en contra deze maatregel. Er was zelfs een meisje geweest, dat openlijk in de klas haar afkeuring had uitgesproken over de maatregel van het schoolhoofd. Het geen haar een ernstige vermaning op leverde van de lerares Nederlands, die juist dat uur les gaf. De jongen, waarmee Tonia al om ging, toen ze nog maar pas in de tweede klas zat, kende Hannie weL Het was Bob van Alteveer, zoon van de garage houder in het dorpje nabij de stad. Bob, die twee maanden na zijn achttiende verjaardag al zijn rijbewijs had en meteen een tweedehands eend van zijn vader kreeg. Waarmee hij heel trots Tonia bij school ophaalde. Ontegenzeggelijk was Bob een knappe jongen. En een leuke jongen. Door HENK VAN HEES WIJK want nooit had ze hem sjachrijnig ge zien. Altijd opgewekt en vrolijk, vol grappen. En hij zag er ook altijd keurig uit Eigenlijk geen wonder, dat Tonia weg van hem was. En wat doe je als meisje, als je zelf dol verliefd bent en je jongen wil tot het uiterste gaan? Kun je kan gemakkelijk nee zeggen of vind je het zelf ook prettig? Verlang je er dan misschien eveneens naar? Het kwam allemaal gauw in orde. Van Alteveer zal zijn zoon wel de huid uitgeveegd hebben, want hij was vast niet de gemakkelijkste. Maar binnen twee maanden waren Tonia en Bob ge trouwd. Later was ze, op de terugweg naar huis, Tonia wel eens tegengeko men achter de kinderwagen. En had ze haar altijd met een joviale handgroet glimlachend gegroet Eén keer was ze afgestapt om de baby te bewonderen. Een schat van een jongen en je kon wel zien aan Toriia, dat ze er gelukkig mee was. Ze hadden wat gepraat Tonia had belang stellend naar de school gevraagd en Hannie had de nodige inlichtingen ge geven, de nieuwtjes en schandaaltjes in een nutshell opgedist en nogmaals de baby bewonderd, waarna ze met een hartelijke handdruk afscheid van el kaar hadden genomen. Tenslotte had ze zich op school gevoegd bij de contra's bij diegenen, die de maatregel van het schoolhoofd hadden afgekeurd, als zijn de ouderwets, inkonsekwent en kon- servatief. Want dat was het toch. Of niet soms? In 1960? (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11