\r\é\G\é Gouden bedrijfsinsigne met briljant voor Wim Tennekes Raad Zierikzee subsidiëert Telefonische Hulpdienst en Gehandikapten Adviesbureau ffl Appelsap of Sinaasappelsap PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Onderhandelen over andere drie literpak NU Veertig jaar dienstverband met Volker Stevin ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V Drukkerij v/h Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES; Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijn! maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contraotprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 18 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23083 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: PvdA heeft wat moeite Welzijnsplan ZIERIKZEE, 15-3. De gemeenteraad van Zierikzee besloot maandagavond tot subsidiëring van de Telefoni sche Hulpdienst en het Gehandikaptenadviesbureau met ingang van 1982. Een verder strekkend voorstel van de heer J. Groen (PvdA) tot subsidiëring van vijf maat schappelijke instellingen werkzaam op provinciaal ni veau werd voorafgaande aan de stemming over het kol lege voorstel met acht tegen vier stemmen verworpen. Het kollege van b. en w. stelde de raad voor geen subsidie te verlenen aan de FIOM-Zeeland, de Centrale voor Pleeggezinnen Zuid-Holland en Zeeland en de Stichting voor Jeugd en Gezin in Zeeland. Het kollege bleek van mening, dat eerst overleg gevoerd dient te worden met de fede ratie Maatschappelijke Dienstverle ning Noord- en Midden-Zeeland of het werk van deze drie instellingen geheel of gedeeltelijk kan worden overgenomen door de Federatie. De heer J. J. Geleijnse (WD) liet weten begrip te heben voor het kolle gestandpunt en drong aan op zo spoe dig mogelijk overleg met de Federa tie. De heer L. v.d. Ouden (CDA) zei eveneens met het kollegevoorstel te kunnen instemmen. Binnen zijn fraktie bestond, naar zijn zeggen, al le begrip voor de moeilijke situatie waar de drie maatschappelijk instel lingen in verkeren. Specialistische hulpverlening" De heer J. Groen (PvdA) vroeg zich af of de Federatie wel in staat zal zijn het werk van de drie genoemde in stellingen over te nemen. Hij wees erop, dat het hier om zeer specialisti sche hulpverlening gaat. Verder in formeerde hij of het kollege wel een duidelijke inzicht had in het werk van betrokken instellingen. Hij stel de voor in elk geval in 1982 niet al leen aan de Telefonische Hulpdienst en het Gehandikaptenadviesbureau, maar alle vijf maatschappelijke in stellingen subsidie te verlenen. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester wees er met klem op, dat het niet de gemeente is, die de subsidie stopzet, maar de provincie, ïn dit verband spuide hij - reeds eer der geuite - kritiek op het gedecen traliseerd welzijnsbeleid. „Wij willen deze nieuwe taak niet op ons nek nemen zonder enig vooro verleg". Vooral in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen achtte de voorzitter het juist als gemeente niet direkt te zeggen de subsidiëring van deze instellingen wel op zich te willen nemen. Met betrekking tot het voorstel van de heer Groen noemde de voorzitter het „naief" te veron derstellen, dat in 1982 subsidie zou kunnen worden verleend en daarna niet meer, omdat dan inmiddels ver wachtingen zouden zijn gewekt. Wethouder C. Bij de Vaate lichtte toe, dat het kollege haar onderhande lingspositie in deze niet wil onder mijnen door nu reeds subsidie te ver strekken. „Als mocht blijken, dat een bepaald stuk van het werk niet overgenomen kan worden door de Federatie, komen we echt wel met een voorstel," aldus de wethouder. Met de stemmen van de PvdA- fraktie tegen nam de raad een voor- bereidingsbesluit ten behoeve van perceel Havenplein 1 (juwelier „Bril jant"). Dit voorbereidingsbesluit dient er toe betrokken ondernemer de moge lijkheid te bieden zijn winkel uit te breiden door het achterliggend erf te benutten. Volgens de bepalingen in het bestemmingsplan Dam-Oude Ha- Advertentie ven is het niet toegestaan de gronden achter de bestaande panden volledig vol te bouwen. Door middel van een voorbereidingsbesluit kan onthef fing op deze bepaling worden ver leend. Derde maal De heer Groen konstateerde, dat nu reeds voor de derde maal (voor heen Supermarkt Quist en A. H.) werd toegestaan een binnenerf volle dig te bebouwen. Hij achtte het niet juist steeds af te wijken van het bestemmingsplan. Verder vreesde hij ook voor precedentwerking, die van dergelijke ontheffingsbesluiten kan uitgaan. De heer J. J. Geleijnse liet weten geen bezwaren te hebben tegen het voorstel, te meer daar naar zijn me ning slechts sprake was van een ge ring aantal m2. De heer L. S. P. Velthoven herin nerde aan zijn reeds eerder verkon digde mening, dat ten aanzien van de bepalingen in het bestemmingsplan soepelheid moet worden betracht. Hij liet weten blij te zijn, dat er nog middenstanders zijn, die plannen tot uitbreiding hebben en kon dan ook van harte met het voorstel instem- Beperkte zóne De voorzitter antwoordde de PvdA-woordvoerder met de opmer king dat het kollege wel groen in de binnenstad wil hebben, maar belangen van de middenstand in het oog moet houden. Met klem wees hij erop, dat slechts voor een zeer be perkte zone in het bestemmingsplan dergelijke ontheffingsbesluiten be nomen kunnen worden. De raad nam verder ook een voorbereidings besluit te behoeve van de bouw van een garage bij een woning in de Vol kerakst raat. ZIERIKZEE. Naar hun gelaatsuitdrukkingen te oordelen twijfelen deze schattige bakkertjes in den dop aan het resul taat van het werken met deeg. Hij zijn vier kleuters van de groep Maltarakkers, die woensdag de bakkerij van de fir ma Bolt aan de St. Domusstraat bezochten in het kader van een projekt voeding". Na afloop van hun bezoek was het ze allemaal heel wat duidelijker. (In onze krant van morgen komen we op dit leerzame bezoek terug). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Van Velthoven kreeg des gevraagd de mededeling, dat dit ge bied inmiddels wordt doorgelicht en een plan tot versoepeling der bepa lingen wordt voorbereid. De zaak zal binnenkort in de kommissie Ruimte lijke Ordening te sprake komen. WASHINGTON. De Vereningde Staten hebben Moskou opheldering gevraagd over dreigementen die ver vat waren in de toespraak die Sowjet-leider Leonid Brezjnjev dins dag hield waarin hij het besluit tot een bevriezing van de plaatsing van ss-20-raketten bekendmaakte. Dit is woensdag van betrouwbare zijde in Washington vernomen. Advertentie BURGH-HAAMSTEDE, 16-3. De heer W. Tennekes, hoofd commerciële zaken voor de bouw van de storm vloedkering kreeg dinsdagmiddag een gouden bedrijf sinsigne met briljant opgespeld. Deze eervolle taak werd verricht door de heer A. P. H. van Baardewijk, directie lid van Volker Stevin, wegens het veertigjarig dienst verband, dat de jubilaris met dit bedrijf heeft. De heer Van Baardewijk rspeldt de gouden insigne op bij de jubilaris. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In restaurant „de Hofstede" te Burgh-Haamstede werd dit jubi leum, dat langzamerhand een zeld zaamheid wordt, in een gezellige sfeer gevierd. Vele genodigden van Dosbouw, Volker Stevin en andere bedrijven, werkzaam aan de storm vloedkering waren aanwezig. „Wim Tennekes is een vakman met liefde voor zijn werk, waarnaar ge luisterd wordt," zei de heer Van Baardewijk. „Eigenlijk is daarmee alles al gezegd. Daardat u al zeer lan ge tijd bij de kombinaties in Zeeland werkt, Dijkbouw, Dos en Dosbouw kennen velen van het hoofdkantoor van Volker Stevin u alleen van horen zeggen. Toch is het bewezen dat dit goed gaat. Het kwam van Tennekes en daarmee was de kous af. Dit duidt op vakmanschap en een originele ma nier van aanpak. De uitdrukking uit het oog uit het hart is in uw geval een pertinente onjuistheid." aldus de di recteur. Veertig jaar bij een onderneming hangt geweldig van de persoon zelf af. Het funktioneren temidden van anderen, het aksepteren en overwin nen van tegenslagen, het benutten van mogelijkheden en het durven aanpakken van uitdagingen. „Want je kunt bij ons wel vergeten dat je gewoon kan blijven zitten. Ie dere dag moet er gepresteerd wor den, de drang naar veranderingen is diep geworteld en de kompetitie zit in het hele bedrijf. Dat maakt het dan ook zo levendig en Wim Tenne kes voelde zich als een vis in het wa ter in dergelijke omstandigheden," besloot de heer Van Baardewijk. Identiteit Alegemeen Dosbouw-directeur, de heer A. van Dam vertelde dat er 5W jaar geleden in Burghsluis een vaste kern mensen met een eigen identiteit kwam, waartoe ook de jubilaris be hoorde. „In de Dosbouw-periode is jouw taak veranderd. De funktie is in om vang en belangrijkheid enorm toege nomen." zei de heer Van Dam. Hij ty- Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 2ua Zorinemaire Tele). 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. peerde Wim Tennekes als een veelzij dig man en besloot zijn toespraak met een grapje over de vijf stropdas sen die de heer Tennekes droeg, ver tegenwoordigende de kombinaties, waarbij hij werkzaam was of is. „Ve len hebben jou de das om omgedaan," schertste Van Dam. Ir. B. F. Dessing van Rijkswa terstaat typeerde de jubilaris als een reëel man. „Hij denkt aktief mee met de opdrachtgever, ondanks dat hij zijn eigen belangen niet uit het oog verliest." De heer D. von Eugen voer de het woord namens de kollega's en haalde enkele grappige voorvallen uit het verleden aan. Trots Laatste spreker was Wim Tennekes zelf, die zich afvroeg of veertig jaar dienstverband met hetzelfde bedrijf een staat van dienst was of een ge brek aan initiatief. Hij vertelde dat zijn loopbaan begon bij Van Ha'ttem- Blankenvoort, waarbij hij zeven jaar werkzaam is geweest. De 5xh jaar op het hoofdkantoor van Volker Stevin in Beverwijk omschreef hij als de minst leuke periode. Het grootste deel (27 jaar) was hij in dienst bij kombinaties, waarvan hij de laatste 24 jaar doorbracht in het Deltage bied. „Ik ben als boekhouder begonnen in het Veerse Gat, daarna bij het Brouwershavense Gat en sinds 1974 bij dc Oosterschelde. Ik heb een goe de ploeg jongens bij me, die het meeste werk doen. Wij mogen als Ne derlandse aannemers trots zijn op dc Oosterscheldewerken," aldus de heer W. Tennekes.' Advertentie WA> ffih P£ 61 tr Verwachting tot vrijdagavond: Nog een enkele bui Af en toe zon en nog een enkele bui; minimumtemperatuur ongeveer 1 graad; middagtemperatuur ongeveer 9 graden; matige zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 22 maart: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: variabel 3 Zondag: Kans op neerslag: 407© Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: variabel 3 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: variabel 3 ZON- EN MAANSTANDEN 19 maart Zon op 6.46, onder 18.50 Maan op 3.59, onder 12.03 Nieuwe Maan: 25 maart (11.17) Aanvang zomertijd: 28 maart HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 19 maart 9.43 22.29 3.21 16.07 Doodtij: 20 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 18-3. Het K.N.M.l. deelt mede: Een depressie met een lucht- drukwaarde van ongeveer 995 milli bar boven het midden van de Noord zee trekt langzaam opvullend naar het zuidoosten. In de vrij koude en onstabiele lucht vormen zich gemak kelijk buien, hier en daar mogelijk met hagel. De temperatuur daalde in de nacht van woensdag op donderdag tot ongeveer 2 graden, overdag loopt het kwik op tot waarden tussen 7 en 10 graden Ook voor vrijdag en het weekend ziet het er niet naar uit dat het echt lenteweer wordt, wel zal de buiïgheid geleidelijk afnemen, maar in het temperatuurverloop komt nog weinig verandering.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1