n Fruittelers willen invoerbeperking appels uit warme landen SSSSe. 3 Tl [T T3 n BOUWM AN KLO El ERIC DE NOORMAN INGEZONDEN STUKKEN Linkse Vliegtuig met vrachtje Gemeente Bruinisse vleeswaren Burghse Ring 1 - 2 tel. 01115-1213 Burgt" r 8 UTRECHT, 15-3. Bij een totaal importverbod van ap pels van het zuidelijk halfrond zou de omzet van de Ne derlandse fruittelers met 45 procent stijgen en de prijs die zij gemiddeld krijgen met 33 procent. Om deze reden en omwille van de werkgelegenheid moeten overheid en Eu ropese Gemeenschap sterk overwegen om de import uit de zuidelijke landen te beperken. Dit zei J. L. Nijsten, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organi satie (NFO), maandag in Utrecht, waar de telers hun jaarvergadering hielden. De fruitkwekers zouden al tevreden zijn met een invoerbeper king van een derde, want voorzitter Nijsten betoogde dat zo'n verminde ring de Nederlandse fruitteelt weer tot een rendabele bedrijfstak maakt. Tien en 15 „Dan nog zou de prijs met tien pro cent stijgen en de totale omzet met vijftien procent", aldus Nijsten. Dat de Nederlandse overheid minder in voerheffingen zou ontvangen en de importhandel minder werk zou krij gen, vond de fruittelersvoorzitter van weinig belang. Flitsen uit het buitenland LONDEN. Het kantoor van het Af rikaanse nationale kongres in Lon den is zwaar beschadigd door een bom van 4,5 kilogram, zo heeft de Londense politie bekendgemaakt. Slachtoffers vielen er niet. De explo sie deed zich voor kort voor een de monstratie tegen apartheid op Tra falgar Square. PESJAWAR. De politie heeft in. Pesjawar (Noord-Pakistan) ongeveer 70 leiders en leden van de nationaal- demakratische partij (NDP) gear resteerd. LIMA. Bij een aardverschuiving in Peru, niet ver van de grens met Bra zilië, zijn meer dan honderd doden gevallen. Volgens een voorlopige ba lans zijn er 80 gewonden gevallen. STUTTGART. Bij een brand in een middeleeuwse toren in Ravensburg, in de Westduitse deelstaat Baden- Württemberg, zijn zondag drie brandweerlieden om het leven geko men. PARIJS. Bij de eerste verkie- zingsproef in Frankrijk sinds het aan de macht komen van links hebben de socialisten vermoedelijk een neder laag geleden. PARAMARIBO. De zoekaktie naar de groep Rambocus in Suriname wordt nog steeds voortgezet. Met minder dan tien man zou de leider van de mislukte staatsgreep zich in de buurt van het Surinaamse Gronin gen of Wageningen ophouden. WARSCHAU. De vrouw van de geïnterneerde Poolse vakbondslei der Lech Walesa heeft de Poolse mili taire machthebber Wojciech Jaru- zelski verzocht om de vrijlating van haar man. Dat heeft zij maandag in Gdansk meegedeeld. BELGRADO. De aankondiging van de Joegoslavische uitgeverijen Li Bumije Rijeka en Mladost Zagreb dat zij het derde en het vierde deel van Dedijers biografie van wijlen president Josip Broz Tito niet willen drukken, is het hoogtepunt van een kampagne tegen de historicus Vladi mir Dedijer. BONN. Irma Gabel-Thalmann, de dochter van de in 1944 vermoorde Ernst Thalmann die voorzitter was van de kommunistische partij van Duitsland (KPD), heeft een advocaat in het Westduitse Bremen gevraagd een proces aan te spannen tegen de moordenaars van haar vader, die nog in leven zijn. samenwerking Woensdag 17 maart komen lijstaanvoerder Hans Dupré en Hans van den Boomgaard (tweede man) naar Zierikzee. Zij zullen in een openbare bijeenkomst in ,,De Zeeuw- sche Herberghe" toelichten waarom PSP en CPN als .Linkse Samenwer king" aan de provinciale verkiezin gen deelnemen. Het programma bestaat o.m. uit: voorstellen tot het omvormen van oorlogsproduktie naar civiele pro- duktie en een atoomvrije zóne maken van het gehele Zeeuwse grondgebied. Een provinciaal bouwbedrijf moet de stads en dorps vernieuwing ter hand nemen. De Linkse Samenwerking wijst het onder druk zetten van werklozen af. De werkloosheid moet worden terug gedrongen door het scheppen van ar beidsplaatsen. Een 35-urige werk week. een vijfde ploeg in de volkon- tinue dienst een vermindering van overwerk en het aanstellen van vaste krachten i.p.v. uitzendkrachten kun nen deze banen opleveren. De Linkse Samenwerking wil vooral opkomen voor de eisen van de sociale beweging die zich op allerlei terreinen manifesteert. De kreativi- teit waarmee deze beweging naar antwoorden zoekt op het „doemden- kersbeleid" van de overheid en de in vesteerder wil zij op het bescheiden niveau van de provinciale staten in politieke eisen vertalen. Wim van der Post St. Domusstraat 20 Zierikzee Nijsten riep zijn gehoor op nieuwe en betere pererassen te gaan telen, omdat het huidige assortiment vol gens hem bijzonder klein is en nau welijks wordt gewijzigd. Ook riep hij de telers op zoveel mogelijk in het bedrijf te investeren als er over 1981 winst is gemaakt. BOLOGNE. Tussen de 40.000 en de 50.000 mensen hebben in het Italiaan se Bologne gedemonstreerd tegen het geweld in El Salvador. Aan de de monstratie namen leden van alle drie de grote Italiaanse vakbonden deel. GUATEMALA CITY. De 56-jarige generaal Anibal Guevara is door het kongres van dit Guatemala land tot winnaar verklaard van de presi dentsverkiezingen. BOLOGNA. Italiaanse bandieten hebben op het station van Bologna de 18-jarige zoon van de industrieel Gi ordano Dondi vrijgelaten, die op 24 februari bij Modena werd ontvoerd. Als losgeld werd een half miljard lire betaald, zo werd gemeld. ABOU DHABI. Premier Van Agt heeft in Abou Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emira ten (VAE) gezegd dat de uitspraken van president Mitterrand, in Israël gedaan, ,,de opvattingen weergeven van de lidstaten van de Europese ge meenschap, zoals die neergelegd zijn in de verklaring van Venetië". CAIRO. President Hosni Moeba rak heeft verklaard dat zijn voorge nomen bezoek aan Israël is uit gesteld, omdat Israël ,,in strijd met het protocol" erop staat dat hij ook Jeruzalem zou aandoen. NEW YORK. De Mexicaanse mi nister van buitenlandse zaken, Jorge Castateda, heeft verklaard dat hij binnen een week „konkrete voorstel len" van zijn Amerikaanse kollega Alexander Haig voor een verminde ring van de spanningen in Midden- Amerika zal overbrengen aan Cuba en Nicaragua. PIETERMARITZBURG. De aan klagers in het proces tegen huurlin gen die in november -eéri mislukte staatsgreep op de Seychellen onder namen, hebben maandag gevraagd om een voortzetting achter gesloten deuren. Ze beriepen zich op de Zuid- afrikaanse wet op de staatsveilig heid. BONN. De Verenigde Staten vin den dat West-Duitsland en andere Westeuropese landen hardere ekono- mische maatregelen tegen de kom munistische landen in Oost-Europa moeten nemen in verband met de toestand in Polen. TOKIO. De ekonomische recessie die vrijwel de hele geïndustrialiseer de wereld in zijn greep heeft begint nu ook in Japan voelbaar te worden. PEKING. De kommunistische par tij van China maakt op het ogenblik een van de ernstigste krisis van zijn geschiedenis door. Het volksdagblad heeft maandag gemeld dat het ge vaar van een terugkeer naar het ka pitalisme .verre van uitgesloten" is. LISSABON. De Portugese trein machinisten hebben maandag beslo ten hun staking die vorige week maandag begon, te verlengen tot vol gende week maandag middernacht. Aanvankelijk zouden zij woensdag het werk hervatten. GENÈVE. Volgens berekeningen van de ekonomische kommissie voor Europa (ECE) zijn de schulden van de Oosteuropese landen aan financiële instellingen in het Westen verleden jaar met negen miljard dollar of ruim elf procent toegenomen tot 81 mil jard dollar (211 miljard gulden). PARAMARIBO. De leider van de Verenigde Hindoestaanse partij (VHP) in Suriname, Jaggernath Lachmon, heeft zondagavond laat via radio en televisie in Suriname de hoogleraar Baal Oemrawsingh opge roepen uit zijn schuilplaats te komen en zich bij de autoriteiten aan te ge ven. MÜNCHEN. In het afgelopen weekeinde zijn vier Oostduitsers, on der wie een grenswacht, naar de Duitse Bondsrepubliek uitgeweken. MADRID. Maandag is in de Bas- kisch stad Renteria een lid van de Guardia Civil vermoord De 41-jarige politieman werd door twee mannen, vermoedelijk ETA-terrosristen, in zijn auto doodgeschotea MEXICO-STAD. 15-3. Een met zes ton marihuana beladen vliegtuig van het type DC-6 heeft maandag een noodlanding gemaakt op een weg bij de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, niet ver van de grens met de Verenig de Staten. De drie bemanningsleden, twee Amerikanen en een Colombi aan, probeerden na de landing te vluchten, maar werden door de poli tie gearresteerd. Zij wilden de kost bare lading van Colombia naar de Verenigde Staten vervoeren. De Heere zegende ons met de geboorte van CORNELIS ANTHONY (KEES) HUIB EN KLAZINA UIL 15 maart 1982 4301 XB Zierikzee, Kabbelaarsbank 61 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken be kend, dat een aanvraag bouwvergunning is inge diend door: 1. de heer A. L. Schults voor de bouw van een duiven hok op het perceel Pr. Beatrixstraat 1 te Bruinis se: 2. de heer W. Hanse voor de bouw van een schuur op het perceel Pr. Bea trixstraat 23 te Bruinisse: 3. de heer C. van der Have voor de bouw van een hobby-broeikas op het perceel Deestraat 26 te Bruinisse: 4. de heer L. van Duivendijk voor het vergroten van een duivenhok op het per ceel Kon. Julianastraat 15 te Bruinisse; 5. de heer A. W. de Jonge voor de bouw van een dui venhok op het perceel Deezijstraat 3 te Bruinis se; 6. de heer J. C. de Jonge voor de bouw van een duiven hok en volière op het per ceel Deezijstraat 12 te Bruinisse; 7. de heer C. L. Verspoor voor het verbouwen van de woning op het perceel Steinstraat 4 te Bruinisse; 8. de heer J. Stouten voor de bouw van een kippenleg- batterij bestaande uit 4 opstallen en een koelcel op het perceel Langeweg 2a te Bruinisse. Deze vergunningen kunnen slechts met toepassing van artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet dan wel artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet worden verleend. In verband hiermede liggen de bouwaanvragen met de daarbij behorende beschei den met ingang van woens dag, 17 maart 1982 gedurende 14 dagen ter gemeentesecre tarie, afdeling Algemene Za ken, ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk (gemo tiveerde) bezwaren tegen voornoemde bouwplannen indienen bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 8 maart 1982 Buurtsuper-best'- /t&sws/x&f i/cog rfsemeN 4BCS W££< y/ëc /WC&/& IkoeM/ccoc, /c/co /WW/vas" 7Sócep <3//VfiS9S- Të?ï9&T m BONN. Het is fout Nicaragua te isoleren en daarom moeten de westerse landen hun hulp aan Mana gua niet stopzetten. Dit heeft de Westduitse minister van ontwikke lingssamenwerking maandag gezegd in Bonn. Rainer Offergeld heeft afge lopen week het Middenamerikaanse land bezocht. KUALA LUMPUR. Premier Van Agt is er, na zijn besprekingen met de Maleisische premier dr. Mahathir, van overtuigd dat een aantal Neder landse bedrijven grotere kansen heb ben om in Maleisië grote zaken te doen. KERKNIEUWS Gereformeerde Gemeente in Nederland NIEUWERKERK. Vrijdag 19 maart, 14.45 uur ds. A. v. d. Berg, Gouda (huw. bev.). Oud Gereformeerde Gemeente Oosterland Op donderdagavond 18 maart hoopt voor de Oud Gereformeerde Gemeente voor te gaan in het kerkge bouw aan de Burgem. van der Havestraat-hoek Sandströmstraat: de eerw. heer A. D. Meulwijk, voor ganger te Sliedrecht. Aanvang van deze extra predikbeurt: 19.30 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Rijnsaterwoude: J. P. Kraaijeveld, kand., Utrecht; te Kol- lumerzwaag (toez.): S. J. Seinen, Fer- werd; te Haskerhorne-Oudehaske: T. Dankers, kand., Zeist; te Lunteren: J. den Besten, Ede; te Badhoevedorp- Blijham: A. J. C. Witte, kand., Blij- ham. Rektifikatie: ds. J. J. W. Mout- haan, Nunspeet is niet beroepen te Stavoren. Aangenomen naar Spannum c.a. en Cubaard: W. P. Ferguson, kand., Utrecht; naar Sebaldeburen (part time): J. Breure, kand., Streefkerk; naar Koudekerk aan den Rijn: A. L. Lapré, Tilburg; naar Nijkerk: E. M. Bakker, Veenendaal, die bedankte voor Hierden. Bedankt voor Amsterdam: drs. M. Verduin, Kampen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Leeuwarden: R. de Pee, Kollum; te Eindhoven: J. Chr. Pennekamp, Schiedam; te Leusden: drs. G. van Belzen, Minnertsga; te Al melo: drs. P. Schelling, Heinkens- zand. Aangenomen naar Garijp: H Rooze, Roosendaal; naar Den Haag- Loosduinen: A. Heuzeveldt, Haar lem-Oost; naar Leiden: P. van der Beukei, Voorburg. Beroepbaar: drs. W. Bisschop, Kop pelstraat 40, Bredevoort. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Winschoten: J. van We tering, Harkstede. Nederlands Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Maassluis: A. H. Algra, Sliedrecht, die bedankte voor Heerenveen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Sassenheim: drs. H. G. L. Peels, kand., Apeldoorn. Bedankt voor Zeist: R. Kok, Dam- woude. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Slikkerveer: J. J. van Eckeveld, Zeist; te Puttershoek: A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland; te Rotterdam-West: M. Mondria, Waar denburg. Bedankt voor Oud-Beijerland: D. Hakkenberg, Lisse; voor Werken dam: J. Mijnders, Veenendaal; voor Rijssen, Melissant en Fort Macleod (Canada): A. Moerkerken, Nieuw- Beijerland. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Alblasserdam: F. Mal- lan, Rhenen, die bedankte voor Ud- del. SCHEEPVAART Acteon, 19-3 te Chittagong verwacht Macoma, 17-3 te Ras Tanura ver wacht Nedlloyd Delft, 15-3 van Bremerha ven naar Rotterdam Nedlloyd Rockanje, 15-3 840 ZO Kaap Race naar Charleston Nedlloyd Tasman, 15-3 van Fremant- le naar Melbourne Wigberths wraak 41. „Koester geen wantrouwen", vervolgt Artor, „zie toe, vrouwe Aranrod heeft mij veel over u verteld en zij heeft mij weten te overtui gen." Met een glimlach komt Aranrod naar voren. Zij heeft alleen maar oog voor Axe en weinig tellen later, ligt zij in zijn armen, terwijl Artor glimlachend toeziet. „Zie je nu wel", roept Bearon uit, „ik had wel gelijk, een held kan nooit een schurk zijn". „Maar waarom nam ge ons dan zo verrader lijk gevangen", wendt Eric zich tot Artor. „terwijl de mannen je toch verteld hadden, dat wij vijanden van de Pieten zijn. Nog geen uur geleden hebben wij een bende Pieten uiteen geslagen, die onderweg waren u aan te vallen. Artor fluit verbaasd tussen de tanden en staart even voor zich uit. „Er kwam een man bij mij op de burcht, een edelman met zijn zuster", vertelt hij dan, „hij beweerde spion van koning Vortigem te zijn geweest en nu op de vlucht voor de Pieten. We gaven hen paar den omdat zij verder moesten met belangrijke mededelingen voor de vorst, maar voor hij vertrok waarschuwde hij ons voor een troepje zeeschuimers, die zich voor deden als Noorse schipbreukelingen. Hij beweerde, dat hij op de hoogte was van de plannen, die de aanvoerder van die bende - gij natuurlijk, met een hoofd knik naar Eric - koesterde om Vortigem te ver moorden!" „Om Vortigem te vermoorden", herhaalt Eric verblekend. „Die man was Wigberth". „Zeg mij Artor, wat waren die plannen. Ik ge loof dat ik nu Wigberths duistere spel begin te doorzien A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8