Uw eigen Provincie - uw eigen stem MUZIEK MAKEN MOETJE LEREN, SPAREN OOK. :J>1 P a i» j PIEK-FIJN MAAKT' 4 MAKKELIJK. 'n Gazelle wil wel! sVersmarkt Legemaate PIEK-FIJINI, ONZE JONGSTE SPAAR- EN BETAALREKENINGEN. IMUTS5PAARBANK ZIERIKZEE S Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk Laat daarom uw stem doorklinken voor het behoud van het Christelijk volkskarakter in uw provincie. Leef daadwerkelijk mee: stem S. G.P. JAN DE JONGE a eentje 'e lanen. m f 3 if i 1 2 3 r ÓP Waardebon- s - a \)°°l aktie bij Versmarkt Legemaate -JJ aangiftebiljet INSPEKTIE DER DIREKTE BELASTINGEN te ZIERIKZEE 9 Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en broertje. Wij noemen hem CORNELIS MARTIN US JOHANNES (Martin) LENIE, PIET en ROBERT-JAN BERMAN 12 maart 1982 St. Domusstraat 64 4301 CR Zierikzee Lenie en Martin rusten van 13.00-15.00 uur. Geen zwaar gewicht, wel heel erg lief ESTHER MARIA Zusje JELLE en MARTIJN RIA en HUIB VAN DER KLOOSTER 14 maart 1982 Dijkstraat 25 4322 AA Scharendijke Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" JAN KIK ADRIANA VERWIJS geven u kennis, ook namens wederzijdse ouders, van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op D.V. 19 maart a.s. om 14.00 uur in het gemeente huis te Nieuwerkerk, Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden door de wel eerwaarde heer ds. A. v. d. Berg om 14.45 uur in de Ger. Gem. in Ned. te Nieuwerkerk. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur in ..Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Nieuwerkerk, maart 1982 4306 AT Muyeweg 7 4306 AL Erlingsteenstraat 3 Toekomstig adres: Esdoornstraat 6, 4306 AH Nieuwerkerk Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tij dens haar ziekte en uw deelneming na het overlijden van on ze geliefde zuster, behuwdzuster en tante MAATJE PIETERNELLA VAN DER WEELE-BOOT betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, Familie BOOT Renesse, maart 1982 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Op D.V. 24 maart is het weer zover: dan worden a)Je Nederlandse kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen voor de afgevaardigden die 4 jaar lang zitting zullen nemen in de colleges der Provinciale Staten. En de leden hiervan kiezen op hun beurt de Eerste Kamer leden, die in de Nederlandse democratie zo'n verantwoordelijke taak vervullen. Immers, de senatoren geven er herhaaldelijk blijk van afstand te kunnen nemen van overhaaste besluiten of wetsvoorstellen die de toets der kritiek niet vol doende kunnen doorstaan. De statenleden van de provincies moeten over een veelheid van zaken die uw eigen omgeving betreffen beslissen. Bijvoorbeeld over: het vaststellen van streekplannen; het bevorderen van regionale activiteiten; aanpak van milieu-problemen; de verkeersveiligheid, ruilverkaveling, recreatie en vooral ook het kritisch volgen van de financiële mogelijkheden. De afgevaardigden van de SGP willen niets liever dan een positieve en opbouwende bijdrage leveren aan het bestuur van levenskrachtige provincies. Zij zullen zich bij de standpuntbepalingen en activi teiten door Gods Woord, de bron voor alle wijsheid en kracht, laten leiden. Uw provincie heeft uw stem nodig. Help ons een halt toe te roepen aan de toenemende gezagsondermijning. Help ons en steun ons bij het nemen van verantwoorde maatregelen en nieuwe activiteiten, om manmoedig voort te kunnen gaan. Sip ^■^Staatkundig Gereformeerde Partij Voor inlichtingen: Voorlichtingscentrum SGP, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ 's Gravenhage. Tel. 070-468688. Fietsen is fijn, gezond Voor jong en oud Inspannend? Niet op 'n Gazelle. Zo'n lichtloper wü wel! We hebben heel wat Gazele modellen in huis. Kom dus maar op met uw wensen. Ook wat service betreft. Want ook wij wilen wel! St. Jacobstraat 17-19 Zierikzee GAZELLE fietsen S rijden op VREDESTEIN banden. UIT LEERBOEK: "DE JONGE BLOKELUITER.' o Leen - ti leer - cL Lot - i1 lo - p e n Langs de la^g - e Lin - de - laan M aar toen Lot - je niet meer Wil-de, lieL Leen-tje Lot - je zo-maar staan HANDIG SPAARB0EK BIJ PIEK-FIJN SPAARREKENING. Alles moetje leren, dus ook sparen en omgaan met geld. Daarom heeft de Bondsspaarbank de Piek fijn Spaarrekening ont wikkeld: een rekening die jong Nederland spelenderwijs leert sparen en omgaan met geld. Hoge rente, extra premie. Deze Piek-fijn Spaarrekening geeft kinderen vanaf hun geboorte aJ direkt een hoge rente van 8 plus nog eens een extra premie. Gratis Piek-fijn spaarboek. Om alles piekfijn bij te houden krijg je een speciaal gratis Piek-fijn Spaarboek waarop je best trots mag zijn. Piek fijn, alleen bij de Bondsspaarbank. Zo leert een kind vanzelf omgaan met geld- en bankzaken. Dus kom naar de Bondsspaarbank en vraag naar meer Piek- fijn informatie. Want u weet: jong geleerd is goed gedaan! Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 ï0< WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon woensdag 17 maart 2 pakjes Zeeuws meisje margarine f 0,98 WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon donderdag 17 maart 200 gram schouder ham f 1,78 WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon vrijdag 19 maart Van de warme bakker 1 kruidcake f 1,98 WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon zaterdag 20 maart 1 kilo jonge spinazie f 1,98 Voor deze aktie geldt op op Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 l inkomstenbelasting 1981 Ms ev dan1to eftikunt" Wtnnenbi) de Msu lasten- KERKHOF 1 - TELEFOON 01110-5655 KANTOORUREN: 08.00-12.00 cn van 13.00-16.00 uur Tevens zal voor het verstrekken van inlichtingen zit ting worden gehouden op de volgende donderdagavon den: 4, 11, 18, 25 maart en 1 april 1982, telkens van 18.30-20.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9